LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3D-345 „DĖL MELIORACIJOS PROGRAMOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 19 d. Nr. 3D-251

Vilnius

 

 

1.       P a k e i č i u Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-345 „Dėl Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 20.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.3. Sutartyje numatytam projekto vykdymo terminui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 4 d., Agentūrai pateikti tarpinę Išlaidų pagrindimo suvestinę;“.

1.2.    Pakeičiu IX skyrių ir jį išdėstau taip:

 

IX SKYRIUS

SANKCIJŲ TAIKYMAS

 

33.    Agentūra turi teisę sumažinti finansavimo lėšas, nutraukti Sutartį ir (arba) reikalauti grąžinti suteiktų lėšų avansą ar visas lėšas, jeigu projekto vykdytojas nevykdo Sutartyje ir šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų:

33.1. Agentūra nedelsdama informuoja projekto vykdytoją bei Ministeriją apie Sutarties ir Taisyklių pažeidimą, sustabdo mokėjimą. Ministerija priima sprendimą dėl finansavimo lėšų neskyrimo, nutraukimo arba sumažinimo ir apie tai informuoja Agentūrą, kuri apie priimtą sprendimą informuoja projekto vykdytoją. 

33.2. Projekto vykdytojas, gavęs Agentūros pranešimą dėl finansavimo lėšų sumažinimo, Sutarties nutraukimo ir (arba) finansavimo lėšų ar finansavimo lėšų avanso grąžinimo, privalo per pranešime nustatytą terminą įvykdyti reikalavimus ir apie įvykdymą raštu informuoti Agentūrą.

33.3. Projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti Sutarties ir finansavimo lėšų, jeigu jis dar negavo finansavimo lėšų ar jų dalies, arba inicijuoti Sutarties nutraukimą šalių susitarimu, jei grąžinamos visos sumokėtos lėšos.

34. Grąžintinų lėšų administravimas vykdomas Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

35. Sankcijų dydžiai už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus nustatyti Taisyklių priede.

36. Jeigu nustatomas daugiau nei vienas Taisyklių priede nurodytas pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimas, taikoma didžiausia iš galimų taikyti sankcija ir sankcijos dydis skaičiuojamas nuo paramos sumos konkrečiai investicijai. Jeigu pirkimas buvo skaidytas į dalis, dėl kurių buvo sudaromos atskiros sutartys, ir pažeidimas susijęs tik su konkrečia pirkimo objekto dalimi, sankcija taikoma tik dėl tos konkrečios dalies.

37. Jeigu nustatomas pažeidimas, nurodytas Taisyklių priede, yra tik formalaus pobūdžio (neturi jokio faktinio ar galimo finansinio poveikio), sankcijos netaikomos.“

1.3.    Pakeičiu X skyrių ir jį išdėstau taip:

 

X SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

38. Skundams nagrinėti Agentūra gali sudaryti specialią komisiją ir patvirtinti jos darbo reglamentą.

39. Jeigu projekto vykdytojas nesutinka su Agentūros priimtais sprendimais, taip pat jeigu Agentūra vilkina atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, jis turi teisę apskųsti šiuos sprendimus ir veiksmus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Agentūrai arba Žemės ūkio ministerijai, arba kitų įstatymų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai arba administraciniam teismui.

Jeigu projekto vykdytojas nesutinka su Ministerijos priimtais sprendimais, taip pat jeigu Ministerija vilkina atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, jis turi teisę apskųsti šiuos sprendimus ir veiksmus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui.“

1.4.    Papildau priedu (pridedama).

2.       N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 papunktis taikomas ir projekto vykdytojams, pradėjusiems vykdyti projektus iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas

 

 

Melioracijos programos investicijų projektų

finansavimo taisyklių

priedas

 

 

SANKCIJŲ DYDŽIAI UŽ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS PAŽEIDIMUS

 

1. Kreipimosi į tiekėjus, skelbimo apie pirkimą ir pirkimo objekto apibūdinimo pažeidimai:

 

 

Nr.

 

Pažeidimas

 

Pažeidimo turinys

 

Rekomenduojamas sankcijos dydis

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1.1.

 

Skelbimo apie pirkimą nepaskelbimas

 

Pirkimas pradėtas nesilaikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ar jo pagrindu priimamuose poįstatyminiuose teisės aktuose (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) numatytų skelbimo apie pirkimą reikalavimų, įskaitant skaidrumo principo pažeidimus (pvz., sudaromos sąlygos laimėti pirkimą konkrečiam tiekėjui, susijusiam asmeniui), išskyrus 1.2 papunktyje nurodytus atvejus.

 

100 proc. dydžio sankcija.

 

 

1.2.

 

Kreipimosi į tiekėjus reikalavimų nesilaikymas / interesų konfliktas

 

 

Apklausiami tiekėjai, kurių vykdoma veikla nesusijusi su pirkimo objektu, pirkimas įvykdytas nesilaikant kreipimosi į tiekėjus procedūrų, įskaitant skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimus, sudaromos sąlygos laimėti pirkimą konkrečiam, susijusiam asmeniui (pvz.: sudaroma sutartis su giminystės ryšiais susijusiu asmeniu ir šie ryšiai patvirtinami atsakingų institucijų, sudaroma sutartis su įmone, kurios turimų akcijų kiekis leidžia daryti įtaką pareiškėjui, paramos gavėjui, įmonės priimamiems sprendimams, apklausiami skirtingų įmonių, kuriose dirba tie patys asmenys arba kurios yra įsteigtos to paties asmens, atstovai, nesielgiama vienodai su visais tiekėjais, nepateikiama visa būtina informacija).

 

Pastaba. Sankcija netaikoma, jei yra gauti ne mažiau kaip trys pasiūlymai, atitinkantys visus reikalavimus, ir sutartis sudaroma su nesusijusiu tiekėju, pateikusiu visus reikalavimus atitinkantį pasiūlymą.

 

100 proc. dydžio sankcija.

 

 

 

 

1.3.

 

Papildomi darbai, paslaugos ar prekės perkami nevykdant Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintųjų pirkimų taisyklių nustatytų pirkimo procedūrų

 

Pagrindinė pirkimo sutartis sudaryta laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintųjų pirkimų taisyklių, tačiau vėliau sudaryta viena ar daugiau papildomų sutarčių / susitarimų (nepriklausomai nuo to, ar tai buvo įforminta raštu) nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintųjų pirkimų taisyklių nuostatų, reguliuojančių papildomų darbų, paslaugų ar prekių pirkimų vykdymą ir jeigu bendra sutarčių, sudarytų dėl papildomų darbų arba paslaugų, vertė viršija 50 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės;

 

100 proc. dydžio sankcija.

 

 

 

Jeigu bendra sutarčių, sudarytų dėl papildomų darbų, paslaugų ar prekių, vertė neviršija 50 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės, taikoma 25 proc. dydžio sankcija.

 

1.4.

 

Galimai neteisėtai suskaidomos prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo sutartys

 

Galimai neteisėtai suskaidomas planuojamas pirkimas siekiant išvengti tinkamo pirkimo būdo parinkimo pagal Viešųjų pirkimų įstatymą / Aprašą / Supaprastintųjų pirkimų taisykles. Perkamos panašios prekės / paslaugos / darbai, tačiau siekiant išvengti griežtesnio ar tarptautinio pirkimo ribos atliekami keli pirkimai taikant supaprastintą tvarką.

 

100 proc. dydžio sankcija.

 

 

1.5.

 

Nesilaikoma pasiūlymų priėmimo terminų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminų

 

Nustatomi trumpesni pasiūlymų / paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminai, nei reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme / Apraše / Supaprastintųjų pirkimų taisyklėse.

 

25 proc. dydžio sankcija, jeigu terminas sutrumpinamas 50–100 proc.

 

10 proc. dydžio sankcija, jeigu laikotarpis sutrumpinamas mažiau nei 50, bet daugiau nei 30 proc.

 

5 proc. dydžio sankcija, jeigu laikotarpis sutrumpinamas 30–1 proc.

 

1.6.

 

Nepaskelbiama apie pasiūlymų pateikimo / paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje pateikimo termino pratęsimą

 

Pasiūlymų pateikimo terminai (arba paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje pateikimo terminai) buvo pratęsti ir apie tai nepaskelbta pagal atitinkamas taisykles.

 

10 proc. dydžio sankcija.

 

 

1.7.

 

Pirkimo dokumentuose nurodyti ne visi kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pirkimo sutarties pasirašymo sąlygos arba jie netiksliai apibrėžti

 

Pirkimo procedūra įvykdyta laikantis paskelbimo reikalavimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatyme / Apraše / Supaprastintųjų pirkimų taisyklėse, bet pirkimo dokumentuose nurodyti ne visi privalomi kvalifikaciniai reikalavimai / pašalinimo pagrindai ir (ar) pirkimo sutarties pasirašymo sąlygos arba jie netiksliai apibrėžti, arba pirkimo procedūros metu pritaikyti kvalifikaciniai reikalavimai / pašalinimo pagrindai ir (arba) pirkimo sutarties pasirašymo sąlygos, neatitinkantys tų, kuriuos perkančioji organizacija nurodė pirkimo dokumentuose.

 

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

 

 

5 proc. dydžio sankcija, jei pakeistos ne esminės (esminės – kaina, objektas, terminai, apmokėjimo tvarka) sutarties pasirašymo sąlygos.

 

1.8.

 

Neteisėtų kvalifikacinių ir (arba) pirkimo sutarties pasirašymo kriterijų taikymas vykdant pirkimo procedūrą

 

Pirkimas buvo įvykdytas taikant neteisėtus kriterijus (t. y. tiekėjai negali dalyvauti pirkimo procedūrose dėl neteisėtų apribojimų, nustatytų pirkimo dokumentuose (pvz., neproporcingas pirkimo objektui kvalifikacinis reikalavimas ir t. t.)) arba šių kriterijų nustatymas buvo klaidingas ir (ar) diskriminuojantis.

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

 

 

 

1.9.

 

Diskriminacinė techninė

 

specifikacija

 

Nustatomi per daug specifiniai techniniai standartai ar reikalavimai, todėl neužtikrinamos vienodos sąlygos visiems pirkimo dalyviams arba sukuriamos nepateisinamos kliūtys, trukdančios konkurencijai.

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

 

 

5 proc. dydžio sankcija, jeigu gautas daugiau nei 1 pasiūlymas.

 

1.10.

 

Nepakankamai apibrėžtas pirkimo objektas

 

Skelbime arba pirkimo sąlygose pateiktas perkamo objekto aprašymas yra nepakankamai tikslus, kad tiekėjai galėtų nustatyti perkamą objektą ar perkančioji organizacija galėtų sudaryti pirkimo sutartį.

 

10 proc. dydžio sankcija.

 

 

 

 

 

 

2. Tiekėjų kvalifikacijos / pasiūlymų vertinimo pažeidimai  

 

 

Nr.

 

Pažeidimas

 

Pažeidimo turinys

 

Rekomenduojamas sankcijos dydis

 

2.1.

 

Neleistinos derybos pirkimo procedūros metu

 

Pirkimas buvo vykdomas atviros arba ribotos procedūros būdu, bet perkančioji organizacija derėjosi su dalyviais, išskyrus atvejus, kai diskusijos vyko išskirtinai dėl pateiktų pasiūlymų paaiškinimo arba patikslinimo, arba perkančiosios organizacijos įpareigojimų paaiškinimo.

 

5 proc. dydžio sankcija.

 

 

2.2.

 

Netinkamas tiekėjų kvalifikacijos vertinimas

 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai buvo pakeisti jau po vokų atplėšimo procedūros, siekiant palengvinti reikalavimus tiekėjams, kad jų kvalifikacija būtų pripažinta tinkama, arba siekiant pašalinti tam tikrus tiekėjus. Taip pat, kai tiekėjų kvalifikacija vertinama aplaidžiai, neskaidriai ir pirkimo laimėtoju paskelbiamas kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis tiekėjas (t. y. nepakankamai patikrinta tiekėjo kvalifikacija).

 

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

 

 

10 proc. dydžio sankcija, jei nustatoma bent viena iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių, arba 5 proc. dydžio sankcija, jei nustatomos ne mažiau kaip 2 iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių:

 

● jei pasiūlymus dalyvauti pirkimo procedūroje pateikė daugiau nei vienas tiekėjas;

 

● jei vykusioje pirkimo procedūroje pirkimo laimėtoju nebūtų nustatytas kitas tiekėjas;

 

● jei buvo įgyvendintas racionalaus lėšų panaudojimo principas.

 

2.3.                         

 

Netinkamas tiekėjų pasiūlymų vertinimas

 

Vykdant pirkimo procedūras bei vertinant tiekėjo (-ų) pasiūlymus nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintųjų pirkimų taisyklių nustatytų procedūrų / reikalavimų (pvz., pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, prašyta pateikti papildomus dokumentus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tampa juos atitinkančiu, perkančioji organizacija taiko lengvatines sąlygas vienam iš kandidatų, skirtingai traktuoja vienodas situacijas vieno iš tiekėjų naudai, taisoma pasiūlyme pateikta informacija, pakeičiamas pasiūlymas, taikant ekonominio naudingumo kriterijų neatmetamas pasiūlymas, kuriame su techniniais duomenimis pateikiama kaina, nesilaikyta derybų tvarkos ir pan.).

 

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

 

 

10 proc. dydžio sankcija, kai nustatomos ne mažiau kaip 2 iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių, arba 5 proc. dydžio sankcija, jei nustatomos ne mažiau kaip 3 iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių:

 

● jei pasiūlymas turėjo būti atmestas tik dėl pasiūlymo formos užpildymo trūkumų;

 

● jei pasiūlymus dalyvauti pirkimo procedūroje pateikė daugiau nei vienas tiekėjas;

 

jei  tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas, bet tiekėjas atitiko kvalifikacijos reikalavimus;

 

● jei vykusioje pirkimo procedūroje pirkimo laimėtoju nebūtų nustatytas kitas tiekėjas;

 

● jei buvo įgyvendintas racionalaus lėšų panaudojimo principas.

 

2.4.

 

 

Netinkamas tiekėjų kainų vertinimas

 

Vertinant tiekėjo (-ų) nustatytą kainą (-as) nesilaikyta

 

Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintųjų pirkimų taisyklių nustatytų procedūrų / reikalavimų (pvz., neprašyta pagrįsti neįprastai mažos kainos, laimėtoju pripažintas tiekėjas, kurio kaina yra nepagrįsta ir padidinta ir pan.).

 

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

 

2.5.

 

 

 

 

Informavimo apie pirkimo procedūros rezultatus trūkumai ir (ar) atidėjimo termino nesilaikymas

 

Pirkimas įvykdytas laikantis teisės aktų nuostatų, tačiau tiekėjas (-ai) neinformuotas (-i) apie pirkimo procedūros rezultatus, sudarytą sutartį, netaikytas atidėjimo terminas, Viešųjų pirkimų tarnyba neinformuota apie sutarties sudarymą ir pan.

 

 

5 proc. dydžio sankcija.

 

2.6.

 

Nesilaikyta tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo procedūrų

 

Nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintųjų pirkimų taisyklių nustatytų procedūrų nagrinėjant pretenzijas (pvz., neišnagrinėta laiku, tiekėjai neinformuoti apie pretenzijos išnagrinėjimą, nepratęstos pirkimo procedūros datos ir pan.).

 

 

5 proc. dydžio sankcija.

 

2.7.

 

 

Interesų konfliktas

 

Kai kompetentinga teisminė arba administracinė institucija nustato interesų konfliktą, susijusį su pareiškėju, paramos lėšų gavėju arba perkančiąja organizacija, arba kai perkama iš susijusių įmonių, kai pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas ar kitas atsakingas už pirkimą asmuo yra suinteresuotas neteisėtai pasipelnyti, todėl pasiūlo padidintą kainą ir pan.

 

100 proc. dydžio sankcija.

 

2.8.

 

Pasirašyta viešojo pirkimo sutartis neatitinka pirkimo dokumentų / tiekėjo

 

pasiūlymo

 

Į pasirašytą viešojo pirkimo sutartį perkeltos ne visos pirkimo dokumentų sutartinės nuostatos ir (ar) tiekėjo pasiūlymo duomenys ir (arba) pakeisti pirkimo sąlygose / tiekėjo pasiūlyme pateikti duomenys ir nepateiktas susitarimas dėl viešojo pirkimo sutarties sąlygų atitaisymo. Sankcija taikoma tiek rašytiniams sutarties pakeitimams, tiek de facto atliktiems sutarties pakeitimams. Jeigu pažeidimas susijęs tik su konkrečia pirkimo objekto dalimi, sankcija taikoma tik tai pirkimo objekto daliai.

 

Pastaba. Sankcija netaikoma, jei buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai sumažinant sutarties vertę, nors tokios galimybės nebuvo numatyta sutartyje, arba kai pakeitimu pabloginama laimėjusio tiekėjo padėtis kitų tiekėjų atžvilgiu. Sankcija taip pat netaikoma, jeigu pirkimo sutartis buvo pasirašyta su tiekėju, kurio neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju ir už tai taikoma sankcija pagal šio Metodikos priedo lentelės 2.3 papunktį.

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

 

 

 

3. Sutarties vykdymo pažeidimai:

 

 

 

 

Nr.

 

Pažeidimas

 

Pažeidimo turinys

 

Rekomenduojamas sankcijos dydis

 

3.1.

 

Pasirašyta viešojo pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų

 

Nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatyme bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymuose ir (ar) viešojo pirkimo sutartyje nustatytų būtinų sąlygų keičiant viešųjų pirkimų sutartį / negautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti sutartį. Tais atvejais, kai Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, po sutarties pasirašymo pakeistos esminės sutarties sąlygos: kaina, prekių / paslaugų / darbų pobūdis, užbaigimo terminas, mokėjimo sąlygos ir naudojamos medžiagos.

 

Pastaba. Sankcija taikoma tiek rašytiniams sutarties pakeitimams, tiek de facto atliktiems sutarties pakeitimams. Jeigu pirkimas buvo skaidytas į dalis, dėl kurių buvo sudaromos atskiros sutartys, ir pažeidimas susijęs tik su konkrečia pirkimo objekto dalimi, sankcija taikoma tik dėl tos konkrečios dalies.

 

Jeigu sutarties pakeitimu yra pabloginama tiekėjo padėtis, sankcijos netaikomos.

 

 

Jei buvo pakeistos esminės pirkimo sutarties sąlygos, taikoma 25 proc. dydžio sankcija.

 

Jeigu sutarties vertė pakeista ne daugiau kaip 10 proc., taikomos sankcijos dydis lygus du kartus už pažeidimo vertę didesnei sumai.

 

Jeigu sutarties įvykdymo terminas pratęsiamas ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų perkant prekes ir paslaugas, o perkant darbus – ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, taikomos sankcijos dydis apskaičiuojamas sutarties vertę dalijant iš sutarčiai įvykdyti skirtų kalendorinių dienų skaičiaus, o gautą dalmenį padauginant iš dienų, kuriomis pakeistas sutarties įvykdymo terminas, skaičiaus. Šiuo būdu apskaičiuojama sankcija negali viršyti 25 proc. sutarties vertės.

 

3.2.

 

Viešojo pirkimo sutartyje apibrėžto perkamo objekto apimties sumažinimas

 

 

Pirkimas įvykdytas laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintųjų pirkimo taisyklių, tačiau vėliau buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai nesumažinus sutarties vertės.

 

(Sankcija taikoma ir tais atvejais, kai sutaupyta suma skiriama kitoms projekto tikslus atitinkančioms investicijoms atlikti).

 

Pastaba. Sankcija netaikoma, jei buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai sumažinant sutarties vertę, nors tokios galimybės nebuvo numatyta sutartyje.

 

Nekompensuojama 100 proc. perkamo objekto dalies, kurios buvo atsisakyta, vertės, taip pat taikoma 25 proc. dydžio sankcija, jei atsisakytos objekto dalies vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visos pirkimo objekto vertės.