LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 23 d. Nr. V-721

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ ir išdėstau trečią paaiškinimą po šiuo sąrašu taip:

„*** Kraujo donorystės paslauga – tai licencijuotos valstybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos veikla, apimanti kraujo ar jo komponentų surinkimą ir ištyrimą, neatsižvelgiant į tai, kokiam tikslui bus naudojamas kraujas ar jo komponentai, ir kraujo ir jo komponentų surinkimą, ištyrimą, perdirbimą, laikymą ir paskirstymą, jeigu kraujas ir jo komponentai naudojami transfuzijai; arba licencijuotos įmonės veikla, apimanti plazmos, naudojamos tik kaip pradinė medžiaga vaistiniams preparatams gaminti, surinkimą ir ištyrimą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Vytenis Povilas Andriukaitis