LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.5.1-ESFA-V-406 „PARAMA NEĮGALIESIEMS SOCIALINĖSE ĮMONĖSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1- 527

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 ir 66 punktais:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-406 „Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Europos socialinio fondo agentūros

2015-09-09

2015-08-31

raštu Nr. ((24.37)-5K-1518667)-6K-150664

raštu Nr. SB-2015-00397

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-527  

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.5.1-ESFA-V-406 „PARAMA NEĮGALIESIEMS SOCIALINĖSE ĮMONĖSE“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-406 „Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-406 „Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis:

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas);

2.2. Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymu (toliau – Socialinių įmonių įstatymas);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“;

2.4. Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo planas);

2.5. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.6. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.7. Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu
Nr. A1-135 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės pagalbos teikimo tvarkos aprašas);

2.8. Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintomis 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų sudarymo“, 2014 m. liepos 4 d. posėdžio protokolu Nr. 34 (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu
Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 13 924 930,23 (trylikos milijonų devynių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių devynių šimtų trisdešimties eurų 23 centų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų. Priimdama sprendimą dėl projekto finansavimo, Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos.

8. Priemonės tikslas – skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį, taip pat su asistentais (gestų kalbos vertėjais) padėti neįgaliesiems atlikti darbo funkcijas.

9. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

9.1. socialinėse įmonėse dirbančių neįgaliųjų įdarbinimo rėmimas, subsidijuojant darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalį;

9.2. asistento (gestų kalbos vertėjo) įdarbinimas, subsidijuojant išlaidas, susijusias su pagalba, kuri yra būtina neįgaliajam atlikti darbo funkcijas.

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2015 m. III ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR Partneriams

 

11. Pagal Aprašą projekto pareiškėjas yra Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža). Projekto partneriai – teritorinės darbo biržos ir socialinės įmonės. Reikalavimas sudaryti sutartis su partneriais (Projektų taisyklių 163 punktas) Lietuvos darbo biržai netaikomas.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

12. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 66 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

13. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

13.1. projektas atitinka Užimtumo plano 3.4.1 priemonę;

13.2. projektas atitinka Socialinių įmonių įstatymo nuostatas.

14. Projektas turi atitikti Valstybės pagalbos teikimo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ nuostatas.

15. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

16. Teikiamo pagal Aprašą projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2016 m. gruodžio 31 d.

17. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

18. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

19. Projekto tikslinė grupė yra neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, ar asmenys, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, dirbantys socialinėse įmonėse.

20. Projektas turi siekti visų stebėsenos rodiklių, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, paskelbtame ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pasiekti toliau nurodytas jų mažiausias siektinas reikšmes:

20.1. „ESF subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, kurie išsilaikė darbo vietoje“ (rodiklio kodas – R.S.375) – 78 procentai neįgaliųjų;

20.2. „ESF subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms“ (rodiklio kodas – P.S.374) – 5 500 neįgaliųjų (veiklos peržiūros rodiklis).

21. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

22. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus.

23. Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi principą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO

 

24. Pagal Aprašą valstybės pagalba yra teikiama. Valstybės pagalba teikiama vadovaujantis Komisijos reglamento 33 straipsniu, 34 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies b punktu, 3 punktu bei Aprašo 2.2 ir 2.7 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nuostatomis ir laikantis šių reikalavimų:

24.1. socialinei įmonei projekto vykdytojo išmokama subsidija apskaičiuojama procentais nuo kiekvienam socialinėje įmonėje dirbančiam neįgaliam darbuotojui tą mėnesį apskaičiuoto darbo užmokesčio, tačiau neviršijant dviejų tą mėnesį galiojančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos;

24.2. už kiekvieną sunkų neįgalumo lygį turintį neįgalų darbuotoją ar darbuotoją, kuriam nustatytas neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, skiriama kompensacija sudaro 75 procentus Aprašo 24.1 papunktyje nurodytos sumos;

24.3. už kiekvieną vidutinį neįgalumo lygį turintį neįgalų darbuotoją ar darbuotoją, kuriam nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis, skiriama kompensacija sudaro 70 procentų Aprašo 24.1 papunktyje nurodytos sumos;

24.4. už kiekvieną lengvą neįgalumo lygį turintį neįgalų darbuotoją ar darbuotoją, kuriam nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba nedidelių specialiųjų poreikių lygis, skiriama kompensacija sudaro 60 procentų Aprašo 24.1 papunktyje nurodytos sumos;

24.5. subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms (toliau – subsidija asistentui) kompensuoti yra teikiama vadovaujantis Komisijos reglamento 34 straipsnio 2 dalies b punkto, 3 dalies ir Socialinių įmonių įstatymo nuostatomis. Subsidija asistentui sudaro 40 procentų subsidijos skyrimo mėnesį galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydžio už kiekvieną sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį turintį neįgalų darbuotoją ar darbuotoją, kuriam nustatytas neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir 20 procentų už kiekvieną darbuotoją, kuriam nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, atsižvelgiant į darbuotojo faktiškai dirbtą laiką, kuriam atlikti buvo suteikta asistento (gestų kalbos vertėjo) pagalba.

25. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad socialinėms įmonėms teikiamas ES fondų lėšų finansavimas – subsidija dirbančių neįgalių darbuotojų ar iš dalies darbingų darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti – neviršytų Komisijos reglamento 33 straipsnio 5 dalyje ir Aprašo 24.1–24.4 papunkčiuose nurodyto valstybės pagalbos intensyvumo, o subsidija asistentui atitiktų Komisijos reglamento 34 straipsnio 2 dalies b punkto, 3 dalies nuostatas ir neviršytų Aprašo 24.5 papunktyje nurodyto valstybės pagalbos intensyvumo.

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

26. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

27. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Socialinės įmonės privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pagal Aprašo 9.1 papunktyje numatytą veiklą.

28. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

29. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš socialinių įmonių lėšų.

 

30. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategori-

jos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

(Nurodoma, ar tokios kategorijos išlaidos yra tinkamos arba netinkamos finansuoti, jei reikia, nurodomi papildomi reikalavimai, fiksuotųjų įkainių ar fiksuotųjų sumų dydžiai arba nuorodos į teisės aktus, kuriose jie nustatyti, procentiniai apribojimai)

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

– socialinėse įmonėse dirbančių neįgaliųjų darbo užmokestis (tačiau neviršijant dviejų tą mėnesį galiojančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių, t. y. maksimalaus darbo užmokesčio dydžio, nuo kurio skaičiuojama subsidija, kaip nurodyta Aprašo 24.1 papunktyje) ir nuo jo apskaičiuotos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos. Finansavimo intensyvumas socialinėse įmonėse dirbančių neįgaliųjų darbo užmokesčiui ir nuo jo apskaičiuotoms privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms:

– 75 procentai Aprašo 24.2 papunktyje nurodytai tikslinei grupei;

– 70 procentų Aprašo 24.3 papunktyje nurodytai tikslinei grupei;

– 60 procentų Aprašo 24.4 papunktyje nurodytai tikslinei grupei;

– subsidija asistentui.

Subsidijos asistentui neįgaliųjų socialinėse įmonėse finansavimo intensyvumas (apskaičiuotas vadovaujantis Aprašo 24.5 papunkčiu) – iki 100 procentų.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

– privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.1, 450.2, 450.6 papunkčiuose, išlaidos;

– kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos:

– straipsnių, informacinių plakatų ir lankstinukų išlaidos.

Viešinimo išlaidos neturi sudaryti daugiau kaip 5 000,00 Eur (penkis tūkstančius eurų). Finansavimo intensyvumas – iki 100 proc.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Finansavimo intensyvumas – iki 100 proc.

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (Projektų taisyklių 10 priedas).

Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, paskelbta adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams.

 

31. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms įgyvendinant projektą, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių VI skyriaus 36 skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

32. Lietuvos darbo birža pateikia Ministerijai projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2015 m. sausio 2 d. potvarkiu A3-1 „Dėl Valstybės projektų planavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir paskelbtą ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki Ministerijos kvietime teikti projektinį pasiūlymą nustatytos datos.

33. Ministerija, įvertinusi projektinį pasiūlymą, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką.

34. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 3 priede ir paskelbta ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

35. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) įgyvendinančiajai institucijai.

36. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

36.1. partnerių deklaracijas;

36.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, paskelbtą ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

36.3. tarpinius 2015 m. finansinių ataskaitų dokumentus (įmonės balansą). Didelės įmonės papildomai turi pateikti tarpinę 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitą ir įmonės pinigų srautų ataskaitą. Finansinių ataskaitų dokumentai turi būti aktualūs, t. y. parengti ne anksčiau kaip likus mėnesiui iki paraiškos pateikimo dienos ir patvirtinti įstaigos vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar kito asmens, turinčio teisę tvarkyti apskaitą;

36.4. informaciją apie pareiškėjo partneriams (socialinėms įmonėms) per trejus metus suteiktą valstybės pagalbą;

36.5. pareiškėjo partnerio (-ių) (socialinių įmonių) pasirašytus laisvos formos įsipareigojimus dėl projektų tinkamų finansuoti išlaidų dalies padengimo.

37. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data nustatoma pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą.

38. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše.

 

39. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas Projektų taisyklių 24–27 punktuose nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma įgyvendinančiosios institucijos pareiškėjui siunčiamame kvietime teikti paraišką.

40. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

41. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

42. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei ji neatitinka bent vieno Aprašo 1 priede nustatyto bendrojo reikalavimo.

43. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo gavimo dienos.

44. Dėl objektyvių priežasčių negalint paraiškos įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškos vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiška, kurios prašomų lėšų suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškos vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją raštu.

45. Paraiška gali būti atmetama Apraše ir Projektų taisyklių 118, 121, 122, 133, 136, 138 punktuose nurodytais pagrindais, Projektų taisyklių 123–124 punktuose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos, nurodant sprendimo priežastis.

46. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 493–494 punktuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamą įgyvendinančiosios institucijos sprendimą.

47. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Ministerija, vadovaudamasi Projektų taisyklių 153–160 punktuose nurodytais reikalavimais.

48. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu (jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos) pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

49. Pagal Aprašą finansuojamam projektui įgyvendinti bus sudaroma trišalė sutartis tarp Ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo.

50. Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu pakeisti sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir, jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

51. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas atsižvelgiant į projekto vykdytojo pasirinktą dokumento formą:

51.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

51.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

52. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

53. Projekto įgyvendinimo priežiūrai sudaromas Projektų priežiūros komitetas, kurio sudėtį ir darbo tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras.

54. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas teikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie projekto dalyvius, pradėjusius dalyvauti projekto veiklose iki mokėjimo prašymo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, užpildydamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtą dalyvio apklausos anketos formą.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

55. Aprašas keičiamas Projektų taisyklių III skyriaus 11 skirsnyje nustatyta tvarka.

56. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektą, šie pakeitimai Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamam projektui.

__________________________________

 

20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-406 „Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui atskirai

 

Paraiškos kodas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu)

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ                PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama vertinti pakartotinai)

 

(Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu)

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) numatoma finansuoti veikla

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397 (toliau – veiksmų programa), prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą

(Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau –ministerija) prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto 8.5.1 konkretų uždavinį „Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“ ir siekiamą rezultatą

 

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Apraše nurodytų veiklų

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų Aprašo 9 punkte

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus              

Netaikoma

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

(Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam reikalavimui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija)

Projektas turi atitikti nacionalinių strateginio planavimo dokumentų, nurodytų Aprašo 2.2, 2.4 ir 2.7 papunkčiuose, nuostatas

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas Apraše)

Netaikoma

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo

Projektas turi siekti visų stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 20 punkte

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o šie – pasiekti nustatytą projekto tikslą

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi principą:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.)

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Vertinant techninės paramos projektus ir iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) bendrai finansuojamus projektus, šis vertinimo aspektas netaikomas)

Netaikoma

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas)

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas)

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas)

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas Apraše)

Netaikoma

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą (pavyzdžiui, numatytos projekto veiklos, kurios paremtos naujomis mažo anglies dioksido kiekio technologijomis, skatinančiomis racionalų išteklių naudojimą; atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, mažinamas teršalų, atliekų kiekis ir numatomos prevencinės biologinės įvairovės nykimo mažinimo priemonės; prisidedama prie žaliųjų technologijų ir gamybos metodų vystymo; prisidedama prie vartojimo būdų kaitos ir vartotojų švietimo, gerinama gyventojų gyvenimo kokybė ir kuriama šiuolaikiška žiniomis ir mokslu pagrįsta žalioji ekonomika ir pan.).

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas Apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus Apraše)

Netaikoma

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas (pavyzdžiui, į Aprašą ministerija, atlikusi tikslinės grupės poreikių analizę, gali įrašyti konkrečius reikalavimus dėl universalaus dizaino, t. y. kūrimo tokių produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu nepriklausomai nuo jų funkcinių galimybių, principo, numatyto 2014–2020 metų nacionalinėje pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, taikymo. Tokiais atvejais, vertinant nediskriminavimo dėl negalios aspektą, būtina patikrinti, ar yra numatyti konkretūs projekto veiksmai dėl universalaus dizaino principo taikymo).

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas Apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus Apraše)

Netaikoma

 

 

4.5. Projektas suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas), arba

Netaikoma

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES)
Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Komisijos reglamentas), laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1).
Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas), arba

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Komisijos reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 2425 punktuose

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei Apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama. Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo).

(Vertinant techninės paramos projektus šių metodinių nurodymų 4.5 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas netaikomas)

Netaikoma

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše

Tinkamų pareiškėjų ir partnerių sąrašas yra nurodytas Aprašo 11 punkte

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą)

Netaikoma

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

 

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms)

 

 

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas (-i) juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai)

 

 

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar
buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veiklas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma)

 

 

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims)

 

 

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims)

 

 

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų ar 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui)

 

 

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui)

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus

(Kai projektai atrenkami valstybės planavimo būdu, šį vertinimo aspektą vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu. Kai projektai atrenkami projektų konkurso arba tęstinės projektų atrankos būdu, šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija)

Netaikoma

Ministerijos įvertinimas (jei taikoma)

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu

(-iais)

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal Aprašo reikalavimus)

 

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas

(Vertinant techninės paramos projektus ir iš ESF bendrai finansuojamus projektus, taip pat tais atvejais, kai įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą negali būti netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų, šis vertinimo aspektas netaikomas)

 

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas

(Šis vertinimo aspektas netaikomas iš ESF bendrai finansuojamiems projektams ir techninės paramos projektams, taip pat įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę, kai pagal Aprašą nėra reikalavimo užtikrinti projekto veiklų tęstinumą)

Netaikoma

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje. Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu)

Netaikoma

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos

Netaikoma

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis

Netaikoma

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma

Netaikoma

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes

Netaikoma

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai vykdyti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų

Netaikoma

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje. Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu)

Netaikoma

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus tų pačių veiklų ir išlaidų finansavimas pakartotinai nėra skiriamas

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus

Projekto įgyvendinimo trukmė ir vieta turi atitikti Aprašo 16–18 punktuose nustatytus reikalavimus

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus

Netaikoma

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus)

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 30 punkte

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, techninės paramos projektams, taip pat jei pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais)

Netaikoma

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje Veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet Europos Sąjungos teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše; arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

– Europos Sąjungos teritorijoje;

– ne Europos Sąjungos teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS PROJEKTŲ REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1 000. Jei, palyginti su projektiniu pasiūlymu, paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio
8 d. įsakymu Nr. 1K-316„Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Jei, palyginti su valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Jei, palyginti su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams)

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1 000. Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų. Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji institucija įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma)

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1 000)

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijos (toliau EK) išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu)

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1 000)

 

____________________________________ ______________________                                       ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-406 „Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2

2 priedas

 

 

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

I. Teisinis priemonės pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas)

 

II. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

 

 

III. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Komisijos reglamentui

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

 

1.

Ar projektas atitinka Komisijos reglamento 1 straipsnio 2 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

 

2.

Ar projektas vykdomas veiklos srityse, išvardytose Komisijos reglamento 1 straipsnio 3 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

 

3.

Ar teikiama pagalba pareiškėjui (partneriui (-iams), kuris (-ie) neatitinka Komisijos reglamento 1 straipsnio 4 dalies nuostatų?

□ Taip

□ Ne

 

 

4.

Ar teikiama pagalba pareiškėjui (partneriui (-iams), kuris (-ie) neatitinka Komisijos reglamento 1 straipsnio 5 dalies nuostatų?

□ Taip

□ Ne

 

 

5.

Ar numatoma teikti pagalba yra mažesnė nei Komisijos reglamento 4 straipsnio 1 dalies p papunktyje nustatytas dydis?

□ Taip

□ Ne

 

 

6.

Ar pagalba yra skaidri pagal Komisijos reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

Taip

Ne

 

 

7.

Ar yra pagrįstas pagalbos skatinamasis poveikis pagal Komisijos reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

□ Taip

□ Ne

 

 

8.

Ar yra laikomasi pagalbos sumavimo reikalavimų, nustatytų Komisijos reglamento 8 straipsnyje?

□ Taip

□ Ne

 

 

9.

Ar pagalbos yra prašoma tinkamoms finansuoti išlaidoms, kurios pagal Komisijos reglamento 33 ir 34 straipsnius yra:

□ Taip

□ Ne

 

 

9.1.

– darbo užmokesčio išlaidos per bet kokį nustatytą laikotarpį, kurį neįgalusis darbuotojas dirba?

□ Taip

□ Ne

 

 

9.2.

– personalo užimtumo išlaidos, susijusios tik su laiku, skirtu padėti neįgaliems darbuotojams, ir tokio personalo mokymo padėti neįgaliems darbuotojams išlaidos?

□ Taip

□ Ne

 

 

10.

Ar pagalbos intensyvumas atitinka Komisijos reglamento 33 straipsnio 5 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

 

 

____________________________________

(vertintojas)

 

___________

(parašas)

 

________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

Vertintojo išvadai pritarti

Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos: _____________________________________________________________________________

 

___________                                       ________                                            ________________

(pareigos) (parašas)                                                                                         (vardas, pavardė)

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.