Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

VADAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPRENDIMŲ DĖL ATSISAKYMO IŠDUOTI VIZĄ, VIZOS PANAIKINIMO

BEI VIZOS ATŠAUKIMO PRIĖMIMO

 

2019 m. liepos 10 d. Nr. 4-321

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1), nuostatas (toliau – Vizų kodeksas):

1Įgalioju priimti sprendimą dėl atsisakymo išduoti vizą, vizos panaikinimo bei vizos atšaukimo šiuos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) pareigūnus: pasienio rinktinių kriminalinės žvalgybos skyrių viršininkus, vyriausiuosius tyrėjus, vyresniuosius tyrėjus, tyrėjus, pasienio rinktinių migracijos skyrių viršininkus, pasienio užkardų vadus, jų pavaduotojus, minėtų skyrių bei pasienio užkardų vyriausiuosius specialistus, vyresniuosius specialistus, specialistus, jaunesniuosius specialistus ir vyresniuosius pasieniečius.

2. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 1 punkte nurodytus pareigūnus:

2.1. priimant sprendimus dėl atsisakymo išduoti vizą, vizos panaikinimo bei vizos atšaukimo (toliau – sprendimai) naudoti Vizų kodekso VI priede nustatytą Standartinę pranešimo apie atsisakymą išduoti vizą, vizos panaikinimą ar atšaukimą ir jo pagrindimo formą;

2.2. šio įsakymo 2.1 papunktyje išvardytus sprendimus registruoti Vizų panaikinimo, atšaukimo ir atsisakymo išduoti vizą registre pagal Tarnybinės dokumentacijos, susijusios su tarnybos organizavimu ir vykdymu Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, tvarkos aprašo, patvirtinto tarnybos vado 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 4-116 „Dėl Tarnybinės dokumentacijos, susijusios su tarnybos organizavimu ir vykdymu Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedo 4-ąją formą – „(Padalinio pavadinimas) vizų panaikinimo, atšaukimo ir atsisakymo išduoti vizą pavyzdinė forma“;

2.3. informaciją apie atsisakymą išduoti vizą, vizos panaikinimą, vizos atšaukimą teikti Informacijos apie įvykius rinkimo, apdorojimo, perdavimo ir saugojimo taisyklių, patvirtintų tarnybos vado 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-288 „Dėl Informacijos apie įvykius rinkimo, apdorojimo, perdavimo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

2.4. įvesti į Lietuvos nacionalinę vizų informacinę sistemą (N. VIS) duomenis apie priimtus sprendimus atšaukti arba panaikinti Lietuvos Respublikos vizų tarnybų išduotas vizas;  2.5. įvesti į Centrinę vizų informacinę sistemą (C. VIS) duomenis apie priimtus sprendimus atšaukti arba panaikinti kitos valstybės narės išduotas Šengeno vizas ir apie jų atšaukimą ar panaikinimą informuoti Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos elektroninio pašto adresu LTvisacentralauthority@vrm.lt.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. tarnybos vado 2017 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. 4-160 „Dėl sprendimų atsisakyti išduoti vizą, vizos panaikinimo bei vizos atšaukimo priėmimo“;

3.2. tarnybos vado 2017 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 4-295 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 4-160 „Dėl sprendimų dėl atsisakymo išduoti vizą, vizos panaikinimo bei vizos atšaukimo priėmimo“ pakeitimo“.

4. S k e l b i u šį įsakymą Valstybės sienos apsaugos tarnybos interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Tarnybos vadas                                                                                                             Renatas Požėla