LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 111, 113, 114, 124, 125 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 661, 702, 772, 1231 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 26 d. Nr. XIII-3194

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 661 straipsniu

Papildyti Įstatymą 661 straipsniu:

661 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už neteisėtą Lietuvos Respublikos jūros rajono teršimą iš šiame jūros rajone esančių jūros įrenginių ir (arba) iš sausumoje esančių stacionariųjų ar mobiliųjų įrenginių

Lietuvos Respublikos jūros rajono teršimas iš šiame jūros rajone esančių jūros įrenginių ir (arba) iš sausumoje esančių stacionariųjų ar mobiliųjų įrenginių užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki šešių tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 702 straipsniu

Papildyti Įstatymą 702 straipsniu:

702 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimą nesilaikant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų

Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, kurio metu į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kai nesilaikant nustatytų reikalavimų išleidžiama iki 1 000 kubinių metrų balastinių vandenų ir nuosėdų, turinčių kenksmingų gyvųjų organizmų, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, kurio metu į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kai nesilaikant nustatytų reikalavimų išleidžiama iki 1 000 kubinių metrų balastinių vandenų ir nuosėdų, turinčių kenksmingų gyvųjų organizmų, kai pažeidimas yra padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių eurų.

Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, kurio metu į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kai nesilaikant nustatytų reikalavimų išleidžiama daugiau kaip 1 000 kubinių metrų balastinių vandenų ir nuosėdų, turinčių kenksmingų gyvųjų organizmų, užtraukia baudą nuo aštuonių tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.

Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, kurio metu į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kai nesilaikant nustatytų reikalavimų išleidžiama daugiau kaip 1 000 kubinių metrų balastinių vandenų ir nuosėdų, turinčių kenksmingų gyvųjų organizmų, kai pažeidimas yra padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dešimt tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių eurų.“

 

3 straipsnis. 111 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 111 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

111 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už žemės gelmių išteklių, ertmių ir (arba) grunto naudojimo reikalavimų pažeidimus

Žemės gelmių išteklių, ertmių ir (arba) grunto naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, kai neteisėtai naudota iki 20 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, kai neteisėtai naudota 20 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 100 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, kai neteisėtai naudota 100 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 1 000 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo aštuonių tūkstančių iki septyniolikos tūkstančių eurų.

Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, kai neteisėtai naudota 1 000 kubinių metrų ir daugiau nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo septyniolikos tūkstančių iki keturiasdešimt tūkstančių eurų.

Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, padarytas pakartotinai, kai neteisėtai naudota iki 20 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, padarytas pakartotinai, kai neteisėtai naudota 20 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 100 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.

Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, padarytas pakartotinai, kai neteisėtai naudota 100 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 1 000 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo septyniolikos tūkstančių iki trisdešimt penkių tūkstančių eurų.

Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, padarytas pakartotinai, kai neteisėtai naudota 1 000 kubinių metrų ir daugiau nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo trisdešimt penkių tūkstančių iki aštuoniasdešimt tūkstančių eurų.

Neteisėtas angliavandenilių naudojimas užtraukia baudą nuo penkiasdešimt penkių tūkstančių iki vieno šimto penkiasdešimt tūkstančių eurų.

Neteisėtas žemės gelmių ertmių, metalų rūdų iškasenų ir vertingųjų mineralų naudojimas užtraukia baudą nuo keturiolikos tūkstančių iki trisdešimt tūkstančių eurų.

Neteisėtas požeminio vandens naudojimas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Neteisėtas požeminio vandens naudojimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Požeminio vandens naudojimas pažeidžiant leidime naudoti požeminio vandens išteklius nustatytas sąlygas užtraukia baudą nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Požeminio vandens naudojimas pažeidžiant leidime naudoti požeminio vandens išteklius nustatytas sąlygas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas pažeidžiant leidime naudoti žemės gelmių išteklius nustatytas sąlygas ir (ar) nesilaikant žemės gelmių naudojimo plano ar žemės gelmių naudojimo projekto, ar grunto išteklių naudojimo projekto sprendinių užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki devynių šimtų keturiasdešimt eurų.

Žemės gelmių ertmių, metalų rūdų ir vertingųjų mineralų naudojimas pažeidžiant leidime naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes nustatytas sąlygas ir (ar) nesilaikant žemės gelmių naudojimo plano sprendinių užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Angliavandenilių naudojimas pažeidžiant leidime naudoti angliavandenilių išteklius nustatytas sąlygas arba nesilaikant angliavandenilių išteklių naudojimo projekto sprendinių užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki keturių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo gręžinių, įrenginių ir prijungtosios infrastruktūros įrengimas, gręžinių konservavimas ir likvidavimas ir (arba) angliavandenilių naudojimas pažeidžiant avarijų jūroje prevencijos ir likvidavimo tvarką užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.“

 

4 straipsnis. 113 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 113 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

113 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už žemės gelmių geologinio tyrimo reikalavimų pažeidimą

Žemės gelmių geologinio tyrimo vykdymas neturint tam teisės užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Žemės gelmių geologinio tyrimo darbų vykdymo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.

Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

Žemės gelmių geologinių tyrimų registravimo reikalavimų pažeidimas ir (ar) žemės gelmių geologinio tyrimo rezultatų nepateikimas nustatyta tvarka užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki devynių šimtų eurų.“

 

5 straipsnis. 114 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 114 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

114 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo reikalavimų pažeidimą

Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Angliavandenilių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio devynių šimtų eurų.“

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 1231 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1231 straipsniu:

1231 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymą žemės gelmių išteklių telkiniuose, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, pažeidžiant šiuose žemės gelmių išteklių telkinių, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ar požeminio vandens gavybos gręžinio naudojimą, nenustačius požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos

Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas žemės gelmių išteklių telkiniuose pažeidžiant taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

Prašymo įregistruoti nustatytas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Nekilnojamojo turto registre per įstatymuose nustatytą terminą nepateikimas, kai šį prašymą turi pateikti asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu, užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 3-iojoje juostoje pažeidžiant taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ar jų nevykdymas užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 2-ojoje juostoje pažeidžiant taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ar jų nevykdymas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų eurų.

Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-ojoje juostoje pažeidžiant taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ar jų nevykdymas užtraukia baudą nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų eurų.

Šio straipsnio 6 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų.

Požeminio vandens gavybos gręžinio naudojimas nenustačius požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos užtraukia baudą nuo šešių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio šimto eurų.“

 

7 straipsnis. 124 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 124 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

124 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo nustatytų reikalavimų pažeidimą

Paviršinių vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai neturint tam teisės išgauta iki 1 000 kubinių metrų vandens, užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Paviršinių vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai neturint tam teisės išgauta 1 000 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 10 000 kubinių metrų vandens, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Paviršinių vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai neturint tam teisės išgauta 10 000 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 100 000 kubinių metrų vandens, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Paviršinių vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai neturint tam teisės išgauta 100 000 kubinių metrų ir daugiau vandens, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių eurų.

Išgaunamo paviršinio vandens, išleidžiamų nuotekų arba teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos nevykdymas ar netinkamas vykdymas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Ataskaitų apie išgaunamą paviršinį vandenį, išleidžiamas nuotekas arba teršalus, išleidžiamus su nuotekomis, nepateikimas ar akivaizdžiai neteisingų duomenų pateikimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.“

 

8 straipsnis. 125 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 125 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

125 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimą

Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimą ir priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

Teisės aktų nustatyta tvarka išduotame tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimą leidžiančiame dokumente nustatytų reikalavimų dėl vandens debito, aukščiausio ir (ar) žemiausio leistino vandens lygio pažeidimas užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki dviejų tūkstančių šimto eurų.

Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimas neturint teisės aktų nustatyta tvarka išduoto tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimą leidžiančio dokumento užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių šimto iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda