LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-1194DĖL KLINIŠKAI IR EPIDEMIOLOGIŠKAI SVARBIŲ MIKROORGANIZMŲ ATSPARUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS STEBĖSENOS IR DUOMENŲ APIE MIKROORGANIZMŲ ATSPARUMĄ ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS RINKIMO, KAUPIMO, ANALIZĖS IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 27 d. Nr. V-1147

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. NVSPL kartą per metus parengia tvarkos aprašo 16 priede pateiktos formos ataskaitą apie stebimų bakterijų atsparumą antimikrobiniams vaistams ir iki kitų metų balandžio 1 d. pateikia ją Higienos institutui, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau NVSC) bei paskelbia tinklalapyje www.nvspl.lt.“

1.2. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. NVSPL vieną kartą per metus parengia tvarkos aprašo 17 priede pateiktos formos ataskaitą apie dauginiu atsparumu pasižyminčias stebimas bakterijas šalyje ir iki kitų metų balandžio 1 d. pateikia ją Higienos institutui, NVSC ir paskelbia tinklalapyje www.nvspl.lt.“

1.3. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Dėl įvairios klinikinės tiriamosios medžiagos pasėliuose nustatytų bakterijų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos siūlymus teikia Ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, Higienos institutas, NVSC ir NVSPL.“

1.4. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. NVSPL yra atsakinga už duomenų surinkimą, analizę ir rezultatų sklaidą: skelbimą NVSPL tinklalapyje www.nvspl.lt, ataskaitos, parengtos pagal tvarkos aprašo 18 priede pateiktą formą, pateikimą Higienos institutui, NVSC.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys