HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2023–2024 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 11 d. Nr. D1-279

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, vykdydamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktą ir atsižvelgdamas į savivaldybių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijų pateiktus suvestinius duomenis:

1. T v i r t i n u kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 20232024 metų medžioklės sezoną limitus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad nepaskirstytas tauriųjų elnių ir briedžių sumedžiojimo per 2023–2024 metų medžioklės sezoną limitas naudojamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 39 punkte nustatyta tvarka arba, kai reguliuojama tauriųjų elnių ar briedžių gausa teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras,                                                                                                 Kęstutis Navickas

pavaduojantis aplinkos ministrą