LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-276 „DĖL MOKYMO IR ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2018 m. spalio 3 d. Nr. A1-538

Vilnius

 

Pakeičiu Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, ir 11 punktą išdėstau taip:

11. Asmeniui, išlaikiusiam testą, Valstybinė darbo inspekcija per 3 darbo dienas po to, kai asmuo išlaiko testą, išduoda laisvos formos pažymėjimą, kuriame nurodoma pažymėjimo išdavimo data, asmens, kurio žinios patikrintos, vardas ir pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad testas pagal atitinkamą profesinio mokymo programą arba pagal darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo temas, jei asmuo mokėsi savarankiškai, išlaikytas, ir yra Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus vardas ir pavardė, parašas. Informacija apie išduotus pažymėjimus (pažymėjimo išdavimo data, profesinio mokymo programos ir (arba) mokymo temos (temų) pavadinimas (pavadinimai), asmens, kurio žinios patikrintos, vardas ir pavardė, gimimo data) pažymėjimų apskaitos tikslu saugoma Valstybinėje darbo inspekcijoje 50 metų nuo jų išdavimo dienos, užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti, išskyrus atvejus, kai tokių duomenų atskleidimas numatytas Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą. Informacija apie išduotus pažymėjimus saugoma taikant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kaip nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis