LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIKSLINĖS PARAMOS PIENO GAMINTOJAMS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D-532

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ bei atsižvelgdama į 2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2016/1613, kuriuo pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams skiriama išimtinė sureguliavimo pagalba (OL 2016 L 242, p. 10),

t v i r t i n u Tikslinės paramos pieno gamintojams administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                            Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2016 m. rugsėjo 15 d.

įsakymu Nr. 3D-532

 

 

TIKSLINĖS PARAMOS PIENO GAMINTOJAMS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tikslinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1613, kuriuo pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams skiriama išimtinė sureguliavimo pagalba (OL 2016 L 242, p. 10).

2. Taisyklių tikslas – nustatyti tikslinės paramos (toliau – parama) pieno gamintojams (toliau – gamintojai), kuria siekiama stabilizuoti Lietuvos pieno sektoriaus padėtį ir paskatinti ekonominį tvarumą, skyrimo reikalavimus ir administravimo tvarką.

3. Parama mokama iš Europos Sąjungos (toliau – ES) biudžeto lėšų, neviršijant 12 500 000 Eur ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų, neviršijant 12 500 000 Eur.

4. Paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno yra 30 Eur, iš jų: 15 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 15 Eur iš valstybės biudžeto lėšų, išskyrus pieno gamintojus, atitinkančius šių taisyklių 6.4.3 papunkčio reikalavimą, kuriems paramos dydis yra 33 Eur (16,5 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 16,5 Eur iš valstybės biudžeto lėšų). Parama iš valstybės biudžeto lėšų išmokama gavus šiam tikslui valstybės biudžeto asignavimus. Tuo atveju, jeigu skiriami nepakankami valstybės biudžeto asignavimai, valstybės biudžeto paramos daliai taikomas mažinimo koeficientas, kuris nustatomas atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

5. Skaičiuojant paramą, imamas faktiškai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (toliau – Centras) registruotiems pieno supirkėjams parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis 2016 m. sausio 1 d. – liepos 31 d.

6. Parama skiriama gamintojams, atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

6.1. kurie įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai;

6.2. kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2016 m. sausio 1 d. – liepos 31 d. buvo registruotų pieninių karvių;

6.3. kurie 2016 m. sausio 1 d. – liepos 31 d. registruotiems pieno supirkėjams pardavė ne mažiau kaip 500 kg natūralaus riebumo pieno;

6.4. kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

6.4.1. yra smulkūs pieno gamintojai, t. y. jų vardu Ūkinių gyvūnų registre 2016 m. sausio 1 d. – liepos 31 d. laikotarpiu vidutinis pieninių karvių skaičius buvo ne didesnis negu 30 karvių (imtinai);

6.4.2. nedidino arba sumažino pieno pardavimą registruotiems pieno supirkėjams 2016 m. sausio 1 d. – liepos 31 d. lyginant su 2015 m. sausio 1 d. – liepos 31 d.;

6.4.3. 2016 m. rugsėjo 1 d. buvo kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), kuri Centre yra registruota kaip pieno supirkėja, nariai bei jai nurodytu laikotarpiu pardavė pieną, ir ši kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) 2016 m. sausio 1 d. – liepos 31 d. supirko iš narių daugiau kaip 50 proc. pieno. Narių, priklausančių kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) 2016 m. rugsėjo 1 d., sąrašą, pateikia kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) Centrui el. paštu supirkejai@vic.lt.;

6.4.4. 2016 metais užsiima ekologine žemės ūkio gamyba;

6.4.5. yra ekstensyviai ūkininkaujantys, t. y. valdos, kurioje gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas 2016 metais deklaruodamas žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškoje pažymėjo, kad užsiima ekstensyviu pievų tvarkymu;

6.4.6. valdos, kurioje gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojo 2016 metais deklaruotos pievos (tiek daugiametės, tiek ir ne daugiametės) sudaro daugiau kaip 80 proc. visų paramai tiesioginėmis išmokomis gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų, su sąlyga, kad likęs ariamosios žemės plotas (ne pievos) sudaro ne daugiau kaip 30 ha;

6.4.7. valdos, kurioje gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas 2016 metais savo deklaruotoje ariamojoje žemėje deklaravo bent keturis skirtingus pasėlius, iš kurių: didžiausias sudaro ne daugiau kaip 70 proc. viso deklaruojamo ariamosios žemės ploto, du didžiausi kartu – ne daugiau kaip 80 proc. ir trys didžiausi kartu – ne daugiau kaip 95 proc. viso ariamosios žemės ploto;

6.4.8. vykdė pieninių karvių produktyvumo kontrolę 2015–2016 ir (arba) 2016–2017 produktyvumo kontrolės metais.

6.5. kurie nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos.“

6.6. kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2016 m. rugsėjo 1 d. buvo registruotų pieninių karvių.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

7. Centras:

7.1. pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – Ministerija) duomenis apie 2016 m. sausio 1 d. – liepos 31 d. gamintojų, atitinkančių šių taisyklių 6 punkto reikalavimus, parduotą supirkėjams natūralaus riebumo pieno kiekį pagal Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – PAIS) duomenis;

7.2. apskaičiuoja:

7.2.1. ES paramos dalį gamintojams, atitinkantiems šių taisyklių 6 punkto reikalavimus, ir per 7 darbo dienas nuo šių taisyklių įsigaliojimo elektroniniu būdu perduoda duomenis ir Perduodamų duomenų apie tikslinės paramos pieno gamintojams skyrimą suvestinę (taisyklių priedas) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra);

7.2.2. valstybės biudžeto paramos dalį gamintojams, atitinkantiems šių taisyklių 6 punkto reikalavimus, ir per 7 darbo dienas nuo valstybės biudžeto asignavimų skyrimo elektroniniu būdu perduoda duomenis ir Perduodamų duomenų apie tikslinės paramos pieno gamintojams skyrimą suvestinę Agentūrai;

7.3. per 7 darbo dienas nuo duomenų perdavimo Agentūrai elektroniniu būdu duomenis apie apskaičiuotas gamintojams paramos sumas pateikia savivaldybėms, kurios informuoja gamintojus, jeigu jie kreipiasi dėl minėtos informacijos į savivaldybę;

7.4. per 10 darbo dienų nuo duomenų perdavimo Agentūrai išsiunčia gamintojui pranešimą, prašydamas nurodyti banko sąskaitos duomenis, jeigu Agentūra ir Centras duomenų apie gamintojo sąskaitą neturi, tačiau gamintojas atitinka reikalavimus paramai gauti;

7.5. siunčia gamintojams informacinius pranešimus dėl duomenų patikslinimo, jeigu duomenys apie gamintojų sąskaitas yra neteisingi;

7.6. ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 10 d. perduoda Agentūrai duomenis apie paramos, skirtos pagal 11–13 punktų nuostatas, sumas;

7.7. rengia ir su Agentūra derina paramos administravimo procedūros aprašą.

8. Agentūra:

8.1. iš Centro elektroniniu būdu gavusi duomenis ir suvestines apie apskaičiuotas gamintojams paramos sumas, per 5 darbo dienas užsako paramos lėšas ir išmoka, vadovaudamasi šių taisyklių 10 punktu. Parama išmokama ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d.;

8.2. siekdama viešai ir skaidriai panaudoti paramą, teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje www.nma.lt iki 2018 m. gegužės 31 d. paskelbia paramos gavėjų sąrašus ir sumas, kurios buvo išmokėtos iš ES biudžeto kiekvienam paramos gavėjui;

8.3. per 3 darbo dienas informuoja Centrą apie iš banko gautą pranešimą, jog gamintojo sąskaitos numeris yra neteisingas arba tokio sąskaitos numerio nėra;

8.4. iki 2017 m. spalio 5 d. informuoja Ministeriją apie bendrą išmokėtą sumą ir bendrą paramos gavėjų skaičių.

9. Ministerija teikia Europos Komisijai informaciją, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 2016/1613 3 straipsnyje.

10. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

11. Gamintojo mirties atveju įpėdinis, paveldintis gamintojo ūkį, gali kreiptis į Centrą iki 2017 m. rugpjūčio 12 d., pateikdamas laisvos formos prašymą dėl paramos išmokėjimo (prašyme be savo asmens duomenų nurodomi banko sąskaitos duomenys) ir pridėdamas paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją. Jeigu yra keli įpėdiniai, taip pat turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui. Parama įpėdiniui, paveldinčiam gamintojo ūkį, skiriama, jeigu:

11.1. miręs gamintojas atitiko šių taisyklių 6.2–6.5 papunkčių reikalavimus;

11.2. įpėdinis yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotas kaip valdos valdytojas arba partneris;

11.3. įpėdinis arba miręs gamintojas atitiko šių taisyklių 6.6 papunkčio reikalavimą.

12. Jeigu visa valda buvo perduota 2016 m. sausio 1 d. – liepos 31 d., valdos perėmėjas, įregistruotas toje pačioje valdoje valdos valdytoju ar partneriu, gali kreiptis į Centrą iki 2017 m. rugpjūčio 12 d., pateikdamas laisvos formos prašymą dėl paramos skyrimo ir pridėdamas rašytinį valdos perdavėjo sutikimą dėl paramos mokėjimo valdos perėmėjui. Parama valdos perėmėjui skiriama, jeigu:

12.1. valdos perdavėjas atitiko šių taisyklių 6.2–6.5 papunkčių reikalavimus;

12.2. valdos perėmėjas atitiko šių taisyklių 6.1 papunkčio reikalavimą;

12.3. valdos perdavėjas arba valdos perėmėjas atitiko šių taisyklių 6.6 papunkčio reikalavimą;

12.4. valdos perdavėjas nėra gavęs šios paramos.

 

III SKYRIUS

GAMINTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

13. Gamintojai iki 2017 m. rugpjūčio 12 d. Centrui gali teikti laisvos formos prašymus dėl paramos skyrimo arba patikslinimo, kartu pateikdami prašymo pagrindimo dokumentus.

14. Centras per 20 darbo dienų nuo prašymo dėl paramos skyrimo arba patikslinimo gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir apie priimtą sprendimą informuoja gamintoją.

15. Centro ir Agentūros sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

16. Neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos paramos lėšos susigrąžinamos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

17. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

Tikslinės paramos pieno gamintojams

administravimo taisyklių

priedas

 

 

 

 

(Perduodamų duomenų apie tikslinės paramos pieno gamintojams skyrimą suvestinės formos pavyzdys)

 

ŽEMĖS ŪKIO informacijos IR Kaimo verslo centras

 

 

 

PERDUODAMŲ DUOMENŲ APIE TIKSLINĖS PARAMOS PIENO GAMINTOJAMS SKYRIMĄ SUVESTINĖ

 

________________ Nr. _______

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

 

 

1

Pakelio Nr.

 

 

2

Gamintojo vardas, pavardė (įmonės pavadinimas)

 

3

Gamintojo asmens kodas (įmonės kodas)

 

4

Valdos Nr.

 

 

 

5

Savivaldybės kodas

 

 

6

Banko kodas

 

 

 

7

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

8

Paramos suma, Eur

 

 

9

Autorizavimo data

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo                                                                            

(parašas)                                                          (vardas ir pavardė)