VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTO DEKLARACIJOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. 1-120

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, 1.2.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Kelionių pardavimo agento deklaracijos formą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus administravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Neringa Ulbaitė

 

Forma patvirtinta

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. Nr. 1-120

 

(Kelionių pardavimo agento deklaracijos forma)

 

 

 

(pareiškėjo - juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

 

 

DEKLARACIJA

DĖL KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTO VEIKLOS

 

 

(data)

 

 

(vieta)

 

Deklaruoju, kad ketinu vykdyti kelionių pardavimo agento veiklą.

 

Kelionių pardavimo agento pavadinimas

 

Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

Kontaktinis telefono numeris

 

Kontaktinis adresas

 

Interneto svetainės adresas

 

El. pašto adresas

 

Numatoma veiklos vykdymo pradžia (nurodyti datą) 

 

 

Atstovaujami kelionių organizatoriai (pildoma, jei deklaracijos teikimo dieną pareiškėjas turi galiojančių atstovavimo sutarčių):

Eil. nr.

Kelionių organizatoriaus pavadinimas

Kelionių organizatoriaus įmonės kodas

Registracijos šalis

Atstovavimo sutartis galioja iki

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad pareiškėjo – juridinio asmens - turimas nuosavas kapitalas (pažymėti tinkamą variantą):

  ne mažesnis negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio (akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės);

  turtiniai įsipareigojimai neviršija viso juridinio asmens turto (esant kitoms juridinio asmens teisinėms formoms).

Pateikiami dokumentai (valstybine kalba):

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti tinkamą

Puslapių skaičius

1.

Metinė Pelno (nuostolių) ataskaita ir balansas (teikia jau veikiantys juridiniai asmenys)

 

2.

Ūkinės veiklos pradžios balansas (teikia tik naujai įregistruotas juridinis asmuo)

 

 

Pasirašydamas (-a) šią deklaraciją, patvirtinu, kad man ir (arba) juridiniam asmeniui, kurį aš atstovauju, yra žinoma, kad kelionių pardavimo agentas privalo:

-     teikti turistams Civilinio kodekso 6.748 straipsnyje nustatytą informaciją. Pareiga, įrodyti, kad privaloma informacija buvo pateikta, atitenka kelionių pardavimo agentui;

-     kelionių organizatoriaus vardu sudaryti organizuotos turistinės kelionės sutartis su turistais Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau –Turizmo įstatymas) 6 straipsnyje nustatyta tvarka;

-     pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba) pateikti šios institucijos nustatytos formos ataskaitą, kurioje pateikiami duomenys, reikalingi kelionių pardavimo agento veiklos priežiūrai atlikti (toliau – kelionių pardavimo agento ataskaita) (Turizmo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 3 punktas);

-     užtikrinti, kad kelionių pardavimo agento – akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės – nuosavas kapitalas būtų ne mažesnis negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Esant kitokiai kelionių pardavimo agento – juridinio asmens – teisinei formai negu akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, visi kelionių pardavimo agento turtiniai įsipareigojimai negali viršyti viso juridinio asmens turto (taikoma tik juridiniams asmenims) (Turizmo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 4 punktas);

-     tuo atveju, kai paaiškėja, jog neatitinkame Turizmo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatytų reikalavimų, per 3 mėnesius nuo Tarnybos įspėjimo gavimo dienos pašalinti šioje dalyje nurodytą trūkumą (taikoma tik juridiniams asmenims);

-     tuo atveju, kai nevykdome (-au) Turizmo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyto reikalavimo, per 10 darbo dienų nuo Tarnybos pranešimo gavimo dienos pateikti kelionių pardavimo agento ataskaitą (Turizmo įstatymo 18 straipsnio 5 dalis).

 

Man ir (arba) juridiniam asmeniui, kurį aš atstovauju, taip pat yra žinoma, kad Tarnyba kitą darbo dieną nuo žemiau nurodytų aplinkybių atsiradimo momento panaikina mano teisę teikti kelionių pardavimo paslaugas, kai:

1) neįvykdome Turizmo įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodyto Tarnybos įpareigojimo (taikoma tik juridiniams asmenims);

2) neįvykdome (-au) Turizmo įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nurodyto Tarnybos įpareigojimo.

 

Man žinoma, kad (taikoma fiziniams asmenims):

Tarnyba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali tikrinti mano pateiktus duomenis ir informaciją, tam neprieštarauju ir sutinku, kad informacija, susijusi su mano asmeniu, būtų renkama siekiant užtikrinti kelionių pardavimo agento veiklos priežiūros vykdymą.

 

 

Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga. Esu įspėtas (-a), kad už melagingų duomenų pateikimą atsakysiu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais kelionių pardavimo agentams.

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(juridinio asmens atstovo pareigos, vardas ir pavardė / fizinio asmens vardas, pavardė)

 

 

PASTABA. Užpildyta Deklaracija Tarnybai pateikiama elektroninėmis priemonėmis / tiesiogiai / paštu.

______________