LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS MEDALIO

„UŽ PASIŽYMĖJIMĄ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 8 d. Nr. 2-72

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 47 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą“ nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u paskelbti šį įsakymą:

2.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Administravimo valdybos Bendrajam skyriui – Teisės aktų registre;

2.2. STT Komunikacijos skyriui – STT interneto svetainėje.

 

 

Direktorius                                                                                                               Žydrūnas Bartkus

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2-72

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS MEDALIO

„UŽ PASIŽYMĖJIMĄ“ NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą“ nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) medalio „Už pasižymėjimą“ (toliau – STT medalis) aprašą, skyrimo, įforminimo, nešiojimo, įteikimo ir netekimo tvarką.

2. STT medalis gali būti įteikiamas STT pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir už ypatingą vienkartinį pasižymėjimą vykdant pareigas.

3. STT medalis STT pareigūnams paprastai teikiamas atmintinų, valstybinių švenčių dienų proga, minint STT įkūrimo dieną, Tarptautinę antikorupcijos dieną.

 

II skyrius

stt MEDALIO bendrasIS aprašas

 

4. STT medalis yra sukurtas atsižvelgiant į STT simboliką.

5. STT medalio aprašą tvirtina STT direktorius (STT direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą“ aprašo patvirtinimo“).

 

III skyrius

STT medalio SKYRIMO tvarka IR ĮFORMINIMAS

 

6. Siūlymas dėl STT medalio įteikimo STT pareigūnui yra teikiamas STT direktoriui. Šį siūlymą gali teikti STT direktoriaus pavaduotojai, struktūrinių padalinių vadovai, taip pat kiti asmenys.

7. Siūlyme dėl STT medalio įteikimo STT pareigūnui nurodoma ši informacija: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, tarnybos (darbo) eigos apibūdinimas, nuopelnų aprašymas, siūloma įteikimo diena.

8. Siūlymas dėl STT medalio įteikimo STT pareigūnui turi būti pateiktas STT direktoriui ne vėliau kaip prieš mėnesį iki siūlomos įteikimo dienos.

9. STT medalis neskiriamas STT pareigūnui, turinčiam galiojančių tarnybinių (drausminių) nuobaudų.

10. STT medalio įteikimas STT pareigūnui yra įforminamas STT direktoriaus įsakymu, kuriame turi būti nurodytas STT medalio skyrimo pagrindas, asmens, kuriam skiriamas STT medalis, vardas ir pavardė, pareigos ir kt.

11. Antrą kartą STT pareigūnui STT medalis neteikiamas.

12. STT medalio įteikimas įrašomas į STT pareigūno asmens bylą.

13. Įteikiant STT medalį asmuo gauna STT direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą“ aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 5 punkte nurodytą medalio komplektą.

14. Jeigu STT pareigūnas, kuriam skirtas STT medalis, miršta nespėjęs gauti STT medalio, jis gali būti įteikiamas šio asmens sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), broliams, seserims.

 

IV skyrius

STT medalio NEŠIOJIMO TVARKA

 

15. Vienu metu gali būti nešiojamas medalis arba vienas iš jo pakaitų: juostelė ar miniatiūra – ženkliukas. Vienu metu galima nešioti vieną medalio pakaitą. Juostelės segamos tik prie uniformos, miniatiūros – tik prie kostiumų.

 

V skyrius

STT MEDALIO įteikimas ir JO netekimas

 

16. STT medalis STT pareigūnams įteikiamas iškilmingai, paprastai dalyvaujant STT direktoriui ir (ar) jo pavaduotojams. Dalyvauti įteikimo ceremonijoje gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

17. STT pareigūnai netenka jiems skirtų STT medalių, jeigu atsisako juos priimti.

18. STT medalio netekimas yra įforminamas pripažįstant netekusiu galios STT direktoriaus įsakymą, kuriuo STT pareigūnui skirtas STT medalis.

19. Praradus STT medalį ir (ar) jo pakaitus, STT pareigūnas, pageidaujantis gauti naują STT medalį ir (ar) jo pakaitus , rašytiniame prašyme turi nurodyti praradimo aplinkybes. STT direktoriaus sprendimu jam gali būti išduodamas naujas medalis ir (ar) jo pakaitai, sumokėjus jų kainą. Atsižvelgiant į rašytiniame prašyme nurodytas STT medalio ir (ar) pakaitų praradimo aplinkybes, mokėti gali būti nereikalaujama.

______________