Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. BIRŽELIO 10 D. NUTARIMO NR. 564 „DĖL MINIMALIOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖS NUSTATYMO IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) MINIMALIŲ IR MAKSIMALIŲ EKONOMINIŲ NORMATYVŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 1158
Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 72-2921; 2011, Nr. 54-2598) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL MINIMALIOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖS NUSTATYMO IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) MINIMALIŲ IR MAKSIMALIŲ EKONOMINIŲ NORMATYVŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2012, Nr. 51-2531) 6 straipsnio 6 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti viešojo sektoriaus subjektams minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą) – 1 000 (vienas tūkstantis) litų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio naudojimo), priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą).

2. Patvirtinti pridedamą Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašą (toliau – Sąrašas).

3. Nustatyti, kad viešojo sektoriaus subjektas, atsižvelgdamas į ilgalaikio turto paskirtį, naudojimo intensyvumą, kitas sąlygas ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus, nurodytus Sąraše, nustato ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką. Viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus savivaldybių kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus, šį laiką suderina su viešojo sektoriaus subjektų grupės, kuriai jie priklauso, atsakingu už III lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą viešojo sektoriaus subjektu, nurodytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarime Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo“ (Žin., 2008, Nr. 85-3381; 2011, Nr. 15-668). Savivaldybėse dėl kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų nustatyto ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko derinimo su savivaldybės administracija poreikio sprendžia savivaldybės administracija.

Dėl ilgalaikio turto esminio pagerinimo darbų viešojo sektoriaus subjektas gali viršyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ekonominius normatyvus, nurodytus Sąraše, ir nustatyti ilgesnį ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną. Iki to laiko sukauptos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos.

2.2. Šio nutarimo 1 punktas taikomas šaunamiesiems ginklams, įsigytiems nuo 2014 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                       Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 1158
redakcija)

 

 

 

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) MINIMALIŲ IR MAKSIMALIŲ EKONOMINIŲ NORMATYVŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)

 

minimalūs

maksimalūs

 

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

1.

Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija

5

1

2.

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*

10

2

3.

Kitas nematerialusis turtas

10

2

4.

Prestižas

15

5

 

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

5.

Pastatai

 

 

5.1.

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai

140

90

5.2.

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

100

50

5.3.

Tašytų rąstų pastatai

50

35

5.4.

Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai

20

4

6.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

 

6.1.

Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai

 

 

6.1.1.

Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens

100

20

6.1.2.

Metaliniai

50

15

6.1.3.

Mediniai

30

7

6.2.

Melioracijos statiniai

70

30

6.3.

Kiti statiniai

30

5

7.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

 

 

7.1.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai

30

7

8.

Mašinos ir įrenginiai

 

 

8.1.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

25

5

8.2.

Ginkluotė, ginklai ir karinė technika

40

12

8.3.

Medicinos įranga

10

5

8.4.

Apsaugos įranga

10

3

8.5.

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai

5

2

8.6.

Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga

15

3

8.7.

Kitos mašinos ir įrenginiai

25

2

9.

Transporto priemonės

 

 

9.1.

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

10

4

9.2.

Specialieji automobiliai

7

3

9.3.

Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės

7

4

9.4.

Kitos transporto priemonės

15

3

10.

Baldai ir biuro įranga

 

 

10.1.

Baldai

12

3

10.2.

Kompiuteriai ir jų įranga

7

3

10.3.

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

8

3

10.4.

Kita biuro įranga

10

3

11.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

 

11.1.

Scenos meno priemonės

15

2

11.2.

Muzikos instrumentai

50

5

11.3.

Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys

10

3

11.4.

Specialieji drabužiai ir avalynė

3

1

11.5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

10

1

 

*Jeigu patentai, išradimai, licencijos (tarp jų – programinės įrangos) ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

__________________