LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL Pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir Pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 30 d. Nr. 1R-154

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (2013 m. gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XII-700 redakcija) 6.2287 straipsnio 2 dalimi ir 6.22810 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 352 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą“,

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Pavyzdinę informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formą;

1.2. Pavyzdinę nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. birželio 13 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154

 

PAVYZDINĖ INFORMACIJOS APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ FORMA

 

 

 

Teisė atsisakyti sutarties

 

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

 

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos [1].

 

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite mums [2] pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. [3]

 

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

 

 

 

Sutarties atsisakymo pasekmės

 

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. [4]

 

[5]

 

[6]

 

 

 

Pildymo instrukcijos:

 

[1] Įrašykite:

 

a) „kurią sudaryta sutartis“ – jei sudaroma paslaugų sutartis arba vandens, dujų arba elektros energijos tiekimo, jeigu nėra parduodamas ribotas jų tūris arba nustatytas kiekis, centralizuoto šilumos tiekimo arba fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo sutartis;

 

b) „kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę“ – jei sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis;

 

c) „kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę“ – jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai;

 

d) „kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį“ – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis; arba

 

e) „kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmą prekę“ – jei sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo nustatytu laikotarpiu.

 

 

 

[2] Įrašykite savo vardą ir pavardę ar pavadinimą, adresą ir, jei turite, savo telefono numerį, fakso numerį ir elektroninio pašto adresą.

 

 

 

[3] Jei suteikiate vartotojui galimybę elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti savo interneto svetainėje informaciją apie tai, kad jis atsisako šios sutarties, įrašykite: „Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą mūsų interneto svetainėje [įrašykite interneto adresą]. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.“

 

 

[4] Jei sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, kurioje Jūs nepasiūlėte pats pasiimti prekes sutarties atsisakymo atveju, įrašykite: „Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.“

 

 

 

[5] Jei vartotojas gavo prekes pagal sutartį:

 

a) Įrašykite:

 

– „Mes pasiimsime prekes.“, arba

 

– „Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas mums arba … [įrašykite asmens, kurį Jūs įgaliojote priimti prekes, vardą ir pavardę ar pavadinimą, ir, jei reikia, adresą]. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.“

 

b) Įrašykite:

 

– „Mes padengsime prekių grąžinimo išlaidas.“,

 

– „Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.“,

 

– Jei nuotolinėje sutartyje Jūs nesiūlote padengti prekių grąžinimo išlaidų ir prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu: „Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, … [įrašykite sumą].“; arba, jei negalima iš anksto pagrįstai apskaičiuoti prekių grąžinimo išlaidų: „Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Apskaičiuota, kad išlaidos daugiausia sudaro maždaug … [įrašykite sumą],“; arba

 

– Jei ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atveju prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į vartotojo namus sutarties sudarymo metu: „Mes pasiimsime prekes savo sąskaita.“;

 

c) Įrašykite: „Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.“

 

 

[6] Jei sudaroma paslaugų teikimo sutartis arba vandens, dujų, elektros energijos tiekimo, jeigu nėra parduodamas ribotas jų tūris arba nustatytas kiekis, ar centralizuoto šilumos tiekimo sutartis, įrašykite: „Jei prašėte, kad paslaugos būtų pradėtos teikti arba vandens/dujų/elektros energijos/centralizuoto šildymo [išbraukti, kas nereikalinga] tiekimas būtų pradėtas sutarties atsisakymo laikotarpiu, Jūs turite sumokėti mums sumą, kuri yra proporcinga tam, kas buvo suteikta iki to momento, kai Jūs informavote mus apie tai, jog atsisakote šios sutarties, palyginti su visu tuo, kas numatyta teikti pagal sutartį.“

 

____________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154

 

 

 

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

 

 

 

(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

 

 

 

– Kam [čia verslininkas įrašo savo vardą ir pavardę ar pavadinimą, adresą ir, jei turi, savo fakso numerį ir elektroninio pašto adresą]:

 

– Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių* / šių paslaugų teikimo sutarties*,

 

– Užsakytų* / gautų* [data],

 

– Vartotojo (-ų) vardas, pavardė,

 

– Vartotojo (-ų) adresas,

 

– Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

 

– Data.

 

 

(*) Išbraukti, kas nereikalinga

 

____________________________