PanevezioHerbas

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-382 „DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINORAŠČIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 17 d. Nr. 1-51

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Panevėžio miesto savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų kainoraščio, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-382 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų kainoraščio patvirtinimo“, 16 punktą (priedas).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Rytis Mykolas Račkauskas

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-51

priedas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINORAŠČIO 16 PUNKTO PAKEITIMAS

 

 

Eil. Nr.

Socialinė paslauga

Paslaugas teikianti įstaiga

Paslaugos kaina vienam asmeniui / skaičius

16.

Dienos socialinė globa

Jaunuolių dienos centras

Institucijoje:

Asmeniui, turinčiam negalią, – 790,00 Eur / mėn.

Asmeniui, turinčiam sunkią negalią, – 1160,00 Eur / mėn.

Panevėžio socialinių paslaugų centras

Institucijoje:

Asmeniui, turinčiam negalią, – 892,08 Eur / mėn.

Asmeniui, turinčiam sunkią negalią, – 1117,20 Eur / mėn.

Asmens namuose – 6,55 Eur / val.

Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras

Institucijoje – 1210,00 Eur / mėn.