Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl ŽINYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS NUSTATYMO

 

2015 m. lapkričio 18 d. Nr. 1207
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi ir 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Įsteigti žinybinį Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrą.

2Patvirtinti Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro nuostatus (pridedama).

3Nustatyti, kad Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro veiklos pradžia – 2016 m. gegužės 1 diena.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Juozas Olekas

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                           Rimantė Šalaševičiūtė

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1207

 

 

 

Visuomenės sveikatos PRIEŽIŪROS specialiStų Registro NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja žinybinio Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro (toliau – Registras) paskirtį, Registro objektą, Registro valdytoją ir tvarkytojus, jų teises ir pareigas, Registro duomenų ir informacijos (toliau – Registro duomenys), Registrui pateiktų dokumentų ir (ar) kopijų tvarkymą, Registro sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, Registro duomenų saugą, Registro duomenų teikimą ir naudojimą, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 16 punkte nurodytą Registro objektą, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Registro duomenų gavėjai), atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis apie Registro objektą.

4Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5.  Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas) vartojamas sąvokas.

6Registras tvarkomas vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Nuostatais, Registro valdytojo ir (ar) Registro tvarkytojo patvirtintais dokumentais.

 

II SKYRIUS

Registro VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7Registro valdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Ji yra Registre kaupiamų ir tvarkomų asmens duomenų valdytoja.

8Registro tvarkytojai yra Higienos institutas (toliau – Institutas) ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – Įstaiga), pavaldžios Registro valdytojui. Registro tvarkytojai yra ir asmens duomenų tvarkytojai.

9.  Registro valdytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas šiuose įstatymuose, analizuoja teisines, technines, technologines, metodines ir organizacines Registro veikimo problemas ir pagal kompetenciją priima sprendimus, reikalingus Registro veiklai užtikrinti.

10Registro tvarkytojai turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

11Registro tvarkytojas Institutas turi teisę rengti ir įgyvendinti Registro techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus.

12.   Registro tvarkytojas Institutas privalo:

12.1.  užtikrinti Registro techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;

12.2.  administruoti Registro duomenų bazę ir užtikrinti, kad Registras veiktų nepertraukiamai;

12.3.  nustatyti Registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

12.4.  automatiniu būdu atnaujinti Registro duomenų bazėje naudojamus klasifikatorius;

12.5.  vykdyti Registro veikimo priežiūrą ir užtikrinti Registro duomenų saugą;

12.6.  užtikrinti Registro sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

12.7.  informuoti Registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys, apie ištaisytus netikslumus;

12.8.  teikti Registro duomenis pagal Registro duomenų gavėjo rašytinius prašymus arba duomenų teikimo sutartis (toliau ‒ Sutartis).

13Registro tvarkytojas Įstaiga turi teisę reikalauti iš Registro duomenų teikėjų, kad jų teikiami duomenys būtų pateikti laiku ir atitiktų susijusių registrų duomenis.

14Registro tvarkytojas Įstaiga privalo:

14.1. registruoti Registro objektą;

14.2.  užtikrinti, kad Registro duomenys būtų nuolat atnaujinami;

14.3.  užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

14.4.  skirti Registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad Registrui pateikti duomenys netikslūs ar neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų;

14.5.  teikti savo tvarkomus Registro duomenis pagal Registro duomenų gavėjo rašytinius prašymus;

14.6.  informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymą Registre.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAS IR JŲ duomenys

 

15. Registro objektas yra specialistai, atliekantys visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – Registro objektas).

16Registro duomenų bazėje kaupiami:

16.1. Registro objekto bendrieji duomenys:

16.1.1.   automatiškai generuojamas objekto identifikavimo kodas;

16.1.2.   asmens kodas;

16.1.3.   vardas (-ai), pavardė (-ės);

16.1.4.   lytis;

16.1.5.   gimimo data;

16.1.6.   mirties data (jeigu yra);

16.1.7.   darbovietės telefono numeris;

16.1.8.   darbovietės el. pašto adresas;

16.1.9.   valstybės tarnautojo statusas (taip arba ne);

16.1.10. išsilavinimas (aukštasis, aukštasis universitetinis, aukštasis koleginis, aukštesnysis);

16.1.11.  specialybė (-ės) ar baigta (-os) studijų programa (-os), programos kodas (jeigu yra); baigimo metai;

16.1.12.  profesinė kvalifikacija;

16.1.13.  valstybės (-ių), kurioje (-iose) įgyta specialybė (-ės) ar baigta (-os) studijų programa (-os), pavadinimas (-ai);

16.1.14institucijos (-ų), kurioje (-iose) įgyta specialybė (-ės) ar baigta (-os) studijų programa (-os), pavadinimas (-ai);

16.1.15.  kvalifikacinis (-iai) laipsnis (-iai);

16.1.16.  studijų sritis (-ys) ir studijų kryptis (-ys), kurioje (-iose) įgytas kvalifikacinis laipsnis (-ai);

16.1.17.  mokslo laipsnis (-iai), mokslo kryptis ir mokslo sritis, kurioje suteiktas (-i) mokslo laipsnis (-iai);

16.1.18.  pedagoginis (-iai) vardas (-ai);

16.1.19.  užsienio kalbos (-ų) mokėjimas ir jos (jų) mokėjimo lygis (-iai);

16.1.20.  darbo sveikatos priežiūros sistemoje stažas (metais);

16.1.21.  duomenys apie studijas; jeigu mokosi – studijų programa (-os), programos kodas (-ai), valstybės pavadinimas, mokymosi įstaigos pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jeigu kodas yra);

16.1.22.  įstaigos (-ų), kurioje (-iose) dirba Registro objektas, pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai), įstaigos buveinės adresas (-ai);

16.1.23.  įstaigų grupės ir tipai;

16.1.24.  padalinio (-ių), kuriame (-iuose) dirba Registro objektas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), jeigu jis (jie) nesutampa su įstaigos buveinės adresu;

16.1.25.  pareigybė (-ės) ir jos (-ų) pavadinimas; etato užimtumas (-ai);

16.1.26. visuomenės sveikatos sritis (-ys), kurioje (-iose) dirba Registro objektas;

16.1.27.  priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo data (-os): metai, mėnuo, diena.

16.2.    Registro objekto specialieji duomenys:

16.2.1. Registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose duomenys: renginio pavadinimas, renginio forma, renginio pradžia ir pabaiga (metai, mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis), renginio vieta (valstybė, miestas), išduoto pažymėjimo registracijos numeris, pažymėjimo išdavimo data, pažymėjimą išdavusio juridinio asmens pavadinimas; tobulintų kompetencijų pavadinimas (-ai), kompetencijų srities (-čių) pavadinimas (-ai);

16.2.2. Registro objekto kvalifikacijos tobulinimosi poreikis, metai, norimos tobulinti kompetencijos, kompetencijų sritys;

16.2.3. narystė profesinėse organizacijose: pavadinimas (-ai), narystės statusas (-ai), įstojimo data (-os) ir išstojimo data (-os).

16.3. Registro objekto įregistravimo ir išregistravimo datos, Registro objekto duomenų įrašymo ir keitimo datos.

17Registro objektui klasifikuoti naudojami šie nacionaliniai klasifikatoriai:

17.1. pasaulio šalių ir teritorijų;

17.2. išsilavinimo;

17.3. kvalifikacinių laipsnių;

17.4. kalbų;

17.5. kalbų mokėjimo lygių;

17.6. mokslo laipsnių;

17.7. mokslo sričių;

17.8. mokslo krypčių;

17.9. pedagoginių vardų;

17.10.  studijų sričių;

17.11.  studijų krypčių.

18Registro objektui klasifikuoti naudojami šie specialieji Registro klasifikatoriai:

18.1.  įstaigų grupių ir tipų;

18.2.  visuomenės sveikatos sričių;

18.3.  kompetencijų;

18.4.  bendrųjų kompetencijų sričių;

18.5.  specialiųjų kompetencijų sričių;

18.6.  pareigybių;

18.7.  renginio formų.

 

IV SKYRIUS

Registro OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

19Registro duomenų teikėjai yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

20Registro duomenų teikėjai privalo:

20.1.   pateikti Registro objekto duomenis, nurodytus Nuostatų 16.1.2–16.1.5, 16.1.7–16.1.21, 16.1.24–16.1.27 ir 16.2 papunkčiuose, juos patvirtinančius dokumentus ir (arba) jų kopijas Registro tvarkytojui Įstaigai rašytine forma arba elektroniniu būdu per 5 darbo dienas po naujų duomenų atsiradimo;

20.2.   užtikrinti, kad teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs, atitiktų susijusiuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose esančius duomenis, Registrui teikiami duomenys atitiktų pridedamuose dokumentuose nurodytus duomenis, o gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys neteisingi ar neišsamūs, juos nedelsdami ištaisyti ir pateikti ištaisytus duomenis Registrui.

21.   Registro tvarkytojas Įstaiga, nustačiusi, kad pateikti Registro objekto duomenys teisingi, įrašo juos į Registro duomenų bazę. Registro objektas laikomas įregistruotu nuo to momento, kai Registro duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir Registro objektui suteikiamas automatiškai generuojamas objekto identifikavimo kodas. Registro duomenų teikėjas elektroniniu būdu informuojamas apie Registro objekto įregistravimą.

22.   Registro tvarkytojas Įstaiga, nustačiusi, kad gauti iš susijusių registrų duomenys skiriasi nuo Registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, sustabdo registravimo procedūrą, kol duomenys patikslinami, ir nedelsdama elektroniniu būdu informuoja susijusio registro tvarkymo įstaigą apie pastebėtus duomenų netikslumus.

23.   Registro objektas išregistruojamas, kai duomenų subjektas nutraukia darbo santykius su Registro tvarkytoju Įstaiga arba miršta. Į Registro duomenų bazę įrašoma duomenų subjekto atleidimo iš darbo data, išregistravimo data, o jeigu duomenų subjektas miršta, – jo mirties data. Registro objekto duomenys nedelsiant automatiškai perkeliami į Registro archyvą, kuriame saugomi 50 metų. Pasibaigus šiam terminui, Registro objekto duomenys sunaikinami. Apie Registro objekto išregistravimą neskelbiama. Išregistruoto Registro objekto identifikavimo kodas negali būti suteikiamas kitam Registro objektui.

24.   Pasikeitus Registro objekto duomenims, Registro duomenų teikėjas teikia pasikeitusius duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus (ar jų kopijas) Registro tvarkytojui Įstaigai rašytine forma arba elektroniniu būdu. Registro tvarkytojas Įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų gavimo privalo įrašyti duomenų pasikeitimus į Registro duomenų bazę. Duomenys apie duomenų pakeitimą saugomi Registro duomenų bazėje kartu su visais Registro objekto duomenimis. Duomenų pasikeitimai perkeliami į Registro archyvą tokia pat tvarka kaip kiti Registro objekto duomenys.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

25.   Registro tvarkytojas Įstaiga, nustačiusi Registre pateiktų duomenų netikslumų arba gavusi suinteresuoto asmens (Registro duomenų gavėjo, susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus, privalo per 5 darbo dienas po to, kai nustatomi duomenų netikslumai, elektroniniu būdu informuoti apie tai Registro duomenų teikėją ir pareikalauti netikslumus ištaisyti ir pateikti patikslintus duomenis. Duomenų teikėjas arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti Registro tvarkytojui patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

26.   Registro tvarkytojas Įstaiga, nustačiusi, kad dėl jos kaltės į Registrą įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo duomenų netikslumų nustatymo turi ištaisyti netikslumus ir tą pačią darbo dieną apie tai informuoti duomenų subjektą, Registro tvarkytoją Institutą ir Registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti neteisingi, neišsamūs, netikslūs duomenys.

27.   Duomenų teikėjai, kurių duomenys tvarkomi Registre, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis. Asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, susipažinęs su Registre tvarkomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs ir papildyti neišsamūs duomenys. Registro tvarkytojas Įstaiga privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo nurodytus netikslumus ištaisyti, informuoti apie tai to reikalavusį asmenį, Registro tvarkytoją Institutą ir Registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti neteisingi, neišsamūs, netikslūs duomenys.

28.   Registro duomenų bazėje pakeisti įrašai saugomi, iki Registro objektas iš jos išregistruojamas Nuostatų 23 punkte nustatyta tvarka.

 

vi skyrius

Registro SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

29.   Registre naudojami šių registrų duomenys:

29.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.3–16.1.6 papunkčiuose;

29.2. Diplomų ir atestatų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.11, 16.1.12, 16.1.14–16.1.17 papunkčiuose;

29.3. Studentų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.21 papunktyje;

29.4. Juridinių asmenų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.22 papunktyje;

29.5. Valstybės tarnautojų registro – valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis viešojo administravimo įstaigose, duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.7 ir 16.1.8 papunkčiuose, duomenys, nurodyti 16.1.11, 16.1.12, 16.1.14–16.1.17 papunkčiuose, jeigu jų nėra Diplomų ir atestatų registre ir duomenys, nurodyti 16.1.18, 16.1.19, 16.1.24, 16.1.25 ir 16.1.27 papunkčiuose.

30.   Registre naudojami Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.2 ir 16.1.3 papunkčiuose.

31.   Duomenys iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Diplomų ir atestatų registro, Studentų registro, Juridinių asmenų registro, Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos gaunami Sutartyse nustatyta tvarka ir būdais.

 

VII SKYRIUS

Registro DUOMENŲ teikimas IR naudojimas

 

32Apibendrinti Registro duomenys, išskyrus Registre tvarkomus asmens duomenis, yra vieši.

33.   Registro duomenis Registro duomenų gavėjams teikia Registro tvarkytojai:

33.1. Registro tvarkytojas Institutas – visų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų Registro objekto duomenis;

33.2. Registro tvarkytojas Įstaiga – savo Įstaigos Registro objekto duomenis.

34.   Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

35.   Registro tvarkytojas Institutas ir Registro tvarkytojas Įstaiga Registro duomenų gavėjams Registro duomenis teikia elektroniniu būdu pagal pateiktus rašytinius prašymus (vienkartinio teikimo atveju) arba Registro tvarkytojo Instituto su Registro duomenų gavėjais sudarytą Sutartį (daugkartinio teikimo atveju), kurioje turi būti nurodyta asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir tvarka, duomenų apimtis, o prašyme – duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas ir duomenų apimtis, neatlygintinai.

36.   Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, kurie teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytomis sąlygomis, asmenims, pakartotinai naudojantiems Registro duomenis, teikiami vadovaujantis Registro tvarkytojo ir Registro duomenų gavėjo sudaryta Sutartimi. Sutartyje nurodomos Nuostatų 35 punkte nustatytos sąlygos.

37.   Iš Registro gautais duomenimis Registro duomenų gavėjas negali naudotis kitaip, nei nustatyta Sutartyje.

38.   Registro tvarkytojas Institutas Registro duomenų gavėjams gali perduoti Registro duomenų bazės išrašus, Registro duomenų bazės pagrindu parengtus dokumentus.

39.   Registro duomenys (išrašai) gali būti teikiami elektroniniu būdu ir raštu.

40.   Registras susijusių registrų pateiktus duomenis gali teikti tik kartu su savo duomenimis Nuostatų 34 ir 35 punktuose nustatyta tvarka.

41.   Registro duomenys, išskyrus Registre tvarkomus fizinio asmens duomenis, į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka. Registre tvarkomi fizinio asmens duomenys į užsienio valstybes teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

42.   Registro tvarkytojo Instituto interneto svetainėje pateikiama informacija apie Registro objektą ir duomenų tvarkymo tikslus, Registro valdytoją, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, Registro duomenų teikėjus ir gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, Registrui teikiamų dokumentų ar jų kopijų teikimo būdus, netikslių Registro duomenų taisymo tvarką, taip pat duomenų subjektų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis.

 

VIII SKYRIUS

Registro DUOMENŲ SAUGA

 

43.   Už Registro duomenų saugą atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai.

44.   Asmenys, kuriems pavesta tvarkyti Registre kaupiamus asmens duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo, sutartiniams ir kitiems santykiams.

45.   Registro duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimų.

46.   Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai registro duomenų saugos nuostatuose ir kituose saugos dokumentuose nustatyta tvarka užtikrina reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

47.   Fizinių asmenų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

IX SKYRIUS

Registro FINANSAVIMAS

 

48.   Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.

 

X SKYRIUS

Registro REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

49.   Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

50.   Likviduojamo ar reorganizuojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––––––