LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2015 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-139 „DĖL SPRENDIMO DĖL

UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 5 d. Nr. A1-133

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.6. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą, ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje arba pageidauja pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį;“.

1.2. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8. įgijo išsilavinimą Lietuvos Respublikoje, turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 15 punktą, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje ne pagal įgytą kvalifikaciją.“

1.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Jei yra užsieniečio darbo poreikis Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos nustatytos formos Prašymą (priedas) ir šiuos dokumentus:

7.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

7.2. informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus, išskyrus Aprašo 2.4 ir 2.8 papunkčiuose nurodytus užsieniečius;

7.3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;

7.4. pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas ir darbo užmokesčio dydį (vietoj Aprašo 7.2 papunktyje nurodytos informacijos), jei kreipiamasi dėl Aprašo 2.2, 2.5 ar 2.6 papunktyje nurodyto užsieniečio. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.“

1.4. Papildau 91 punktu:

91. Prašymas ir Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai nepriimami, jeigu užsienietis neatitinka nė vienos iš Aprašo 2 punkte nurodytų sąlygų ar jeigu Aprašas jam nėra taikomas dėl Aprašo 5 punkte nurodytų aplinkybių, ar jeigu Prašymas pateiktas praleidus Aprašo 7 punkto pirmoje pastraipoje nurodytą terminą.“

1.5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Priėmęs Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), patikrina, ar darbdavys atitinka šiuos reikalavimus:

10.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas;

10.2. nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba nevykdo ekonominės veiklos;

10.3. neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

10.4. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 540 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar kitam už užsieniečių įdarbinimą atsakingam darbdavio darbuotojui;

10.5. per pastaruosius vienerius metus neturi baudos, skirtos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 ir 57 straipsniuose nurodytus pažeidimus.“

1.6. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Priėmęs Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas patikrina, ar užsieniečio turima kvalifikacija ir darbo patirtis, nurodyta Aprašo 7.2 papunktyje, yra tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 6.2 papunktyje, užimti ir yra tinkama darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį arba darbo sutartyje, nurodytiems Aprašo 7.3 papunktyje, vykdyti. Darbdavio pageidavimu Užimtumo tarnybos darbuotojas išduoda dokumentų gavimo pažymą.“

1.7. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Jeigu darbdavys neatitinka Aprašo 10.3 papunktyje nustatyto reikalavimo, Užimtumo tarnybos darbuotojas paprašo kompetentingos institucijos per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos pateikti patikslintą informaciją. Jeigu nesilaikoma Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų, nurodoma per protingą terminą ištaisyti trūkumus. Kilus įtarimų, kad darbdavio pateikta informacija apie užsieniečio kvalifikaciją nėra teisinga arba užsieniečio kvalifikacija neatitinka Aprašo 12 punkte nustatytų sąlygų, darbdavio paprašoma pateikti užsieniečio kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus. Aprašo 16 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol Užimtumo tarnyboje bus gauta patikslinta informacija ir (ar) pašalinti trūkumai.“

1.8. Pakeičiu 22.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.3. paaiškėja, kad užsienietis dirba pas kitą darbdavį, negu nurodyta sprendime dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis.“

1.9. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Užsienietis gali dirbti tik pas tą darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis.“

1.10. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus.“

1.11. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Darbdavys privalo per 3 darbo dienas nuo darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo dienos raštu pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuris priėmė sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, apie darbo sutarties nutraukimą.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                   Linas Kukuraitis