Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2016 01 04

 

 

EUROPOS TARYBOS KONVENCIJOS DĖL TERORIZMO PREVENCIJOS

 

PAPILDOMAS PROTOKOLAS

 

 

 

2015 m. spalio 22 d., Ryga

 

 

 

Europos Tarybos valstybės narės ir kitos Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos (CETS Nr. 196) šalys, pasirašiusios šį Protokolą,

 

manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra siekti didesnės savo narių vienybės;

 

trokšdamos dar labiau stiprinti visų formų terorizmo prevenciją ir kovą su juo tiek Europoje, tiek pasauliniu mastu nepažeidžiant žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo;   

 

prisimindamos visų pirma Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (ETS Nr. 5) bei jos protokoluose ir Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte įtvirtintas žmogaus teises ir pagrindines laisves;  

 

reikšdamos didelį susirūpinimą dėl grėsmės, kurią kelia į užsienio šalis vykstantys asmenys, ketinantys kitos valstybės teritorijoje vykdyti teroristinius nusikaltimus, prisidėti prie jų vykdymo arba dalyvauti juos vykdant arba ketinantys rengti teroristų mokymą ar patys jame dalyvauti;   

 

šiuo požiūriu atsižvelgdamos į 2014 m. rugsėjo 24 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 7272-ajame posėdyje priimtą Rezoliuciją Nr. 2178 (2014), ypač į jos 4-6 punktus;

 

manydamos, kad reikia tam tikru atžvilgiu papildyti Europos Tarybos konvenciją dėl terorizmo prevencijos,

 

susitarė:

 

 

 

1 straipsnis

 

Tikslas

 

Šio Protokolo tikslas yra papildyti Europos Tarybos konvenciją dėl terorizmo prevencijos, pateiktą pasirašyti 2005 m. gegužės 16 d. Varšuvoje (toliau - Konvencija), nuostatomis dėl šio Protokolo 2-6 straipsniuose aprašytų veikų kriminalizavimo ir taip sustiprinti Šalių pastangas užkirsti kelią terorizmui ir jo neigiamam poveikiui, mažinančiam galimybę nevaržomai naudotis žmogaus teisėmis, visų pirma teise į gyvybę, imantis nacionalinių priemonių ir bendradarbiaujant tarptautiniu mastu tinkamai atsižvelgus į Šalių sudarytas ir taikomas galiojančias daugiašales ar dvišales sutartis arba susitarimus.

 

 

 

2 straipsnis

 

Dalyvavimas teroristiniame susivienijime ar grupėje

 

1. Šiame Protokole „dalyvavimas teroristiniame susivienijime ar grupėje“ yra dalyvavimas susivienijimo ar grupės veikloje siekiant įvykdyti vieną ar daugiau teroristinių nusikaltimų arba prisidėti prie susivienijimo ar grupės vykdomų tokių nusikaltimų.

 

2. Kiekviena Šalis patvirtina tokias priemones, kurių gali prireikti, kad 1 dalyje apibrėžtas dalyvavimas teroristiniame susivienijime ar grupėje, kai tai daroma neteisėtai ir tyčia, pagal jos nacionalinę teisę būtų laikomas nusikaltimu.

 

 

 

3 straipsnis

 

Dalyvavimas teroristų mokyme

 

1. Šiame Protokole „dalyvavimas teroristų mokyme“ yra kito asmens nurodymų, įskaitant žinias ar praktinius įgūdžius, kaip pasigaminti ar naudoti sprogmenis, šaunamuosius ginklus ar kitokius ginklus arba kenksmingas ar pavojingas medžiagas, gavimas arba kitokių konkrečių metodų ar būdų mokymasis siekiant įvykdyti teroristinį nusikaltimą arba prisidėti prie jo vykdymo.

 

2. Kiekviena Šalis patvirtina tokias priemones, kurių gali prireikti, kad 1 dalyje apibrėžtas dalyvavimas teroristų mokyme, kai tai daroma neteisėtai ir tyčia, pagal jos nacionalinę teisę būtų laikomas nusikaltimu.

 

 

 

4 straipsnis

 

Vykimas į užsienį terorizmo tikslais

 

1. Šiame Protokole „vykimas į užsienį terorizmo tikslais“ yra vykimas į valstybę, kuri nėra vykstančio asmens pilietybės ar gyvenamosios vietos valstybė, siekiant įvykdyti teroristinį nusikaltimą, prie jo prisidėti ar dalyvauti jį vykdant, arba siekiant rengti teroristų mokymą ar jame dalyvauti.

 

2. Kiekviena Šalis patvirtina tokias priemones, kurių gali prireikti, kad 1 dalyje apibrėžtas vykimas į užsienį terorizmo tikslais iš jos teritorijos arba jos piliečių, kai tai daroma neteisėtai ir tyčia, pagal jos nacionalinę teisę būtų laikomas nusikaltimu. Tai darydama kiekviena Šalis gali nustatyti sąlygas, kurių reikalauja jos konstituciniai principai ir kurios tuos principus atitinka. 

 

3. Kiekviena Šalis taip pat patvirtina tokias priemones, kurių gali prireikti, kad pagal nacionalinę teisę ir nepažeidžiant jos nuostatų mėginimas atlikti šiame straipsnyje nurodytus veiksmus būtų laikomas nusikaltimu.

 

 

 

5 straipsnis

 

Vykimo į užsienį terorizmo tikslais finansavimas

 

1. Šiame Protokole „vykimo į užsienį terorizmo tikslais finansavimas“ yra bet koks tiesioginis ar netiesioginis lėšų skyrimas ar rinkimas siekiant visiškai arba iš dalies finansuoti šio Protokolo 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą bet kokio asmens vykimą į užsienį terorizmo tikslais žinant, kad šios lėšos visiškai arba iš dalies yra skirtos šiam tikslui.

 

2. Kiekviena Šalis patvirtina tokias priemones, kurių gali prireikti, kad 1 dalyje apibrėžtas vykimo į užsienį terorizmo tikslais finansavimas, kai tai daroma neteisėtai ir tyčia, pagal jos nacionalinę teisę būtų laikomas nusikaltimu.

 

 

 

6 straipsnis

 

Vykimo į užsienį terorizmo tikslais organizavimas arba palengvinimas

 

1. Šiame Protokole „vykimo į užsienį terorizmo tikslais organizavimas arba palengvinimas“ yra bet koks vykimo į užsienį organizavimo arba palengvinimo veiksmas, kuriuo bet kuriam asmeniui padedama vykti į užsienį terorizmo tikslais, kaip apibrėžta šio Protokolo 4 straipsnio 1 dalyje, žinant, kad tokia pagalba teikiama terorizmo tikslais.

 

2. Kiekviena Šalis patvirtina tokias priemones, kurių gali prireikti, kad 1 dalyje apibrėžtas vykimo į užsienį terorizmo tikslais organizavimas arba palengvinimas, kai tai daroma neteisėtai ir tyčia, pagal jos nacionalinę teisę būtų laikomas nusikaltimu.

 

 

 

7 straipsnis

 

Keitimasis informacija

 

1. Šalys, nepažeisdamos Konvencijos 3 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatų, vadovaudamosi nacionaline teise ir laikydamosi galiojančių tarptautinių įsipareigojimų, imasi tokių priemonių, kurių gali prireikti siekiant, kad jos galėtų laiku keistis visa turima svarbia informacija apie asmenis, vykstančius į užsienį terorizmo tikslais, kaip apibrėžta 4 straipsnyje. Tuo tikslu kiekviena Šalis paskiria visą parą septynias dienas per savaitę veikiantį ryšių palaikymo punktą.

 

2. Vykdydama 1 dalies reikalavimą Šalis gali nuspręsti šias funkcijas pavesti jau esamam ryšių palaikymo punktui.

 

3. Vienos Šalies ryšių palaikymo punktas turi būti pajėgus operatyviai palaikyti ryšius su kitos Šalies ryšių palaikymo punktu.

 

 

 

8 straipsnis

 

Sąlygos ir apsaugos priemonės

 

1. Kiekviena Šalis užtikrina, kad šis Protokolas, įskaitant kriminalizavimo nustatymą, įgyvendinimą ir taikymą pagal 2-6 straipsnius, būtų įgyvendinamas laikantis įsipareigojimų žmogaus teisių apsaugos srityje, visų pirma teisės į judėjimo laisvę, saviraiškos laisvės, laisvės jungtis į asociacijas ir religijos laisvės, kaip nustatyta, jei taikoma tai Šaliai, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte, taip pat kitų įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę.

 

2. Be to, kriminalizavimui nustatyti, įgyvendinti ir taikyti pagal šio Protokolo 2-6 straipsnius turėtų būti taikomas proporcingumo principas atsižvelgiant į siekiamus teisėtus tikslus ir jų būtinumą demokratinėje visuomenėje, taip pat turėtų būti draudžiama bet kokia savivalė arba diskriminacinis ar rasistinis požiūris.

 

 

 

9 straipsnis

 

Šio Protokolo ir Konvencijos santykis

 

Šiame Protokole vartojami žodžiai ir sąvokos aiškinami taip pat kaip Konvencijoje. Visos Konvencijos nuostatos, išskyrus 9 straipsnį, atitinkamai taikomos Šalims.

 

 

 

10 straipsnis

 

Pasirašymas ir įsigaliojimas

 

1. Šis Protokolas teikiamas pasirašyti Konvenciją pasirašiusioms valstybėms. Protokolas turi būti ratifikuojamas, priimamas arba patvirtinamas. Šį Protokolą pasirašiusi valstybė negali jo ratifikuoti, priimti ar patvirtinti, jei nėra anksčiau ratifikavusi, priėmusi ar patvirtinusi Konvencijos ar to nepadaro tuo pat metu. Ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

 

2. Šis Protokolas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po to, kai pasibaigia trijų mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai šešios valstybės, iš jų - ne mažiau nei keturios Europos Tarybos valstybės narės, deponuoja ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus, dieną.

 

3. Kiekvienai šį Protokolą pasirašančiai valstybei, vėliau deponuojančiai ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus, šis Protokolas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po to, kai pasibaigia trijų mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią deponuojamas ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentas, dieną.

 

 

 

11 straipsnis

 

Prisijungimas prie Protokolo

 

1. Įsigaliojus šiam Protokolui kiekviena prie Konvencijos prisijungusi valstybė taip pat gali prisijungti prie šio Protokolo arba tuo pat metu prisijungti ir prie Konvencijos, ir prie Protokolo.

 

2. Kiekvienai prie Protokolo pagal 1 dalį prisijungiančiai valstybei Protokolas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po to, kai pasibaigia trijų mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai prisijungimo dokumentas buvo deponuotas Europos Tarybos generaliniam sekretoriui, dieną.

 

 

 

12 straipsnis

 

Teritorinis taikymas

 

1. Kiekviena valstybė arba Europos Sąjunga, pasirašydama ar deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, gali nurodyti teritoriją ar teritorijas, kurioms taikomas šis Protokolas.

 

2. Kiekviena Šalis bet kada vėliau Europos Tarybos generaliniam sekretoriui adresuotu pareiškimu gali išplėsti šio Protokolo taikymą bet kuriai kitai pareiškime nurodytai teritorijai. Tokiai teritorijai šis Protokolas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po to, kai pasibaigia trijų mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Generalinis sekretorius gauna tokį pareiškimą, dieną. 

 

3. Kiekvienas pareiškimas pagal šio straipsnio pirmesnes dalis dėl kiekvienos iš jame nurodytų teritorijų gali būti atšauktas Europos Tarybos generaliniam sekretoriui adresuotu pranešimu. Atšaukimas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po to, kai pasibaigia trijų mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Generalinis sekretorius gauna tokį pranešimą, dieną. 

 

 

 

13 straipsnis

 

Denonsavimas

 

1. Kiekviena Šalis Europos Tarybos generaliniam sekretoriui adresuotu pranešimu bet kuriuo metu gali denonsuoti šį Protokolą. 

 

2. Toks denonsavimas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po to, kai pasibaigia trijų mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Europos Tarybos generalinis sekretorius gauna tokį pranešimą, dieną.

 

3. Konvencijos denonsavimas savaime reiškia šio Protokolo denonsavimą.

 

 

 

14 straipsnis

 

Pranešimai

 

Europos Tarybos generalinis sekretorius praneša Europos Tarybos valstybėms narėms, Europos Sąjungai, prie šio Protokolo rengimo prisidėjusioms valstybėms, kurios nėra narės, ir visoms prie šio Protokolo prisijungusioms ar pakviestoms prisijungti valstybėms apie:

 

a) kiekvieną pasirašymą;

 

b)    kiekvieno ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumento deponavimą;

 

c) kiekvieną šio Protokolo įsigaliojimo datą pagal 10 ir 11 straipsnius;

 

d) kiekvieną kitą veiksmą, pareiškimą, pranešimą ar informaciją, susijusią su šiuo Protokolu. 

 

 

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

 

 

 

Priimta 2015 m. spalio 22 d. Rygoje anglų ir prancūzų kalbomis (visi tekstai yra autentiški) vienu egzemplioriumi, kuris deponuojamas Europos Tarybos archyve. Europos Tarybos generalinis sekretorius patvirtintas kopijas siunčia kiekvienai Europos Tarybos valstybei narei, Europos Sąjungai, prie šio Protokolo rengimo prisidėjusioms valstybėms, kurios nėra narės, ir visoms prie šio Protokolo prisijungti pakviestoms valstybėms.