Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GRUODŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 1524 „DĖL VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 20 d. Nr. 37

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“:

1. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

47. Valstybės turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), išskyrus atvejus, nurodytus Įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Kai atnaujinama valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis, valstybės turto valdytojas likus 3 mėnesiams iki nuomos termino pabaigos turi suderinti nuomos sutarties atnaujinimo galimybes su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju ir užtikrinti, kad bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų, išskyrus atvejus, nurodytus Įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje.“

2. Pakeisti 1 priedo 6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.2. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis atnaujinti turto nuomos sutartį. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip ___________________________________________________________________________________________________________________.

(nurodomas turto nuomos terminas, nustatytas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 5 dalį)

Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja nuomininką apie siūlymą atnaujinti turto nuomos sutartį, nurodydamas nuomos terminą. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka atnaujinti turto nuomos sutartį. Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako atnaujinti turto nuomos sutartį.“

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė