herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO JONIŠKIO RAJONO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-211

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-35 redakcija):

1. 5 punktą išdėstyti taip:

5. Nemokami pusryčiai skiriami Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu, remiantis savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos siūlymu. Mokiniams nemokamų pusryčių skyrimas nutraukiamas savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu, apie tai gavus raštu informaciją iš mokyklos“;

2. 23 punktą išdėstyti taip:

23. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui, įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį, nustatomas savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu, vadovaujantis Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, pagal mokinių amžiaus grupes, atsižvelgiant į švietimo įstaigų direktorių prašymus.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius