LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. V-2347 „DĖL KARANTINO REŽIMO PRIEMONIŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 12 d. Nr. V-786

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. V-2347 „Dėl karantino režimo priemonių laikymosi kontrolės“:

1.  Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, nusprendžiu:“.

2.  Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) organizuoti ir koordinuoti karantino režimo priemonių laikymosi bei privalomo sveikatos tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės procesą bei bendradarbiaujant su kitomis šio sprendimo 2 punkte nurodytomis institucijomis organizuoti bendrus tikrinimus dėl karantino režimo priemonių laikymosi bei privalomo sveikatos tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų.

3.       Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.

4.       Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. NVSC direktoriui kiekvieną pirmadienį pristatyti duomenis apie NVSC teisės aktų nustatyta tvarka pradėtas administracinių nusižengimų teisenas, atliktus administracinių nusižengimų tyrimus ir surašytus administracinių nusižengimų protokolus pagal savivaldybes bei pažeidimų rūšis (karantino režimo priemonių bei privalomo sveikatos tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų pažeidimus).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys