LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

2016 m. gruodžio 8 d. Nr. 3D-730

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.10 papunkčiu ir atsižvelgdama į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos patvirtinimo“, 12 punktą,

t v i r t i n u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                  Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-730

 

 

`

PARAMOS LIETUVOS Bitininkystės SEKTORIUI

2017–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos siekiant nustatyti Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – parama) skyrimo tvarką ir reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti paramą bitininkystės sektoriui.

Taisyklės parengtos atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1226 (OL 2013 L 347, p. 671), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/791 (OL 2016 L 135, p. 1), 2015 m. gegužės 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/1366, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje (OL 2015 L 211, p. 3), 2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/1368, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje taikymo taisyklės (OL 2015 L 211, p. 9), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu ir atsižvelgiant į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Bitininkystės programa), ir Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 „Dėl Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“.

2.         Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1.      Bitininkystės metai – dvylikos mėnesių bitininkavimo laikotarpis nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d.

2.2. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai, internetine bankininkyste besinaudojančių pareiškėjų pateikti išrašai, patvirtinti pareiškėjo parašu, ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

2.3. Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos, perdavimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių ir (ar) kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos.

2.4. Mokėjimo prašymas – nustatytos formos dokumentas, kurį paramos gavėjas teikia Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams (toliau – Agentūros teritorinis paramos administravimo skyrius) prašydamas išmokėti paramos lėšas.

2.5. Paramos paraiška – nustatytos formos dokumentas, kurį turi užpildyti ir pateikti Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams pareiškėjas, siekiantis gauti paramą bitininkystės sektoriui 2017–2019 metais.

2.6. Patikra vietoje – Agentūros darbuotojų atliekamas fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo ir (ar) paramos gavėjo paramos paraiškoje ir mokėjimo prašyme pateiktų duomenų ir dokumentų patikrinimas Programos priemonės įgyvendinimo vietoje.

2.7. Programos priemonės įgyvendinimo laikotarpis (toliau – priemonės įgyvendinimo laikotarpis) – laikotarpis nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūros teritoriniame paramos administravimo skyriuje iki paskutinės mokėjimo prašymo pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos.

2.8. Tinkamos finansuoti išlaidos – priemonės įgyvendinimo laikotarpiu paramos gavėjo faktiškai padarytos būtinos išlaidos, atitinkančios Pranešime apie paramos skyrimą nurodytas sąlygas ir neprieštaraujančios Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatoms.

2.9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos pateiktos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

 

II SKYRIUS

PARAMOS TIKSLAI IR REMIAMOS PRIEMONĖS

 

3. Bitininkystės programai įgyvendinti numatytos šios priemonės (toliau – priemonės):

3.1. „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;

3.2. „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“;

3.3. „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;

3.4. „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“;

3.5. „Bičių šeimų atnaujinimas“;

3.6. „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;

3.7. „Rinkos stebėsena“;

3.8. „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.

4. Bitininkystės programos bendrasis tikslas – pagerinti bičių produktų gamybos ir pardavimo sąlygas Lietuvoje bei padidinti medingųjų augalų derlingumą ir produkcijos kokybę remiant pavienius bitininkus, jų grupes ir sąlygų tenkinti bendrus bitininkų poreikius šalies mastu sudarymą.

5. Specialieji tikslai:

5.1. „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ – užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą; skatinti visuomenės (ypač jaunimo) susidomėjimą bitininkyste; organizuoti mokymus pradedantiems bitininkams; stiprinti bitininkų asociacijas; teikti paramą organizuojant mokomąsias išvykas (vieną mokomąją išvyką šalies mastu bitininkams ir vieną mokomąją išvyką šalies mastu jauniesiems bitininkams); pagerinti informacijos perdavimą, tobulinant ir administruojant interneto svetainę bitininkams (vieną šalies mastu), remti bitininkų tęstinio (serijinio) leidinio parengimą ir išleidimą (vieno šalies mastu); remti Lietuvos ir kitų šalių jaunųjų bitininkų bendravimą (dalyvavimas tarptautiniuose jaunųjų bitininkų konkursuose) bei pačių bitininkų aktyvų dalyvavimą tiek šalies (bitininkus vienijančių organizacijų), tiek užsienio bitininkų veikloje. 

5.2. „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“ – pagerinti bičių sveikatingumą ir sumažinti bičių šeimų sergamumą bičių ligomis, ypač varoze, sumažinti bičių šeimų gydymo nuo bičių ligų išlaidas, skatinti preparatų, kurių likučių meduje nelieka, bičių ligoms gydyti naudojimą; didesnį dėmesį skirti ir profilaktikai: informacijai apie priemones, padedančias išvengti bičių ligų ir kenkėjų, bei kaip nuo jų apsisaugoti, ką duoda bičių šeimų sveikatingumui teisingas erkių Varroa naikinimas ir t. t.

5.3. „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ – didinti bičių šeimų produktyvumą efektyviau panaudojant natūralias bičių ganyklas Lietuvos teritorijoje medingųjų žemės ūkio augalų derlingumui didinti;

5.4. „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ – pagerinti realizuojamo medaus kokybę, modernizuojant laboratorinę įrangą medaus kokybę tiriančiose laboratorijose; sumažinti medaus kokybės tyrimų išlaidas bitininkams;

5.5. „Bičių šeimų atnaujinimas“ – pakeisti nežinomos kilmės mažo produktyvumo bičių šeimų motinas didelio produktyvumo, aukštos veislinės vertės, atspariomis bičių ligoms ir kitomis teigiamomis savybėmis pasižyminčiomis bičių motinomis; atkurti ir plėsti bitynus kokybiškomis bičių motinomis; remti naujų bičių avilių įsigijimą;

5.6. „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ – skatinti bitininkystės sektoriaus pažangą, mokslo pasiekimus bitininkystės srityje pritaikant praktikoje Lietuvos sąlygomis, skleisti atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus pagal šias kryptis:

5.6.1. bitininkavimo technologijos;

5.6.2. bičių sveikatingumo;

5.6.3. bičių genetiniai tyrimai;

5.6.4. bičių produktų savybės;

5.6.5. pesticidų ir sunkiųjų metalų likučiai bičių produktuose;

5.7. „Rinkos stebėsena“ – kiekvienais Bitininkystės programos įgyvendinimo metais (3 metus) stebėti bitininkystės sektoriaus pokyčius, rinkti informaciją apie Lietuvos bitynų dydžius, gaminamos produkcijos rūšis, surenkamą produkciją, bičių sveikatingumą, bitynų apsirūpinimą inventoriumi, bitininkų amžių, jų kvalifikaciją ir kt.

5.8. „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ – užtikrinti kokybiškų bitininkystės produktų tiekimą rinkai, didinti jų pridėtinę vertę, atnaujinti bitininkavimo inventorių.

 

III SKYRIUS

Lėšos priemonėms įgyvendinti ir jų kompensavimas

6. Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal taisyklių 1 priede patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos finansavimo planą.

7. Visi pareiškėjai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos iki kalendorinių metų, kuriais pateiktas mokėjimo prašymas, pabaigos.

8. Visoms remiamoms priemonėms, kurioms įgyvendinti paskirta parama, numatytos išlaidos turi būti padarytos (išlaidos apmokėtos, prekės įsigytos) nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūros teritoriniame paramos administravimo skyriuje dienos iki einamųjų metų liepos 31 d. Išlaidos gali būti apmokėtos tik paramos gavėjo arba jo įgalioto asmens.

9. Paramos lėšos paramos gavėjams pagal Bitininkystės programos priemones gali būti išmokėtos šiais būdais:

9.1. išlaidų kompensavimo;

9.2. išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu.

10. Taikant išlaidų kompensavimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti priemonę iš nuosavų arba skolintų lėšų ir Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams teikia mokėjimo prašymą, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.

11. Taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, paramos gavėjas Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams teikia avanso mokėjimo prašymą. Gavęs avansą, paramos gavėjas įgyvendina priemonę ir Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams teikia mokėjimo prašymą, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.

12. Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas gali būti taikomas biudžetinėms įstaigoms ir viešiesiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas arba Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, ir kurie įgyvendina priemones „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ ir „Rinkos stebėsena“. Didžiausias Programos priemonei taikomas avanso dydis negali būti didesnis nei 40 procentų patvirtintos paramos sumos.

13. Išlaidos, patirtos įgyvendinant remiamas priemones, kompensuojamos be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

14. Prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, tenkantis paramos daliai, yra kompensuojamas iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų tiems paramos gavėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti šio PVM į PVM atskaitą. Pareiškėjai, esantys PVM mokėtojais, tačiau paramos paraiškoje prašantys kompensuoti PVM, kartu su paramos paraiška turi pateikti prašymą, kuriame išsamiai pagrįstų, kodėl šio PVM jie negali įtraukti į PVM atskaitą.

 

IV SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

15. Paramos paraiškas gali teikti:

15.1. pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“:

15.1.1. šalies bitininkų asociacijas vienijanti asociacija, kurios viena iš veiklos sričių yra švietimas, mokymas ar kvalifikacijos tobulinimas, ir atstovaujanti Lietuvai tarptautinėje nacionalines bitininkų asociacijas vienijančioje organizacijoje, – teminio mokymo deleguotiems bitininkų asociacijų nariams (kurie gautas žinias skleis savo asociacijose) ir (arba) konferencijos šalies mastu organizavimui; ir (arba) bitininkų mokymui regiono mastu organizavimui; vienos mokomosios išvykos bitininkams organizavimui, vienos mokomosios išvykos jauniesiems bitininkams (vaikams) organizavimui, šalies bitininkų interneto svetainei tobulinti ir palaikyti, svetainės informacijai atnaujinti, šalies bitininkų asociacijų tęstiniam (serijiniam) leidiniui parengti ir išleisti;

15.1.2. bitininkų asociacijos, kurių viena iš veiklos sričių yra mokymas, švietimas ar kvalifikacijos tobulinimas, mokymui organizuoti savivaldybės mastu (bitininkams);

15.2. pagal priemonę „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“ – bitininkų asociacijos;

15.3. pagal priemonę „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 40 bičių šeimų (užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d.), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška).

15.4. pagal priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ laboratorijos, akredituotos atlikti medaus kokybės tyrimus;

15.5. pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“:

15.5.1. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko įsakymu patvirtinti veisliniai bitynai, auginantys veislines bičių motinas;

15.5.2. bičių laikytojai, turintys ne daugiau kaip 19 bičių šeimų (užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d.), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška);

15.6. pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ – mokslo ir studijų institucijos;

15.7. pagal priemonę „Rinkos stebėsena“ – mokslo ir studijų institucijos, valstybinės institucijos ir įstaigos, privatūs ūkio subjektai;

15.8. Pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 ir ne daugiau kaip 39 bičių šeimas (užregistruotas Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d.), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška).

16. Jei po paramos patvirtinimo pareiškėjas miršta, parama galės būti mokama asmeniui, perimančiam paramos gavėjo įsipareigojimus ir tęsiančiam veiklą, jei jis įsipareigojimų perėmimo metu atitiks pareiškėjo tinkamumo kriterijus.

17. Pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

 

V SKYRIUS

NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

18. Pareiškėjui parama neskiriama, jeigu jis:

18.1. per Agentūros nustatytą terminą nepanaikino mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir (arba) įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

18.2. paramos paraiškoje arba jos prieduose Agentūrai pateikė neteisingą informaciją arba nuslėpė informaciją, turėsiančią reikšmės vėlesniam sprendimo priėmimui suteikti paramą;

18.3. teikdamas paramos paraišką, nepridėjo reikiamų dokumentų ir trūkstamos informacijos nepateikė Agentūrai per 5 darbo dienas nuo gauto iš Agentūros paklausimo apie dokumentų / duomenų tikslinimą gavimo dienos. Paklausimas laikomas gautu, praėjus 2 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu paštu;

18.4. neatitinka 15 punkte nustatytų tinkamumo kriterijų;

18.5. yra patvirtintas paramos gavėju / gauna paramą pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, arba yra paramos gavėjo pagal vieną iš šių priemonių sutuoktinis;

18.6. buvo patvirtintas paramos gavėju 2016 metais pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-631 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014-2016 metų programos patvirtinimo“, priemonę, tačiau iki 2016 m. rugsėjo 1 d. nepateikė mokėjimo prašymo ir apie tai neinformavo Agentūros;

18.7. paramos paraiškoje, pridedamuose ar pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikė melagingą informaciją. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės gauti paramos pagal priemonę tuos kalendorinius metus, kuriais teikė paraišką paramai gauti, ir kitus kalendorinius metus;

18.8. yra priimtas galutinis sprendimas dėl pareiškėjo, ketinusio ir (arba) gavusio paramą iš EŽŪGF paramos teikimo ar sutarties sąlygų pažeidimo, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.

 

VI SKYRIUS

KVIETIMAS TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS

 

19. Kvietimas teikti paramos paraiškas tvirtinamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, kuris skelbiamas Ministerijos tinklalapyje (https://zum.lrv.lt/). Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete bei kitais būdais. Pareiškėjai gali teikti paramos paraiškas ne anksčiau kaip pirmąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodytą dieną.

20. Paramos paraiškos, pateiktos po kvietime nustatyto termino pabaigos, nepriimamos.

21. Registruotu paštu ar per kurjerį pateikta paramos paraiška su reikalaujamais kartu pateikti dokumentais turi būti pateikta paštui ar kurjeriui ne vėliau kaip paskutinę kvietime nurodytą paramos paraiškų priėmimo dieną.

 

VII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKOS PILDYMAS, TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

22. Užpildyta paramos paraiška pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones (2 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (3 priedas), šių Taisyklių nustatyta tvarka teikiama Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui asmeniškai arba pareiškėjo įgalioto asmens, siunčiama registruotu laišku arba teikiama per pašto kurjerį Agentūros interneto svetainėje nurodytais adresais pagal savo gyvenamąją / buveinės vietą arba bityno registravimo vietą. Kitais adresais paramos paraiškos nepriimamos.

23. Siunčiant paramos paraišką registruotu laišku arba teikiant per pašto kurjerį, reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro teisės aktų nustatyta tvarka. Jei paramos paraiška teikiama asmeniškai ar pareiškėjo įgalioto asmens, pateikiami reikalingų dokumentų originalai ar reikalingų dokumentų kopijos (kopijas patvirtina Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai arba patys pareiškėjai savo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro teisės aktų nustatyta tvarka). Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai paramos paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus išsiunčia Agentūros centriniam padaliniui.

24. Paramos paraiškoje turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su priemonės įgyvendinimu. Iš paramos lėšų bus finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir būtinos priemonei įgyvendinti išlaidos ir ne daugiau, nei numatytas paramos dydis ir ne didesnės nei rinkos kaina. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas. Tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus autorinių darbų pirkimo, darbo užmokesčio, kuro, pašto, elektros, šildymo, interneto ir ryšių išlaidų) sumoms pagrįsti turi būti pateikiamas bent vienas komercinis pasiūlymas iš prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų ar rangovų arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.), kurioje turi būti nurodyta:

24.1. planuojamos įsigyti prekės (įrangos, technikos ar kt.), paslaugos ar darbo pavadinimas;

24.2. galutinė siūlomų prekių, paslaugų ar darbų kaina Lietuvos Respublikoje eurais (be PVM ir PVM);

24.3. patvirtinimas, kad siūloma įsigyti prekė, technika ir įranga yra nauja ir nenaudota, o technika ir įranga atitinka teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. Pagal priemonę „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ turi būti nurodoma prekės paskirtis.

25. Prie paramos paraiškos papildomai pateikiami užpildyti:

25.1. bičių laikytojų, kurie pretenduoja gauti paramą pagal priemonę „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, sąrašai (4 priedas). Bičių laikytojų sąraše nurodytas laikomų bičių šeimų skaičius tikrinamas su einamųjų metų spalio 31 d. bičių laikytojo Ūkinių gyvūnų registre užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojų sąraše nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija;

25.2. bičių laikytojų, kurie pretenduoja gauti paramą pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ (įsigyjantiems veislines bičių motinas), sąrašai (5 priedas);

25.3. pareiškėjo, pretenduojančio gauti paramą pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, atlikto tyrimo aprašymo forma (6 priedas);

25.4. pareiškėjų, pretenduojančio gauti paramą pagal priemonę „Rinkos stebėsena“, vykdytos studijos aprašymo forma (7 priedas).

26. Paramos paraiškos teikiamos vieneriems metams. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką, išskyrus pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, kai pareiškėjas, atitinkantis šiai priemonei keliamus reikalavimus, gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) paramos paraiškas. Kiekvienam tyrimui pildoma atskira paramos paraiška.

27. Pareiškėjas įsipareigoja, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų.

28. Pareiškėjas turi įsipareigoti, neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto turto (bitininkavimo inventoriaus, įrangos, technikos, naujų avilių ir kt.) penkerius metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir patikros vietoje metu parodyti jį Agentūros darbuotojams.

29. Pasikeitus paramos paraiškos duomenims, pareiškėjas iki paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos gali pateikti prašymą dėl duomenų keitimo. Po paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos pareiškėjas gali keisti tik tuos duomenis, kurie nedidina paramos sumos (pareiškėjas gali atsisakyti dalies paramos sumos), – adresą ir pan.

30. Paramos paraiškos pildomos ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

 

VIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARAMOS SKYRIMAS

31. Agentūra per 45 darbo dienas (neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui terminas) nuo paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos įvertina priimtų paramos paraiškų tinkamumą paramai gauti (ar paramos paraiška ir kiti reikalingi dokumentai gauti iki galutinio paramos paraiškų pateikimo termino; ar paramos paraiška visiškai užpildyta, atitinka paramos paraiškos formą ir yra pasirašyta pareiškėjo; ar pateikti visi reikalingi dokumentai ar jų kopijos; ar paramos paraiškos turinys atitinka Programos tikslus).

32. Jei kvietimo teikti paramos paraiškas metu pareiškėjų prašoma suma yra ne didesnė nei kiekvienai priemonei (ar jos specialiajam tikslui įgyvendinti) skirta paramos suma, parama suteikiama visiems pareiškėjams, kurie po paramos paraiškų vertinimo pripažįstami tinkamais gauti paramą. Tuo atveju, jei pareiškėjų prašoma suma yra didesnė nei kiekvienai priemonei (ar jos specialiajam tikslui įgyvendinti) skirta paramos suma, parama skiriama vadovaujantis šiais reikalavimais:

32.1. kai pagal Taisyklių 33–34 punktus vertinamas paramos paraiškų pirmumas – parama skiriama daugiausia pirmumo balų surinkusiems pareiškėjams. Jei po paramos paraiškų pirmumo vertinimo prašoma suma vis tiek yra didesnė nei kiekvienai priemonei (ar jos specialiajam tikslui įgyvendinti) skirta paramos suma, vienodą pirmumo balą surinkusiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams, kurių finansavimui trūksta lėšų, gali būti atliekamas papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas, kaip nurodyta Taisyklių 32.2.1–32.2.4 papunkčiuose;

32.2. kai paramos paraiškų pirmumas nėra vertinamas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinama Paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisija (toliau – Komisija) atlieka papildomą šių paramos paraiškų atrankos vertinimą ir priima rekomendacinį sprendimą, siekdama, kad parama būtų skirta didesniam pareiškėjų skaičiui, ir vadovaudamasi šiais (vienu arba keliais) atrankos kriterijais:

32.2.1. proporcingai mažinamas paramos intensyvumas;

32.2.2. lėšos perskirstomos tarp priemonių (siūlant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui pakeisti Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos finansavimo planą (1 priedas);

32.3. parama skiriama atsižvelgiant į pareiškėjų laikomą bičių šeimų skaičių (taikoma paramos paraiškoms pagal priemones „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“);

32.4. parama skiriama atsižvelgiant į nepriklausomo (-ų) eksperto (-ų) išvadas apie temų aktualumą, naudą bitininkams ir bitininkystės sektoriui (taikoma paramos paraiškoms pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“).

33. Paramos paraiškų pirmumas vertinamas pagal atitiktį pirmumo reikalavimams (8 priedas). Pirmumo reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į paramos paraiškoje pateiktą informaciją ir prie jos pateiktus dokumentus. Jei paramos paraiškos byloje nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį pirmumo reikalavimui, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka šio pirmumo reikalavimo (pareiškėjui pranešimas dėl papildomos informacijos teikimo arba patikslinimo nesiunčiamas).

34. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos Paramos paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones vertinimo rezultatų suvestinę (9 priedas), teikiamą Komisijai, kuri per 15 darbo dienų nuo paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės gavimo priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo.

35. Galutinis sprendimas dėl paramos skyrimo ar neskyrimo įteisinamas Ministerijos kanclerio potvarkiu per 15 darbo dienų po Komisijos priimto rekomendacinio pobūdžio sprendimo dėl paramos skyrimo ar neskyrimo (Ministerijos kanclerio potvarkiuose turi būti nurodoma fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, skirta paramos suma. Prie pareiškėjų, kuriems skiriama parama priemonei „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ įgyvendinti, papildomai nurodomas ir numatomo atlikti tyrimo pavadinimas). Apie tokį sprendimą Agentūra informuojama per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos ir paskelbiama interneto tinklalapiuose (Ministerijos – https://zum.lrv.lt/ ir Agentūros – www.nma.lt).

36. Apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo pareiškėjai informuojami per 10 darbo dienų nuo Ministerijos kanclerio potvarkio gavimo dienos Agentūros nustatyta tvarka.

37. Priėmus sprendimą suteikti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju.

38. Išlaidų plano pakeitimai (kai keičiasi investicija) nesuderinti su Agentūra, negalimi.

39. Apie išlaidų plano keitimą paramos gavėjas turi informuoti Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Tęstinių priemonių administravimo skyrių ne vėliau kaip paskutinę mokėjimo prašymo pateikimo dieną.

40. Paramos gavėjas privalo 5 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos saugoti visus su paramos gavimu susijusius dokumentus.

 

IX SKYRIUS

AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMO PILDYMAS, MOKĖJIMO PRAŠYMO PILDYMAS, TEIKIMAS, REGISTRAVIMAS IR PARAMOS IŠMOKĖJIMAS

 

41. Paramos gavėjas priemonės įgyvendinimo laikotarpiu pagal vieną paraišką gali pateikti:

41.1. vieną mokėjimo prašymą, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas;

41.2. avanso mokėjimo prašymą ir vieną mokėjimo prašymą, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas su avanso mokėjimu. Bendra avanso mokėjimo prašyme ir mokėjimo prašyme apskaičiuota kompensuojama paramos suma negali būti didesnė nei paramos gavėjui patvirtinta paramos suma).

42. Užpildytos avanso mokėjimo (10 priedas) ir (arba) mokėjimo prašymų formos (11 priedas) kartu su išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais bei kitais Taisyklėse numatytais reikiamais dokumentais teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams, asmeniškai arba paramos gavėjo įgalioto asmens. Kitais adresais mokėjimo prašymai nepriimami.

43. Teikiant avanso mokėjimo prašymą ir (arba) mokėjimo prašymą asmeniškai arba paramos gavėjo įgaliotam asmeniui, būtina pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas kopijas (kopijas patvirtina Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai arba patys pareiškėjai savo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro teisės aktų nustatyta tvarka). Paramos gavėjai, kurie perka įrangą, pateikia originalius išlaidų pagrindimo dokumentus. Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai mokėjimo prašymus ir dokumentus ar jų kopijas išsiunčia Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Tęstinių priemonių administravimo skyriui.

44. avanso mokėjimo prašymas ir (arba) mokėjimo prašymas pildomas ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei prekės ar paslaugos pirktos užsienyje, išlaidų apmokėjimo įrodymo ir išlaidų pagrindimo dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą bei patvirtinti pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro teisės aktų nustatyta tvarka. Prie dokumentų turi būti pridėtas valiutos, kuria padarytos išlaidos, oficialus Lietuvos banko kursas išlaidų  padarymo dieną. 

45. Mokėjimo agentūra savo nustatyta tvarka priima ir tikrina avanso mokėjimo prašymą ir mokėjimo prašymą, nustato, kokia paramos suma bus mokama paramos gavėjui, užsako ir perveda paramos lėšas paramos gavėjui.

46. Prie mokėjimo prašymo paramos gavėjas papildomai pateikia užpildytus:

46.1. bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, sąrašą (12 priedas);

46.2. bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“, sąrašą (13 priedas);

46.3. atlikto taikomojo mokslinio tyrimo ataskaitą (14 priedas) Agentūrai, o jos kopiją siunčia Ministerijai (pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“). Ministerijos interneto svetainėje https://zum.lrv.lt/ skelbiamos pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ataskaitos bei rezultatai, kurie Ministerijos interneto svetainėje saugomi ne trumpiau kaip 5 metus;

46.4. atliktos bitininkystės sektoriaus studijos ataskaitą (15 priedas) Agentūrai, o jos kopiją siunčia Ministerijai (reikalavimas taikomas pareiškėjams pagal priemonę „Rinkos stebėsena“). Ministerijos interneto svetainėje https://zum.lrv.lt/ skelbiamos pagal priemonę „Rinkos stebėsena“ atliktų bitininkystės sektoriaus studijų ataskaitos, kurios Ministerijos interneto svetainėje saugomi ne trumpiau kaip 5 metus.

47. Avanso mokėjimo prašymus ir mokėjimo prašymus paramos gavėjas turi pateikti Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams po pranešimo apie paramos skyrimą gavimo. Mokėjimo prašymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. Mokėjimo prašymai, pateikti po nustatyto termino pabaigos, nepriimami.

48. Avanso mokėjimo prašymus ir mokėjimo prašymus kartu su reikalaujamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai pagal pareiškėjo gyvenamąją / buveinės vietą ir (arba) bityno registravimo vietą.

49. Teikiant Agentūrai prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti patvirtintas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Patvirtinti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali Agentūros darbuotojas. Prašymas dėl duomenų pakeitimo turi būti siunčiamas Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Tęstinių priemonių administravimo skyriui.

50. Vertinant mokėjimo prašymą nustatoma, kokios išlaidos yra tinkamos finansuoti, ir nuo jų yra skaičiuojama kompensuojama paramos suma (ne didesnė, nei patvirtinta paramos suma).

51. Jei priimamas sprendimas išmokėti visą prašomą paramos sumą, lėšos pervedamos į paramos gavėjo nurodytą sąskaitą.

52. Jei mokėjimo prašymas atmetamas ar neišmokama dalis prašomos paramos sumos, paramos gavėjas informuojamas raštu teisės aktų nustatyta tvarka, nurodant tokio sprendimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką.

53. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą kyla įtarimų, kad dokumentuose pateikta netiksli, neišsami ar neteisinga informacija, turi būti atlikta užsakomoji patikra vietoje. Jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas sąmoningai pateikė neteisingą informaciją, paramos gavėjui taikomos šių Taisyklių 82.1 papunktyje numatyta sankcija.

54. Agentūra, įvertinusi avanso mokėjimo prašyme nurodyto avanso sumą (pagal Taisyklių 12 punktą) ir (arba) mokėjimo prašyme nurodytų padarytų išlaidų tinkamumą finansuoti, užsako paramos lėšas.

55. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

56. Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.

57. Iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Agentūra pateikia Ministerijai ataskaitą apie Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemonių įgyvendinimą (16 priedas).

 

X SKYRIUS

TINKAMOS KOMPENSUOTI IŠLAIDOS

PIRMASIS SKIRSNIS

PAGAL PRIEMONĘ „TECHNINĖ PAGALBA bitininkams ir jų grupėms“

 

58. Pagal šią priemonę kompensuojama iki 100 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip:

58. 1. 15 000 Eur mokymui (regiono mastu) organizuoti (ne daugiau 4 regionų);

58. 2. 1 500 Eur mokymui (savivaldybės mastu) organizuoti;.

58.3. 9 000 Eur konferencijai šalies mastu organizuoti;

58.4. 9 000 Eur mokomajai išvykai bitininkams į užsienį organizuoti;

58.5. 3 500 Eur jaunųjų bitininkų mokomajai išvykai į užsienį organizuoti;

58.6. 5 500 Eur bitininkų asociacijų šalies mastu tęstiniam (serijiniam) leidiniui parengti ir išleisti;

58.7. 2 000 Eur sukurtai bitininkų interneto svetainei (vienai visos šalies mastu) palaikyti, prižiūrėti, informacijai parengti, redaguoti, atnaujinti ir tobulinti.

59. Tinkamos finansuoti išlaidos:

59.1. mokymo, konferencijos organizavimo:

59.1.1. administracinės išlaidos, kurios negali sudaryti daugiau kaip 15 proc. visos paramos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM) (darbo užmokestis priemonės administratoriams pagal darbo sutartį; skelbimai spaudoje bei kitose viešojo informavimo priemonėse, stendų parengimas; ryšių (telefono, pašto, interneto);

59.1.2. darbo užmokestis arba atlygis dėstytojui (-ams) / pranešėjui (-ams) (darbo užmokestis, įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), arba autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius), kuriam negali būti skirta daugiau kaip 72 Eur už val., neišskaičius darbuotojui ir darbdaviui privalomų mokėti mokesčių;

59.1.3. metodinės ir techninės medžiagos įsigijimo (kanceliarinės prekės; kompiuterinės mokymo programos; mokymo baigimo pažymėjimai; kvietimai; programos; lankstinukai; praktinio mokymo priemonės, kurios bus naudojamos mokymų vykdymo metu ir negali būti įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis materialusis turtas ar įranga);

59.1.4. patalpų, įrangos (mokymo medžiagos demonstravimo technika) nuomos, kurios negali sudaryti daugiau kaip 15 proc. visos paramos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM);

59.1.5. priemonei įgyvendinti reikalingos dalomosios medžiagos įsigijimo ir parengimo (autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius) dauginimo, įrišimo;

59.1.6. transporto (dėstytojo (-ų) ir pranešėjo (-ų) atvykimo į mokymą, konferenciją ar bitynus supažindinimui su naujovėmis);

59.1.7. mokymo, konferencijos dalyvių aprūpinimo maitinimu ir nakvyne;

59.2. mokomosios išvykos organizavimui:

59.2.1. transporto nuomos;

59.2.2. autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius; už mokomosios išvykos programos parengimą išvykos organizatoriui;

59.2.3. valiutos konvertavimo mokesčiai;

59.2.4. tarptautinio mokėjimo nurodymo mokesčiai;

59.2.5. nakvynės išlaidos,

59.2.6. reprezentacinės išlaidos,

59.2.7. kelionės draudimo išlaidos,

59.2.8. dalyvio mokestis (jei toks nustatytas);

59.3. bitininkų asociacijų tęstinio (serijinio) leidinio parengimo:

59.3.1. autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius, už leidinio parengimą;

59.3.2. išleidimo (leidinio spausdinimas ir maketavimas);

59.4. sukurtos šalies bitininkams interneto svetainės palaikymo, priežiūros, informacijos atnaujinimo, redagavimo, tobulinimo.

60. Vieno mokymo regiono mastu trukmė ne ilgesnė kaip 32 akademinės valandos, vieno mokymo (savivaldybių mastu) trukmė ne ilgesnė kaip 16 akademinių valandų pagal specialiąsias paramos programas, patvirtintas Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro (mokymų programos turi būti atnaujintos ne anksčiau kaip 2015 m. sausio 1 d.). Viename mokyme tas pats dėstytojas paskaitas gali skaityti ne daugiau kaip 4 akademines valandas per dieną. Pareiškėjas, sudarydamas grupes, turi atsižvelgti į tai, kad mažiausias klausytojų skaičius grupėje turi būti 20 – šalies ir regiono mastu, 12 – savivaldybės mastu. Jei mokyme dalyvavo mažesnis klausytojų skaičius, paramos gavėjui pateikus mokėjimo prašymą bus kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios tiesiogiai nepriklauso nuo klausytojų skaičiaus, o visų kitų išlaidų kompensuojama suma turi būti sumažinta atsižvelgiant į dalyvavusių klausytojų skaičių.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PAGAL PRIEMONĘ „kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“

61. Pagal šią priemonę tinkamos finansuoti išlaidos: preparatų bičių ligoms, ypač varozei, gydyti įsigijimo ir jos profilaktikos, biologinių, ekologinių priemonių, dozavimo įrangos įsigijimo, taip pat bitininkų ar jų grupių konsultavimas apie avilių kenkėjus ir bičių ligų, ypač varozės, gydymo preparatus, jų įsigijimą ir vartojimą.

62. Pagal priemonę „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet:

62.1. ne daugiau kaip 0,86 Eur vienai bičių šeimai (jei yra didesnis lėšų poreikis, nei numatyta, paramos dydis gali būti keičiamas);

62.2. už bitininkų ar jų grupių konsultavimą kovos su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze, klausimais:

62.2.1. ne daugiau kaip 170 Eur, jei prie paraiškos pridėtame sąraše yra 10–100 bičių laikytojų;

62.2.2. ne daugiau kaip 290 Eur, jei prie paraiškos pridėtame sąraše yra 101 ir daugiau bičių laikytojų.

63. Jeigu konsultuota mažiau bičių laikytojų nei nurodyta Bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, sąraše (13 priedas), paramos suma turi būti sumažinta atsižvelgiant į konsultuotų bičių laikytojų skaičių.

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PAGAL PRIEMONĘ „AVILIŲ TRANSPORTAVIMO į ganyklas RACIONALIZAVIMAS“

64. Kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 Eur už vieno avilių transportavimo įrenginio (priekabos bičių aviliams transportuoti) ir ne daugiau kaip 320  Eur už vieno priedo avilių transportavimo įrenginiui įsigijimą (bičių šeimų krovimo inventorius ir mechanizmai). Vienam pareiškėjui kompensuojamas tik vieno avilių transportavimo įrenginio ir (ar) vieno jo priedo įsigijimas.

65. Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas:

65.1. gavo paramą pagal šią priemonę 2005–2016 metų laikotarpiu;

65.2. gavo paramą avilių transportavimo įrenginiui arba avilių transportavimo įrenginio priedams įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PAGAL PRIEMONĘ „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“

 

66. Pagal šią priemonę kompensuojama:

66.1. iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip  5 700 Eur laboratoriniams įrenginiams įsigyti;

66.2. iki 70 proc. už vieną medaus mėginio kokybės tyrimą.

67. Kompensuojamos šios išlaidos:

67.1. medaus kokybės tyrimo laboratorinės įrangos įsigijimo;

67.2. medaus kokybės tyrimo kaštai (neturi būti įtrauktos 67.1 papunktyje nurodytos išlaidos).

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PAGAL PRIEMONĘ „bičių šeimų atnaujinimas“

 

68. Kompensuojamos šios tinkamos išlaidos:

68.1. veisliniams bitynams kompensuojama iki 50 proc. už veislinę Karnikos porūšio bičių motiną, bet ne daugiau kaip:

68.1.1. 2 Eur už vieną neapvaisintą veislinę Karnikos porūšio bičių motiną;

68.1.2. 5 Eur už vieną nebonituotą apvaisintą veislinę Karnikos porūšio bičių motiną;

68.1.3. 9 Eur už vieną bonituotą apvaisintą veislinę Karnikos porūšio bičių motiną;

68.2. naujų avilių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 70 proc., bet ne daugiau kaip 80 Eur už vieną avilį (jei viršijamos šiai priemonei skirtos lėšos, pirmenybė teikiama mediniams aviliams).

69. Vienas paramos gavėjas gali įsigyti ne daugiau kaip 5 naujus avilius. Už paramos lėšas įsigyti aviliai turi būti sunumeruoti (nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus).

70. Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gavo paramą naujiems aviliams arba avilių dalims įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones arba jeigu gavo paramą pagal šią priemonę 2008–2016 metais.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PAGAL PRIEMONĘ „BITININKYSTei ir BITININKYSTĖS produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“

 

71. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 6 000 Eur už vieną taikomąjį mokslinį tyrimą.

72. Kompensuojamos šios tinkamos išlaidos:

72.1. taikomojo mokslinio tyrimo administravimo, t. y. darbo užmokestis priemonės administratoriui (-iams) pagal darbo sutartį (iki 5 proc. bendros taikomojo mokslinio tyrimo išlaidų sumos be PVM);

72.2. komandiruočių, kurios tiesiogiai susijusios su taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymu. Komandiruotės į užsienį gali būti mokamos, jei tyrimui atlikti būtina pasinaudoti užsienio archyvais, laboratorine įranga ar kitomis unikaliomis mokslinėmis priemonėmis paramos paraiškoje nurodytiems taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti (iki 30 proc. bendros taikomojo tyrimo sumos be PVM);

72.3. mokėjimo už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su taikomaisiais moksliniais tyrimais, jų rezultatų pritaikymu ūkinėje veikloje (darbo užmokestis pagal darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), arba autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius). Teikiant paramos paraišką turi būti nurodyta, ar tyrimo vykdytoją (-us) ketinama samdyti pagal darbo, ar pagal paslaugų teikimo sutartį, ar pagal autorinę sutartį;

72.4. prekių (iki 30 proc. bendros projekto išlaidų sumos be PVM) įsigijimo:

72.4.1. medžiagų, reagentų, instrumentų, darbo saugos priemonių ar priemonių, kurios sunaudojamos taikomojo mokslinio tyrimo vykdymo metu ir negali būti įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis turtas ar įranga, įsigijimo;

72.4.2. programinės įrangos ir kitos įrangos, kuri bus naudojama taikomajam moksliniam tyrimui atlikti bei jo rezultatams pritaikyti ūkinėje veikloje, įsigijimo arba nuomos;

72.4.3. prietaisų, kurie bus naudojami taikomajam moksliniam tyrimui atlikti bei jo rezultatams pritaikyti ūkinėje veikloje, įsigijimo arba nuomos;

72.5. papildomos taikomojo mokslinio tyrimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su šiais darbais arba jų rezultatų pritaikymu ūkinėje veikloje (iki 20 proc. bendros projekto išlaidų sumos be PVM), – patalpų išlaikymo (patalpų nuoma, šildymas, elektros energija), ryšio (telefonas, paštas, internetas), transporto;

72.6. leidinių apie tyrimo rezultatus parengimo ir išleidimo;

72.7. mokėjimo už paslaugas, tiesiogiai susijusias su atliekamu taikomuoju moksliniu tyrimu.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PAGAL PRIEMONĘ „RINKOS STEBĖSENA“

 

73. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip  10 000 Eur už bitininkystės sektoriaus studijos atlikimą.

74. Kompensuojamos šios tinkamos išlaidos:

74.1. bitininkystės sektoriaus studijos administravimo, t. y. darbo užmokestis priemonės administratoriui (-iams) pagal darbo sutartį (iki 5 proc. bendros bitininkystės sektoriaus studijos išlaidų sumos be PVM);

74.2. komandiruočių, kurios tiesiogiai susijusios su bitininkystės sektoriaus studijos atlikimu (iki 30 proc. bendros taikomojo tyrimo sumos be PVM);

74.3. mokėjimo už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su bitininkystės sektoriaus studijos atlikimu (darbo užmokestis pagal darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), arba autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius). Teikiant paramos paraišką turi būti nurodyta, ar bitininkystės sektoriaus studijos vykdytoją (-us) ketinama samdyti pagal darbo, ar pagal paslaugų teikimo sutartį, ar pagal autorinę sutartį;

74.4. prekių (iki 30 proc. bendros projekto išlaidų sumos be PVM) įsigijimo:

74.4.1. kanceliarinės prekės;

74.4.2. programinės įrangos ir kitos įrangos, kuri bus naudojama bitininkystės sektoriaus studijai atlikti, įsigijimo arba nuomos;

74.5. papildomos bitininkystės sektoriaus studijos išlaidos, tiesiogiai susijusios su šia studija (iki 20 proc. bendros projekto išlaidų sumos be PVM), – patalpų išlaikymo (patalpų nuoma, šildymas, elektros energija), ryšio (telefonas, paštas, internetas), transporto;

74.6. apmokėjimo už paslaugas, tiesiogiai susijusias su atliekamu taikomuoju moksliniu tyrimu.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PAGAL PRIEMONĘ „BITININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS GERINIMAS, SIEKIANT DIDINTI JŲ VERTĘ RINKOJE“

 

75. Vienam pareiškėjui kompensuojama iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų 75.1–75.11 papunkčiuose išvardyto bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti (vienas pareiškėjas gali įsigyti tik vieną priemonę), bet ne daugiau kaip:

75.1. 300 Eur už rankinį medsukį;

75.2. 600 Eur už elektrinį-rankinį medsukį;

75.3. 900  Eur už elektrinį medsukį;

75.4. 500 Eur už nerūdijantį atakiavimo stalą;

75.5. 400 Eur už nerūdijantį vaško lydytuvą;

75.6. 500 Eur už elektrinį vaško lydytuvą;

75.7. 400 Eur už žiedadulkių džiovyklą;

75.8. 600 Eur už nerūdijančio plieno medaus laikymo – nusodinimo talpyklą  arba talpyklų komplektą (nuo 50 iki 200 litrų);

75.9. 800 Eur už korių atakiavimo įrangą;

75.10. 150 Eur už bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną; 

75.11. 700 Eur už bičių duonos džiovyklą ir dekristalizatorių.

76. Parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal šią priemonę neskiriama, jeigu pareiškėjas gavo paramą bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ arba jeigu gavo paramą, arba buvo skirta parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“.

 

XI SKYRIUS

KONTROLĖ IR PATIKRINIMAI

 

77. Patikros vietoje atliekamos remiantis Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis patikrų atlikimo tvarką bei Agentūros darbo procedūrų aprašais. Tikrinama ne mažiau kaip 5 proc. paramos gavėjų.

78. Atliekant patikras vietoje, kai įmanoma, paramos gavėjų išlaidų tinkamumo, kompleksinio paramos susiejimo ir kiti Europos Sąjungos teisės aktuose dėl paramos žemės ūkiui nustatyti patikrinimai turi būti atliekami tuo pačiu metu.

79. Patikrinimų metu nustačius pažeidimų, taikomos sankcijos, numatytos šių Taisyklių XII skyriuje.

80. Paramos panaudojimo priežiūros patikrinimus atlieka tie Agentūros darbuotojai, kurie iki paramos lėšų išmokėjimo paramos gavėjui nedalyvavo vykdant atitinkamo projekto patikrinimus.

 

XII SKYRIUS

SANKCIJOS

 

81. Paramos gavėjui nesilaikant Pranešime apie paramos teikimą nurodytų sąlygų ar jas pažeidžiant numatomos šios sankcijų rūšys: paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas. Paramos susigrąžinimas vykdomas pagal Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“.

82. Parama neskiriama arba susigrąžinama:

82.1. jei teikdamas paramos paraišką ir (arba) prašydamas išmokėti paramos lėšas arba įgyvendindamas priemonę paramos gavėjas pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti paramą arba tinkamai kontroliuoti priemonės įgyvendinimą;

82.2. jei teikdamas mokėjimo prašymą, nepridėjo reikiamų dokumentų ir trūkstamos informacijos nepateikė Agentūrai per 5 darbo dienas nuo gauto iš Agentūros paklausimo apie dokumentų ir (arba) duomenų tikslinimą gavimo dienos arba per paklausime nurodytą ilgesnį terminą. Paklausimas laikomas gautu, praėjus 2 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu paštu;

82.3. jei paramos gavėjas nepateikė mokėjimo prašymo iki einamųjų bitininkystės metų rugpjūčio 15 d. Jei paramos gavėjas apie tai neinformavo Agentūros, jis metus netenka teisės kreiptis paramos pagal Bitininkystės programą;

82.4. jei nustatoma, kad pareiškėjas netvarko buhalterinės apskaitos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos iki kalendorinių metų, kuriais pateiktas mokėjimo prašymas, pabaigos;

82.5. jei nustatoma, kad paramos gavėjas nesilaiko įsipareigojimo 5 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos saugoti visus su paramos gavimu susijusius dokumentus, susigrąžinama 5 proc. nuo išmokėtos paramos sumos, bet ne mažiau nei 100,01 Eur;

82.6. jei nustatoma, kad mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos neapmokėtos ir (arba) prekės neįsigytos;

82.7. jei nustatoma, kad paramos gavėjas nesilaikė įsipareigojimo neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto turto (bitininkavimo inventoriaus, įrangos, technikos, naujų avilių ir kt.) penkerius metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;

82.8. jei patikros vietoje metu Agentūros darbuotojams neparodo už paramos lėšas įsigyto turto (bitininkavimo inventoriaus, įrangos, technikos, naujų avilių ir kt.);

82.9. jeigu patikros vietoje metu nustatomas mažesnis laikomų bičių šeimų skaičius nei buvo nurodyta paramos paraiškoje, patvirtintos paramos suma proporcingai mažinama atsižvelgiant į sumažėjusį laikomų bičių šeimų skaičių.

 

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

83. Už paramos paraiškoje bei kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas ar paramos gavėjas.

84. Už paramos paraiškų ir mokėjimo prašymų bei prie jų pateikiamų dokumentų priėmimą, registravimą, tikrinimą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą ir ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

85. Už paramos gavėjų pateiktų avanso mokėjimo prašymų ir mokėjimo prašymų, kartu su mokėjimo prašymais pateikiamų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų tikrinimą bei tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga Agentūra.

86. Pareiškėjai, neteisėtai gavę paramą, ir asmenys, prisidėję prie neteisėto paramos gavimo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

87. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutinkantis su Agentūros ar Ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali juos skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

88. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

____________________