LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 20 d. Nr. 1K-16

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, ir IV skyriaus „Specialieji produkto stebėsenos rodikliai“ rodiklio P.S.319 aprašymą išdėstau taip:

„P.S.319

„Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai“

km

Šilumos tiekimo tinklas – įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų bei kitų įrenginių, skirtas šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų transportuoti (šaltinis: Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“).

Modernizuotas (atnaujintas) centralizuoto šilumos tiekimo tinklas – centralizuoto šilumos tiekimo tinklas, kurio seni vamzdžiai pakeisti naujais sutartiniais100 mm skersmens viengubais vamzdžiais.

Sutartinių 100 mm skersmens viengubų vamzdžių ilgis apskaičiuojamas pagal formulę:

L = (d/100)*l,

kur:

L – modernizuoto (atnaujinto) vamzdyno ilgis sutartiniais vienetais (km);

d – modernizuoto (atnaujinto) vamzdžio skersmuo (mm);

l – modernizuoto (atnaujinto) vamzdžio ilgis (km).

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant įgyvendinant projekto veiklas modernizuoto

(atnaujinto) centralizuoto šilumos tiekimo tinklo sutartinį ilgį (kilometrais).

 

Esant poreikiui gali būti atliekamas dvigubų į viengubus vamzdžius ir ilgių iš metrų į kilometrus perskaičiavimas.

 

Pirminiai šaltiniai:

statybos užbaigimo aktai (kopijos) ir detaliosios geodezinės nuotraukos arba atnaujintos statinių kadastrinės bylos.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo

metu pasirašomas statybos užbaigimo aktas.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą

stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                                                                                                           Gintarė Skaistė