VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 m. RUGPJŪČIO 30 d. įsakymO Nr. 255 „Dėl Akcizų GRĄŽINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 11 d. Nr. VA-59

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“:

1.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisykles:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (toliau – Akcizų įstatymas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Akcizų grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“, Akcizų lengvatų dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutileterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl Akcizų lengvatų dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutileterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.“;

1.2. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. FR0397 formos prašymas – Prašymas grąžinti (įskaityti) už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0397 forma), patvirtintas įsakymu, kuriuo tvirtinamos taisyklės, teikiamas, kai asmuo pageidauja, kad būtų grąžinti į jo nurodytą sąskaitą, esančią kredito įstaigoje (įskaityti mokesčiams ir / arba baudoms už administracinius teisės pažeidimus sumokėti) sumokėti akcizai už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Akcizų įstatyme (išskyrus Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktus).“;

1.3. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. laukelyje „Kalendorinis mėnuo nuo“ nurodoma kalendorinio mėnesio, per kurį susidarė pageidaujama grąžinti (įskaityti) akcizų suma, pradžia (metai, mėnuo, diena), o laukelyje „Kalendorinis mėnuo iki“ nurodoma kalendorinio mėnesio, per kurį susidarė pageidaujama grąžinti (įskaityti) akcizų suma, pabaiga (metai, mėnuo, diena);“;

1.4. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. laukelyje „Kalendorinis mėnuo nuo“ nurodoma kalendorinio mėnesio, per kurį susidarė pageidaujama grąžinti (įskaityti) akcizų suma, pradžia (metai, mėnuo, diena), o laukelyje „Kalendorinis mėnuo iki“ nurodoma kalendorinio mėnesio, per kurį susidarė pageidaujama grąžinti (įskaityti) akcizų suma, pabaiga (metai, mėnuo, diena);“;

1.5. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. laukelyje „Grąžinimo (įskaitymo) pagrindas“ nurodomas vienas iš šių sumokėtų akcizų grąžinimo (įskaitymo) pagrindų:

P0 – Už elektros energiją, panaudotą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5 punktuose nurodytiems tikslams arba pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius;

P1 – Už eksportuotas akcizais apmokestinamas prekes;

P2 – Už akcizais apmokestinamas prekes, patiektas kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais;

P3 – Už energinius produktus, panaudotus kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai arba sunaudotus visų rūšių elektros energijos gamybos procese, išskyrus sunaudotus gamintojo reikmėms kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras;

P4 – Už naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, išpilstytus į buitinius dujų balionus, už neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, įsigytus arba importuotus registruotų vartotojų, tiekiančių (naudojančių) jas (juos) buitinėms reikmėms, įskaitant asmenis, kurie išpilsto naftos dujas į buitinius dujų balionus, už neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, registruotų vartotojų tiekiamus į grupinius įrenginius, per kuriuos jie gali būti tiekiami tik buitinėms reikmėms;

P5 – Už akcizais apmokestinamas prekes, išgabentas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, išskyrus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus atvejus;

P6 – Už gamtines dujas, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 581 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais;

P7 - Už kaitinamojo tabako produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais;

P8 - Už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas kitų akcizais apmokestinamų prekių gamybai akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje;

P9 - Už energinius produktus, panaudotus energinių produktų, kurie nėra akcizų objektas, gamybai;

P10 – Kiti atvejai.“;

1.6. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3. laukelyje „AAP tarifinės grupės kodas“ nurodomas akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“;“;

1.7. Pakeičiu 9.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7. įrodymus, kad 271019 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai, už kuriuos akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabenti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, ir įrodymus, kad už šiuos energinius produktus toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šie energiniai produktai toje valstybėje narėje gali būti atleidžiami nuo akcizų ar neapmokestinami akcizais;“;

1.8. Papildau 9.8 papunkčiu:

9.8. dokumentus, kuriais įrodomas kaitinamojo tabako produktų panaudojimas Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais, ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks kaitinamojo tabako produktų kiekis buvo sunaudotas Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais;“;

1.9. Papildau 9.9 papunkčiu:

9.9. dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, koks akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai Lietuvos Respublikoje yra sumokėti, kiekis sunaudotas gamybai ir koks kiekis pagamintas;“;

1.10. Papildau 9.10 papunkčiu:

9.10. įrodymus, kad energiniai produktai, pagaminti, naudojant kitus energinius produktus, už kuriuos akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, nėra akcizų objektas, taip pat dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis sunaudotas gamybai ir koks kiekis pagamintas;“;

1.11. Papildau 9.11 papunkčiu:

9.11. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, yra panaudotos kitais Akcizų įstatyme nurodytais tikslais.“;

1.12. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. VMI prie FM sprendimą dėl prašymo priima Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5, 6 ir 7 dalyse, grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“, nustatytais terminais.“;

1.13. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Jeigu pageidaujama grąžintinus akcizus įskaityti mokesčiams muitinėje padengti, tai kartu su prašymu turi būti pateiktas Prašymas grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (FR0781 forma), patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“.“

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 formą su priedais (02 versija) ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 formą su priedais (02 versija) ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                            Edita Janušienė