LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 24 d. Nr. 3D-758

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 18.1.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1.3.1. registruotu VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje arba rajono savivaldybės, kurioje veikia VPS vykdytoja, atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą VPS vykdytojos teritorijoje (taikoma NVO);“.

2.   Papildau 18.1.3.21 papunkčiu:

18.1.3.21. vykdyti veiklą VVG teritorijoje (taikoma savivaldybių administracijoms, jų įstaigoms ar įmonėms, teikiančioms viešąsias paslaugas, ir kitoms biudžetinėms įstaigoms);“.

3.   Papildau 23.1.51 papunkčiu:

23.1.51. jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo socialinio verslo kūrimui arba esamo socialinio verslo plėtrai, vietos projektas turi atitikti sąlygas ir reikalavimus, nustatytus Socialinio verslo vykdymo pagal KPP priemones gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“ (toliau – Socialinio verslo gairės), o socialinis poveikis planuojamas ir matuojamas pagal Socialinio verslo gairių 4 priede pateikiamą socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę. Užpildyta socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė turi būti išsaugota PDF formatu ir atspausdinta arba duomenys iš socialinio poveikio matavimo skaičiuoklės perkeliami į Word ir išsaugomi PDF formatu, atspausdinami ir pateikiami kartu su vietos projekto paraiška. Socialinio verslo gairių 5 priede pateikiamą socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę naudojasi VPS vykdytoja ir Agentūra;“.

4.   Papildau 23.1.52 papunkčiu:

23.1.52. jeigu įgyvendinant vietos projektą numatoma sukurti naują darbo vietą (naują etatą) joms keliamos šios tinkamumo sąlygos vietos projekto lygmeniu (nauja darbo vieta (naujas etatas) – tai paramos gavėjo pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą naujai sukurta ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyta darbo vieta (visas etatas), tiesiogiai susijusi su projekte numatytos veiklos vykdymu):

23.1.52.1. nauja darbo vieta turi būti tiesiogiai susijusi tik su vykdoma veikla, kuriai buvo skirta parama. Naujomis darbo vietomis nelaikomos darbo vietos, kurios įgyvendinant vietos projektą buvo sukurtos kitose, su vietos projekto veikla nesusijusiose, veiklose;

23.1.52.2. nauja darbo vieta turi būti išreikšta naujų sąlyginių darbo vietų (naujų etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiems pagal darbo sutartis);

23.1.52.3. viena darbo vieta laikoma tuo atveju, jei asmens darbo užmokesčio arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus yra ne mažesnis negu 12 (dvylika) minimalių mėnesinių algų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;

23.1.52.4. nauja darbo vieta turi būti sukurta po vietos projekto paraiškos pateikimo iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, t. y. ne vėliau kaip paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dieną turi būti pateikti naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai;

23.1.52.5. naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai: pateikta sudarytos darbo sutarties, verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos kopija. Verslo liudijime arba individualios veiklos pažymoje nurodyta ekonominė veikla turi atitikti ekonominės veiklos rūšies kodą, nurodytą paramos paraiškoje, verslo plane;

23.1.52.6. nauja sukurta darbo vieta apskaičiuojama pagal Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-718 „Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“;“.

5.   Pakeičiu 32.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.4. jeigu pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda skolintomis lėšomis, skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su vietos projekto paraiška pateikiant paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus. Jei paskolą planuoja suteikti fizinis asmuo, kartu su paraiška pateikiamas to banko, kuriame yra fizinio asmens sąskaita, sąskaitos išrašas (išrašo data turi būti ne ankstesnė kaip 10 darbo dienų iki vietos projekto paraiškos pateikimo). Jei paskolą planuoja suteikti juridinis asmuo, išskyrus kredito įstaigas, kartu su paraiška pateikiami to juridinio asmens ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (išskyrus juridinius asmenis, kurie, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, šiuos dokumentus teikia Juridinių asmenų registrui) bei banko, kuriame yra juridinio asmens sąskaita, sąskaitos išrašas (išrašo data turi būti ne ankstesnė kaip 10 darbo dienų iki paramos paraiškos pateikimo). Agentūra tikrina, pagal pareiškėjo pateiktą skolinančiojo asmens sąskaitos išrašą, ar paskolą ketinantis suteikti asmuo turi reikiamą lėšų sumą: fizinis asmuo gali suteikti paskolą ne didesnę, nei yra pinigų likutis banko sąskaitoje, o juridinis asmuo – ne didesnę nei to juridinio asmens ataskaitinių metų grynasis pelnas, nurodytas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Iki vietos projekto atrankos vertinimo pabaigos pareiškėjas turi pateikti pasirašytą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis lėšomis. Jei paskolą suteikia ne kredito įstaiga, paskolos sutartis turi būti patvirtinta notaro. Paskola suteikta ne kredito įstaigų galima tik verslo pradžios ar verslo plėtros atvejais, įskaitant socialinį ir bendruomeninį verslą).“

6.   Pripažįstu netekusiu galios 32.4.1 papunktį.

7.   Pripažįstu netekusiu galios 32.4.2 papunktį.

8.   Pakeičiu 32.5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.5.3. savanoriški darbai, kuriuos prašoma pripažinti tinkamu nuosavu indėliu, turi būti nurodyti patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše. Savanoriški darbai, (pvz., aplinkos tvarkymas, maisto ruoša, specialiųjų poreikių turinčių asmenų slauga ir kita fizinė veikla) turi būti pamatuojami ir (arba) jų atlikimo metu turi būti sukurtas konkretus rezultatas, produktas. Vietos projekte numatytoms savanoriškoms veikloms vykdyti, atsižvelgiant į jų pobūdį, turi būti pasitelkti kvalifikuoti savanoriai, turintys teisę ir (arba) leidimus vietos projekte numatytai savanoriškai veiklai vykdyti, gebantys kokybiškai atlikti jiems pavestą darbą ir (arba) veiklas, kai tokiems darbams ir (arba) veikloms atlikti reikalinga kvalifikacija;“.

9.   Pakeičiu 44.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.1. prie vietos projekto paraiškos turi būti pateiktas vietos projekto verslo planas. Vietos projekto verslo plano forma pateikiama šių Taisyklių 3 priede. Šis reikalavimas VPS vykdytojos sprendimu gali būti netaikomas, kai kviečiama teikti mažus vietos projektus, skirtus verslo plėtrai. Tokiu atveju vietos projekto paraiškoje turi būti integruoti privalomi verslo plano elementai. Socialinio verslo atveju verslo planas, vadovaujantis Socialinio verslo gairių nuostatomis, turi būti papildytas socialinį verslą apibūdinančiomis verslo plano dalimis ir dalimis, susijusiomis su socialiniu poveikio ir papildomais socialinio poveikio rodikliais;“.

10. Pakeičiu 62.5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.5.6. kvietimo teikti vietos projektus suma (biudžetas) (Eur) pagal ES fondus (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dalis turi būti įskaičiuojama). Jeigu VPS numatyta, kad pagal konkrečią VPS priemonę ar jos veiklos sritį, pagal kurią yra skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus, numatyta skirti paramą įgyvendinti 6 (šešis) ir daugiau vietos projektų, vieno kvietimo teikti vietos projektus metu galima numatyti ne daugiau kaip 70 (septyniasdešimt) procentų tai VPS priemonei ar jos veiklos sričiai VPS suplanuoto biudžeto;“.

11. Pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:

78. Vietos projektų paraiškų registravimo metu vietos projekto paraiškai suteikiamas atpažinties kodas, kuris sudaromas iš šių dalių, atskiriamų brūkšneliais (viso atpažinties kodo pavyzdys: JONI-LEADER-3A-JK-2-5-2017):“.

12. Pakeičiu 78.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

78.4.4. raidė „I“, jeigu vietos projektu investuojama į kaimo vietovių infrastruktūrą (investicijomis į infrastruktūrą laikomos įvairios infrastruktūros kūrimo, pagerinimo, pritaikymo gyventojų poreikiams investicijos, pvz., statinių ar pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams; viešųjų erdvių ir laisvalaikio ar rekreacijos vietų (aikščių, parkų, dviračių takų ar kt.t) įrengimas, atnaujinimas; mokymo, kultūros ar socialinių paslaugų teikimo vietų įkūrimas, atnaujinimas) ir jeigu konkretus vietos projektas nepriskiriamas nė vienai 78.4.1–78.4.3. ar 78.4.5–78.4.7 papunkčiuose nurodytai temai;“.

13. Papildau 78.4.7 papunkčiu:

78.4.7. raide „V“, jeigu įgyvendinamas veiklos vietos projektas, kurio metu neinvestuojama į infrastruktūros kūrimą ir nuplanuojama įsigyti ilgalaikio turto;“

14. Papildau 78.7 papunkčiu:

78.7. vietos projekto paraiškos pateikimo metai.“

15. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Jeigu po pirmojo prioritetinio sąrašo įvertinimo ir antrojo prioritetinio sąrašo įvertinimo (jeigu toks buvo atliekamas):

99.1. neužtenka kvietimo biudžeto lėšų daugiau nei vienam vietos projektui, pripažįstama, kad vietos projektui įgyvendinti nebus skiriama parama dėl paramos VPS įgyvendinti lėšų trūkumo;

99.2. pagal kvietimo biudžetą, vienam vietos projektui neužtenka ne daugiau kaip 50 proc. vietos projekto paraiškoje prašomos paramos sumos, VPS vykdytoja gali priimti sprendimą padidinti kvietimo biudžeto sumą trūkstama lėšų suma. Priimdama sprendimą dėl kvietimo biudžeto didinimo, VPS vykdytoja turi atsižvelgti į VPS planuotus ir su šiuo kvietimu, kurio biudžetą planuojama didinti, pasiekiamus VPS rodiklius pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį bei į konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities biudžeto lėšų likutį po padidinimo, t. y., ar liekančių lėšų pakaks kitiems vietos projektams, numatytiems pagal VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį.“

16. Pakeičiu 128 punktą ir jį išdėstau taip:

128. Sutarties keitimai be VPS vykdytojos ir Agentūros sutikimo nėra leidžiami.“

17. Pakeičiu 129 punktą ir jį išdėstau taip:

129. Sutarties ir jos priedo – vietos projekto paraiškos – keitimai, susiję su vietos projekto idėja, tikslais, tinkamumo sąlygomis, atrankos kriterijais ir įsipareigojimais, nustatytais patvirtintame vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, nėra leidžiami.“

18. Pakeičiu 130 punktą ir jį išdėstau taip:

130. Vietos projekto vykdytojas, norėdamas pakeisti sutartį, turi pateikti VPS vykdytojai ir Agentūrai prašymą leisti keisti sutartį. Prašyme turi būti išdėstomi siūlomi pakeitimai, nurodomos pakeitimų priežastys ir pateikiamas planuojamų keitimų būtinumo pagrindimas, užtikrinama, kad keitimas neturės įtakos pradiniams vietos projekto tikslams, atitikčiai tinkamumo gauti paramą sąlygoms ir reikalavimams, atrankos kriterijams, nepanaikins prisiimtų įsipareigojimų, nemažins priežiūros rodiklių, nurodytų vietos projekto paraiškoje ir verslo plane (kai toks yra). Jeigu vietos projekto vykdytojas prašo leisti keisti projekto tinkamas finansuoti išlaidas, prie prašymo turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai (jei atliktos pirkimų procedūros, turi būti pateikiami pirkimų dokumentai) kiekvienos keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos kainai pagrįsti. Kai dėl pakeitimų projekto investicijų vertė, nustatyta sutartyje, didėja daugiau kaip 2 000 Eur (dviem tūkstančiais eurų), vietos projekto vykdytojas kartu su prašymu leisti keisti tinkamas finansuoti išlaidas turi pateikti įrodymų, kad turi nuosavų ar skolintų lėšų apmokėti tą tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kuriai neužtenka skirtos paramos sumos.“

19. Pakeičiu 133 punktą ir jį išdėstau taip:

133. Priimant sprendimą dėl Sutarties keitimo Agentūra vadovaujasi KPP administravimo taisyklėmis.“

20. Pripažįstu netekusiu galios 133.1 papunktį.

21. Pripažįstu netekusiu galios 133.2 papunktį.

22. Pakeičiu 135 punktą ir jį išdėstau taip:

135. Agentūra parengia Sutarties pakeitimo projektą ir jį el. paštu suderina su VPS vykdytoja ir vietos projekto vykdytoju. Sutarties pakeitimo derinimas tarp VPS Vykdytojos ir paramos gavėjo ir Sutarties pasirašymas gali užtrukti ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas. Agentūra gali leisti keisti sutartį šiais atvejais:

135.1. kai būtina pakeisti (pratęsti) vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį, neviršijant Finansavimo sąlygų apraše nustatyto termino;

135.2. kai keičiamos paramos sumos tarp paramos dalių (vietos projekto įgyvendinimo etapų);

135.3. kai keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos, nedidinant patvirtintoje vietos projekto paraiškoje numatytos skirti paramos sumos pagal atitinkamą tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją. Tinkamų finansuoti išlaidų keitimas gali būti leidžiamas vieną kartą po sutarties pasirašymo. Leidžiami tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimai, kai:

135.3.1. tinkamos finansuoti išlaidos kinta dėl prekės techninių parametrų;

135.3.2. tinkamos finansuoti išlaidos kinta dėl prekės komplektacijos;

135.3.3. viena tinkama finansuoti išlaida keičiama į kitą tos pačios kategorijos tinkamą finansuoti išlaidą, kuri skirta tai pačiai ekonominei veiklai vykdyti ir tam pačiam produktui gaminti ir (arba) paslaugai teikti;

135.3.4. kelios tos pačios kategorijos tinkamos finansuoti išlaidos keičiamos į vieną tos pačios kategorijos tinkamą finansuoti išlaidą, skirtą numatytoms funkcijoms, kurios yra tarp anksčiau patvirtintų tinkamų finansuoti išlaidų, atlikti.“

23. Pakeičiu 141.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

141.1. išankstinis planuojamų viešųjų pirkimų dokumentų vertinimas. Išankstinio viešųjų pirkimų vertinimo tikslas – galimų pažeidimų ir klaidų parengtuose viešojo pirkimo dokumentuose prevencija. Šį vertinimą atlieka VPS vykdytojos darbuotojai iki pirkimų vykdymo pradžios. Išankstinis viešųjų pirkimų vertinimas turi būti atliekamas (išskyrus bendrąsias vietos projektų išlaidas ir pirkimus, atliekamus naudojantis CPO elektroninėmis priemonėmis – jiems išankstinis pirkimų vertinimas netaikomas), kai vietos projekto vykdytojas numato organizuoti viešuosius pirkimus, kurių numatoma vertė viršija 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur (be PVM), tokiu atveju vietos projekto vykdytojas turi iki viešųjų pirkimų pradžios pateikti VPS vykdytojai ir suderinti su ja šią informaciją:“.

24. Pakeičiu 142.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

142.2. vietos projekto paraiškoje numatytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal KPP priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – EŽŪFKP pirkimų taisyklės). Išankstinį planuojamų pirkimų dokumentų vertinimą atlieka VPS vykdytoja iki pirkimų vykdymo pradžios (kai taikoma); įvykdytų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra.“

25. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Bronius Markauskas

 

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

3 priedas

 

(Pavyzdinė Vietos projekto verslo plano forma)

 

Įrašykite pareiškėjo pavadinimą (jeigu juridinis asmuo) arba vardą ir pavardę (jeigu fizinis asmuo)

 

VERSLO PLANAS

 

TEIKIAMAS PAGAL <...>

Įrašykite VPS pavadinimą ir VPS priemonės arba VPS priemonės ir jos veiklos srities, pagal kurią teikiamas verslo planas, pavadinimą

 

Įrašykite verslo plano parengimo vietą

Įrašykite verslo plano parengimo metus

 

TURINYS

1.

Bendroji informacija:

Psl. Nr.

1.1.

informacija apie planuojamo verslo rūšį

 

1.2.

bendra informacija apie verslo idėją

 

1.3.

informacija apie pareiškėją – ūkio subjektą

 

2.

Esamos situacijos (išskyrus ekonominę) analizė ir prognozuojamas pokytis po paramos vietos projektui įgyvendinti skyrimo iki kontrolės laikotarpio pabaigos:

 

2.1.

vidaus situacija – pareiškėjo turimi ištekliai (išskyrus finansinius)

 

2.2.

išorės situacija – rinkos analizė

 

3.

Rinkodara – iki kontrolės laikotarpio pabaigos taikomos priemonės:

 

3.1.

planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta rinkoje

 

3.2.

planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kainodara

 

3.3.

planuojamų gaminti prekių paskirstymo būdai, pardavimo vietos ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta

 

3.4.

planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pardavimų skatinimas

 

4.

Esamos ekonominės situacijos analizė ir prognozuojamas pokytis po paramos vietos projektui įgyvendinti skyrimo:

 

4.1.

pareiškėjo pajamos iš ekonominės veiklos (pagal EVRK) (Eur)

 

4.2.

informacija apie pareiškėjo veiklos sąnaudas (Eur)

 

4.3.

informacija apie ilgalaikį turtą (Eur)

 

5.

Informacija apie pareiškėjo turimus finansinius įsipareigojimus ir įsipareigojimų valdymo prognozės:

 

5.1.

pareiškėjo turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma (lizingas), Eur

 

5.2.

pareiškėjo turimų paskolų valdymas, Eur

 

5.3.

pareiškėjo turimos išperkamosios nuomos (lizingo) valdymas, Eur

 

6.

Pareiškėjo finansinės ataskaitos ir prognozės:

 

6.1.

turtas

 

6.2.

nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

 

6.3.

veiklos rezultatai

 

7.

Pareiškėjo ekonominio gyvybingumo rodikliai

 

8.

Socialinio verslo socialinio poveikio matavimo rodiklių apibūdinimas

 

9.

Socialinio verslo socialinio poveikio matavimo rodikliai

 

 

1.

BENDROJI INFORMACIJA

1.1.

Informacija apie planuojamo verslo rūšį

1.1.1.

Planuojamo verslo rūšis pagal pareiškėją

privatus verslas, vykdomas juridinio asmens;

□ – privatus verslas, vykdomas fizinio asmens (išskyrus ūkininkus);

□ – ūkininko vykdomas verslas;

□ – NVO verslas (išskyrus bendruomeninį);

□ – bendruomeninis verslas;

□ – socialinis verslas, vykdomas viešojo juridinio asmens;

□ – socialinis verslas, vykdomas privataus juridinio asmens;

□ – socialinis verslas, vykdomas privataus fizinio asmens (išskyrus ūkininkus);

□ – socialinis verslas, vykdomas ūkininko.

1.1.2.

Planuojamo verslo rūšis pagal verslo vykdymo laiką

– verslo pradžia;

□ – verslo plėtra.

1.1.3.

Planuojamo verslo rūšis pagal sektorių

□ – ne žemės ūkio verslas;

□ – žemės ūkio verslas;

□ – žvejybos verslas (leidžiama tik pagal dvisektores VPS);

□ – akvakultūros verslas (leidžiama tik pagal dvisektores VPS).

1.1.4.

Planuojamo verslo rūšis pagal veiklos formą

gamyba;

□ – paslaugų teikimas;

prekyba.

1.1.5.

Planuojamo verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšį

Informacija turi būti pateikta pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. Jeigu pareiškėjas ketina užsiimti keliomis ekonominės veiklos rūšimis, nurodomos visos.

EVRK sekcija

 

EVRK skyrius

 

EVRK grupė

 

EVRK klasė

 

EVRK poklasis

 

pavadinimas

 

1.1.6.

Planuojamo socialinio verslo modelis

Pildoma tik socialinio verslo atveju

išorinis;

□ – integruotas;

įterptinis.

1.2.

Bendra informacija apie verslo idėją

1.2.1.

Verslo idėjos aprašymas

1.2.1.1.

Planuojamos ekonominės veiklos apibūdinimas

Apibūdinama planuojama ekonominė veikla, t. y. nurodoma, ką ketinama gaminti ir (arba) kokias paslaugas ketinama teikti. Apibūdinamas gaminamų prekių arba teikiamų paslaugų būtinumas ir išskirtinumas.

1.2.1.2.

Planuojamos socialinės veiklos apibūdinimas

(taikoma tik socialinio verslo vietos projektams)

Jeigu teikiamas socialinio verslo vietos projektas, papildomai apibūdinama planuojama socialinė veikla. Planuojama socialinė veikla turi atitikti Socialinio verslo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-207 „Dėl Socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Socialinio verslo koncepcija) ir Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“. 

1.2.2.

Verslo vykdymo modelis

Apibūdinama verslo vykdymo schema (paaiškinamas funkcijų pasiskirstymas tarp pareiškėjo darbuotojų, paaiškinama, pagal kokias verslą apimančias veiklos dalis bus samdomi subrangovai ir pan.).

1.2.3.

Verslo vykdymo vieta

Nurodomas tikslus adresas (savivaldybė, seniūnija, gatvė, namo Nr., buto Nr.); žemės sklypo, kuriame bus vykdomas verslas arba ant kurio stovi pastatai ir kuriuose bus vykdomas verslas, unikalus Nr. pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis; pastato, kuriame bus vykdomas verslas, unikalus Nr. pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.

1.2.4.

Pagrindinė verslo tikslinė grupė – potencialūs klientai

 

1.2.5.

Pagrindinės verslo tikslinės grupės – potencialių klientų gyvenamoji arba buveinės vieta

□ – VVG teritorijos dalis;

□ – visa VVG teritorija;

□ – dalis Lietuvos Respublikos teritorijos;

□ – visa Lietuvos Respublikos teritorija;

□ – dalis ES teritorijos;

□ – visa ES teritorija;

□ – kita: <...>

Pagrindimas: <...>

1.3.

Informacija apie pareiškėją – ūkio subjektą

1.3.1.

Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal teisinę formą

□ – uždaroji akcinė bendrovė;

□ – asociacija;

□ – mažoji bendrija;

□ – viešoji įstaiga;

□ – labdaros ir paramos fondas;

□ – individuali įmonė;

□ – fizinis asmuo, veikiantis pagal verslo liudijimą;

□ – fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą;

□ – ūkininkas;

□ – kita <...>.

1.3.2.

Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal savarankiškumą

savarankiškas ūkio subjektas;

□ – susijęs su kitais ūkio subjektais.

Susietumas vertinamas pagal Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 str. 12 d.

1.3.3.

Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal dydį:

1.3.3.1.

jeigu 1.2.2 eilutėje pažymėta „savarankiškas ūkio subjektas“

□ – labai maža įmonė;

maža įmonė;

vidutinė įmonė.

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3–4 str., taip pat Vietos projektų administravimo taisyklių 29.3 papunkčiu.

Pagrindimas:

<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais.

1.3.3.2.

jeigu 1.2.2 eilutėje pažymėta „susijęs su kitais ūkio subjektais“

□ – labai maža įmonė;

□ – maža įmonė;

vidutinė įmonė.

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 ir 4 str.

Pagrindimas pagal susijusius ūkio subjektus:

1. Informacija apie pareiškėją:

<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;

<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

2. Informacija apie pirmą susijusį ūkio subjektą „<...>„:

<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;

<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

3. Informacija apie antrą susijusį ūkio subjektą „<...>„:

<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

<...> – vidutinis metinės pajamos ataskaitiniais metais;

<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

4. Informacija apie n-tąjį susijusį ūkio subjektą „<...>„:

<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;

<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

1.3.4.

Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal ES ir valstybės paramos panaudojimą:

1.3.4.1.

jeigu, 1.2.2 eilutėje pažymėta „savarankiškas ūkio subjektas“

negavęs ES ir valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus;

□ – gavęs ES ir valstybės paramą per paskutinius trejus mokestinius metus.

Pagrindimas. Jeigu nurodoma, kad pareiškėjas yra gavęs ES ir (arba) valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus, pateikiama ši informacija (atskirai pagal datas):

1. paramos skyrimo data;

2. paramą suteikusio juridinio asmens pavadinimas;

3. skirtos paramos suma (Eur);

4. finansavimo šaltinis (ES fondo pavadinimas, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos, kt.);

5. programos ir priemonės pavadinimas.

1.3.4.2.

jeigu 1.2.2 eilutėje pažymėta „susijęs su kitais ūkio subjektais“

pareiškėjas ir su juo susiję ūkio subjektai, negavę ES ir valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus;

□ – pareiškėjas ir (arba) su juo susiję ūkio subjektai, gavę ES ir valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus.

Pagrindimas. Jeigu nurodoma, kad pareiškėjas ir (arba) su juo susiję ūkio subjektai yra gavę ES ir (arba) valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus, pateikiama ši informacija (atskirai pagal atskirus susijusius ūkio subjektus):

1. paramos skyrimo data;

2. paramą suteikusio juridinio asmens pavadinimas;

3. paramą gavusio ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė;

4. skirtos paramos suma (Eur);

5. finansavimo šaltinis (ES fondo pavadinimas, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos, kt.);

6. programos ir priemonės pavadinimas.

1.3.5.

Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal verslo vykdymo patirtį

turi verslo vykdymo patirties;

neturi verslo vykdymo patirties.

 

2.

ESAMOS SITUACIJOS (IŠSKYRUS EKONOMINĘ) ANALIZĖ IR PROGNOZUOJAMAS POKYTIS PO PARAMOS VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKYRIMO IKI KONTROLĖS LAIKOTARPIO PABAIGOS

I

II

III

IV

Eil. Nr.

Reikšmė

Situacija vietos projekto paraiškos pateikimo metu

Situacija vietos projekto įgyvendinimo pabaigoje ir kontrolės laikotarpiu

2.1.

Vidaus situacija – pareiškėjo turimi ištekliai (išskyrus finansinius)

2.1.1.

Darbuotojų (etatų) skaičius

Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo metodika nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pateikta informacija turi atitikti vietos projekto paraiškos 6 lentelėje pateiktus duomenis ir jiems neprieštarauti (vnt.). Nurodomas etatų skaičius.

2.1.2.

Darbuotojų pareigybės

Nurodomi pareigybių pavadinimai.

Nurodomi pareigybių pavadinimai.

2.1.3.

Darbuotojų vidutinis metinis darbo užmokestis (bruto ir neto, Eur)

Pateikiamas praėjusių metų vidurkis skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo dienos (Eur).

Pateikiamas planuojamas metinis vidurkis skaičiuojant nuo vietos projekto įgyvendinimo pabaigos (Eur).

2.1.4.

Nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su verslo vykdymu

Nurodomas adresas ir nekilnojamojo turto unikalų (-ius) Nr., esama būklė, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, ar bus investuojama į jį iš prašomų paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų.

Nurodomas adresas, būklė po projekto įgyvendinimo, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, kas bus atlikta iš paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų.

2.1.5.

Kitais pagrindais valdomas nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su verslo vykdymu

Nurodomas unikalus Nr., valdymo pagrindas, adresas, esama būklė, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, ar bus investuojama į jį iš prašomų paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų.

Nurodomas valdymo pagrindas, adresas, būklė po projekto įgyvendinimo, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, kas bus atlikta iš paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų.

2.1.6.

Įrenginiai, mechanizmai, reikalingi verslui vykdyti

Nurodoma, kokie įrenginiai, mechanizmai, reikalingi verslui vykdyti, jau turimi, paaiškinama jų įsigijimo data ir esama būklė, pagrindžiamas poreikis keisti arba įsigyti naujų.

Nurodoma, kokie įrenginiai, mechanizmai bus įsigyti iš paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų, kokioms verslo vykdymo veikloms jie bus naudojami.

2.1.7.

Susisiekimo ir privažiavimo galimybės prie verslo vykdymo vietos

Nurodoma, kokia esama susisiekimo infrastruktūra, paaiškinamas jos tinkamumas verslo plane nurodytoms veikloms vykdyti.

Jeigu esamos susisiekimo infrastruktūros būklė nėra tinkama verslo plane nurodytoms veikloms vykdyti, nurodoma, kokiais būdais ši problema bus sprendžiama verslo vykdymo metu (pvz., pagal patvirtintus Regionų plėtros planus susisiekimo infrastruktūrą planuojama sutvarkyti iš kitų ESIF, susisiekimo infrastruktūra bus tvarkoma nuosavomis lėšomis ir pan.).

2.1.8.

Tiekėjai, tiekiantys prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingas žaliavas

Nurodoma, su kokiais prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingais žaliavų tiekėjais pareiškėjas turi sudaręs sutartis: nurodomi pavadinimai ir įmonės kodai (jeigu tai juridiniai asmenys), vardai ir pavardės (jeigu tai fiziniai asmenys).

Nurodoma, kokiais būdais ir kokiose rinkose vietos projekto vykdytojas ketina ieškoti naujų tiekėjų, teikiančių prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingas žaliavas.

2.1.9.

Atlikti veiksmai, būtini verslo vykdymui

Nurodoma, kokie veiksmai, būtini verslo vykdymui, yra atlikti iki paraiškos pateikimo dienos.

Paaiškinama, kokie veiksmai bus atliekami vietos projekto įgyvendinimo metu, taip pat kontrolės laikotarpiu.

2.2.

Išorės situacija – rinkos analizė

2.2.1.

Paklausos analizė. Verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausos analizė.

 

Pateikiama informacija, pagrindžianti paklausos buvimo arba nebuvimo faktą. Teikiant informaciją turi būti atsižvelgiama į šios formos 1.2.4 dalyje nurodytą informaciją apie tikslinę grupę; turi būti pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kuriais buvo naudotasi darant išvadas.

Paaiškinama, ar verslo plane numatytų prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausai turi teigiamos arba neigiamos įtakos sezoniškumas, demografiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai.

Informacija pateikiama šio verslo plano 3 dalyje.

2.2.2.

Pasiūlos analizė. Verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūlos analizė (konkurencinė aplinka).

Pateikiama informacija, pagrindžianti pasiūlos buvimo arba nebuvimo faktą. Teikiant informaciją turi būti atsižvelgiama į šios formos 1.2.4 dalyje nurodytą informaciją apie tikslinę grupę; turi būti pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kuriais buvo naudotasi darant išvadas.

Turi būti nurodomi pagrindiniai pareiškėjo konkurentai, paaiškinamos konkurentų silpnosios ir stipriosios savybės.

Paaiškinama, ar verslo plane numatytų prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūlai turi teigiamos arba neigiamos įtakos sezoniškumas, demografiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai.

Informacija pateikiama šio verslo plano 3 dalyje.

 

3.

RINKODARA – IKI KONTROLĖS LAIKOTARPIO PABAIGOS TAIKOMOS PRIEMONĖS

Rinkodara – vietos projekto vykdytojo taikomų priemonių sistema, apimanti gaminamos prekės ar teikiamos paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo.

3.1.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta rinkoje

3.1.1.

Pagrindžiama, kad planuojama gaminti prekė ir (arba) planuojama teikti paslauga yra reikalinga rinkoje. Paaiškinama, kokių imsis priemonių vietos projekto vykdytojas, kad jo verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūla būtų efektyvi, atitinkanti paklausos situaciją ir prisitaikanti prie jos pokyčių, gebanti konkuruoti su esamais rinkos dalyviais. Turi būti nurodomos konkrečios priemonės (pavyzdžiui, verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausą didins pagamintų prekių ar teikiamų paslaugų išskirtinumas, kokybė, vartotojui patraukli ir lanksti kainodara, orientacija į specifinius rinkos segmentus, inovatyvaus paslaugų paketo pasiūla ir pan.).

3.2.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kainodara

3.2.1.

Pagrindinės verslo tikslinės grupės – potencialių klientų vidutinės mėnesinės pajamos, atsižvelgiant į gaminamų prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pobūdį

didesnės arba lygios nacionaliniam vidutiniam darbo užmokesčiui;

□ – mažesnės už nacionalinį vidutinį darbo užmokestį, tačiau didesnės už minimalų vidutinį darbo užmokestį;

□ – mažesnės arba lygios nacionaliniam minimaliam darbo užmokesčiui.

3.2.2.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kaina ir jos sudarymo pagrindimas

 

3.3.

Planuojamų gaminti prekių paskirstymo būdai, pardavimo vietos ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta

Nurodoma, kokie numatomi prekių ir (arba) paslaugų pardavimo būdai ir vietos, kokiais būdais ir priemonėmis prekės bus pristatomos į pardavimo vietas.

3.4.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pardavimų skatinimas

Nurodoma, kokios prekių ir (arba) paslaugų pardavimus didinančios priemonės bus taikomos (pvz., reklama internete, įvairios akcijos pardavimo vietose, socialiniuose tinkluose, akcijos viešosiose vietose, dalyvavimas parodose, mugėse ir pan.).

 

4.

ESAMOS EKONOMINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ IR PROGNOZUOJAMAS POKYTIS PO PARAMOS VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKYRIMO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Reikšmės

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Kontrolės laikotarpis

I metai

<20...>

II metai

<20...>

I metai

<20...>

II metai

<20...>

III metai

<20...>

IV metai

<20...>

V metai

<20...>

4.1.

PAREIŠKĖJO PAJAMOS IŠ EKONOMINĖS VEIKLOS (PAGAL EVRK) (EUR)

4.1.1.

Gaminamos ir planuojamos gaminti prekės

Ši dalis pildoma, jeigu pareiškėjas gamina prekes. Prekės suprantamos plačiąja prasme (apima gaminamą produkciją, auginamą derlių ir pan.). Jeigu pareiškėjas teikia paslaugas, šios verslo plano eilutės turi būti panaikinamos. Jeigu pareiškėjas gamina kelių rūšių prekes, šios verslo plano eilutės kiekvienai gaminamai prekei pildomos atskirai, t. y. verslo plano forma atitinkamai turi būti papildoma naujomis eilutėmis.

4.1.1.1.

Pagaminta (užauginta)

<...> (EVRK kodas <...>)

Čia ir toliau (žemiau esančiose šios lentelės II stulpelio eilutėse) įrašykite konkrečiai, kas gaminama (užauginama) pagal EVRK (nurodomas EVRK kodas) ir nurodykite mato vienetą (pvz., vnt., kg, t).

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2.

Parduota <...>

Mato vienetas turi sutapti su 4.1.1.1 eilutėje nurodytu mato vienetu.

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.3.

Vidutinė kaina (Eur)

Nurodoma kaina Eur už 1 mato vienetą, nurodytą 4.1.1.1–4.1.1.2 eilutėse.

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.4.

Gautos pajamos (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Teikiamos ir planuojamos teikti paslaugos

Ši dalis pildoma, jeigu pareiškėjas teikia paslaugas. Jeigu pareiškėjas gamina prekes, šios verslo plano eilutės turi būti panaikinamos. Jeigu pareiškėjas numato teikti kelių rūšių paslaugas, šios verslo plano eilutės kiekvienai paslaugai pildomos atskirai, t. y. verslo plano forma atitinkamai turi būti papildoma naujomis eilutėmis.

4.1.2.1.

Parduota paslaugų <...> (EVRK kodas <...>)

Čia ir toliau (žemiau esančiose šios lentelės II stulpelio eilutėse) įrašykite konkrečiai, kokios paslaugos teikiamos, ir nurodykite tą patį mato vienetą (pvz., vnt., kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.).

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2.

Parduotos paslaugos vidutinis įkainis (Eur už mato vnt.)

Mato vienetas turi sutapti su 4.1.2.1 eilutėje nurodytu mato vienetu.

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.

Gautos pajamos (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO VEIKLOS SĄNAUDAS (EUR)

Ši dalis pildoma visais atvejais (jeigu pareiškėjas gamina prekes, ar teikia paslaugas, prekiauja)

4.2.1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.

Kitos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.

Veiklos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.

Pardavimo

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.

Darbuotojų išlaikymo

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.

Patalpų išlaikymo

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8.

Ryšių

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9.

Transporto išlaikymo

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10.

Turto vertės sumažėjimo

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11.

Kitos veiklos

 

 

 

 

 

 

 

4.2.12.

Suteiktos labdaros, paramos

 

 

 

 

 

 

 

4.2.13.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ TURTĄ (EUR)

Ši verslo plano dalis pildoma visais atvejais, jeigu pareiškėjas turi ilgalaikio turto (jeigu pareiškėjas gamina prekes, ar teikia paslaugas, prekiauja)

4.3.1.

Nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1.

Patentai, licencijos

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2.

Programinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.3.

Kitas nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.

Materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1.

Žemė

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2.

Pastatai ir statiniai

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.3.

Mašinos ir įrengimai

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.4.

Transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.6.

Nebaigta statyba

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.7.

Kitas materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.

Finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.1.

Po vienerių metų gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2.

Kitas finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO TURIMUS FINANSINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS ir įsipareigojimų valdymo prognozės

5.1.

Pareiškėjo turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma (lizingas), Eur

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

5.1.1.

Paskolos ir (arba) lizingo davėjas

Paskolos ir (arba) lizingo paskirtis ir gavimo data

Suma (Eur)

Palūkanų norma (proc.)

Neišmokėtas likutis (Eur)

Vietos projekto paraiškos pateikimo dieną

Grąžinimo terminas

(metai-mėnuo)

 

5.1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

<...>

Iš viso:

 

-

 

-

 

5.2.

Pareiškėjo turimų paskolų valdymas, Eur

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Reikšmės

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Kontrolės laikotarpis

I metai

<20...>

II metai

<20...>

I metai

<20...>

II metai

<20...>

III metai

<20...>

IV metai

<20...>

V metai

<20...>

5.2.1.

Paskolų likutis laikotarpio pradžioje:

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.

ilgalaikė paskola

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2.

trumpalaikė paskola

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Investicinės paskolos paėmimas

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.

Trumpalaikės paskolos paėmimas

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.

Investicinės paskolos grąžinimas

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.

Trumpalaikės paskolos grąžinimas

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.

Paskolų likutis laikotarpio pabaigoje (5.2.1+5.2.2+5.2.3–5.2.4–5.2.5)

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7.

Paskolų palūkanų mokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Pareiškėjo turimos išperkamosios nuomos (lizingo) valdymas, Eur

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Reikšmės

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Kontrolės laikotarpis

I metai

<20...>

II metai

<20...>

I metai

<20...>

II metai

<20...>

III metai

<20...>

IV metai

<20...>

V metai

<20...>

5.3.1.

Nesumokėtos išperkamosios nuomos dalis laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Suteikta išperkamosios nuomos suma

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Sumokėta išperkamosios nuomos dalis

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.

Nesumokėtos išperkamosios nuomos dalis laikotarpio pabaigoje (5.3.1+5.3.2–5.3.3)

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5.

Išperkamosios nuomos palūkanų mokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

PAREIŠKĖJO FINANSINĖS ATASKAITOS IR PROGNOZĖS

Ši vietos projekto verslo plano formos dalis parengta pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Ši vietos projekto verslo plano formos dalis taikoma pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims (asociacijoms ir kitoms NVO, viešosioms įstaigoms).

Jeigu yra kviečiama teikti privačių juridinių asmenų ar fizinių asmenų verslo vietos projektus, šią dalį rengia VPS vykdytoja vadovaudamasi KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ įgyvendinimo taisyklėse pateiktomis verslo planų formomis, taikomomis paskutinio kvietimo metu gautoms paraiškoms.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Reikšmės

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Kontrolės laikotarpis

I metai

<20...>

II metai

<20...>

I metai

<20...>

II metai

<20...>

III metai

<20...>

IV metai

<20...>

V metai

<20...>

6.1.

Turtas

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Patentai, licencijos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Programinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kitas nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

II.

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Žemė

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pastatai ir statiniai

 

 

 

 

 

 

 

3.

Mašinos ir įrengimai

 

 

 

 

 

 

 

4.

Transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nebaigta statyba

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kitas materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

III.

FINANSINIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Po vienerių metų gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kitas finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Atsargos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Išankstiniai mokėjimai

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

 

 

 

 

II.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pirkėjų įsiskolinimas

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

 

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Trumpalaikės investicijos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terminuoti indėliai

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kitas trumpalaikis turtas

 

 

 

 

 

 

 

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

 

 

 

 

 

 

 

 

TURTAS, IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

 

 

 

 

 

 

 

I.

KAPITALAS

 

 

 

 

 

 

 

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS

 

 

 

 

 

 

 

III.

KITI REZERVAI

 

 

 

 

 

 

 

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

D.

FINANSAVIMAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dotacija

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tiksliniai įnašai

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kiti tiksliniai įnašai

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nario mokesčiai

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kitas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

1.

Finansinės skolos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

II.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

 

 

 

 

 

 

 

2.

Finansinės skolos

 

 

 

 

 

 

 

3.

Skolos tiekėjams

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gauti išankstiniai mokėjimai

 

 

 

 

 

 

 

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Veiklos rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

I.

PAJAMOS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

 

 

 

 

 

 

 

2.

Finansavimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kitos finansavimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kitos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

II.

SĄNAUDOS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kitos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

3.

Veiklos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Pardavimo

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Darbuotojų išlaikymo

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Patalpų išlaikymo

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Ryšių

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Transporto išlaikymo

 

 

 

 

 

 

 

3.7.

Turto vertės sumažėjimo

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Kitos veiklos

 

 

 

 

 

 

 

3.9.

Suteiktos labdaros, paramos

 

 

 

 

 

 

 

3.10.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

 

 

 

 

 

 

 

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

IV.

PELNO MOKESTIS

 

 

 

 

 

 

 

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

 

 

 

 

7.

PAREIŠKĖJO EKONOMINIO GYVYBINGUMO RODIKLIAI

Pildomi tik tie ekonominio gyvybingumo rodikliai, kurie taikomi konkrečios priemonės ir (arba) veiklos srities atveju.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Reikšmės

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Kontrolės laikotarpis

I metai

<20...>

II metai

<20...>

I metai

<20...>

II metai

<20...>

III metai

<20...>

IV metai

<20...>

V metai

<20...>

7.1.

Paskolų padengimo rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

7.2.

Skolos rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Grynasis pelningumas

 

 

 

 

 

 

 

7.4.

Vidinė grąžos norma

 

 

 

8.

SOCIALINIO VERSLO SOCIALINIO POVEIKIO MATAVIMO RODIKLIŲ APIBŪDINIMAS

Šioje lentelėje pateikiama informacija apie pagrindinius rodiklius, kurie yra nurodyti Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklėje ir kurie yra pasirenkami vykdant konkretų socialinį verslą. Šių rodiklių pasiekimai yra kontroliuojami visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį.

II lentelės stulpelyje rodikliui suteikiamas pavadinimas pagal Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę individualiai, pagal numatomo vykdyti socialinio verslo misiją, tikslinę grupę, veiklos sritį.

III lentelės stulpelyje nurodoma rodiklio skaitinė reikšmė, gaunama užpildžius Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklės rodiklius.

IV lentelės stulpelyje pateikiama informacija apie papildomus socialinio poveikio rodiklius, kurie pasirenkami Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklėje, aiškiai nurodant papildomų socialinio poveikio rodiklių matavimo tvarką. Papildomų rodiklių matavimo (apskaičiavimo) pavyzdžiai yra pateikiami Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklėje prie kiekvieno papildomo rodiklio.

I

II

III

Eil. Nr.

Pagrindinio rodiklio pavadinimas

Pagrindinio rodiklio skaitinė reikšmė (nurodomas mato vnt.)

8.1.

 

 

8.2.

 

 

8.3.

 

 

...

 

 

IV

Galimi papildomi socialinio poveikio rodikliai (kokybiniai efektai)

(aprašomi galimi kokybiniai vykdomo socialinio verslo efektai, kurių nėra galimybių išmatuoti skaitinėmis reikšmėmis pagal Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę, bet jie sustiprina siekiamą  socialinį poveikį, pvz., pagal socialinio darbuotojo ataskaitas nustatyta, kad pagerėjo santykiai tarp šeimos narių, namų aplinka tapo švaresnė ir pan.) pvz.: papildomo rodiklio pavadinimas – pagerėję santykiai tarp šeimos narių; pradinės situacijos (status quo) apibūdinimas – 5 šeimose, kurios yra socialinio verslo tikslinė grupė dėl skurdo ir socialinių įgūdžių stokos, yra smurto artimoje aplinkoje atvejų, socialinis darbuotojas ataskaitose informavo apie vaikų nepriežiūrą, maisto trūkumą, nešvarą); papildomo rodiklio matavimo būdas – 4 kartus per metus įvertinti socialinio darbuotojo ataskaitas apie situaciją šeimose ir nustatyti, ar po socialinio verslo intervencijos buvo užfiksuota smurto artimoje aplinkoje atvejų, ar sąlygos gyventi vaikams yra geresnės ir švaresnės, ar pakanka maisto ir pan.).

Eil. Nr.

Papildomo rodiklio pavadinimas

Pradinės situacijos (status quo) apibūdinimas

Papildomo rodiklio matavimo būdas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

 

9.

SOCIALINIO VERSLO SOCIALINIO POVEIKIO MATAVIMO RODIKLIAI

Pildoma tik vykdant socialinį verslą pagal Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklėje pasirinktą (-us) pagrindinį (-ius) rodiklį (-ius)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Pagrindinio rodiklio pavadinimas

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis*

Kontrolės laikotarpis**

Pagrindinio rodiklio skaitinės reikšmės projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiais

I metai

<20...>

II metai

<20...>

I metai

<20...>

II metai

<20...>

III metai

<20...>

IV metai

<20...>

V metai

<20...>

9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis apibrėžtas KPP administravimo taisyklėse arba konkrečios KPP priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

**Kontrolės laikotarpis yra apibrėžtas KPP, KPP administravimo taisyklėse ir VP administravimo taisyklėse.

_______________