LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1430

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 5.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.10. Valgiaraštis – numatomų patiekti vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.“

1.2. Pakeičiu 5.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.11. Kitos sąvokos atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14) (toliau ‒ Reglamentas (EB) Nr. 853/2004), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakyme Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakyme Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakyme Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakyme Nr. V-50 „Dėl Maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ (toliau ‒ „Rakto skylutė“) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. 288 „Dėl Kakavos ir šokolado produktų techninio reglamento patvirtinimo“ ir Tvarkos aprašo 4 priede išvardytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.“

1.3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Vaikų maitinimą, išskyrus, kai maistas gaminamas vaikų socialinės globos namų atskirose virtuvėse, gali organizuoti tik maisto tvarkymo subjektai, kuriems Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakyme Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu. Vaikams leidžiama ruošti maistą kartu su pedagogu ir jį vartoti, jei tai numatyta ugdymo programoje.“

1.4. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. patiekiamas šiltas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną. Atvėsintą maistą nuo jo pagaminimo patiekti per 24 valandas kaip šiltą maistą leidžiama bendrojo ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose ir poilsio stovyklose, kurių virtuvėse yra galimybės tik pašildyti maistą. Šaldytus pusgaminius kaip šiltą maistą leidžiama patiekti bendrojo ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose ir poilsio stovyklose, kurių virtuvėse yra galimybės tik pašildyti maistą;“.

1.5. Pakeičiu 22.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.10. tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus, garnyrus ir šaltus užkandžius, ir atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 7 priedo reikalavimus (reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo valgiaraščiams);“.

1.6. Pakeičiu 25.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.1. valgiaraščiai (nurodant visus faktiškai patiekiamus maisto produktus, patiekalus, gėrimus ir užkandžius), išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose, kuriose valgiaraščiai skelbiami vaikų priėmimo-nusirengimo patalpoje;“.

1.7. Pakeičiu 30.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.1. vaikai iki 1 metų amžiaus maitinami pagal individualius valgiaraščius, raštu suderintus su vaiko atstovais pagal įstatymą, sudaromus kas mėnesį pagal Tvarkos aprašo 31 punkte pateiktus reikalavimus, jei gydytojas raštiškai nenurodė kitaip formoje Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, patvirtintoje  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl Elektroninės statistinės apskaitos formos   Nr.   E027-1   „Mokinio   sveikatos   pažymėjimas“   patvirtinimo   (toliau  –  Forma Nr. E027-1). Valgiaraštyje turi būti nurodytos kiekvieno vaiko maitinimo valandos, motinos pieno ar pradinio (tolesnio) maitinimo kūdikių mišinio (toliau – kūdikių mišinys), kito maisto kiekiai;“.

1.8. Pakeičiu 30.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„30.3.3. atvėsintas šaldytuve motinos pienas šildomas kambario temperatūroje, o sušaldytas motinos pienas pirma atšildomas šaldytuve (kol pasiekia +4–+5 oC temperatūrą), vėliau kambario temperatūroje. Draudžiama motinos pieną šildyti mikrobangų krosnelėje ar verdančio vandens vonelėje. Atšildytą motinos pieną pakartotinai sušaldyti draudžiama;“.

1.9. Pripažįstu 30.3.4 papunktį netekusiu galios.

1.10. Pakeičiu 31.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.4. 8‒9 mėn. amžiaus vaikams turi būti tiekiamas motinos pienas, jo nesant, – mišinys; dviejų‒trijų daržovių (bulvių, cukinijų, moliūgų, morkų, ropių, burokėlių, brokolių, žiedinių kopūstų, kopūstų, šparaginių pupelių, špinatų, žirnių ar avinžirnių) košės; vienos ar kelių rūšių kruopų (grikių, ryžių, avižų, miežių, kukurūzų, kviečių) košės. Košės gardinamos prieskoninėmis žolelėmis (petražolėmis, krapais), sviestu ar šalto spaudimo aliejumi. Tiekiama mėsa, nurodyta Tvarkos aprašo 31.3 papunktyje, smulkintas kiaušinio trynys. Atskiro maitinimo metu tiekiami trinti ar smulkinti vaisiai (obuoliai, slyvos, vyšnios, persikai, abrikosai) ar uogos. Prie tiršto maisto tiekiamas geriamasis vanduo;“.

1.11. Pakeičiu 32.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.4. pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1) turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas;“.

1.12. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Kasdien privaloma organizuoti pietus, kurių metu turi būti sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami ne anksčiau kaip po 2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios. Vaikų aptarnavimui pietų metu pagerinti rekomenduojama pailginti pertraukas arba pertraukas organizuoti skirtingu metu skirtingoms klasėms. Vaikai, gyvenantys mokyklų bendrabučiuose, turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5–4 val.

1.13. Pakeičiu 37.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.2. šalti užkandžiai (raštišku vaikų atstovų pagal įstatymą pritarimu (kiekvienų mokslo metų pirmą mėnesį).“

1.14. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1), turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.

1.15. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1), turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.“

1.16. Pripažįstu 44.5 papunktį netekusiu galios.

1.17. Pakeičiu 45.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.4. pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1) turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.“

1.18. Pakeičiu 49.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

49.1. pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje adresu www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/rekomenduojami_perspektyviniai_valgiaraščiai arba http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/valgiarasciai-ir-technologines-korteles-ugdymo-bei-gydymo-istaigoms;“.

1.19. Pakeičiu 49.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

49.4. pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1).“

1.20. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Valgiaraščių tituliniame lape turi būti nurodytas mokyklos, poilsio stovyklos ar socialinės globos namų, kuriuose organizuojamas maitinimas, pavadinimas, adresas, darbo laikas, maitinamų vaikų amžius. Visi valgiaraščio lapai turi būti sunumeruoti (išskyrus titulinį) ir patvirtinti vadovo parašu ir spaudu, jei jį turi. Valgiaraščiuose turi būti nurodytos savaitės ir savaitės dienos, darbo laikas, kiekvieno vaikų maitinimo laikas. Valgiaraštis turi būti aiškus (nurodytos tikslios patiekalų ar maisto produktų išeigos, be braukymų ar taisymų).“

1.21. Pakeičiu 1 priedo 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5. ar pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1) organizuojamas pritaikytas maitinimas (Tvarkos aprašo 32.4 papunktis ir 38 punktas);“.

1.22. Papildau 4 priedą 12 punktu:

12. Miltai ir kruopos turi atitikti kokybės reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl Privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų“.“

1.23. Pakeičiu 5 priedą:

1.23.1. Papildau 3.1.1 papunkčiu:

„3.1.1.

Jogurtai ir varškės gaminiai su vaisiais ar uogomis

10 iš jų

0 pridėtinių cukrų

 

-“

 

1.23.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5.

Trinti, džiovinti vaisiai ar uogos ar jų gaminiai

0 (pridėtinių cukrų)

 

-“

 

1.23.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6.

Maitinimo paslaugos teikėjo pagaminti patiekalai, išskyrus desertus

5 (pridėtinių cukrų)

1

-“

 

1.24. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.25. Pakeičiu 7 priedą:

1.25.1. Pakeičiu 7 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Ankštiniai, ankštinės daržovės ir jų patiekalai

Ne mažiau kaip

2 kartus/sav.

Ne mažiau kaip

2 kartus/sav.

Ne mažiau kaip

1 kartas/sav.“

 

1.25.2. Pakeičiu 7 priedo 1 išnašą ir ją išdėstau taip:

„1 Sudarant specializuoto sporto ugdymo mokyklų ir vaikų iki 1 metų amžiaus valgiaraščius maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumo reikalavimai netaikomi. Sudarant pritaikyto maitinimo valgiaraščius maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumo reikalavimai taikomi, jei neprieštarauja gydytojo raštiškiems nurodymams, pateiktiems Formoje Nr. E027-1. Gyvūninių maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumo reikalavimai netaikomi sudarant vegetarinio maitinimo valgiaraščius.“

1.26. Papildau 8 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Šis įsakymas, išskyrus 1.12, 1.13, 1.20, 1.22, 1.23 ir 1.26 papunkčius, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2.2. Šio įsakymo 1.20 ir 1.26 papunkčiai, įsigalioja 2019 m. gruodžio 14 d.

2.3. Šio įsakymo 1.12, 1.13, 1.22 ir 1.23 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

 

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ VAIKAMS MAITINTI PATIEKIMAS

Maisto produktų grupės

Maisto produktų patiekimas1

1. Daržovės

1.1. Pirmenybė teikiama šviežioms, sezoninėms daržovėms.

1.2. Tiekiamos kuo įvairesnės daržovės.

1.3. Šviežių daržovių salotos tiekiamos su aliejaus ar nesaldinto jogurto padažu.

1.4. Termiškai apdorotos daržovės (šviežios arba šaldytos) tiekiamos kaip garnyras, sriuba, apkepas ir t. t.).

1.5. Per dieną vieną daržovių porciją galima pakeisti 100‒200 ml daržovių sulčių.

1.6. Vaikams patiekiamos taip, kad galėtų sukramtyti.

2. Vaisiai, uogos

2.1. Pirmenybė teikiama šviežiems, sezoniniams vaisiams ir uogoms.

2.2. Per savaitę vieną vaisių porciją galima pakeisti 100‒200 ml vaisių sulčių.

2.3. Vaikams patiekiami taip, kad galėtų sukramtyti.

2.4. Ikimokyklinio amžiaus vaikams vaisiai ar uogos netiekiami su kauliukais, kuriuos vaikai galėtų nuryti.

3. Bulvės

3.1. Jei bulvių patiekalai tiekiami su padažais, jie turi būti neriebesni nei 30 proc.

4. Grūdiniai produktai

4.1. Pirmenybė teikiama viso grūdo arba iš dalies viso grūdo produktams.

4.2. Tiekiamos kuo įvairesnės kruopos ar kruopų dribsniai (avižų, grikių, ryžių, kvietinės, miežinės, perlinės, kukurūzų, sorų ir kt.).

4.3. Pirmenybė teikiama ruginei duonai (ne mažiau kaip 30 proc. sausos produkto masės sudaro rugiai).

4.4. Apkepų, blynų, bandelių tešlai aukščiausios rūšies miltus rekomenduojama maišyti su viso grūdo miltais, sėlenomis.

4.5. Makaronai: pirmenybė teikiama pagamintiems iš kietųjų kviečių miltų arba viso grūdo miltų.

5. Mėsa ir mėsos gaminiai

5.1. Pirmenybė teikiama šviežiai, atvėsintai mėsai: paukštienai, triušienai, veršienai, jautienai, kiaulienai, avienai.

5.2. Tiekiama liesa mėsa.

5.3. Paukštiena patiekalų gamybai naudojama be odos.

5.4. Šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gaminiai, kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos, tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams.

5.5. Mėsa patiekiama taip, kad galėtų sukramtyti.

6. Žuvis

6.1. Pakaitomis tiekiama riebi ir liesa jūrinė arba gėlo vandens žuvis.

6.2. Jei yra rizika, kad žuvyje liks smulkių ašakų, ji patiekiama malta.

7. Kiaušiniai

7.1. Kiaušiniai patiekiami virti arba patiekaluose.

8. Pienas ir pieno produktai

8.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams rekomenduojama (jei gydytojas nerekomendavo kitaip) patiekti ne mažiau kaip 200 ml pasterizuoto pieno arba atitinkamą pagal kalcio kiekį pieno produktų kiekį per dieną.

8.2. Vartoti tiekiamas ne didesnio nei 2,5 proc. riebumo pasterizuotas pienas.

8.3. Rauginti pieno produktai tiekiami po rauginimo termiškai neapdoroti.

8.4. Varškė tiekiama šviežia arba patiekaluose.

9. Ankštiniai ir ankštinės daržovės

9.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams pirmenybė teikiama tiekiant trintus ankštinius ar ankštines daržoves.

10. Aliejus ir riebalai

10.1. Šaltųjų patiekalų gaminimui naudojamas šalto spaudimo nerafinuotas aliejus (rapsų, alyvuogių, linų sėmenų ir kt.).

10.2. Kepimui naudojamas kepti tinkantis aliejus.

10.3.Gyvūniniai riebalai, kur įmanoma, keičiami aliejais.

11. Riešutai, sėklos, džiovinti vaisiai ir džiovintos uogos

11.1. Tiekiami pagardinti patiekalus.

11.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikams tiekiami smulkinti.

11.3. Džiovinti vaisiai tiekiami plauti karštu vandeniu.

12. Prieskoniai

12.1. Pirmenybė teikiama žaliems lapiniams prieskoniams (petražolės, krapai, raudonėlis, bazilikas ir kt.).

12.2. Džiovintos žolelės tiekiamos be pridėtinės valgomosios druskos ir maisto priedų.

13. Gėrimai

13.1. Pirmenybė teikiama geriamajam vandeniui.

13.2. Su patiekalais gėrimai, kuriuose yra pridėtinių cukrų, netiekiami. 

14. Desertai

14.1. Viso grūdo ar iš dalies viso grūdo pyragai, bandelės.

14.2. Daržovių, vaisių, pieno produktų pagrindu pagaminti pudingai, kokteiliai, pyragai ir pan.

15. Sriubos

15.1. Jei tiekiamos su kitais patiekalais, patiekiamos nedideliais kiekiais (100–150 ml).

16. Arbata

16.1. Arbatžolių ir (ar) žolelių arbata ruošiama 1g/1l koncentracijos.

17. Kiti

17.1. Medus, grybai tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams.

1 Maisto produktai ir patiekalai turi atitikti Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 3‒5 prieduose nustatytus kokybės reikalavimus.

_____________________________________________

 

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

(Valgiaraščio formos pavyzdys)

 

 

 

___________________________________________

(ikimokyklinio, priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas vykdančios įstaigos ar vaikų stacionarios socialinių paslaugų įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos (teikiančios apgyvendinimo paslaugas) pavadinimas, adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ DIENŲ VALGIARAŠTIS

(nurodyti dienų skaičių)

_______

(nurodyti vaikų amžiaus grupę)

 

 

 

 

Įstaigos darbo laikas

Nuo __ iki__ val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 savaitė

 

 

 

 

 

 

Pirmadienis    

 

Maitinimas        val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

 

Maitinimas val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g*

Energinė vertė, kcal*

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

 

Maitinimas val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

 

Maitinimas val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

Iš viso (dienos davinio):

0

0

0

0

* – neprivaloma nurodyti bendrojo ugdymo programas vykdančioms įstaigoms, organizuojančioms tik pietus.