LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. RUGSĖJO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1369 „DĖL 20202021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. V-500

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. V-1369 „Dėl 20202021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 20202021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO IR VYKDYMO BŪDŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 ir 15 punktais,

 

t v i r t i n u 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštį ir vykdymo būdus (pridedama).“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-1369

(Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-500)

 

2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

 

 

Patikrinimas

 

Laikotarpis, data

V

Pradžia

Vykdymo būdas

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

 

Ugdymo procese

*

Tradicinis arba nuotolinis**

 

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

 

2021 m. vasario 12 d. – balandžio 23 d.

*

Tradicinis arba nuotolinis**

 

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

 

2021 m. balandžio 20 d. – balandžio 21 d.

Nuotolinis elektroninis***

 

3.1. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas

 

2021 m. balandžio 20 d.

9 val.

3.2. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas

2021 m. balandžio 21 d.

9 val.

3.3. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas

2021 m. balandžio 21 d.

12 val. 30 min.

4. Matematika

2021 m. balandžio 22 d. – balandžio 23 d.

 

Nuotolinis

elektroninis***

4.1. matematika I srautas

2021 m. balandžio 22 d.

9 val.

4.2. matematika II srautas

2021 m. balandžio 23 d.

9 val.

4.3. matematika III srautas

2021 m. balandžio 23 d.

11 val. 30 min.

5. Gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

2021 m. balandžio 26 d.

9 val.

Nuotolinis elektroninis***

 

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Pasiekimų patikrinimo vykdymo būdas turi atitikti mokyklos mokymo proceso organizavimo būdą.

*** Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu būdu.

__________________________________