Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SPRENDIMŲ DĖL BUVUSIŲ SODYBŲ ATSTATYMO GAMTINIUOSE IR KOMPLEKSINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR VALSTYBINIUOSE PARKUOSE PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 12 d. Nr. 106

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 7 punktu ir 13 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

patvirtinti Sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose priėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Mažeika

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 106

 

SPRENDIMŲ DĖL BUVUSIŲ SODYBŲ ATSTATYMO GAMTINIUOSE IR KOMPLEKSINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR VALSTYBINIUOSE PARKUOSE PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato prašymų atstatyti buvusias sodybas gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose (nacionaliniuose ir regioniniuose) parkuose (toliau – saugomose teritorijose) ir kitų dokumentų pateikimo ir nagrinėjimo, sprendimų priėmimo tvarką.

2. Sprendimus dėl buvusių sodybų atstatymo valstybės įsteigtose saugomose teritorijose priima šių saugomų teritorijų direkcijos, o dėl buvusių sodybų atstatymo savivaldybių tarybų įsteigtose saugomose teritorijose – savivaldybių administracijos.

3. Tvarkos aprašas netaikomas tais atvejais, kai yra priimti teismo sprendimai dėl sodybos buvimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos miškų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

5. Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, siekiantys atstatyti buvusią sodybą saugomoje teritorijoje esančiame žemės sklype, arba sodybos buvę savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą, siekiantys atstatyti buvusią sodybą privačioje miško žemėje, esančioje saugomoje teritorijoje (toliau – pareiškėjai), teikia prašymą raštu (tiesiogiai atvykus į saugomos teritorijos direkciją arba savivaldybės administraciją arba atsiuntus prašymą paštu, faksu ar elektroniniu paštu) atitinkamai saugomos teritorijos direkcijai arba savivaldybės administracijai pagal žemės sklypo buvimo vietą. Pareiškėjai, norintys atstatyti buvusią sodybą valstybės įsteigtame gamtiniame ar kompleksiniame draustinyje, neturinčiame direkcijos, kreipiasi į atitinkamos saugomos teritorijos direkciją, priskirtą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu.

6. Pareiškėjas prašyme dėl buvusios sodybos atstatymo saugomoje teritorijoje nurodo saugomos teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas ir kuriame norima atstatyti sodybą, pavadinimą, žemės sklypo kadastro numerį ir pateikia žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir buvusios sodybos buvimo faktą ir vietą patvirtinančius dokumentus (valstybės archyvų direktorių ar jų įgaliotų asmenų patvirtintas valstybės archyvuose saugomų kartografinių dokumentų kopijas) arba sutikimą, kad saugomos teritorijos direkcija arba savivaldybės administracija galėtų gauti šiuos duomenis iš valstybės archyvų pareiškėjui apmokėjus teisės aktais nustatytą archyvų teikiamos paslaugos mokestį.

Tais atvejais, kai prašymą dėl buvusios sodybos saugomoje teritorijoje esančioje privačioje miško žemėje atstatymo pateikia tos sodybos savininko pirmos, antros ar trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą, su prašymu pateikiami savininko nuosavybės teisę į buvusią sodybą patvirtinantys dokumentai ir nurodytų įpėdinių paveldėjimo teisę patvirtinantys dokumentai.

7. Gavusi prašymą ir visus dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 6 punkte, saugomos teritorijos direkcija arba savivaldybės administracija prašymą nagrinėja, sprendimą priima ir atsakymą pateikia Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka ir terminais. Tais atvejais, kai saugomos teritorijos direkcija arba savivaldybės administracija pati kreipiasi į valstybės archyvus prašydama pateikti valstybės archyvuose saugomų kartografinių dokumentų kopijas, terminas pradedamas skaičiuoti nuo valstybės archyvų pateikto atsakymo gavimo dienos.

Tiek, kiek prašymų pateikimo ir priėmimo tvarkos nereglamentuoja šis Tvarkos aprašas, prašymai teikiami ir priimami Taisyklių nustatyta tvarka.

8. Saugomos teritorijos direkcija ar savivaldybės administracija priima sprendimą, kad pareiškėjo prašyme nurodytame žemės sklype, kuriame norima atstatyti buvusią sodybą, leidžiama atstatyti buvusią sodybą, jeigu valstybės archyvuose saugomų kartografinių dokumentų kopijose galima identifikuoti nurodytame žemės sklype buvusios sodybos pastatus (priklausomai nuo mastelio – vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastato (namo) su jo priklausiniais ar be jų kontūrai arba visa sodyba pažymėti sutartiniais ženklais, kurių paaiškinimas pateiktas žemėlapio legendoje).

9. Saugomos teritorijos direkcija ar savivaldybės administracija priima sprendimą, kad nėra galimybės atstatyti buvusią sodybą, jeigu valstybės archyvuose saugomų kartografinių dokumentų kopijose pareiškėjo prašyme nurodytame žemės sklype, kuriame norima atstatyti buvusią sodybą, nėra galimybės identifikuoti buvusios sodybos pastatus (nepažymėti vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastato (namo) su jo priklausiniais ar be jų kontūrai arba jos atskiri pastatai arba visa sodyba nepažymėta sutartiniais ženklais, kurių paaiškinimas pateiktas žemėlapio legendoje) arba teise atkurti konkrečią buvusią sodybą jau buvo pasinaudota (realizuota statytojo teisė pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą).

10. Tais atvejais, kai iš pateiktų valstybės archyvuose saugomų kartografinių dokumentų kopijų matyti, kad žemės sklype, kuriame norima atstatyti buvusią sodybą, buvo pastatyti tik vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastato (namo) priklausiniai, o vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatas (namas) buvo pastatytas kitame žemės sklype, pirmajame žemės sklype sodybos atstatyti neleidžiama. Sodybą leidžiama atstatyti tik tame žemės sklype, kuriame buvo vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatas (namas). Tais atvejais, kai plotas, kuriame buvo norimos atstatyti sodybos gyvenamasis namas, patenka į kelis žemės sklypus, sodybą leidžiama atstatyti tik tame žemės sklype, į kurį patenka didžioji dalis namo.

11. Priimtame sprendime nurodoma: motyvai, kuriais remiantis priimtas sprendimas; leidžiama ar neleidžiama atstatyti buvusią sodybą pareiškėjo prašyme nurodytame žemės sklype; sprendimo apskundimo tvarka. Sprendimo kopija per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo pateikiama pareiškėjui.

12. Saugomų teritorijų direkcijų ir savivaldybių administracijų priimti sprendimai dėl buvusios sodybos atstatymo kartu su žemės sklypo žemėlapiu, kuriame pažymėta buvusios sodybos vieta, paskelbiami šių institucijų tinklalapiuose (prieš tai juos nuasmeninus, t. y. iš sprendimo pašalinus pareiškėjo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą) per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo.

 

______________________