LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2012 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1K-046 „DĖL SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR (AR) POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 27  d. Nr. 1K-63

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. 1K-046 „Dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS PERVEDIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMĄ PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas“ 9 punktu,

t v i r t i n u Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašą (pridedama).“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

DALIES GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS PERVEDIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMĄ PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠAS“.

 

 

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos apraše (toliau – šis aprašas) reglamentuojama:

1.1. dalies nuolatinio Lietuvos gyventojo (toliau – gyventojas) gyventojų pajamų mokesčio (toliau – pajamų mokestis) sumos pervedimo paramos gavėjams, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – paramos gavėjai), tvarka;

1.2. dalies gyventojo pajamų mokesčio sumos pervedimo politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra (toliau – politinės partijos), tvarka.“

2.3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Gyventojas, nusprendęs dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jei gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos skirti paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui pateikia mokesčio administratoriui prašymą, kad pajamų mokesčio dalis būtų pervesta:

2.1. vienam ar keliems paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) – iki 2 procentų (įskaitant 2 procentus) pajamų mokesčio sumos ir (ar)

2.2. vienai ar kelioms politinėms partijoms – iki 1 procento (įskaitant 1 procentą) pajamų mokesčio sumos; ir (ar)

2.3. vienam ar keliems paramos gavėjams – profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 1 procento (įskaitant 1 procentą) pajamų mokesčio sumos.“

2.4. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Gyventojas, nusprendęs dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jei gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos skirti paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui pateikia mokesčio administratoriui prašymą, kad pajamų mokesčio dalis būtų pervesta:

2.1. vienam ar keliems paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) – iki 1,2 procento (įskaitant 1,2 procento) pajamų mokesčio sumos ir (ar)

2.2. vienai ar kelioms politinėms partijoms – iki 0,6 procento (įskaitant 0,6 procento) pajamų mokesčio sumos; ir (ar)

2.3. vienam ar keliems paramos gavėjams – profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 0,6 procento (įskaitant 0,6 procento) pajamų mokesčio sumos.“

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. Šio įsakymo 2.3 papunktis taikomas pervedant dalį gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumos ar dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos už 2018 metų mokestinį laikotarpį.

3.2. Šio įsakymo 2.4 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. ir taikomas pervedant dalį gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumos ar dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos už 2019 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka