LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2017 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. V-912 „DĖL GERIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR GERIATRIJOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. V-55

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. V-912 „Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą ir 5.1 papunktį išdėstau taip:

5.1. gydytojas geriatras arba vidaus ligų gydytojas, išklausęs ne mažiau kaip 90 val. trukmės darbo su senyvo amžiaus asmenimis profesinės kvalifikacijos tobulinimo programą (dirbdamas 1 etato krūviu paslaugas teikia 10–12 pacientų);“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašą ir 6 punktą išdėstau taip:

6. Ambulatorines geriatrijos paslaugas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytą kompetenciją teikia gydytojas geriatras arba vidaus ligų gydytojas, išklausęs ne mažiau kaip 90 val. trukmės darbo su senyvo amžiaus asmenimis profesinės kvalifikacijos tobulinimo programą, ir bendrosios praktikos slaugytojas. Jei atliekamas išsamusis geriatrinis tyrimas, su gydytoju geriatru ir bendrosios praktikos slaugytoju komandoje dirba toje pačioje ASPĮ dirbantis kineziterapeutas, ergoterapeutas, medicinos psichologas ir socialinis darbuotojas.“

2. N u s t a t a u, kad 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja:

2.1. tokia nurodytu įsakymu patvirtinto Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 5.1 papunkčio redakcija:

5.1. gydytojas geriatras (dirbdamas 1 etato krūviu paslaugas teikia 10–12 pacientų);“.

2.2. tokia nurodytu įsakymu patvirtinto Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo 6 punkto redakcija:

6. Ambulatorines geriatrijos paslaugas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytą kompetenciją teikia gydytojas geriatras ir bendrosios praktikos slaugytojas. Jei atliekamas išsamusis geriatrinis tyrimas, su gydytoju geriatru ir bendrosios praktikos slaugytoju komandoje dirba toje pačioje ASPĮ dirbantis kineziterapeutas, ergoterapeutas, medicinos psichologas ir socialinis darbuotojas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga