HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOBILIUOSIUOSE TARŠOS ŠALTINIUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUNAUDOTŲ DEGALŲ, ORO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATLIKTŲ KILIMO IR TŪPIMO CIKLŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 26 d. Nr. D1-324

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Tvarkos aprašas taikomas vykdant mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitą 2021 m. ir kiekvienais vėlesniais kalendoriniais metais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2021 m. gegužės 26  d.

įsakymu Nr. D1-324

 

 

MOBILIUOSIUOSE TARŠOS ŠALTINIUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUNAUDOTŲ DEGALŲ, ORO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATLIKTŲ KILIMO IR TŪPIMO CIKLŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKYMO SRITIS

 

 

1. Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) taikomas mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojams, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka mokantiems mokestį už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių (toliau – mokesčio mokėtojas).

2. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos mokesčio mokėtojams:

2.1. mokantiems mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų;

2.2. eksploatuojantiems Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus kriterijus paskutinę mokestinio laikotarpio dieną atitinkančias transporto priemones.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

MOBILIUOSIUOSE TARŠOS ŠALTINIUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUNAUDOTŲ DEGALŲ APSKAITA

 

4. Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų apskaitą (toliau – degalų apskaita) vykdo mokesčio mokėtojas.

5. Degalų apskaita vykdoma kiekvienai transporto priemonei atskirai pagal:

5.1. transporto priemonių rūšis: ne keliais judantys mechanizmai, kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto priemonės, išskyrus keleiviams ir kroviniams vežti naudojamas oro transporto priemones;

5.2. naudojamų degalų rūšį: benzinas, dyzelinas, mazutas, gazolis, suslėgtos gamtinės dujos, suskystintos naftos dujos, žibalas ir kt.;

5.3. Įstatymo 7 priede nurodytą transporto priemonės apibūdinimą;

5.4. Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytus kriterijus.

6. Mokesčio mokėtojas, vykdydamas degalų apskaitą, turi turėti šią informaciją ir dokumentus:

6.1. per mokestinį laikotarpį naudotų transporto priemonių, priskirtų kiekvienai Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytai transporto priemonių rūšiai, skaičių, kiekvienos transporto priemonės amžių kalendoriniais metais ir naudojamų degalų rūšį;

6.2. per mokestinį laikotarpį įsigytų, įskaitant ir kitose valstybėse įsigytus degalus, jei jie naudojami Lietuvos Respublikoje, degalų kiekį (litrais) pagal degalų rūšis;

6.3. kiekvienos Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytos transporto priemonių rūšies ir konkrečios transporto priemonės, priskirtos nurodytoms transporto priemonių rūšims, per mokestinį laikotarpį sunaudotą degalų kiekį (litrais ir tonomis) pagal degalų rūšį; degalų kiekis iš litrų į tonas perskaičiuojamas taikant gamintojo išduotame degalų kokybės pažymėjime (sertifikate arba pase) (toliau – pažymėjimas) nurodytą degalų tankio vertę. Neturint pažymėjimo su nurodyta degalų tankio verte, degalų kiekiui perskaičiuoti iš litrų į tonas naudojami šie koeficientai: benzinui – 0,75, dyzelinui – 0,84, mazutui – 0,89, gazoliui – 0,84, suslėgtoms gamtinėms dujoms – 0,69, suskystintoms naftos dujoms – 0,54, žibalui – 0,8;

6.4.įsigytus degalus, įskaitant ir kitose valstybėse įsigytus degalus, jei jie naudojami Lietuvos Respublikoje, per mokestinį laikotarpį įrodančius dokumentus.

7. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyta informacija ir dokumentai turi būti patvirtinti mokesčio mokėtojo vadovo ar jo įgalioto asmens ir saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro (toliau – Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė), nustatytais terminais.

8. Mokesčio mokėtojas Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus privalo pateikti degalų apskaitos kontrolę vykdantiems valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnams (toliau – pareigūnai).

 

III SKYRIUS

ORO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATLIKTŲ KILIMO IR TŪPIMO CIKLŲ APSKAITA

 

9. Oro transporto priemonių, naudojamų keleiviams ir kroviniams vežti, atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitą (toliau – ciklų apskaita) vykdo mokesčio mokėtojas.

10. Vykdoma kiekvienos oro transporto priemonės, naudojamos keleiviams ir kroviniams vežti, ciklų apskaita.

11. Mokesčio mokėtojas, vykdydamas ciklų apskaitą, turi turėti šią informaciją ir dokumentus:

11.1. per mokestinį laikotarpį naudotų oro transporto priemonių, naudojamų keleiviams ir kroviniams vežti, skaičių;

11.2. per mokestinį laikotarpį kiekvienos oro transporto priemonės, naudojamos keleiviams ir kroviniams vežti, atliktų kilimo ir tūpimo ciklų skaičių;

11.3. per mokestinį laikotarpį oro transporto priemonių, naudojamų keleiviams ir kroviniams vežti, atliktų kilimo ir tūpimo ciklų skaičių įrodančius dokumentus.

12. Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyta informacija ir dokumentai turi būti patvirtinti mokesčio mokėtojo vadovo ar jo įgalioto asmens ir saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais.

13. Mokesčio mokėtojas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus privalo pateikti ciklų apskaitos kontrolę vykdantiems pareigūnams.

 

______________________