LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO  2012 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3-289 „DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 4 d. Nr. 3-297

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 2.4 papunkčiu:

2.4. Važiavimo valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone deklaracijos formą.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų išduoti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (toliau – prašymas išduoti leidimą) arba važiavimo valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone deklaracijos (toliau – važiavimo deklaracija) pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarką.“

2.2. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Leidimo važiuoti vieną kartą duomenys paskelbiami Inspekcijos interneto svetainėje.  Leidimo važiuoti vieną kartą duomenys skelbiami iki leidimo galiojimo pabaigos.“

2.3. Papildau III skyriumi:

III SKYRIUS

LEIDIMŲ VAŽIUOTI VIDAUS REIKALŲ IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOMS PRIKLAUSANČIOMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMAS

 

291. Jeigu Vidaus reikalų ministerijai ar įstaigoms prie ministerijos priklausančių didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių, priskirtų kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms, Lietuvos kariuomenei arba užsienio valstybės karinės apsaugos sistemai priklausančių didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo maršrutą su Aprašo 7.1 ar 7.2 papunkčiuose nurodytomis institucijomis suderina šių transporto priemonių savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo (užsienio valstybės karinės apsaugos sistemai priklausančių didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių atveju įgaliotu asmeniu gali būti laikoma Lietuvos kariuomenė), leidimai važiuoti vieną kartą didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis gali būti išduodami vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis.

292. Vidaus reikalų ministerijai ar įstaigoms prie ministerijos, Lietuvos kariuomenei arba užsienio valstybės karinės apsaugos sistemai, prašant suderinti važiavimo maršrutą, Aprašo 7.1 ar 7.2 papunkčiuose nurodytoms institucijoms būtina nurodyti:

292.1. važiavimo maršrutą (nurodyti valstybinės reikšmės kelių ir gatvių, kuriomis bus važiuojama, pavadinimus ir (ar) numerius);

292.2. važiavimo datą ar važiavimo pradžios, jeigu važiuojama ilgiau kaip vieną dieną, datą;

292.3. suderintu važiavimo maršrutu važiuojančių transporto priemonių duomenis: lydinčiosios arba vilkstinėje esančios pirmosios transporto priemonės valstybinį numerį, didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių skaičių, jų didžiausius ilgį, plotį, aukštį, masę ir ašies apkrovą.

293. Važiavimo maršrutą Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo suderinti važiavimo maršrutą gavimo dienos suderina didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo ar jo įgalioto asmens nurodytą važiavimo maršrutą arba pakeistą važiavimo maršrutą arba motyvuotai atsisako derinti važiavimo maršrutą. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, derindama važiavimo maršrutą, nurodo detalų važiavimo maršrutą, Aprašo 292.2 ir 292.3 papunkčiuose nurodytus duomenis ir, jeigu reikia, kitas važiavimo sąlygas. Rekomenduojama Aprašo 7.2 papunktyje nurodytoms institucijoms važiavimo maršrutą suderinti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną šiame punkte nustatyta tvarka. Derindama važiavimo maršrutą Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos papildomai pateikia duomenis apie viso maršruto ir maršrutą sudarančių I kategorijos valstybinės reikšmės kelių su skiriamąja juosta ilgius.

294. Norint gauti leidimą važiuoti vieną kartą Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, Inspekcijai būtina pateikti:

294.1. Inspekcijos nustatytos formos važiavimo deklaraciją ir nurodyti:

294.1.1. didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininką ar valdytoją (pavadinimą ir kodą), jo adresą ir elektroninio pašto adresą (arba savininko ar valdytojo įgalioto asmens elektroninio pašto adresą, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo);

294.1.2. duomenis apie kiekvieną suderintu važiavimo maršrutu važiuojančią Lietuvos kariuomenės didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę: markę, modelį, valstybinį numerį, rūšį (sunkvežimis, vilkikas, traktorius, savaeigė mašina, priekaba, puspriekabė), ilgį, plotį, aukštį, masę su kroviniu, ašių skaičių, tipą, pakabos tipą, atstumus tarp ašių ir jų apkrovos dydžius;

294.2. Aprašo 293 punkte nurodytus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad važiavimo maršrutas suderintas su Aprašo 7.1 ar 7.2 papunkčiuose nurodytomis institucijomis (jeigu šie dokumentai Inspekcijai nebuvo pateikti anksčiau).

295. Važiavimo deklaraciją pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Važiavimo deklaracija Inspekcijai gali būti pateikiama per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, taip pat elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Inspekciją.

296. Laikoma, kad leidimas važiuoti vieną kartą Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis pagal važiavimo deklaraciją yra išduotas nuo važiavimo deklaracijos pateikimo Inspekcijai dienos. Toks leidimas galioja 7 dienas (pvz., nuo 2017-06-14 iki 2017-06-20 imtinai, nuo laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.) važiuoti vieną kartą važiavimo deklaracijoje nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis nurodytu maršrutu. Šio laikotarpio pradžia sutampa su važiavimo deklaracijoje nurodyta važiavimo data ar važiavimo pradžios data, jeigu važiuojama ilgiau kaip vieną dieną, ir negali būti ankstesnė už važiavimo deklaracijos pateikimo datą.

297. Inspekcijos pareigūnas, gavęs važiavimo deklaraciją, įvertina, ar reikia mokėti Aprašo 6 punkte nurodytą mokestį, ir, jeigu reikia, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį ir informaciją apie jį perduoda didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui ar jo įgaliotam asmeniui važiavimo deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu.“

2.4. Buvusius III ir IV skyrius laikau atitinkamai IV ir V skyriais.

2.5. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), važiuodamas valstybinės reikšmės keliais, privalo leidimą mėnesiui ar metams turėti didžiagabaritėje ir (ar) sunkiasvorėje transporto priemonėje ir pateikti pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams. Leidimų važiuoti vieną kartą su savimi turėti ir pateikti neprivaloma, jų duomenys skelbiami Inspekcijos interneto svetainėje. Vieno važiavimo metu gali būti naudojamas tik vienas leidimas. Važiuojant Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus turi būti pateikta važiavimo deklaracijos kopija.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Rokas Masiulis