LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO LietuVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINIsTERIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. ĮV-1446

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdamas į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas:

1. T v i r t i n u Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Kultūros ministerijos vyriausiajai specialistei, atsakingai už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Ingridai Klišauskienei, jos nesant Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiajai specialistei Simonai Grybkauskaitei, o jų abiejų nesant Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjui Virginijui Varnaičiui vykdyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintame Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tvarkos apraše nustatytas kompetentingo subjekto funkcijas.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                         Simonas Kairys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-1446

 

 

Informacijos pagal Lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos Respublikos KULTŪROS MINISTERIJOJE tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gautos informacijos apie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijoje (toliau – Kultūros ministerijoje) galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, priėmimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, atlyginimo ir kompensavimo tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).

3. Kultūros ministerijoje gauti pranešimai apie pažeidimus priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, Vyriausybės nutarimu ir Aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą asmuo, kurį su Kultūros ministerija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) ir kuris teikia informaciją apie pažeidimą Kultūros ministerijoje.

4.2. Kompetentingas subjektas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu paskirtas (-i) Kultūros ministerijos valstybės tarnautojas (-ai), kuris (-ie) administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą, išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus.

4.3. Pažeidimas – Kultūros ministerijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Kultūros ministerija.

4.4. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – Apraše nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Kultūros ministerijoje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vyriausybės nutarime.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

6. Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Kultūros ministerija sieja ar siejo tarnybos arba darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

7. Asmuo informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti elektroniniu paštu praneseju.apsauga@lrkm.lt, atsiųsdamas vieną iš šių dokumentų:

7.1. užpildytą Aprašo 1 priede nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą;

7.2. laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, kuriame privalo būti nurodyta, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir turi būti nurodyta:

7.2.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

7.2.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

7.2.3. asmens, pranešančio apie pažeidimą, vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;

7.2.4. jeigu įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS, SIUNTIMAS

 

8. Kompetentingas subjektas priima informaciją apie pažeidimą, pateiktą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@lrkm.lt, ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo, užregistruoja Kultūros ministerijos dokumentų valdymo sistemoje „DocLogix“ (toliau DVS).

9. Informacija apie pažeidimą, gauta Kultūros ministerijoje ne elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@lrkm.lt, o bet kuriuo kitu elektroninio pašto adresu, DVS neregistruojama ir laikantis konfidencialumo principo nedelsiant persiunčiama elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@lrkm.lt. Kitu elektroninio pašto adresu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti nedelsiant ištrinta iš šio elektroninio pašto.

10. Kompetentingas subjektas, elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@lrkm.lt gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo, informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

11. Gaunamus ir siunčiamus raštus, susijusius su Pranešėjų apsaugos įstatymo ir šio Aprašo reikalavimų įgyvendinimu, DVS užregistruoja kompetentingas subjektas.

12. Susirašinėjimas (susijęs su Pranešėjų apsaugos įstatymo ir šio Aprašo reikalavimų įgyvendinimu) su asmeniu, teikiančiu informaciją apie pažeidimą, Lietuvos Respublikos prokuratūra ir kitomis valstybės ar savivaldybės institucijomis vykdomas elektroniniu paštu praneseju.apsauga@lrkm.lt.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

13. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos įvertina:

13.1. ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo nėra anoniminis ir atitinka Aprašo 4.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

13.2. ar Kultūros ministerija yra įgaliota tirti asmens pranešime pateiktą informaciją;

13.3. ar asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pageidauja gauti pranešėjo statusą.

14. Kompetentingas subjektas, siekdamas įvertinti informaciją apie pažeidimą pagal 13 punkto nuostatas, gali pateikti paklausimą (prašymą) bet kuriam Kultūros ministerijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, kuris privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikti pranešimui nagrinėti reikalingą informaciją.

15. Kompetentingas subjektas, įvertinęs vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu asmens pateiktą ir užregistruotą informaciją, priima vieną iš šių motyvuotų sprendimų:

15.1. nustatęs, kad asmuo pateikė Aprašo 1 priede nustatytos formos pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame yra Aprašo 7.2 papunktyje nurodyta informacija, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos – persiųsti pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai klausimui dėl pranešėjo statuso asmeniui suteikimo spręsti ir, jeigu Kultūros ministerija yra įgaliota tirti asmens pranešime pateiktą informaciją, – nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

15.2. nustatęs, kad asmuo pateikė Aprašo 1 priede nustatytos formos pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame yra Aprašo 7.2 papunktyje nurodyta informacija, o Kultūros ministerija neįgaliota tirti asmens pranešime pateiktos informacijos, – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos persiųsti pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai klausimui dėl pranešėjo statuso asmeniui suteikimo spręsti ir sprendimo dėl informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo priėmimui;

15.3. nustatęs, kad asmuo nepageidauja gauti pranešėjo statuso, o informacijos apie pažeidimą turinys susijęs su galimais teisės aktų pažeidimais Kultūros ministerijoje, – nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą, jeigu šiuos pažeidimus teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota tirti Kultūros ministerija, arba persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, jeigu šiuos pažeidimus teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota tirti kita institucija;

15.4. nenagrinėti gautos informacijos apie pažeidimą, kai:

15.4.1. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

15.4.2. asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

16. Kompetentingas subjektas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie pagal Aprašo 15 punktą priimtą sprendimą dėl informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo.

17. Kompetentingas subjektas, priėmęs 15.1 ir 15.3 papunktyje nurodytą sprendimą nagrinėti pateiktą informaciją Kultūros ministerijoje, kreipiasi, pateikdamas nuasmenintą informaciją, į kultūros ministrą dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos sudarymo.

18. Kultūros ministerijoje baigus nagrinėti informaciją apie pažeidimą, kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu informuoja:

18.1. asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

18.2. Lietuvos Respublikos prokuratūrą (tuo atveju, jeigu priėmus 15.1 papunktyje nurodytą sprendimą gautas atsakymas iš Lietuvos Respublikos prokuratūros, kad asmuo pripažintas pranešėju) apie nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nustačius pažeidimo padarymo faktą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

 

V skyrius

Konfidencialumo užtikrinimas

 

19. Kompetentingas subjektas užtikrina asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą nuo informacijos pateikimo 7 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu dienos. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą arba jeigu asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

20. Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas viešojo administravimo, tarnybinio (drausminio) nusižengimo tyrimo procedūrų metu turi būti užtikrinamas tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su šiuo asmeniu.

21. Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 2 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims tiek darbo metu, tiek ir po jo, taip pat yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą. Konfidencialumo pasižadėjimas yra neterminuotas.

22. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų.

23. Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir (ar) kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Kultūros ministerijoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ar jo įgalioto asmens tvirtinamu dokumentacijos planu.

25. Kompetentingas subjektas iki einamųjų metų vasario 15 d. apibendrina praeitų metų informacijos apie pažeidimus, kuriems taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, gavimo ir nagrinėjimo Kultūros ministerijoje duomenis ir Kultūros ministerijos interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų nagrinėjimo rezultatus, kitą apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal šį Aprašą.

______________

 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos

pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos

Respublikos Kultūros ministerijoje tvarkos

aprašo 1 priedas

 

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

 

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ KULTŪROS MINISTERIJOJE

 

______________ Nr.

(data)

 

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Darbovietė (su Kultūros ministerija siejantys ar sieję tarnybos, darbo santykiai ar sutartiniai santykiai)

 

Pareigos

 

Informacija susisiekimui

Telefonas (pastabos dėl susisiekimo)

 

Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

 

Informacija apie pažeidimą

1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

 

2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti pažeidimą darančio asmens motyvai?

 

3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas

 

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas, pavardė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

 

5. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

 

Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Darbovietė

 

Telefonas

 

El. paštas

 

6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

 

7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.

 

8. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam pranešėte ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

 

9. Papildomos pastabos ir komentarai.

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

Data

 

Parašas

 

______________

 

 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos

pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos

Respublikos Kultūros ministerijoje tvarkos aprašo 2 priedas

 

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20   m.                             d.

Vilnius

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas (-a) savo pareigas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo tiesioginiam vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką Kultūros ministerijoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus valstybės tarnybos, darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

 

_____________________                                                                      ____________________

(parašas)                                                                                                     (vardas ir pavardė)

______________