LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO REGIONUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 13 d. Nr. ĮV-488

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių plano patvirtinimo“, 2.3.9 darbo „Programinio – konkursinio finansavimo modelio atnaujinimas ir įdiegimas Lietuvos kultūros taryboje bei pritaikymas pažangioms kultūros paslaugoms“ 1 veiksmą „Regioninio kultūros projektų finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“:      

t v i r t i n u Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488

 

 

Tolygios kultūrINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO REGIONUOSE tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašo (toliau – sąrašas) sudarymo tvarką, regioninių kultūros tarybų (toliau – tarybos) sudarymo tvarką, funkcijas ir jų darbo organizavimą.  

2. Siekiant užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje sąrašas sudaromas iš dešimtyje Lietuvos apskričių vykstančių kultūros ir meno projektų (išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestus), įgyvendinančių bent vieną iš šių tikslų:

2.1. skatinančių kūrybinių raiškų įvairovę;

2.2. stiprinančių vietos kultūrinį identitetą;

2.3. skatinančių bendradarbiavimą.  

3. Tarybos yra dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių pagrindu prie ministerijos veikiančių kolegialių patariamųjų organų, atliekančių apskričių meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas kiekvienoje iš apskričių.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMO TVARKA IR PRINCIPAI

 

4. Tarybos kiekvienų metų IV ketvirtį teikia kultūros ministrui tvirtinti sąrašus, kuriuos sudaro kultūros ir meno projektai iš dešimties Lietuvos apskričių.

5. Kiekviena iš tarybų teikia į sąrašą jos kompetencijai priskirtos Lietuvos apskrities kultūros ir meno projektus, pateiktus šio tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka, įvertinusios juos balais pagal šio tvarkos aprašo 14–24 punktuose nurodytą tvarką ir 1 priede nurodytą Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regione vertinimo kriterijų balų aprašą.

6. Į sąrašą gali būti įtraukiami projektai:

6.1. surinkę 60 ir daugiau balų;

6.2. atitinkantys bent vieną šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytą tikslą.

7. Ne mažiau nei 30 % nuo bendro į vienos apskrities sąrašą įtrauktų projektų biudžeto lėšų turi sudaryti savivaldybių skiriamos lėšos.

8. Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT), suderinusi su ministerija, tvirtina Kvotų apskritims nustatymo tvarką, kurioje nurodomi rodikliai, kuriais remiantis planuojamos lėšų sumos kiekvienoje Lietuvos apskrityje vykstantiems kultūros ir meno projektams įgyvendinti.        

9. Kvotas kiekvienų metų IV ketvirtį konkrečių apskričių kultūros ir meno projektams nustato LKT ir teikia šią informaciją taryboms.

10. Tarybos teikia kultūros ministrui įtraukti į sąrašą kultūros ir meno projektus su rekomenduojamomis jiems skirti lėšų sumomis. Tarybos rekomenduoja skirti ne mažesnes lėšų sumas nei gaunamos proporcingai susiejant kultūros ir meno projektų prašomas lėšas su šio tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta tvarka projektams skirta balų suma.

11. Tarybų sudarytas kultūros ir meno projektų sąrašas negali viršyti šio tvarkos aprašo 9 punkte nurodytų kvotų.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA

 

12. Siekiančių būti įtrauktais į sąrašą projektų organizatorių kultūros ir meno projektų paraiškos teikiamos LKT kiekvienais metais Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių (toliau – gairės), patvirtintų kultūros ministro, nustatyta tvarka.  

13. LKT atlikus administracinę paraiškų patikrą gairėse nustatyta tvarka, jos perduodamos svarstyti taryboms. Kiekviena iš tarybų svarsto jos kompetencijai priskirtoje Lietuvos apskrityje registruotų juridinių asmenų paraiškas. LKT, perduodama paraiškas taryboms, gali teikti apskričių kultūrinės raidos stebėsenos ir analizės duomenis bei rekomendacijas. 

14. LKT taryboms pateikia paraiškas individualiam jų įvertinimui elektroniniu būdu per LKT nustatytą terminą, kuris apskaičiuojamas taip: ne daugiau kaip 25 paraiškų įvertinimas per vieną darbo dieną. Kartu su paraiškomis pildymui pateikiama Individualaus paraiškų vertinimo lentelė.

15. Individualaus paraiškų vertinimo lentelėje nurodoma: paraišką pateikęs asmuo, projekto pavadinimas, prašoma ir visa projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma, paraiškos vertinimo kriterijai, tarybos nario paraiškos vertinimo kriterijams skiriami balai ir jų suma, projekto įgyvendinimui rekomenduojama skirti lėšų suma, projektui skirtus balus pagrindžiantis komentaras, žyma apie nusišalinimą nuo paraiškos vertinimo. 

16. Tarybos narys užpildo Individualaus paraiškų vertinimo lentelę ir pateikia ją LKT elektroniniu būdu.

17. LKT, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nustačiusi tarybos nario pateiktos Individualaus paraiškų vertinimo lentelės trūkumus (neįrašyti skiriami balai arba jie neatitinka teisės aktuose nustatytų reikšmių, nėra komentaro (-ų) ar jie pateikti nekorektiškai ir pan.), šiuos trūkumus elektroniniu būdu nurodo tarybos nariui ir nustato terminą jų pašalinimui. Nepašalinus trūkumų per LKT nustatytą terminą, tarybos nario įvertinimas dėl paraiškų, kurių vertinime nustatyti trūkumai, yra eliminuojamas, išskyrus atvejus, kai tokios paraiškos sudaro penktadalį ir daugiau jam pateiktų paraiškų, – tokiu atveju eliminuojami tarybos nario įvertinimai dėl visų paraiškų.

18. Tarybos narys turi teisę teikti pasiūlymą tarybos pirmininkui dėl kito tarybos nario nušalinimo nuo paraiškos svarstymo, jeigu yra pagrįstai manoma, kad toks nušalinimas atitinka nešališkumo deklaracijoje nustatytus pagrindus. Pasiūlymas dėl nušalinimo gali būti teikiamas iki tarybos narių sprendimo dėl svarstomos paraiškos priėmimo. Sprendimą dėl tarybos pirmininko nušalinimo priima kultūros ministras ar jo įgaliotas asmuo.

19 . Nuo paraiškos (-ų) svarstymo nusišalinęs ar nušalintas tarybos narys tokios (-ių) paraiškos (-ų) svarstyme nedalyvauja (posėdžio metu palieka patalpą) ir negauna su tokia (-iomis) paraiška (-omis) susijusių duomenų.

20. Tinkamai užpildytoje Individualaus paraiškų vertinimo lentelėje nurodyti duomenys yra galutiniai ir nekeičiami.

21. LKT iki pirmojo tarybos posėdžio dėl paraiškų vertinimo parengia tarybos narių tinkamai užpildytų ir pateiktų Individualaus paraiškų vertinimo lentelių suvestinę (toliau – Lentelių suvestinė) ir teikia ją svarstyti tarybai jos posėdžio metu.

22. Lentelių suvestinėje nurodoma: paraišką pateikęs asmuo, projekto pavadinimas, prašoma ir visa projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma, paraiškos vertinimo kriterijai, tarybos narių paraiškos vertinimo kriterijams skirtų balų vidurkiai ir jų suma, tarybos narių projekto įgyvendinimui rekomenduojamų skirti lėšų sumų vidurkis, žyma apie nusišalinusį (-ius) tarybos narius nuo paraiškos vertinimo.

23. Taryba posėdžio metu priima sprendimą dėl Lentelių suvestinėje nurodytų duomenų tvirtinimo arba jų keitimo ir parengia konsoliduotą tarybos komentarą dėl projekto įgyvendinimui skirtos balų sumos.

24. Tarybos pirmininkas posėdžio dėl paraiškų vertinimo metu turi teisę nušalinti tarybos narį nuo paraiškos svarstymo, jeigu yra pagrįstai manoma, kad tarybos nario nušalinimas atitinka nešališkumo deklaracijoje nustatytus pagrindus.

25. Kultūros ministrui patvirtinus tarybų pateiktus sąrašus, paraiškoms, įtrauktoms į sąrašus, LKT skiria dalinį finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų gairių nustatyta tvarka.

26. LKT, įvertinusi paraiškas gairių nustatyta tvarka, gali koreguoti šio tvarkos aprašo 8 punkte nustatyta tvarka nustatytas kvotas.

27. LKT narių susirinkimo nariai, esantys ir tarybų nariais, nevertina projektų, siekiančių būti įtrauktais į sąrašą, paraiškų šio aprašo 5 punkte nustatyta tvarka.


 

IV SKYRIUS

REGIONINIŲ KULTŪROS TARYBŲ SUDĖTIS

 

28. 10 tarybų personalinę sudėtį tvirtina kultūros ministras. Pirma tarybų kadencija yra 4 metai, vėlesnės – 3 metai.

29. Kiekvienos iš tarybų personalinė sudėtis sudaroma:

29.1. LKT deleguojant po vieną LKT narių susirinkimo narį (išskyrus LKT pirmininką) į kiekvieną tarybą;

29.2. kiekvienai apskritį sudarančios savivaldybės tarybai deleguojant po vieną atstovą;

29.3. LKT deleguojant po vieną ekspertą iš kiekvienos apskritį sudarančios savivaldybės (išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybes).

30. Šio tvarkos aprašo 29.2–29.3 papunkčiuose nurodyti ekspertai turi būti nepriekaištingos reputacijos (asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jei jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas), turintys ne mažesnę nei 3 metų patirtį kultūros ar meno srityje, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) meno kūrėjo statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, bei žinių ir gebėjimų, padedančių įgyvendinti tarybos funkcijas.

31. Šio tvarkos aprašo 29.3. papunktyje nurodytus ekspertus LKT atrenka viešo konkurso būdu. Informacija apie atranką skelbiama LKT interneto svetainėje www.ltkt.lt, LKT naujienlaiškyje, kultūrinėje žiniasklaidoje ir kitose informacinėse priemonėse.

32. Ekspertas, siekiantis tapti deleguotu į tarybą, LKT nurodytu būdu LKT pateikia:

32.1. laisvos formos motyvacinį laišką;

32.2. savo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuris pagrįstų atitiktį tarybos nariui keliamiems reikalavimams, nurodytiems šios tvarkos aprašo 30 punkte;

32.3. savo kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą);

32.4. laisvos formos pareiškimą, kad yra nepriekaištingos reputacijos.

33. Asmens duomenys, nurodyti šio tvarkos aprašo 32 punkte, tvarkomi delegavimo į tarybą tikslu.

34. LKT, atrinkdama šio tvarkos aprašo 29.3. papunktyje nurodytus ekspertus, vertina jų patirtį kultūros ar meno srityje, žinias ir gebėjimus, padėsiančius įgyvendinti tarybos funkcijas, bei motyvaciją tapti tarybos nariu balais nuo 1 iki 5 pagal šio tvarkos aprašo 2 priede nurodytą Ekspertų vertinimo balų aprašą. Daugiausiai balų surinkęs asmuo deleguojamas į tarybą. Ekspertas, kurio surinktas balų vidurkis yra 3 ir mažiau balų, į tarybą negali būti deleguojamas.

35. Tokiais atvejais, kai eksperto kompetencijos įvertinamos 3 ir mažiau balų arba LKT skelbto viešo konkurso metu iš atskiros savivaldybės nepateikiama nei viena kandidatūra į tarybą, skelbiama pakartotinė ekspertų atranka šio tvarkos aprašo 29–30 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu po pakartotinės ekspertų atrankos neatrenkamas ekspertas, kuris gali būti deleguojamas į tarybą, pakartotinė ekspertų atranka skelbiama po 6 mėn. Tokiais atvejais atskiros apskrities taryba tvirtinama ir dirba ne pilnos sudėties.

36. Ekspertas, įtrauktas į tarybos sudėtį, negali LKT teikti kitų ekspertinio vertinimo paslaugų.

37. Tarybos nario veikla taryboje pasibaigia:

37.1. kai jis atsistatydina;

37.2. įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, kuriuo jis pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo;

37.3. pažeidus LKT nustatytas nešališkumo deklaracijos ar konfidencialumo pasižadėjimo nuostatas;

37.4. 2/3 tarybos narių raštiškai kreipiantis į kultūros ministrą bei kultūros ministrui įvertinus ir pritarus rašte pateiktiems motyvams dėl tarybos nario atleidimo;

37.5. Šio tvarkos aprašo 29.2. papunktyje nustatyta tvarka deleguoto tarybos nario veikla taryboje taip pat pasibaigia kai jis nustoja eiti pareigas, kurias ėjo delegavimo į tarybą metu ir dėl kurių buvo deleguotas į tarybą.

37.6. Šio tvarkos aprašo 29.1. papunktyje nustatyta tvarka deleguoto tarybos nario veikla taryboje pasibaigia pasibaigus jo veiklai LKT. 

38. Atleidus tarybos narį iš tarybos atitinkamai deleguojamas naujas tarybos narys likusiam tarybos narių kadencijos laikui šio tvarkos aprašo 29 punkte nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

REGIONINIŲ KULTŪROS TARYBŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

 

39. Pagrindinė tarybų veiklos forma yra posėdžiai. 

40. Kiekviena iš tarybų pirmininką ir jo pavaduotoją paprasta balsų dauguma išrenka pirmo tarybos posėdžio metu. Pirmininku ir pavaduotoju negali būti šio tvarkos aprašo 29.1 papunktyje nustatyta tvarka deleguotas Tarybos narys. 

41. Tarybos pirmininkui nesant, tarybai vadovauja ir posėdžiams pirmininkauja tarybos pirmininko pavaduotojas.

42. Tarybų posėdžiai kviečiami LKT arba tarybos pirmininko iniciatyva, arba ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių prašymu. Kvietimas dalyvauti posėdyje tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims yra teikiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki posėdžio. Kartu su kvietimu yra teikiami posėdžio darbotvarkės projektas ir dokumentai ar kita informacija, susijusi su darbotvarkėje numatytais klausimais.

43. Tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo nedelsdamas apie tai pranešti LKT arba tarybos pirmininkui.

44. Posėdžio pradžioje tarybos nariai protokoliniu sprendimu patvirtina jo darbotvarkę. Posėdžio metu iš eilės svarstomi visi darbotvarkėje nurodyti klausimai.

45. Jeigu posėdyje nedalyvaujantys tarybos nariai iki posėdžio pradžios raštu pateikia savo nuomonę svarstomu klausimu, su šia nuomone posėdžio metu supažindinami visi tarybos nariai.

46. Tarybos narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, sprendimą lemia tarybos pirmininko balsas. Jei tarybos pirmininkas nedalyvauja posėdyje, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.

47. Nuo klausimo svarstymo norintis nusišalinti tarybos narys apie tai informuoja tarybos pirmininką ir kitus posėdyje dalyvaujančius asmenis ir šio klausimo svarstymo metu palieka patalpą, kurioje vyksta posėdis.

48. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir (ar) nesant galimybės surengti posėdžio, LKT arba tarybos pirmininko sprendimu tarybos narių sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų tarybos narių apklausos elektroniniu paštu rezultatais.

49. Elektroninėmis priemonėmis suformuluotas (-i) svarstomas (-i) klausimas (-ai) kartu su klausimo (-ų) svarstymu susijusiais dokumentais ir kita informacija yra teikiamas (-i) visiems tarybos nariams elektroniniu paštu.

50. Tarybos nariai į jiems pateiktą klausimą privalo atsakyti elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

51. Nuo klausimo svarstymo apklausos elektroniniu paštu metu norintis nusišalinti tarybos narys apie tai raštu informuoja tarybos pirmininką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

52. Tarybos narių sprendimai priimami paprasta apklausoje elektroniniu paštu dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.

53. Tarybos sprendimai priimami tarybos posėdyje ar apklausoje elektroniniu paštu dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.

54. LKT administruoja tarybų veiklą, techniškai jas aptarnauja ir apmoka tarybų nariams už jų teikiamas paslaugas.

55. Tarybų narių posėdžio ir apklausos elektroniniu paštu metu priimti sprendimai įforminami protokolu.

 

VI SKYRIUS

REGIONINIŲ KULTŪROS TARYBŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

56. Tarybų nariai savo veiklą grindžia objektyvumo, nepriklausomumo, nešališkumo, įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitais su jų vykdoma veikla susijusiais principais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

57. Tarybos vertina paraiškas ir su jomis susijusius dokumentus.

58. Tarybos gali teikti konsultacijas, susijusias su tolygios kultūrinės raidos tikslų ir paraiškų teikimo LKT tvarkos išaiškinimu, kultūros laukui apskrityse.

59. Kiekviena taryba 3 metų laikotarpiui nustato ir su LKT bei su atitinkama Regionų plėtros taryba suderina Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetus, parengtus atsižvelgiant į šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytus tikslus bei konkretaus regiono plėtros planus.     

60. Tarybų nariai turi teisę:

60.1. teikti Tarybos pirmininkui pasiūlymus dėl tarybos posėdžio sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės sudarymo;

60.2. siūlyti tarybos posėdyje svarstytinus klausimus;

60.3. susipažinti su nagrinėjimui pateiktais dokumentais;

60.4. reikšti pastabas ir teikti pasiūlymus tarybos nagrinėjamais klausimais;

60.5. negalėdami dalyvauti tarybos posėdyje, raštu pateikti nuomonę apie svarstomą (-us) klausimą (-us);

60.6. teikti pasiūlymus dėl tarybos veiklos tobulinimo.

61. Tarybos narių pareigos:   

61.1. pasirengti posėdžiams ir dalyvauti juose;

61.2. laiku vykdyti kultūros ministro ir tarybos pirmininko ar jo pavaduotojo pavedimus;

61.3. dalyvauti aiškinant visuomenei tarybos siūlymus.

62. Tarybos pirmininkas:

62.1. sudaro tarybos posėdžių darbotvarkes;

62.2. atsako už tarybos veiklą;

62.3. atstovauja tarybą valstybės institucijose, teismuose ir tarptautinėse organizacijose arba įgalioja atstovauti kitą (-us) tarybos narį (-ius);

62.4. sprendžia dėl tarybos nario nusišalinimo nuo svarstomų klausimų;

62.5. teikia sąrašą tvirtinti kultūros ministrui;

62.6. ne rečiau kaip kartą per metus LKT pristato tarybos veiklos rezultatus.              

____________________

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo

regionuose tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO REGIONE VERTINIMO

KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

 

Vertinimo kriterijai:

1. projekto atitiktis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems tikslams (0–30 balų);   

Vertinamų tikslų aprašai

Vertinant atitiktį tikslui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

1. Skatinti kūrybinių raiškų įvairovę. (Projektu siekiama skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, naujas kūrybines formas ir profesionalių kultūros ir meno kūrėjų iniciatyvas konkrečioje apskrityje. Šiuo tikslu taip pat siekiama praplėsti kultūros infrastruktūros objektuose vykdomų veiklų įvairovę.)

2. Stiprinti vietos kultūrinį identitetą.

(Projektu siekiama kurti apskrities kultūrinį tapatumą, skatinti kūrybinių miestų ir miestelių formavimąsi, aktualizuoti bei kūrybinėms iniciatyvoms pritaikyti konkrečioje apskrityje esantį kultūros paveldą, pritraukti kultūrinio turizmo dalyvius į apskritį bei kurti apskrities identiteto komunikavimo priemones, panaudojant kultūros ir meno veiklas.)

3. Skatinti bendradarbiavimą.

(Projekto metu vyksta kultūros įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimas šalies viduje: tarp apskričių ir (arba) savivaldybių (įskaitant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos), ir (arba) tarptautinis bendradarbiavimas: su esamais užsienio partneriais ir (arba) užmezgant naujus kontaktus. Šiuo bendradarbiavimu siekama plėtoti  profesionaliojo meno bei bendruomenių projektų sklaidą ir (arba) kultūros ir meno vadybos praktikas, rengiant bendrus projektus.)

30

Atitiktis vertinamiems tikslams vertinama 30 balų, jei projektas visiškai atitinka bent vieną vertinamą tikslą.

23

Atitiktis vertinamiems tikslams vertinama 23 balais, jei projektas, atitinkantis vertinamą (-us) tikslą (-us), atitinka jį (-uos) daugiau nei vidutiniškai.

15

Atitiktis vertinamiems tikslams vertinama 15 balų, jei projektas, atitinkantis vertinamą (-us) tikslą (-us), atitinka jį (-uos) vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinamiems tikslams vertinama 8 balais, jei projektas, atitinkantis vertinamą (-us) tikslą (-us), atitinka jį (-uos)  mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinamiems tikslams vertinama 0 balų, jei projektas visiškai neatitinka nei vieno vertinamo tikslo.

 

 

2. projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0-30 balų);

Vertinimo kriterijaus

aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto meninės ir (ar) kultūrinės veiklos kokybė yra aukšta, numatyti profesionalūs ir (arba) bendruomenių kultūros ir meno projektų dalyviai.

30

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jei projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

23

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo ir (arba) visiškai neatitinka nei vieno vertinamo tikslo.

 

3. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius) (0-20 balų):

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto vadovas ir projektą įgyvendinanti komanda yra  įgyvendinę  panašaus pobūdžio  projektų.  Įgyvendinti projektai buvo sėkmingi, rezultatyvūs, gerai įvertinti  visuomenės ir  profesionalų. Projekto veiklų kalendorius suplanuotas logiškai.   

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo ir (arba) visiškai neatitinka nei vieno vertinamo tikslo.

 

4. projekto veiklų ir rezultatų sklaida  (0-20 balų):

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto kultūrinės ir (ar) meninės veiklos planuojami rezultatai pristatyti aiškiai ir suprantamai bei yra realūs ir pasiekiami. Užtikrinamas projekto prieinamumas, visuomenės informavimas ir sklaida.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo ir (arba) visiškai neatitinka nei vieno vertinamo tikslo.

___________________________

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo 

regionuose tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

EKSPERTŲ VERTINIMO BALŲ APRAŠAS

 

Vertinimo kriterijus: ekspertų patirtis kultūros ar meno srityje, žinios ir gebėjimai, padėsiantys įgyvendinti tarybos funkcijas.

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį kriterijui galimi skirti balai

Galimo skirti balo reikšmė

Ekspertas turi pakankamai žinių ir gebėjimų, padėsiančių įgyvendinti tarybos funkcijas, yra pateikta  pagrįsta motyvacija būti tarybos nariu.     

 

 

 

 

 

5

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, jei ekspertas visiškai atitinka kriterijaus aprašą.

4

Atitiktis kriterijui vertinama 4 balais, jei ekspertas kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

3

Atitiktis kriterijui vertinama 3 balais, jei ekspertas kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

2

Atitiktis kriterijui vertinama 2 balais, jei ekspertas kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

1

Atitiktis kriterijui vertinama 1 balu, jei ekspertas kriterijaus aprašą atitinka minimaliai.

________________