VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO, turinčio mokestinę nepriemoką, ARBA ASMENS, KURIAM PASKIRTA BAUDA UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ, FINANSINĖS BŪKLĖS VERTINIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. gegužės 6 d. Nr. VA-38

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu ir Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 „Dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“, 7 punktu:

1.  T v i r t i n u Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos) (pridedama).

2Nustatau, kad Rekomendacijos yra skirtos Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, vadovautis, priimant sprendimą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                      Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. VA-38

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO, TURINČIO MOKESTINĘ NEPRIEMOKĄ, ARBA ASMENS, KURIAM PASKIRTA BAUDA UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ, FINANSINĖS BŪKLĖS VERTINIMO REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) nustato mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo kriterijus, mokesčių administratoriui priimant sprendimą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą.

2. Šios Rekomendacijos parengtos, vadovaujantis Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“, 7 punktu.

 

II SKYRIUS

MOKESČIŲ MOKĖTOJO, TURINČIO MOKESTINĘ NEPRIEMOKĄ, ARBA ASMENS, KURIAM PASKIRTA BAUDA UŽ ADMINSTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ, FINANSINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS

 

3. Atliekant mokesčių mokėtojų, turinčių mokestinę nepriemoką – juridinių asmenų (toliau – juridinis asmuo) finansinės būklės vertinimą, pirmiausia įvertinama prašyme atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą nurodyta informacija:

3.1. mokestinės nepriemokos dydis;

3.2. mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpis;

3.3. nurodytas mokestinės nepriemokos mokėjimo būdas (atidėti ir (ar) išdėstyti mokėjimą) ir tokio būdo pasirinkimo motyvai;

3.4. priežastys, dėl kurių neturi galimybės nedelsiant sumokėti mokestinę nepriemoką, o sumokėjus mokestinę nepriemoką nedelsiant, jo finansinė būklė taptų kritiška arba jis turėtų didelių sunkumų vykdydamas kitus savo įsipareigojimus.

4. Kartu su prašymu taip pat vertinami juridinių asmenų pateikti dokumentai:

4.1dokumentai, kurie įrodytų realias juridinio asmens galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką;

4.2.  turimų sutarčių (tarp jų trišalių) su bankais, kredito unijomis, lizingo bendrovėmis, kitomis kredito įstaigomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis dėl gautų kreditų duomenys ir gautų paskolų įtaka sumokėjimo atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpiui, kt. duomenys;

4.3. informacija apie juridinio asmens, prašančio atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinę nepriemoką, suteiktas paskolas juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims;

4.4.  kreditorių, debitorių sąrašai, jų susidarymo laikotarpis;

4.5piniginių lėšų judėjimas banko sąskaitose, kasoje;

4.6.  avansinių apyskaitų duomenys, informacija apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą.

5. Vertinant juridinio asmens finansinę būklę, nagrinėjama mokesčių administratoriaus kaupiama informacija apie juridinį asmenį: nustatomas įmonės dydis, vykdomos veiklos, skolų dydis bei jų susidarymo laikotarpis, darbuotojų skaičius, privalomas registruoti turtas, nustatoma, kam teikiama pirmenybė, atsiskaitant pagal savo įsipareigojimus, analizuojama kita turima informacija.

6. Analizuojant juridinių asmenų (išskyrus individualias įmones (toliau – IĮ), komanditines ūkines bendrijas (toliau – KŪB) ir tikrąsias ūkines bendrijas (toliau – TŪB), jei jos nesudaro finansinės atskaitomybės), finansinę būklę, naudojamos finansinės ataskaitos, kurios apibūdina jų finansinę būklę konkrečiu momentu ir veiklą per apibrėžtą laikotarpį.

7. Pirmas žingsnis, vertinant juridinių asmenų (išskyrus IĮ, KŪB ir TŪB, jei jos nesudaro finansinės atskaitomybės) finansinę būklę, – santykinių rodiklių apskaičiavimas. Todėl juridiniams asmenims, kurie kreipiasi į mokesčių administratorių dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimo ir (ar) išdėstymo, apskaičiuojami finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai, kurie palyginami su teorinėmis reikšmėmis. Apskaičiuojami šie pagrindiniai finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai: bendrojo likvidumo, kritinio likvidumo, bendrojo mokumo, įsiskolinimo, manevringumo. Finansinės rizikos ir likvidumo koeficientų apskaičiavimas ir jų reikšmės yra nurodyti Rekomendacijų 1 priede „Finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai“.

8. Mokesčių administratorius nagrinėja einamųjų metų paskutinio ketvirčio ir praėjusių finansinių metų finansinės rizikos ir likvidumo koeficientus, kad būtų galima palyginti jų reikšmes ir nustatyti pokyčius.

9. Mokesčių administratorius, apskaičiavęs finansinės rizikos ir likvidumo koeficientus, įvertina juridinio asmens mokumo / nemokumo būklę.

10. Mokesčių administratorius turi išnagrinėti ne tik pagrindinius finansinės rizikos ir likvidumo koeficientus, bet ir kitus juridinio asmens (išskyrus IĮ, KŪB ir TŪB, jei jos nesudaro finansinės atskaitomybės) balanso duomenis: juridinio asmens turto struktūrą, kreditorinį ir debitorinį įsiskolinimus, kitus duomenis.

11. Vertinant juridinio asmens (išskyrus IĮ, KŪB ir TŪB, jei jos nesudaro finansinės atskaitomybės) finansinę būklę, atsižvelgiama į tokius vertinimo principus: veiklos tęstinumas, t. y. ar juridinis asmuo bus pajėgus tęsti savo veiklą, ir pelningumas. Tuo tikslu, be juridinio asmens pateiktų balansų duomenų ir minėtų pagrindinių finansinės rizikos ir likvidumo koeficientų, analizuojami juridinio asmens pelno (nuostolio) ataskaitų duomenys.

12. Analizuojant pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis, įvertinamas veiklos rezultatas (pelnas ar nuostolis), palyginamos analizuojamo laikotarpio pajamos, įvertinami pokyčiai.

13. Apskaičiavus pagrindinius finansinės rizikos ir likvidumo koeficientus, taip pat išanalizavus kitus šiose Rekomendacijose nurodytus duomenis, galima numatyti juridinio asmens galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ir laiku mokėti einamuosius mokesčius per atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį. Taip galima prognozuoti ne ilgesniam kaip dviejų metų laikotarpiui.

14. Juridinių asmenų – IĮ, KŪB ir TŪB mokumo būklei nustatyti analizuojamos einamųjų metų paskutinio ketvirčio ir praėjusių finansinių metų pelno mokesčio deklaracijos, iš kurių nustatomos veiklos pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatas (pelnas ar nuostolis). Taip pat analizuojama šių įmonių savininkų (narių) užpildyta nustatytos formos Fizinių asmenų anketa (toliau – anketa) (forma FR0283, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92 „Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir neišieškotos baudos už administracinį nusižengimą ar jos dalies pripažinimo beviltiškomis, jų revizavimo bei apskaitos taisyklių, Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos ir Fizinių asmenų anketos FR0283 formos patvirtinimo“), iš kurios duomenų nustatomi anketą užpildančio asmens ir jo šeimos narių santaupos ir kiti duomenys. Išanalizavus šiuos duomenis, galima daryti išvadą apie potencialias galimybes atsiskaityti pagal mokestinės paskolos sutartį, jeigu ji būtų sudaryta.

15. Vertinant juridinių asmenų – valstybės (savivaldybės) biudžeto lėšomis finansuojamų įstaigų ir organizacijų finansinę būklę, atkreipiamas dėmesys į atitinkamais ataskaitiniais laikotarpiais biudžete numatytą gauti, bet negautą finansavimą, kitų metų biudžete numatytą finansavimą, taip pat gaunamas bei numatomas gauti nebiudžetines lėšas (pagal nuomos sutartis, užsakymus atlikti mokslinius tyrimus, užsakymus atlikti tam tikrus darbus ir pan.).

16. Galimi juridinio asmens prašymo atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą nagrinėjimo kriterijai ir jų vertinimo rezultatai pateikti 2 priede „Mokesčių mokėtojo – juridinio asmens prašymo atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą nagrinėjimo kriterijai ir jų vertinimo rezultatai“.

17. Atliekant mokesčių mokėtojo – fizinio asmens, turinčio mokestinę nepriemoką arba fizinio asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą (toliau – fizinis asmuo) finansinės būklės vertinimą, pirmiausia įvertinama prašyme atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą nurodyta informacija:

17.1. mokestinės nepriemokos arba baudos už administracinį nusižengimą dydis;

17.2. mokestinės nepriemokos arba baudos už administracinį nusižengimą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpis;

17.3. nurodytas mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo būdas (atidėti ir (ar) išdėstyti mokėjimą) ir tokio būdo pasirinkimo motyvai;

17.4. priežastys, kodėl fizinis asmuo neturi galimybės nedelsiant sumokėti mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą. Jeigu jis sumokėtų mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą nedelsiant, jo finansinė būklė taptų kritiška arba jis turėtų didelių sunkumų, vykdydamas kitus savo įsipareigojimus.

18. Kartu su prašymu taip pat vertinami fizinio asmens pateikti dokumentai:

18.1. anketos duomenys (vertinamos anketą užpildančio fizinio asmens ir jo šeimos narių gaunamos pajamos, santaupos (lėšos esančios bankų sąskaitose, grynieji pinigai), gautų paskolų įtaka sumokėjimo atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpiui ir kt. duomenys);

18.2. dokumentai, kurie įrodytų realias fizinio asmens galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką / baudą už administracinį nusižengimą;

18.3. Kai prašymą pateikia individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, papildomai vertinami:

18.3.1. duomenys apie pajamas, išlaidas per paskutinius 3 mėnesius;

18.3.2. kreditorių, debitorių sąrašai, jų susidarymo laikotarpis;

18.3.3. piniginių lėšų judėjimas banko sąskaitose, kasoje.

19. Kiti fizinių asmenų prašymo atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą galimi nagrinėjimo kriterijai ir jų vertinimo rezultatai yra nurodyti 3 priede „Mokesčių mokėtojo – fizinio asmens prašymo atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą nagrinėjimo kriterijai“.

20. Mokesčių administratorius gali priimti sprendimą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą, nurodydamas mokestinės paskolos sąlygų vykdymą užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija.

21. Tais atvejais, kai juridinis ar fizinis asmuo atitinka Rekomendacijose nurodytus finansinės būklės vertinimo kriterijus, mokesčių administratorius turi teisę papildomai įvertinti šio juridinio ar fizinio asmens finansinę būklę, remdamasis kitais kriterijais bei kita apie jį kaupiama ir iš trečiųjų asmenų gaunama informacija, ir atitinkamai priimti sprendimą tenkinti arba netenkinti jo prašymą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Šiomis rekomendacijomis turi vadovautis mokesčių administratorius, priimdamas sprendimą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą.

 

 

Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų

1 priedas

 

 

FINANSINĖS RIZIKOS IR LIKVIDUMO KOEFICIENTAI

 

Nr.

Koeficientas

Koeficiento apskaičiavimas

Rezultatas / Reikšmė

1.

Bendrojo likvidumo

Trumpalaikis turtas/ trumpalaikiai įsipareigojimai

Parodo įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Normalu, kai reikšmė svyruoja tarp 1,2 ir 2. Jei rodiklis mažesnis kaip 1, laikytina, kad įmonė gali nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų.

2.

Kritinio likvidumo

(Trumpalaikis turtas – Atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai

Parodo įmonės sugebėjimą greitai (skubiai) realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Mažesnė nei 1,0 reikšmė laikoma nepatenkinama, o tarp 1,0 ir 1,5 – normali.

3.

Bendrojo mokumo

Nuosavas kapitalas / Visi / visi įsipareigojimai

 

 

Parodo, kiek vienam įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Rodiklio reikšmė mažesnė nei 0,5 laikoma bloga, normali – apie 1, virš 2 – gera.

4.

Įsiskolinimo

Visi įsipareigojimai / Turtas / turtas

 

Parodo, kiek vienam turto eurui tenka skolų. Laikoma, kad, koeficiento reikšmei esant mažesnei nei 0,5, būklė yra gera, reikšmei esant virš 0,7 – būklė laikoma nepatenkinama.

5.

Manevringumo

Trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas

Parodo, kokią nuosavo kapitalo dalį sudaro trumpalaikis turtas. Rodiklio reikšmė mažesnė nei 0,3 laikoma nepatenkinama, virš – 0,5 gera.

 

 

 

 

 

Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų

2 priedas

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO – JURIDINIO ASMENS PRAŠYMO ATIDĖTI IR (AR) IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMĄ NAGRINĖJIMO KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMO REZULTATAI

 

Nr.

Kriterijus

Rezultatas

1.

Mokesčių mokėtojas turi laikinų finansinių sunkumų, pateikia dokumentus, įrodančius realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje / prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą siūlo užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija.

tenkinti

 

2

Mokesčių mokėtojas turi laikinų finansinių sunkumų, su prašymu kreipiasi ne pirmą kartą, sudarytas mokestinės paskolos sutartis įvykdė (vykdo) laiku, pateikia dokumentus, įrodančius realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje.

3.

Mokesčių mokėtojas yra nemokus pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalį, finansinė būklė yra blogėjanti: turtas ir apyvarta mažėja, skolos auga, veiklos nuostolis didėja, tačiau mokesčių mokėtojas pateikia dokumentus, pagrindžiančius realias galimybes atkurti įmonės mokumą ir sumokėti prašomą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinę nepriemoką ateityje / pasiūlo mokestinę nepriemoką užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija / pateikia informaciją apie įmonės savininko ar akcininkų įnašus, prisidedant prie įmonės gelbėjimo.

4.

Prašoma atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinė nepriemoka susidarė dėl neįvykdytų finansinių įsipareigojimų atsiradusios ir iš biudžeto lėšų dengtinos asignavimų valdytojų skolos mokesčių mokėtojui.

tenkinti[1]

5.

Mokesčių mokėtojas kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo, kuri susidarė po atlikto mokestinio tyrimo ar dėl patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos mokesčio (-ių) sumos.

tenkinti[2]

6.

Dėl prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo turto, kuris vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

tenkinti[3] su papildoma sąlyga[4]

7.

Mokesčių mokėtojas turi skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas.

tenkinti[5]

8.

Mokesčių mokėtojas deklaruoja pelningą veiklą; neturi pradelstų debitorinių įsiskolinimų; teikia prašymą dėl deklaruojamų mokesčių mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo, motyvuotai nenurodydamas jos susidarymo priežasčių.

netenkinti

 

9.

Mokesčių mokėtojas nepateikia duomenų, įrodančių realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką per prašomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį.

10.

Mokesčių mokėtojas prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos susidarymo laikotarpiu: suteikė paskolą / turi pradelstų atskaitingų asmenų įsiskolinimų / panaudojo lėšas kitoms, ne su vykdoma veikla susijusioms, reikmėms.

11.

Mokesčių mokėtojas yra nemokus pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, finansinė būklė yra blogėjanti: turtas ir apyvarta mažėja, skolos auga, veiklos nuostolis didėja, nepagrindžia realių galimybių atkurti įmonės mokumą ir sumokėti prašomą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinę nepriemoką ateityje / nepasiūlo mokestinę nepriemoką užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija / įmonės savininkas ar akcininkas savo įnašais neprisidedant prie įmonės gelbėjimo.

12.

Mokesčių mokėtojas dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo kreipiasi ne pirmą kartą (sudaryta mokestinės paskolos sutartis buvo nutraukta arba yra pradelsti mokėjimai pagal vykdomą mokestinės paskolos sutartį) ir nepateikė naujų argumentų, pagrindžiančių galimybę sumokėti mokestinę nepriemoką per numatomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį.

13.

Mokestinės nepriemokos, kurios mokėjimą prašo atidėti ir (ar) išdėstyti, susidarymo laikotarpiu, mokesčių mokėtojas vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo.

14.

Mokesčių mokėtojas pateiktame prašyme nenurodė išsamių priežasčių, dėl kurių būtinas mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas.

15.

Nuosavas kapitalas yra lygus nuliui arba mažesnis už nulį (finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai tokiu atveju neskaičiuojami) ir mokesčių mokėtojas pateiktame prašyme nenurodė išsamaus paaiškinimo dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje numatytų priemonių vykdymo (kai mokesčių mokėtojo nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio).

16.

Mokesčių mokėtojo GPM nepriemoka, kuriai nėra taikomas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnis, sudaro daugiau kaip ¼ bendros mokestinės nepriemokos finansinės būklės vertinimo momentu.

 

 

 

 

 

Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų

3 priedas

 

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO – FIZINIO ASMENS PRAŠYMO ATIDĖTI IR (AR) IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS AR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ SUMOKĖJIMĄ NAGRINĖJIMO KRITERIJAI

 

 

 

 

Nr.

Kriterijus

Rezultatas

Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą / kitas fizinis asmuo[6]

1.

Mokesčių mokėtojas gauna pajamas, tačiau neturi santaupų ir pakankamai lėšų nedelsiant sumokėti mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą. Jeigu jis sumokėtų mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą nedelsiant, jo finansinė būklė taptų kritiška arba jis turėtų didelių sunkumų, vykdydamas kitus savo įsipareigojimus.

tenkinti

 

2.

Mokesčių mokėtojas turi laikinų finansinių sunkumų, pateikia dokumentus, įrodančius realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje / prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą siūlo užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija.

3.

Mokesčių mokėtojas neturi pajamų šaltinio, tačiau motyvuotai paaiškina galimybę sumokėti mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą ateityje.

4.

Mokesčių mokėtojas kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo, kuri susidarė, patikslinus mokesčio deklaraciją (-as) ar dėl mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos mokesčio (-ių) sumos.

tenkinti[7]

5.

Prašoma atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinė nepriemoka susidarė dėl neįvykdytų finansinių įsipareigojimų atsiradusios ir iš biudžeto lėšų dengtinos asignavimų valdytojų skolos mokesčių mokėtojui.

tenkinti[8] / vertinimas neatliekamas

6.

Dėl prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą iš mokesčių mokėtojo turto, kuris vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

tenkinti[9]

su papildoma sąlyga[10]

7

Mokesčių mokėtojas turi skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas.

tenkinti[11] / vertinimas neatliekamas

8.

Mokesčių mokėtojas dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą atidėjimo ir (ar) išdėstymo kreipiasi ne pirmą kartą (sudaryta mokestinės paskolos sutartis buvo nutraukta arba yra pradelsti mokėjimai pagal vykdomą mokestinės paskolos sutartį) ir nepateikė naujų argumentų, pagrindžiančių mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą per numatomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį.

netenkinti

 

9.

Mokesčių mokėtojo turimų lėšų likutis yra didesnis nei prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą dydis.

10.

Mokesčių mokėtojas nenurodė duomenų apie savo pajamų šaltinį, įrodančių realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą, jei ji bus atidėta ir (ar) išdėstyta (jeigu mokesčių administratorius taip pat apie tai informacijos neturi).

11.

Mokesčių mokėtojas prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą susidarymo laikotarpiu suteikė paskolą (-as), įsigijo prabangos prekę (-ių).

12.

Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą, kurios mokėjimą prašo atidėti ir (ar) išdėstyti, susidarymo laikotarpiu mokesčių mokėtojas atsiskaitymus su kitais kreditoriais vykdė, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo.

13.

Mokesčių mokėtojas pateiktame prašyme nenurodė motyvuotų priežasčių, dėl kurių būtinas mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas.

netenkinti[12]

 

____________________________[1] Tenkinti be papildomos sąlygos dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo užtikrinimo įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija.

[2] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka bent vieną iš 1-3 kriterijų ir nėra nustatyto nors vieno iš 8-16 kriterijaus.

[3] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka bent vieną iš 1-3 kriterijų ir nėra nustatyto nors vieno iš 8-16 kriterijaus.

[4] Tenkinti su papildoma sąlyga, kad mokesčių mokėtojas iki mokestinės paskolos sutarties sudarymo sumokės antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas.

[5] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka bent vieną iš 1-3 kriterijų ir nėra nustatyto nors vieno iš 8-16 kriterijaus.

[6] Taikoma ir prašymui dėl baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimo atidėjimo ir (ar) išdėstymo.

[7] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka bent  vieną iš 1–3 kriterijų.

[8] Tenkinti be papildomos sąlygos dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo užtikrinimo įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija.

[9] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka vieną iš 1-3 kriterijų ir nėra nustatyto nors vieno iš 8-12  kriterijaus.

[10] Tenkinti su papildoma sąlyga, kad mokesčių mokėtojas iki mokestinės paskolos sutarties sudarymo sumokės antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas.

[11] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka vieną iš 1–3 kriterijų ir nėra nustatyto nors vieno iš 8–12 kriterijaus.

[12] Netenkinti prašymo dalies dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo.