LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. D1-409/3D-331 „DĖL MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS INVENTORIZACIJOS IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠO“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 4 d. Nr. D1-986/3D-927

Vilnius

 

Pakeičiame Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“, ir išdėstome 4 punktą taip:

4. Tvarkos aprašas netaikomas tais atvejais, kai medžių savaiminukai auga kitos paskirties žemės sklypuose, kelio juostose, geležinkelių apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų žemės sklypuose, miestų teritorijose, nepriskirtose miškų ūkio paskirties žemei, išskyrus atvejus, kai inventorizuojama žemės savininko ar patikėtinio iniciatyva.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Trečiokas

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                Virginija Baltraitienė