LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl teisingumo ministro 1996 m. RUGSĖJO 12 d. įsakymo nr. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINŲJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1R-320

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 19 straipsniu,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinus Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinuosius dydžius:

2.1. Pakeičiu 5.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.18. už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į                              0,1 procento nuo 

nekilnojamuosius daiktus, už Europos                                     paveldimo turto vertės,

paveldėjimo pažymėjimo parengimą                                        bet ne mažiau kaip

ir jo patvirtintos kopijos išdavimą                                            14,48 Eur ir ne daugiau

kaip 289,62 Eur;“.

2.2. Papildau 5.181 papunkčiu:

„5.181. už Europos paveldėjimo pažymėjimo ištaisymą,                     0,05 procento nuo        

pakeitimą ar panaikinimą ir tai patvirtinančių                         paveldimo turto vertės,

dokumentų parengimą                                                             bet ne mažiau kaip

7,24 Eur ir ne daugiau

kaip 144,81 Eur;“.

2.3. Papildau Pastabų 1 punktą aštuntąja pastraipa:

„Tais atvejais, kai Europos paveldėjimo pažymėjime paveldimas turtas nevardijamas ir (ar)  nepateikiami duomenys apie jo vertę, notarui mokamas 300 eurų atlyginimas.“

2.4. Pakeičiu Pastabų 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Nuo notaro atlyginimo mokėjimo atleidžiama Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonė Turto bankas ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kai jos atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ nustatytas funkcijas.“ 

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                 Juozas Bernatonis

 

 

SUDERINTA                                                               SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos                    Lietuvos notarų rūmų

2015 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. ((1.19-0206)-           2015 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. S-1365        

5K-1523114)-6K-1508526