Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. lapkričio 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 16 d. Nr. 1132

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Komisijos interneto svetainėje viešai skelbiama ir kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jų pabaigos atnaujinama informacija apie privalomų įpareigojimų dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo neįvykdymą, nurodomos ir šių reikalavimų neįvykdžiusios energetikos įmonės, neįvykdymo priežastys ir taikomos poveikio priemonės.“

1.2. Pakeisti 60.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

60.7. energijos gamintojams, kurių nustatytose elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia rezervinės galios užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui, – energijos gamintojas, deklaruodamas vartojimo pajėgumą atitinkantį šioms veikloms vykdyti reikalingą maksimalų techninį vartojimo pajėgumą gamtinių dujų pristatymo vietoje. Šis vartojimo pajėgumas turi būti skirtas tik šiame papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti ir negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingu vartojimo pajėgumu (ar jo dubliuoti). Jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.“

1.3. Pripažinti netekusiu galios 62.4 papunktį.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 63.4 papunktį.

1.5. Pakeisti 64.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

64.3. Sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas, nustatydamas vartojimo pajėgumus, įvertina maksimalų gamtinių dujų poreikį, galimus energijos gamybos ir (ar) kitų įrenginių sutrikimus ir kitus svarbius veiksnius, nuo kurių galėtų priklausyti, koks maksimalus gamtinių dujų kiekis suvartojamas per parą. Gamtinių dujų įmonės konsultuoja sistemos naudotojus ir (ar) vartotojus, siekdamos padėti nustatyti optimalius vartojimo pajėgumus.“

1.6. Pripažinti netekusiu galios 64.5 papunktį.

1.7. Pakeisti 65.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

65.3. Energijos gamintojas, nustatydamas vartojimo pajėgumus, įvertina maksimalų gamtinių dujų poreikį, galimus kitų energijos gamybos įrenginių sutrikimus, esamą elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos poreikį ir kitus svarbius veiksnius, nuo kurių gali priklausyti, koks maksimalus gamtinių dujų kiekis suvartojamas per parą. Energijos gamintojai, vykdantys šilumos energijos gamybos veiklą, nustatydami vartojimo pajėgumus, privalo atsižvelgti į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą tikslą mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.“

1.8. Pripažinti netekusiu galios 65.5 papunktį.

1.9. Pripažinti netekusiu galios 66.3 papunktį.

1.10. Pakeisti 67.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

67.3.1. metams, kai prijungiama nauja pristatymo vieta, ir po jų einantiems vieniems metams – pagal gamtinių dujų skirstymo paslaugų ar gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu gamtinių dujų įmonei naujo vartotojo nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;“.

1.11. Pakeisti 67.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

67.4.1. metams, kai prijungiama nauja pristatymo vieta, – pagal gamtinių dujų skirstymo paslaugų ar gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu energijos gamintojo gamtinių dujų įmonei nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;“.

1.12. Pripažinti netekusiu galios 67.6 papunktį.

1.13. Pakeisti 68.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

68.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo nustatytų įrenginių bendrą instaliuotą galią, priskirtą Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms veikloms. Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.“

1.14. Pripažinti netekusiu galios 68.4 papunktį.

1.15. Pakeisti 69 punktą ir jį išdėstyti taip:

69. Vartojimo pajėgumai energijos gamintojo (išskyrus energijos gamintojus, vykdančius Aprašo 60.7 papunktyje nurodytas veiklas) gamtinių dujų pristatymo vietoms, kuriose gaminama šilumos energija tiekiama į hidrauliškai atskirą centralizuoto šilumos tiekimo sistemą (toliau – CŠT sistema), ir skirtingose CŠT sistemos pristatymo vietose esantys šilumos gamybos įrenginiai, skirti dubliuoti kitus CŠT sistemos šilumos energijos gamybos įrenginius, kuriuos naudoti numatyta tik sutrikus kitiems CŠT sistemos šilumos energijos gamybos įrenginiams, nustatomi atsižvelgiant į CŠT sistemos vartojimo pajėgumus, kuriais energijos gamintojas gali pasinaudoti vienu metu. CŠT sistemos vartojimo pajėgumai, kuriais energijos gamintojas gali pasinaudoti vienu metu, nustatomi taip:

69.1. energijos gamintojas (išskyrus energijos gamintojus, vykdančius Aprašo 60.7 papunktyje nurodytas veiklas), deklaruodamas reikiamus vartojimo pajėgumus, papildomai nurodo:

69.1.1. kuriose gamtinių dujų pristatymo vietose šilumos energija gaminama ir tiekiama į CŠT sistemą; jeigu yra daugiau nei viena CŠT sistema, energijos gamintojas nurodo kiekvieną CŠT sistemą atskirai;

69.1.2. CŠT sistemos šilumos energijos gamybos įrenginių vartojimo pajėgumus, kuriais kiekvienoje CŠT sistemoje energijos gamintojas negali vienu metu pasinaudoti dėl Aprašo 69 punkte nurodytos šilumos gamybos įrenginių dubliavimo paskirties;

69.2. sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, nustato bendrą CŠT sistemos pristatymo vietų vartojimo pajėgumą ir pajėgumus sumažina Aprašo 69.1.2 papunktyje energijos gamintojo nurodytu dydžiu.“

1.16. Pakeisti 70.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

70.1. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą arba CŠT sistemą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuoti papildomos dedamosios mokėjimai už šiuos metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį.“

1.17. Pakeisti 70.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

70.2. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą arba CŠT sistemą, kurios savininkas (ar teisėtas valdytojas) yra pasikeitęs, maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuoti papildomos dedamosios mokėjimai už metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį tik už laikotarpį nuo gamtinių dujų pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo.“

1.18. Pakeisti 70.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

70.4. Faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą arba CŠT sistemą per parą transportuotą maksimalų gamtinių dujų kiekį per 20 kalendorinių dienų nuo metų pabaigos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, ir apibendrintą informaciją apie perskaičiuotus vartojimo pajėgumus pagal sistemos naudotojus už kiekvieną mėnesį pateikia perdavimo sistemos operatoriui ir sistemos naudotojams.“

1.19. Pakeisti 71.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

71.1. Jeigu pasikeičia gamtinių dujų vartotojo sistemos, prijungtos prie gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemos, savininkas ar teisėtas valdytojas (toliau – pristatymo vietos savininkas), gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, per 5 darbo dienas nuo kalendorinio mėnesio, kurį keitėsi pristatymo vietos savininkas, pabaigos įvertina, ar faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni nei nustatyti, tai yra ar į konkrečią pristatymo vietą arba CŠT sistemą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus. Jeigu pasikeičia pristatymo vietos, kuri yra CŠT sistemos dalis, savininkas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų naujasis savininkas privalo pateikti atnaujintą informaciją, kuri buvo pateikta pagal Aprašo 69.1 papunktį.“

1.20. Papildyti 721 punktu:

721. Perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 20 d. pateikia Komisijai apibendrintą informaciją apie ateinantiems metams nustatytus vartojimo pajėgumus, vėliau Komisijos prašymu teikia Komisijai atnaujintą informaciją.“

1.21.    Pakeisti 73.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

73.2. įvertinamas gamtinių dujų kiekis, atitinkantis 25 procentus maksimalaus per parą reikalingo (transportuoto) gamtinių dujų kiekio balandžio–spalio mėnesiais; šis papunktis netaikomas energijos gamintojams;“.

1.22.    Pakeisti 75 punktą ir jį išdėstyti taip:

75. Jeigu vartojimo pajėgumai kinta dėl to, kad pasikeičia sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pristatymo vietos skirstymo sistemoje ir (ar) pristatymo vietos savininkas, pasikeitęs vartojimo pajėgumų dydis taikomas nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pasikeitimas, pradžios. Sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, esant objektyvioms aplinkybėms, gali deklaruoti patikslintus vartojimo pajėgumus (išskyrus Aprašo 60.1 papunkčio nustatyta tvarka nustatytus vartojimo pajėgumus), aplinkybių pagrindimą pateikdami gamtinių dujų sistemos operatoriui ar tiekimo įmonei ir Komisijai. Objektyviomis laikomos šios aplinkybės:

75.1. keičiasi pristatymo vietos savininkas;

75.2. pasibaigus metams ar keičiantis pristatymo vietos savininkui, nustatoma, kad vartojimo pajėgumai buvo didesni;

75.3. akivaizdžios techninės (žmogiškojo faktoriaus) klaidos vartojimo pajėgumų deklaracijoje, jeigu prašymas tikslinti duomenis pateikiamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo vartojimo pajėgumų deklaravimo dienos;

75.4. pasireiškia nenugalima jėga (force majeure);

75.5. Vyriausybės ir (ar) elektros perdavimo sistemos operatoriaus sprendimu energijos gamintojas įpareigojamas teikti Aprašo 60.7 papunktyje nurodytas paslaugas ar keičiasi Aprašo 60.7 papunktyje nurodytų paslaugų apimtis, jeigu prašymas tikslinti duomenis pateikiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių aplinkybių susidarymo.“

2Nustatyti, kad 2017 metų vartojimo pajėgumai tikslinami šia tvarka:

2.1. Apie Aprašo nuostatų pasikeitimą ir galimybę patikslinti deklaruotus 2017 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoja gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės. Gamtinių dujų sistemos operatoriai informuoja gamtinių dujų sistemos naudotojus, kurių gamtinių dujų sistemos prijungtos prie jų gamtinių dujų sistemos ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų tiekimo įmonės informuoja vartotojus, su kuriais yra sudariusios gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų sistemos operatoriai ar gamtinių dujų tiekimo įmonės, informuodami apie Aprašo nuostatų pasikeitimą, sistemos naudotojams ir (ar) vartotojams pateikia vartojimo pajėgumų deklaravimo formą.

2.2. Sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo prireikus gali deklaruoti patikslintus 2017 metais reikalingus vartojimo pajėgumus pagal gamtinių dujų sistemos operatoriaus ar gamtinių dujų tiekimo įmonės pateiktą formą ir atsižvelgdami į pakeistas Aprašo nuostatas.

2.3. Kai sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai pagal Aprašo nuostatas jau yra deklaravę 2017 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ir per šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatytą terminą nedeklaruoja patikslintų 2017 metais reikalingų vartojimo pajėgumų, laikoma, kad sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui 2017 metais reikia pagal Aprašo nuostatas deklaruotų vartojimo pajėgumų.

2.4. Tiekimo įmonė apie vartotojų deklaruotus reikiamus vartojimo pajėgumus informuoja skirstymo sistemos operatorių per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, kartu pateikdama informaciją apie vartotojus, kurie nedeklaravo patikslintų 2017 metais reikalingų vartojimo pajėgumų.

2.5. Vartojimo pajėgumus, reikalingus kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui ir nebuitinių vartotojų pristatymo vietoms, kai dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, prireikus patikslina gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai. Apie patikslintus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo gamtinių dujų sistemos operatorius informuoja tiekimo įmones, kurios transportuoja gamtines dujas į atitinkamas pristatymo vietas.

2.6. Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose patikslintus 2017 metų vartojimo pajėgumus per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos.

2.7. Perdavimo sistemos operatorius apibendrintą informaciją apie patikslintus 2017 metų vartojimo pajėgumus pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai pateikia informaciją apie patikslintus vartojimo pajėgumus pagal šio nutarimo 2.6 papunkčio nuostatas.

3.  Nustatyti, kad:

3.1. Maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis 2014 metais, nustatytas kub. metrais, šio nutarimo 2 punkte nustatyta tvarka tikslinant vartojimo pajėgumus perskaičiuojamas į energijos vienetus pagal atitinkamų metų vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą, kurį savo interneto svetainėje skelbia perdavimo sistemos operatorius.

3.2. Aprašo 70.3 ir 71.3 papunkčiai netaikomi nustatytiems 2016 metų vartojimo pajėgumams.

 

 

 

Laikinai einantis
Ministro Pirmininko pareigas                                                          Algirdas Butkevičius

 

 

 

Laikinai einantis

energetikos ministro pareigas                                                          Rokas Masiulis