LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2013 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 3-46 „DĖL UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKĖJO PAŠTO TINKLO CHARAKTERISTIKŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. 3-624

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. 3-46 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKĖJO PAŠTO TINKLO CHARAKTERISTIKŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 9 punktu,

tvirtinu Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikas (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iki 2027 m. sausio 1 d. visos stacionariosios paslaugos teikimo vietos turi būti pritaikytos neįgaliesiems, laikantis statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų;

2.2. jeigu universaliosios pašto paslaugos sutartojoje paslaugos teikimo vietoje pradėtos teikti iki šio įsakymo įsigaliojimo, Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikų 8 punkte nurodytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Jaroslav Narkevič

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 3-46

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 3-624

redakcija)

 

UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKĖJO PAŠTO TINKLO CHARAKTERISTIKOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikos (toliau – tinklo charakteristikos) reglamentuoja universaliosios pašto paslaugos teikimo vietų (toliau – paslaugos teikimo vieta) išdėstymo sąlygas ir paslaugos teikimo vietų įrengimo reikalavimus.

2. Tinklo charakteristikos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu.

3. Tinklo charakteristikose vartojamos sąvokos:

3.1. Nestacionarioji universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta – konkretaus adreso neturinti universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta.

3.2. Stacionarioji universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta – konkrečiu adresu esanti universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta.

3.3. Sutartoji universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta – universaliosios pašto paslaugos teikėjo nustatytoje teritorijoje esanti su naudotoju sutarta universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta, turinti konkretų adresą, įskaitant naudotojo gyvenamąją ar buveinės vietą.

3.4. Universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentas – universaliosios pašto paslaugos teikėjo pasitelktas tarpininkas, paslaugos teikėjo vardu teikiantis universaliąją pašto paslaugą stacionariojoje šios paslaugos teikimo vietoje.

4. Kitos tinklo charakteristikose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pašto įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme.

 

II SKYRIUS

UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO VIETŲ IŠDĖSTYMO SĄLYGOS IR KITI REIKALAVIMAI

 

5. Universalioji pašto paslauga teikiama stacionariosiose, nestacionariosiose, sutartosiose paslaugos teikimo vietose, per universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentus, taip pat naudojant viešai naudoti skirtas pašto dėžutes. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo priskirti teritorijas paslaugos teikimo vietoms ir informaciją apie teritorijas, priskirtas paslaugos teikimo vietoms, paskelbti savo interneto svetainėje.

6. Miesto gyvenamosiose vietovėse atstumas nuo naudotojo gyvenamosios ar buveinės vietos iki stacionariosios ar nestacionariosios paslaugos teikimo vietos turi būti ne didesnis kaip 3 km tiesiausiu atstumu.

7. Kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos teritorijoje turi būti ne mažiau kaip viena stacionarioji arba nestacionarioji paslaugos teikimo vieta.

8. Kai universalioji pašto paslauga teikiama sutartojoje paslaugos teikimo vietoje ne trumpiau kaip 24 mėnesius, šioje teritorijoje tinklo charakteristikų 7 punkto reikalavimai netaikomi.

9. Miesto gyvenamojoje vietovėje viešai naudoti skirtų pašto dėžučių privalo būti ne mažiau kaip stacionariųjų ir nestacionariųjų paslaugos teikimo vietų.

10. Kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra daugiau kaip 300 gyventojų, turi būti įrengta ne mažiau kaip viena viešai naudoti skirta pašto dėžutė. Tuo atveju, kai universaliosios pašto paslaugos teikėjas kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje užtikrina universaliosios pašto paslaugos teikimą sutartojoje paslaugos teikimo vietoje, toje teritorijoje viešai naudoti skirta pašto dėžutė gali būti neįrengiama.

11. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos teikimo vietos, kuriose universaliąją pašto paslaugą teikia universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentai, atitiktų tinklo charakteristikose nustatytus reikalavimus. Paslaugų teikimo vietos, kuriose universaliąją pašto paslaugą teikia universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentai, gali sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. paslaugos teikimo vietų.

 

III SKYRIUS

PASLAUGOS TEIKIMO VIETŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

12. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo įrengti paslaugos teikimo vietas laikydamasis šių reikalavimų:

12.1. stacionarioji ir nestacionarioji paslaugos teikimo vietos turi būti pažymėtos nurodytas universaliosios pašto paslaugos teikėjo pavadinimas ar prekių ženklas, darbo laikas;

12.2. stacionarioji paslaugos teikimo vieta turi būti pritaikyta neįgaliesiems, laikantis statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų; 

12.3. viešai naudoti skirtos pašto dėžutės turi būti įrengtos naudotojams patogiose, lengvai prieinamose ir gerai matomose vietose;

12.4. ant viešai naudoti skirtų pašto dėžučių turi būti nurodytas universaliosios pašto paslaugos teikėjo pavadinimas ar prekių ženklas ir pašto siuntų surinkimo laikas.

 

IV SKYRIUS

UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTOJOJE PASLAUGOS TEIKIMO VIETOJE REIKALAVIMAI

 

13. Universalioji pašto paslauga turi būti suteikiama sutartojoje paslaugos teikimo vietoje ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo naudotojo pateikto užsakymo dienos, išskyrus atvejus, kai su naudotoju sutariama vėlesnė paslaugos suteikimo diena.

14. Universaliosios pašto paslaugos teikėjo darbuotojas ar kitas įgaliotas asmuo, universaliąją pašto paslaugą suteikiantis sutartojoje paslaugos teikimo vietoje, turi turėti aiškiai matomą universaliosios pašto paslaugos teikėjo prekių  ženklą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Paslaugos teikimo vietoms priskirtos teritorijos turi apimti ne mažiau kaip 90 proc. visų Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių naudotojų adresų.

16. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas, pažeidęs tinklo charakteristikų reikalavimus, atsako Pašto įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________