Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2021–2030 METŲ plėtros programos valdytojos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SOCIALINĖS SUTELKTIES PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 10 d. Nr. 931

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2.2 ir 2.7 uždavinius, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Patvirtinti 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                       Monika Navickienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 931

 

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

SOCIALINĖS SUTELKTIES PLĖTROS PROGRAMA

 

 

I SKYRIUS

Plėtros programos paskirtis

 

Valstybės veiklos sritis

9. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS

 

Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinių įtraukimo į Programą logika

Įgyvendinant NPP 2.2 uždavinį „Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę“ ir 2.7 uždavinį „Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą“, 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) socialinės sutelkties plėtros programa bus siekiama spręsti kompleksines problemas, dėl kurių asmenys, priklausantys socialiai jautrioms ar pažeidžiamoms socialinėms grupėms (neįgalieji, įskaitant neįgalius vaikus, senyvo amžiaus asmenys, mažiau galimybių turintis jaunimas, benamiai, asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų, ir pan.), patiria socialinę atskirtį, skurdą, smurtą, gali būti diskriminuojami ar stigmatizuojami, susiduria su įvairiais sunkumais įsidarbindami ar kreipdamiesi socialinės pagalbos. Įgyvendinant šiuos uždavinius, bus laikomasi individualizuoto požiūrio, siekiama, kad paslaugos būtų teikiamos kuo arčiau žmogaus ir kuo geriau atitiktų jo poreikius, padėtį, galimybes.

 

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas

2.2 uždavinys. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

 

NPP uždavinio rodiklis ir (ar) tikslo rodiklis:

2.2.1. 65 metų ir vyresnių asmenų skurdo rizikos lygis, proc. (2020 m. – 36 proc., 2025 m. – 30 proc., 2030 m. – 25 proc.);

2.2.2. Asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo apribota, skurdo rizikos lygis, proc. (2020 m. – 32 proc., 2025 m. – 28 proc., 2030 m. – 23 proc.);

2.2.3. Neįgaliųjų gyvenimo kokybės indeksas, balais (2019 m. – 52, 2025 m. – 57, 2030 m. – 63);

2.2.4.Socialinį būstą gavusių asmenų (šeimų) dalis nuo jo laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus, proc. (2020 m. – 7,9 proc., 2025 m. – 42 proc., 2030 m. – 88 proc.);

2.2.5.Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro gyventojų, susiduriančių su skurdo rizika ar socialine atskirtimi, skaičiaus, proc. (2019 m. – 15,8 proc., 2025 m. – 17 proc., 2030 m. – 25 proc.).

 

1 problema – daugiau nei trečdalis neįgaliųjų ir šeimų, auginančių neįgalų vaiką, skursta ar patiria socialinę atskirtį.

 

Spręstinos 1 problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka):

1.1. Nekoordinuotai ir nekompleksiškai teikiamos socialinės integracijos, sveikatos ir švietimo (ugdymo) paslaugos asmenims, turintiems įgimtą ar įgytą negalią;

1.2. Nustatant negalią, vadovaujamasi tik medicininiais kriterijais, neatsižvelgiama į individualius poreikius ir jų tenkinimo galimybes;

1.3. Dėl nepritaikytos viešųjų paslaugų infrastruktūros net 65 proc. neįgaliųjų patiria sunkumų savarankiškai gyvendami, naudodamiesi viešosiomis paslaugomis, įsigydami prekių ar paslaugų;

1.4. Nesukurtos tinkamos sąlygos šeimoms, auginančioms ar prižiūrinčioms neįgalius asmenis, derinti šeimos įsipareigojimus ir darbą;

1.5. Nevienodas paslaugų neįgaliesiems prieinamumas savivaldybėse, menkas savivaldybių įsitraukimas į bendruomeninių paslaugų planavimą ir organizavimą;

1.6. Darbuotojams, teikiantiems pagalbą ir paslaugas neįgaliesiems, trūksta specialiųjų darbo su neįgaliaisiais ir jų šeimos nariais žinių;

1.7. Trūksta paslaugų (atokvėpio) šeimos nariams, prižiūrintiems namuose asmenį, turintį sunkią negalią;

1.8. Negalios išmokos (pensijos ir tikslinės kompensacijos) neužtikrina tinkamo specialiųjų poreikių, susijusių su negalia, patenkinimo, nes yra mažesnės nei skurdo rizikos riba;

1.9. Nepakankamas visuomenės supratimas apie neįgaliųjų įtraukties į bendruomeninį gyvenimą svarbą ir individualius neįgaliųjų poreikius.

 

Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 1 problema:

09-003-02-02-01 Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą (šalinamos 1 problemos 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 priežastys);

09-003-02-02-02 Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą (prisidedama prie 1 problemos 1.1 priežasties šalinimo ir šalinama 2 problemos 2.2 priežastis);

09-003-02-02-11 Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus (regionuose taikoma priemonė, kuria prisidedama prie 1 problemos 1.1, 1.5 priežasčių, 2 problemos 2.2 priežasties, 3 problemos 3.2 priežasties, 6 problemos 6.4–6.6 priežasčių, 7 problemos 7.2–7.3 priežasčių šalinimo);

09-003-02-02-06 Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus (prisidedama prie 1 problemos 1.9 priežasties, 4 problemos 4.2–4.6 priežasčių, 5 problemos 5.3 priežasties šalinimo).

 

Priemonės, numatytos kitose plėtros programose:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje SADM valdomoje Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programoje:

09-005-02-06-01 Užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems (prisidedama prie 1 problemos 1.3 priežasties šalinimo);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje SADM valdomoje Įtraukios darbo rinkos plėtros programoje (toliau – Įtraukios darbo rinkos PP):

09-001-02-03-02 Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą (prisidedama 1 problemos 1.4 priežasties šalinimo);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje SADM valdomoje Pajamų nelygybės mažinimo plėtros programoje (toliau – Pajamų nelygybės mažinimo PP):

09-002-02-01-03 Tobulinti vienišų pensinio amžiaus asmenų ir vienišų neįgaliųjų pajamų apsaugos sistemą (prisidedama prie 1 problemos 1.8 priežasties šalinimo);

09-002-02-01-04 Tobulinti minimalių pajamų apsaugos sistemą (prisidedama prie 1 problemos 1.8 priežasties šalinimo).

 

 

2 problema – daugiau nei trečdalis vyresnio amžiaus (65+)[1]  žmonių patiria skurdą ar socialinę atskirtį.

 

Spręstinos 2 problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka):

2.1. Ribotos vyresnio amžiaus žmonių galimybės išlikti darbo rinkoje ir aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime;

2.2. Didėjant vyresnio amžiaus žmonių skaičiui visuomenėje, trūksta jų poreikius atitinkančių integruotų socialinių paslaugų;

2.3. Daugiau nei 60 proc. senatvės pensijų gavėjų gauna pensijas (disponuojamos pajamos), mažesnes nei skurdo rizikos riba;

2.4. Penktadalis vyresnio amžiaus asmenų patiria energetinį skurdą, nes būstui išlaikyti išleidžia apie 30 proc. disponuojamų pajamų.

 

Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 2 problema:

09-003-02-02-03 Didinti senyvo amžiaus asmenų socialinį aktyvumą (šalinama 2 problemos 2.1 priežastis);

09-003-02-02-04 Plėtoti pagalbos senyvo amžiaus asmenims sistemą (šalinama 2 problemos 2.2 priežastis);

09-003-02-02-02 Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą (prisidedama prie 2 problemos 2.2 priežasties ir 1 problemos 1.1 priežasties šalinimo);

09-003-02-02-11 Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus (regionuose taikoma priemonė, kuria prisidedama prie 1 problemos 1.1, 1.5 priežasčių, 2 problemos 2.2 priežasties, 3 problemos 3.2 priežasties, 6 problemos 6.4–6.6 priežasčių, 7 problemos 7.2–7.3 priežasčių šalinimo).

 

Priemonės, numatytos kitose plėtros programose:

Įtraukios darbo rinkos PP:

09-001-02-03-02 Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą (prisidedama prie 2 problemos 2.1 priežasties šalinimo);

Pajamų nelygybės mažinimo PP:

09-002-02-01-01 Didinti pensinio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų, įgijusių teisę gauti valstybinio socialinio draudimo išmokas, disponuojamas pajamas

(prisidedama prie 2 problemos 2.3 priežasties šalinimo);

09-002-02-01-02 Didinti pensinio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų, kurie neįgijo teisės gauti valstybinio socialinio draudimo išmokų, pajamas

(prisidedama prie 2 problemos 2.3 priežasties šalinimo);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) valdomoje Švietimo plėtros programoje (toliau – Švietimo PP) (prisidedama prie 2 problemos 2.1 priežasties šalinimo);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) valdomoje Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programoje (prisidedama prie 2 problemos 2.1 ir 2.2 priežasčių šalinimo);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – EM) valdomoje Energetikos plėtros programoje (prisidedama prie 2 problemos 2.4 priežasties šalinimo);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – KM) Kultūros ir kūrybingumo plėtros programoje (prisidedama prie 2 problemos 2.1 priežasties šalinimo).

3 problema – mažiau galimybių turinčio jaunimo socialinė atskirtis ir negebėjimas integruotis į visuomenės gyvenimą.

 

Spręstinos 3 problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka):

3.1. Apie dešimtadalį jaunų žmonių nedalyvauja formaliojo švietimo sistemoje, darbo rinkoje ir (arba) mokymuose;

3.2. Pradedantiems savarankišką gyvenimą jauniems žmonėms trūksta bendrųjų, socialinių kompetencijų;

3.3. Mažiau galimybių turintis jaunimas neturi reikiamų kompetencijų, kad galėtų gyventi savarankiškai.

 

Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 3 problema:

09-003-02-02-05 Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą (šalinama 3 problemos 3.2 priežastis);

09-003-02-02-11 Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus (regionuose taikoma priemonė, kuria prisidedama prie 1 problemos 1.1 priežasties, 2 problemos 2.2 priežasties, 3 problemos 3.2 priežasties, 6 problemos 6.4–6.6 priežasčių, 7 problemos 7.2–7.3 priežasčių šalinimo).

 

Priemonės, numatytos kitose plėtros programose:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje SADM valdomoje Šeimos politikos stiprinimo plėtros programoje (toliau – Šeimos politikos stiprinimo PP):

09-004-02-05-02 Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms (prisidedama prie 3 problemos 3.3 priežasties šalinimo);

Švietimo PP numatytos priemonės (prisidedama prie 3 problemos 3.1 priežasties šalinimo).

 

4 problema – socialinė atskirtis dėl galimos diskriminacijos (lyties, socialinės padėties, amžiaus, negalios, kalbos, kilmės, rasės, tautybės, pilietybės, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, tikėjimo, sveikatos būklės ar kitu pagrindu).

 

Spręstinos 4 problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka):

4.1. Socialinis-emocinis ugdymas ne visada atliepia lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo poreikius;

4.2. Neužtikrinama pagalba nukentėjusiesiems nuo incidentų, susijusių su diskriminacija ar neapykanta;

4.3. Nėra gerai veikiančios pranešimų apie incidentus, susijusius su neapykanta, sistemos, egzistuoja nebaudžiamumas;

4.4. Socialinės partnerystės trūkumai lygių galimybių srityje;

4.5. Viešojo sektoriaus veikloje neužtikrinamas vertikaliojo ir horizontaliojo lygių galimybių principų įgyvendinimas, lemiantis lygių galimybių neužtikrinimą;

4.6. Persikertančioji nelygybė (diskriminacija keliais pagrindais);

4.7. Fragmentuota pabėgėlių ir trečiųjų šalių piliečių socialinės integracijos sistema.

Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 4 problema:

09-003-02-02-06 Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus (šalinamos 4 problemos 4.1–4.6 priežastys, prisidedama prie 1 problemos 1.4 priežasties ir 5 problemos 5.3 priežasties šalinimo);

09-003-02-02-07 Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą (šalinama 4 problemos 4.7 priežastis).

 

Priemonės, numatytos kitose plėtros programose:

Švietimo PP numatytos priemonės (prisidedama prie 4 problemos 4.1 priežasties šalinimo).

 

5 problema – aukštas smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš vaikus lygis.

 

Spręstinos 5 problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka):

5.1. Nepakankamai efektyviai veikianti pagalbos ir paslaugų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir asmenims, siekiantiems atsisakyti smurtinio elgesio, teikimo sistema;

5.2. Nepakankamai efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas;

5.3. Visuomenės švietimo spragos, lemiančios smurto artimoje aplinkoje toleravimą.

 

Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 5 problema:

09-003-02-02-08 Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje srityje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (šalinamos 5 problemos 5.1–5.2 priežastys);

09-003-02-02-06 Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus (prisidedama prie 1 problemos 1.4 priežasties, 4 problemos 4.2–4.6 priežasčių, 5 problemos 5.3 priežasties šalinimo).

 

Priemonės, numatytos kitose plėtros programose:

Šeimos politikos stiprinimo PP:

09-004-02-05-01 Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje (prisidedama prie 5 problemos 5.3 priežasties šalinimo).

 

6 problema – socialinė atskirtis dėl socialinės elgsenos (asmenys, turintys įvairių priklausomybių, iš įkalinimo įstaigų išėję asmenys, benamiai).

 

Spręstinos 6 problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka):

6.1. Iš artimos aplinkos perimta sveikatai žalinga elgsena;

6.2. Prasta emocinė (ypač vyrų) sveikata ir dažnai pasitaikanti sveikatai žalinga elgsena;

6.3. Neigiamas visuomenės ir darbdavių požiūris į priklausomybių turinčius asmenis, asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų, benamius;

6.4. Prevencinių priemonių trūkumas ir specializuotos socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, stoka;

6.5. Nepakankama apimtimi įgyvendinamos nusikalstamo elgesio keitimo, pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos asmenims programos;

6.6. Nėra benamystės prevencijos mechanizmo.

 

Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 6 problema:

09-003-02-02-09 Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms (šalinamos 6 problemos 6.2–6.6 priežastys);

09-003-02-02-11Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus (regionuose taikoma priemonė, kuria prisidedama prie 1 problemos 1.1 priežasties, 2 problemos 2.2 priežasties, 3 problemos 3.2 priežasties, 6 problemos 6.4–6.6 priežasčių, 7 problemos 7.2–7.3 priežasčių šalinimo).

 

Priemonės, numatytos kitose plėtros programose:

Šeimos politikos stiprinimo PP:

09-004-02-05-02 Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms (prisidedama prie 6 problemos 6.1 priežasties šalinimo);

SAM Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programoje numatytos priemonės (prisidedama prie 6 problemos 6.1.–6.3 priežasčių šalinimo).

 

7 problema – būsto prieinamumas.

 

Spręstinos 7 problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka):

7.1. Nėra išsamios būsto prieinamumo analizės ir ilgalaikės būsto prieinamumo plėtros krypčių;

7.2. Lėta savivaldybių socialinio būsto fondo plėtra, efektyvaus socialinio būsto fondo panaudojimo formų trūkumas;

7.3. Neišplėtota nuomojamo būsto rinka;

7.4. Per mažos subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti šių kreditų gavėjams.

 

Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 7 problema:

09-003-02-02-10 Didinti būsto prieinamumą socialiai pažeidžiamiems asmens (prisidedama prie 7 problemos 7.1–7.4 priežasčių šalinimo);

09-003-02-02-11 Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus (regionuose taikoma priemonė, kuria prisidedama prie 1 problemos 1.1 priežasties, 2 problemos 2.2 priežasties, 3 problemos 3.2 priežasties, 6 problemos 6.4–6.6 priežasčių, 7 problemos 7.2 priežasties šalinimo).

 

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas

2.7 uždavinys. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą

 

NPP uždavinio rodiklis ir (ar) tikslo rodiklis:

2.7.1. Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas, balais (2019 m. – 2,5; 2025 m. – 2,1; 2030 m. – 1,9);

2.7.2. Pilietinės galios indeksas, balais (2019 m. – 39,7; 2025 m. – 45; 2030 m. – 53).

 

8 problema – mažas visuomenės socialinis aktyvumas, dalyvavimas bendruomeninėse veiklose ir sprendimų priėmimo procesuose.

 

Spręstinos 8 problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka):

8.1.      Gyventojai jaučiasi neturintys galios daryti įtaką priimant valstybei svarbius sprendimus;

8.2.      Mažas visuomenės dalyvavimas savanoriškoje, pilietinėje ir bendruomeninėje veikloje;

8.3.      Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojams trūksta žinių ir gebėjimų efektyviai, patraukliai įtraukti piliečius į sprendimų priėmimo procesus, taip pat duomenų, kurie įgalintų formuoti efektyvias bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau – NVO) priemones.

 

Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 1 problema:

09-003-02-07-12 Didinti visuomenės ir NVO dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose (šalinama 8 problemos 8.1 priežastis);

09-003-02-07-13 Stiprinti ir plėtoti savanorišką veiklą (šalinama 8 problemos 8.2 priežastis).

9 problema – silpnos pilietinės visuomenės organizacijos (toliau – PVO): dažna darbuotojų kaita, trūksta lyderių, trūksta darbo su savanoriais, organizacinio planavimo, atstovavimo (advokacijos) įgūdžių.

Spręstinos 9 problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka):

9.1. PVO veiklą varžanti reguliacinė aplinka;

9.2. PVO silpnai įtraukiamos į viešųjų paslaugų teikimą;

9.3. Finansavimo mechanizmai nėra tvarūs.

 

Pažangos priemonės, kuriomis sprendžiama 2 problema:

09-003-02-07-14 Kurti NVO plėtrai palankią reguliacinę aplinką (šalinama 9 problemos 9.1 priežastis, prisidedama prie 8 problemos 8.3 priežasties šalinimo);

09-003-02-07-15 Plėtoti NVO įgalinimo teikti socialinės srities viešąsias paslaugas modelį (šalinama 9 problemos 9.2 priežastis);

09-003-02-07-16 Kurti tvarius, inovacijomis grįstus NVO finansavimo mechanizmus (šalinama 9 problemos 9.3 priežastis).

 

II SKYRIUS

FINANSINIŲ PROJEKCIJŲ DALIS

 

NPP uždavinys

Finansinės projekcijos, tūkst. Eur  [2]

Finansavimo šaltiniai

1

2

3

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

235 217,31

Europos socialinis fondas + (toliau – ESF+ )

332 513,61

Europos regioninės plėtros fondas, iš kurio lėšų skiriama regioninei pažangos priemonei „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ (09-003-02-02-11) įgyvendinti

 

39 368,34

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (toliau – PMIF)

30 307,00

Valstybės biudžeto lėšos

20,00

Kiti tarptautiniai finansavimo šaltiniai (Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (toliau – EaSI), Teisių, lygybės ir pilietybės programa (toliau – REC) ir kt.)

2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą

6 354,05

ESF+

20,00

Kiti tarptautiniai finansavimo šaltiniai (EaSI, REC ir kt.)

 

Plėtros programai įgyvendinti iš viso skirta:

643 800,31

 

 

 

III SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONIŲ RINKINYS

 

 

 

 

Priemonės kodas

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo NPP uždavinys

Kiti NPP uždaviniai

Būtinos sąlygos

Dalyvaujančios institucijos

Priemonės rezultato rodiklio pavadinimas

Priemonės rezultato rodiklio reikšmės

Priemonės papildomas požymis: LRV ĮP, HP, NRD [3]

Pradinė

2030 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09-003-02-02-01

Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą

 

 

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

 

 

 

2.6. Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse

 

ŠMSM, SAM,

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM),

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM), savivaldybės

Neįgaliųjų, pasinaudojusių socialinės integracijos priemonėmis, skirtomis jų socialinei atskirčiai mažinti, dalis nuo visų šių priemonių gavėjų skaičiaus (proc.)

33

(2021)

42

LRV ĮP

 

Lygių galimybių visiems HP

 

NRD

 

Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis

(proc.)

90,8

(2020)

95

Asmenų, palankiai vertinančių bendruomeni-nių paslaugų, susijusių su vaiko garantijų sistema, kokybę, dalis (proc.) 

90,8

(2020)

95

09-003-02-02-02

Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą

 

 

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

 

2.5. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus

 

2.6. Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse

 

SAM, savivaldybės

Integralios pagalbos paslaugų gavėjų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis (proc.)

 

 

90,8

(2020)

95

LRV ĮP

 

Lygių galimybių HP

 

NRD

09-003-02-02-03

Didinti senyvo amžiaus asmenų socialinį aktyvumą

 

 

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

2.10. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą

 

3.5. Įdiegti efektyvią ir veiksmingą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, siekiant asmens gebėjimų ir kvalifikacijos darnos su asmens, darbo rinkos ir aplinkos poreikiais

 

SAM, KM, ŠMSM, EM,

savivaldybės

 

 

Per paskutines 4 savaites besimokiusių 65–74 metų asmenų dalis (proc.)[4]

1,9

(2020)

 

4

 

LRV ĮP

 

Lygių galimybių HP

 

09-003-02-02-04

Plėtoti pagalbos senyvo amžiaus asmenims sistemą

 

 

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

 

 

SAM, savivaldybės

Senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines paslaugas naujoje ar modernizuoto-je

infrastruktūro-je, skaičius per metus

0

(2021)

512

LRV ĮP

 

Lygių galimybių HP

 

09-003-02-02-05

Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

2.5. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus

 

3.2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui

 

ŠMSM,

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės

 

 

 

Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, kurie, baigę dalyvauti veiklose, pradėjo savanoriauti, mokytis, ieškoti darbo arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą, dalis (proc.)

13

(2020)

30

LRV ĮP

 

Lygių galimybių HP

 

Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, kurie teigia, kad gaunamos paslaugos jiems padarė teigiamą poveikį, dalis (proc.)

0

(2021)

60

09-003-02-02-06

Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus

 

 

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

2.3. Didinti darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybes ir užimtumo rėmimo sistemos veiksmingumą ir efektyvumą

 

 

ŠMSM, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – TM), FM, KM,

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (toliau – GP), Nacionalinė teismų administracija,

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba,

Lietuvos statistikos departamentas,

savivaldybės

Asmenų, kurie, baigę dalyvauti veiklose, skatinančiose moterų ir vyrų lygybę bei apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, įgijo kompetencijų, dalis (proc.)

 

0

(2021)

 

85

 

Lygių galimybių HP

 

LRVĮP

09-003-02-02-07

Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą

 

 

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

 

4.3. Skatinti visapusišką tautinių mažumų integraciją

 

ŠMSM, VRM, KM, savivaldybės

 

 

Paramą gavusių PMIF projektų dalyvių, teigiančių, kad dalyvavimas veiklose buvo naudingas jų integracijai, skaičius [5]

 

0

(2021)

5 000

Lygių galimybių HP

 

LRVĮP

09-003-02-02-08

Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje srityje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbia-vimą

 

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

2.5. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus

 

2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomenišku-mą

 

SAM, VRM, TM, GP, savivaldybės

 

 

Asmenų, kurie, baigę dalyvauti veiklose, skatinančiose moterų ir vyrų lygybę bei apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, įgijo kompetencijų, dalis (proc.)

0

(2021)

85

Lygių galimybių HP

 

LRV ĮP

Gyventojų, nepakančių smurtui artimoje aplinkoje, dalis

(proc.)

89

(2020)

95

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų, gavusių specializuotą kompleksinę pagalbą specializuotos pagalbos centruose (toliau – SPC),

dalis nuo asmenų, kurių pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje registruoti policijoje

(proc.)

20

(2021)

60

Savivaldybių, kuriose prieinamos smurtinio elgesio keitimo programos, skaičius

12

(2021)

60

09-003-02-02-09

Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms

 

 

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

2.5. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus

 

2.10. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą

 

SAM, ŠMSM, KM, TM, VRM, savivaldybės

 

 

Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, kurie, baigę dalyvauti veiklose, pradėjo savanoriauti, mokytis, ieškoti darbo arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą, dalis (proc.)

13

(2020)

30

LRV ĮP

 

Lygių galimybių HP

 

Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, kurie teigia, kad paslaugos jiems padarė teigiamą poveikį, dalis (proc.)

0

(2020)

60

 

Asmenų, kurie, baigę dalyvauti veiklose, pradėjo mokytis, ieškoti darbo, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą, dalis (proc.)

45

(2020)

 

45

 

09-003-02-02-10

Didinti būsto prieinamumą socialiai pažeidžiamiems asmens

 

 

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, FM, VRM,

savivaldybės

Asmenų (šeimų), gavusių paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, skaičiaus padidėjimas, palyginti su 2020 m. (proc.)

0

(2020)

 

24

LRV ĮP

 

 

Lygių galimybių HP

 

09-003-02-02-11

Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus

 

 

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą

 

7.2. Didinti darbo vietų pasiekiamumą ir viešųjų paslaugų prieinamumą visiems

 

 

Patvirtintose regionų plėtros planų priemonėse numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos

1 d. parengti ir suderinti su SADM regio-niniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktū-ros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai

VRM, savivaldybės

Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus

(proc.)

15,8

(2019)

25

Regioninė pažangos priemonė

(toliau – RPP)

 

LRV ĮP

 

 

Lygių galimybių HP

 

Patvirtintose regionų plėtros planų priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms

Socialinį būstą gavusių asmenų (šeimų) dalis nuo jo laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus (proc.)

7,9

(2020)

88

09-003-02-07-12

Didinti visuomenės ir NVO dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose

 

2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą

 

NVO dalyvavimas

VRM, TM, FM

Visuomenės pilietinis aktyvumas (balais)

(PGI indekso dalis)

33,8

(2019)

45

LRV ĮP

 

 

 

09-003-02-07-13

Stiprinti ir plėtoti savanorišką veiklą

 

 

 

2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą

 

 

VRM, FM

Ilgalaikėje savanoriškoje veikloje dalyvaujančių asmenų dalis (proc.)

Nėra duomenų

(2021)

6

LRV ĮP

 

Gyventojų, įsitraukusių į savanorišką veiklą, dalis (proc.)

14,6

(2020)

22

Asmenų, sėkmingai baigusių dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal nacionalinį savanoriškos veiklos modelį, dalis (proc.)

0

(2021)

30

09-003-02-07-14

Kurti NVO plėtrai palankią reguliacinę aplinką

 

 

2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą

 

 

FM, TM VRM, EIM

Teisinės aplinkos palankumo PVO plėtrai balas (PVO tvarumo indeksas)

2.2

(2020)

1.5

LRV ĮP

 

09-003-02-07-15

Plėtoti NVO įgalinimo teikti socialinės srities viešąsias paslaugas modelį

 

 

2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą

2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

 

2.5. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus

 

 

FM, VRM, EIM

Savivaldybių, kuriose, į socialinės srities viešųjų paslaugų teikimą įtraukus nevyriausybi-nes ir bendruomeni-nes organizacijas, įvyko teigiamas pokytis, skaičius (vnt.)

Nėra duomenų

(2021)

16

LRV ĮP

 

09-003-02-07-16

Kurti tvarius, inovacijomis grįstus NVO finansavimo mechanizmus

 

 

2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą

 

 

FM, TM, VRM, EIM

PVO finansinio tvarumo balas (PVO tvarumo indeksas)

3.1

(2020)

2.5

LRV ĮP

 

 

_______________________[1] Senatvės pensinio amžiaus sulaukusių (65 metų ir vyresnių) asmenų grupė

 

[2] Nurodant lėšas, vadovaujamasi aktualiomis NPP finansinėmis projekcijomis 2021–2030 m. ir jų paskirstymu pagal NPP strateginius tikslus bei asignavimų valdytojus. Finansinės projekcijos bus reguliariai peržiūrimos ir pagal poreikį tikslinamos.

 

[3] LRV ĮP – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano priemonė; HP – priemonė, kuria prisidedama prie darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo) ir (ar) lygių galimybių visiems horizontaliojo principo įgyvendinimo; NRD – Nacionalinės reformų darbotvarkės įgyvendinimo priemonė; RPP – regioninė pažangos priemonė.

[4] https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

[5]PMIF rodiklis