Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2016 02 03

 

 

REZOLIUCIJA MSC.380(94)

 

(Priimta 2014 m. lapkričio 21 d.)

 

 

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

Jūrų saugumo komitetas,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b dalį dėl komiteto funkcijų;

 

taip pat prisimindamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b dalies vi punkto 2 papunkčio nuostatas dėl Konvencijos Priedo, išskyrus Priedo I skyriaus nuostatas, keitimo tvarkos;

 

apsvarstęs devyniasdešimt ketvirtajame posėdyje pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies i punktą pasiūlytus ir išplatintus Konvencijos pakeitimus,

 

1. priima pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies iv punktą šios Rezoliucijos priede išdėstytus Konvencijos pakeitimus;

 

2. nustato pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punkto 2 papunkčio bb dalį, kad Priede išdėstytiems minėtiems pakeitimams pritarta 2016 m. sausio 1 d., jei iki šios dienos daugiau negu vienas trečdalis Konvencijos Susitariančiųjų Vyriausybių arba Susitariančiosios Vyriausybės, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, nepranešė Organizacijos generaliniam sekretoriui, jog jos nepritaria pakeitimams; 

 

3. prašo SOLAS Susitariančiąsias Vyriausybes prisiminti, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vii punkto 2 papunktį Priede išdėstyti pakeitimai įsigalioja 2016 m. liepos 1 d., po 2 dalyje nurodytos jų priėmimo dienos;

 

4. prašo pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies v punktą Generalinį sekretorių visoms Konvencijos Susitariančiosioms Vyriausybėms pateikti patvirtintas šios Rezoliucijos ir Priedo, kuriame išdėstyti pakeitimai, kopijas;

 

5. taip pat prašo Generalinį sekretorių perduoti Organizacijos narėms, kurios nėra Konvencijos Susitariančiosios Vyriausybės, šios Rezoliucijos ir jos Priedo kopijas.

 

 

 


 

 

PRIEDAS

 

 

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

II-2 SKYRIUS

 

KONSTRUKCIJA. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA, GAISRO APTIKIMAS IR GAISRO GESINIMAS

 

 

 

 

 

C dalis

 

Gaisro gesinimas

 

 

 

10 taisyklė

 

Gaisro gesinimas

 

 

 

1. 5.2 punkto pavadinimas keičiamas taip:

 

5.2. A kategorijos mechanizmų patalpos, kuriose yra vidaus degimo mechanizmų“

 

 

 

VI SKYRIUS

 

KROVINIŲ IR SKYSTOJO KURO VEŽIMAS

 

 

 

A DALIS

 

Bendrosios nuostatos

 

 

 

2 taisyklė

 

Informacija apie krovinius

 

 

 

2Po 3 dalies pridedamos šios naujos 4-6 dalys:

 

4. Jei krovinys vežamas konteineryje*, išskyrus konteinerius, kurie vežami ant važiuoklės arba priekaboje ir kurie plukdomi ro-ro laivais, vykdančiais III skyriuje 3 taisyklėje apibrėžtas trumpas tarptautines keliones, krovinio siuntėjas patikrina šios taisyklės 2.1 punkte nurodytą bendrąją masę taip:

 

4.1. pasveria supakuotą konteinerį naudodamasis kalibruota ir sertifikuota įranga arba

 

4.2. pasveria visas pakuotes ir krovinio vienetus, taip pat paletes, paklotus ir kitas  pakuojant konteineryje naudojamas apsaugines medžiagas, ir prie gautos atskirų masių sumos prideda konteinerio taros masę taikydamas valstybės, kurioje supakuojamas konteineris, kompetentingos institucijos patvirtintą sertifikuotą metodą.

 

5. Konteinerio siuntėjas užtikrina, kad patikrinta bendroji masė** būtų nurodyta krovinio siuntimo dokumente.  Krovinio siuntimo dokumentas yra:

 

5.1. pasirašomas krovinio siuntėjo tinkamai įgalioto asmens;

 

5.2. gerokai iš anksto pateikiamas laivo kapitonui ar jo atstovui ir terminalo atstovui, nes jis būtinas laivo kapitonui ar jo atstovui rengiant laivo sandėliavimo planą***.

 

6. Jei supakuoto konteinerio siuntimo dokumente patikrinta bendroji masė nenurodyta, o laivo kapitonas ar jo atstovas ir terminalo atstovas negavo informacijos apie supakuoto konteinerio bendrąją masę, toks konteineris į laivą nekraunamas.

 

_________________________________________

 

* Laikoma, kad sąvoka „konteineris“ turi tokią pat reikšmę, kokia nurodyta ir vartojama 1972 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl saugių konteinerių su pakeitimais, atsižvelgiant į Atviroje jūroje naudojamų jūrinių konteinerių patvirtinimo gaires (MSC/Circ.860) ir Naujos redakcijos rekomendacijas dėl suderinto 1972 m. Tarptautinės konvencijos dėl saugių konteinerių su pakeitimais aiškinimo ir įgyvendinimo (CSC.1/Circ.138/Rev.1).

 

**    Žr. Gaires dėl krovinį vežančio konteinerio patikrintos bendrosios  masės (MSC.1/Circ.1475).

 

*** Šį dokumentą galima pateikti EDP arba EDI duomenų perdavimo būdu. Jis gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba jame gali būti didžiosiomis raidėmis įrašytas asmens, kuris yra įgaliotas pasirašyti dokumentą, vardas ir pavardė.“

 

 

 

XI-1 SKYRIUS

 

SPECIALIOS PRIEMONĖS JŪRŲ LAIVYBOS SAUGUMUI SUSTIPRINTI

 

 

 

3. Po 6 taisyklės pridedama ši nauja 7 taisyklė:

 

7 taisyklė

 

Oro sudėties uždaroje erdvėje tikrinimo prietaisas

 

Kiekviename laive, kuriam taikomos I skyriaus nuostatos, turi būti atitinkamas nešiojamasis oro sudėties tikrinimo prietaisas ar keli tokie prietaisai*. Būtina, kad tokiais prietaisais būtų galima išmatuoti bent jau deguonies, degiųjų dujų ar garų, vandenilio sulfido ir anglies monoksido koncentraciją prieš įeinant į uždarą erdvę**. Šios taisyklės nuostatos gali būti įgyvendintos naudojant ir kitus prietaisus, kurie laive yra būtini vykdant kitus reikalavimus. Imamasi atitinkamų priemonių, kad visi tokie prietaisai būtų kalibruoti.

 

______________________________

 

*  Žr. Gaires, kuriomis siekiama palengvinti oro sudėties uždaroje erdvėje tikrinimo prietaisų, kurie būtini remiantis SOLAS XI-1 skyriaus 7 taisykle, pasirinkimą (MSC.1/Circ.1477).

 

** Žr. Naujos redakcijos rekomendacijas dėl patekimo į laivuose esančias uždaras erdves  (Rezoliucija A.1050(27).“

 


 

 

PRIEDĖLIS

 

 

 

LIUDIJIMAI

 

 

 

Krovininio laivo saugumą užtikrinančios įrangos sąrašas (C forma)

 

Krovininio laivo saugumą užtikrinančios įrangos sąrašas (E forma)

 

 

 

4Krovininio laivo saugumą užtikrinančios įrangos sąrašo (C forma) ir Krovininio laivo saugumą užtikrinančios įrangos sąrašo (E forma) 2 dalis keičiama taip:

 

 

 

2. Išsami informacija apie gelbėjimo priemones

 

 

1.         Bendras gelbėjimo priemonėmis aprūpintų asmenų skaičius

 

............................

 

 

 

 

Kairysis bortas

 

Dešinysis bortas

 

2.         Keltuvu nuleidžiamų gelbėjimosi valčių skaičius

 

.............

 

...............

 

2.1.      Jose telpančių žmonių skaičius

 

 

 

 

 

2.2.      Savaime atsiverčiančių iš dalies dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 43 taisyklė[1])

 

.............

 

...............

 

2.3.      Visiškai dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4.6 skyrius)

 

.............

 

...............

 

2.4.      Gelbėjimosi valčių su autonomine oro sistema skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4.8 skyrius)

 

.............

 

..............

 

2.5.      Gelbėjimosi valčių su priešgaisrine apsauga skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4.9 skyrius)

 

.............

 

...............

 

2.6.      Kitos gelbėjimosi valtys

 

..............

 

...............

 

2.6.1.  Skaičius

 

.............

 

..............

 

2.6.2.   Tipas

 

.............

 

...............

 

3.         Laisvo kritimo būdu nuleidžiamų valčių skaičius

 

................................

 

3.1.      Jose telpančių žmonių skaičius

 

................................

 

3.2.      Visiškai dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4.7 skyrius)

 

 

 

................................

 

3.3.      Gelbėjimosi valčių su autonomine oro sistema skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4.8 skyrius)

 

 

 

................................

 

3.4.      Gelbėjimosi valčių su priešgaisrine apsauga skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4.9 skyrius)

 

 

 

................................

 

4.         Motorinių gelbėjimosi valčių (įtrauktų į 2 ir 3 punktuose nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių) skaičius

 

 

 

................................

 

4.1.     Gelbėjimosi valčių su prožektoriais skaičius

 

................................

 

5.         Gelbėjimo valčių skaičius

 

................................

 

5.1.      Į 2 ir 3 punktuose nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių įtrauktų valčių skaičius

 

 

 

................................

 

6.        Gelbėjimo plaustai

 

................................

 

6.1.      Gelbėjimo plaustai, kuriems nuleisti reikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

 

................................

 

6.1.1.   Šių plaustų skaičius

 

................................

 

6.1.2.  Juose telpančių asmenų skaičius

 

................................

 

6.2.      Gelbėjimo plaustai, kuriems nuleisti nereikalinga patvirtinta  nuleidimo įranga

 

 

 

................................

 

6.2.1.   Šių plaustų skaičius

 

................................

 

6.2.2.   Juose telpančių asmenų skaičius

 

................................

 

6.3.      Gelbėjimo plaustų, kuriuos privaloma turėti pagal III  skyriaus 31 taisyklės 1.4 punkto nuostatas, skaičius

 

 

 

................................

 

7.        Gelbėjimo plūdurų skaičius

 

................................

 

8.        Gelbėjimo liemenių skaičius

 

................................

 

9.         Hidrokostiumai

 

................................

 

9.1.      Bendras jų skaičius

 

................................

 

9.2.      Hidrokostiumų, kurie atitinka gelbėjimo liemenėms taikomus reikalavimus, skaičius

 

................................

 

10.       Nuo aplinkos poveikio saugančių kostiumų skaičius

 

................................

 

11.       Radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse

 

................................

 

11.1.    Paieškai ir gelbėjimui naudojamos vietos nustatymo įrangos skaičius

 

 

 

................................

 

11.1.1. Paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklių (SART) skaičius

 

................................

 

11.1.2. AIS paieškos ir gelbėjimo siųstuvų (AIS-SART) skaičius

 

................................

 

11.2.    Dvipusio UTB dažnio radiotelefono ryšio aparatų skaičius

 

................................

 

 [1] Žr. 1983 m. Rezoliucija MSC.6(48) padarytus SOLAS pakeitimus, kurie taikomi 1986 m. liepos 1 d. ir vėliau, tačiau iki 1998 m. liepos 1 d. pagamintiems laivams.