LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. gegužės 26 D. ĮSAKYMO NR. V-429 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 17 d. Nr. V-475

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8. Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrąsias taisykles patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekspertų skyrimo taisyklės).“

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Aprašo 11 punkte nurodytų poveiklių tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti mokslinę kvalifikaciją.“

 

3. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą numatoma skelbti 7 kvietimus teikti paraiškas:

 

 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Studentų praktika

-

I ketv.

I ketv.

I ketv.

Studentų tyrimai

II ketv.

II ketv.

II ketv.

II ketv.

Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.“

 

4. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Paraiškos, kuriose nurodyto praktikos ar tyrimų vadovo atžvilgiu yra priimtas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl akademinės etikos pažeidimo ir šis pažeidimas atitinka Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos principo (-ų) pažeidimą (-us), nesvarstomos 5 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Paraiškos, kuriose mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam Lietuvos mokslo tarybos finansuotam projektui, nurodomas kaip praktikos ar tyrimų vadovas, nesvarstomos 3 metus nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.“

 

5. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio tiriamojo darbo pradžia. Veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį.“

 

6. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Projekto vykdytojo patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus taikytinus fiksuotuosius įkainius bei pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (t. y., įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos pažyma dėl studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir fizinio veiklos rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai). Teiktini dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotasis įkainis / fiksuotoji suma / fiksuotoji norma buvo netinkamai nustatyti, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“

 

7. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl paraiškos įvertinimo išsiuntimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją dėl paraiškos naudos ir kokybės vertinimo įgyvendinančiajai institucijai Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo.“

 

8. Pakeičiu 1 priedą:

8.1. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„8.

Pateikti visi paraiškos priedai (vertinama pagal pareiškėjo pateiktą paraišką, remiantis Aprašo 59 punktu):

 

 

8.1.

pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas raštas dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo

 

 

8.2.

dokumentas, patvirtinantis praktikos ar tyrimų vadovo įgytą mokslo laipsnį arba pažyma apie vykdomas doktorantūros studijas;

 

 

8.3.

praktikos ar tyrimų vadovo gyvenimo aprašymas

 

 

8.4.

studento studijų pažyma, kurioje nurodytas studijų kursas, studijuoti dalykai, jų įvertinimai ir už juos skiriamas kreditų skaičius;

 

 

8.5

mokslinės praktikos ar tyrimų studentas atitinka keliamus reikalavimus nurodytus Aprašo 20.2 papunktyje (vertinama pagal pareiškėjo pateiktą pažymą, remiantis Aprašo 59.4 punktu);

 

 

8.6.

Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų klausimynas;

 

 

8.7.

visų įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos;

 

 

8.8.

dokumentų dėl praktikos ar tyrimo vadovo nėštumo, ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo kopijos (taikoma, jei pareiškėjas siekia pasinaudoti išlyga dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti neįskaičiavimo į laikotarpius, nurodytus Aprašo 5 priedo 5.1.1.2. papunktyje)

 

 

 

8.2. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„9.

Praktikos ar tyrimų vadovo atžvilgiu nėra priimtas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl akademinės etikos pažeidimo, kai šis pažeidimas atitinka Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos principo (-ų) pažeidimą (-us), ir (arba) jis nėra vadovavęs įgyvendinančios institucijos finansuotam ir nutrauktam ar neįgyvendintam projektui. (Aprašo 21 punktas, vertinama pagal pareiškėjo pateiktą paraišką)

 

 

 

9. Pakeičiu 6 priedą:

9.1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. „Projektas finansuojamas vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 3 (toliau – Aprašas), patvirtintame Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-429, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), taip pat vėlesniuose jų pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.“

9.2. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma mokslinio tiriamojo darbo pradžia.“

9.3. Papildau 5.9 punktu:

 

5.9. Projekto išlaidoms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas taip, kaip nurodyta Sutarties 2 priedo 1.4 papunktyje. Papildomai ministerija turi teisę keisti nustatytus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius ir jų taikymo sąlygas projekto įgyvendinimo metu, jei paaiškėja, kad jie buvo netinkamai nustatyti. Tokiu atveju patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“

9.4. pakeičiu 5 priedo „Dotacijos sutartis“ 2 priedą „Finansavimo sąlygos“ ir 1.4.3 papunktį išdėstau taip:

1.4.3. (Lentelė pildoma, jeigu prie fiksuotųjų įkainių arba fiksuotųjų sumų (toliau kartu – fiksuotieji dydžiai) pažymima „taikoma“.)

 

Fiksuotojo dydžio kodas

Fizinio rodiklio numeris

Fiksuotojo dydžio pavadinimas

Fiksuotasis dydis, eurais

Rezultato mato vienetas

Planuojamas vienetų kiekis

Rezultato pasiekimą įrodantys dokumentai*

Pastabos

Fiksuotieji įkainiai

Įrašomas (arba pasirenkamas) fiksuotojo įkainio kodas vadovaujantis Supaprastinimų registru. Jei taikomi individualūs fiksuotieji įkainiai, jie numeruojami iš eilės pradedant nuo IFI-01.

 

Įrašomas (-i) fizinio (-ių) rodiklio (-ių) numeris (-iai), kurio (-ų) siekiant išlaidos bus apmokamos pagal šį fiksuotąjį įkainį.

Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų fiksuotasis įkainis

 

Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų vykdymo išlaidų fiksuotasis įkainis

Įrašomas fiksuotojo įkainio dydis (jei nustatytas konkretus dydis).

Val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val.

 

 

Įrašomas planuojamas pagal šį fiksuotąjį įkainį pasiekti bendras vienetų skaičius (projekto įgyvendinimo metu neturi būti tikslinamas).

Pažyma dėl studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius

2016 m. birželio 9 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-156 „Dėl studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“

* Įgyvendinančioji institucija turi teisę paprašyti papildomų dokumentų, jeigu pateiktų rezultato pasiekimą įrodančių dokumentų neužtenka rezultato pasiekimui įvertinti.

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Jurgita Petrauskienė

 

SUDERINTA

Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. balandžio 20 d. raštu

Nr. 4S-462