LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 11 d. Nr. 1V-720

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, pavirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 7.8.7 papunkčiu,

t v i r t i n u Alytaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                         Saulius Skvernelis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d.

įsakymu Nr. 1V-720

 

 

 

ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Alytaus regiono integruotoje teritorijos vystymo programoje (toliau – Alytaus regiono ITV programa) pateikiama Alytaus regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizė, vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės, programos veiksmų planas.

 

II SKYRIUS

ALYTAUS REGIONO ITV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ

 

2.       Atliekant Alytaus regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizę analizuojama apie regioną (apskritį) ir savivaldybes pateikiama statistinė ir kita informacija, ir, jeigu tokia informacija prieinama, informacija apie į apie į Alytaus regiono ITV programos įgyvendinimo teritoriją patenkančias gyvenamąsias vietoves ar jų dalis – Alytaus regiono ITV programoje nurodytas tikslines teritorijas ir susietą teritoriją.

3.       Rengiant Alytaus regiono ITV programą vadovaujamasi šių Alytaus regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijai taikomų planavimo ir teritorijų planavimo dokumentų ir teisės aktų nuostatomis:

3.1.    Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2014) 4234 (toliau – Partnerystės sutartis) 1.1 dalies „Teritorinė plėtra ir regioninė politika“, 3.1 dalies „Integruotas teritorinės plėtros požiūris“, 3.1.2 dalies „Integruotos teritorinės investicijos (ITI)“ nuostatomis;

3.2.    2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 4 skirsnio „Integruotos teritorinės plėtros aprašymas“, 7 ir 8 prioritetų „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ bei „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ nuostatomis;

3.3.    Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano“ (toliau – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas);

3.4.    2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ nuostatomis;

3.5.    2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, nuostatomis: tikslu „didinti teritorinę sanglaudą regionuose“; uždaviniu „spręsti tikslinėms teritorijoms (gyvenamosioms vietovėms) būdingas problemas, didinant konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą“;

3.6.    Alytaus apskrities teritorijos bendruoju (generaliniu) planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 764 „Dėl Alytaus apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“;

3.7.    Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V- 480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairės).

4.           Didžiausią įtaką socialinei, ekonominei, demografinei, aplinkos būklei, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams (klimato kaitai) Alytaus regione daro šie veiksniai:

4.1.        Alytaus regionui būdingos neigiamos demografinės tendencijos ir apgyvendinimo struktūros ypatumai:

4.1.1.     Alytaus regione 2015 metų pradžioje gyveno 147,8 tūkst. gyventojų. Lyginant su 2011 m., gyventojų skaičius regione sumažėjo 6,7 procento ir mažėjo sparčiau nei tą patį laikotarpį Lietuvoje (4,3 procento). 2011–2015 m. didžiausias neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis buvo Alytaus miesto ir Varėnos rajono savivaldybėse (po 7,8 proc.) bei Lazdijų rajono savivaldybėje – 7,5 proc. Mažiausias gyventojų neigimas skaičiaus pokytis buvo Alytaus rajono savivaldybėje (3,8 proc.) ir Druskininkų savivaldybėje ( -5,2 proc.).

4.1.2.     Pagal urbanizacijos lygį (2015 m. sausio 1 d. – 58,3 proc.) Alytaus regionas priskirtinas mišraus tipo regionams, miestų gyventojų dalis regione viršijo 50 proc., tačiau nesiekė šalies vidurkio (62,7 proc.). Santykinai aukštą urbanizacijos lygį regione lėmė Alytaus miestas (kurio gyventojai sudarė 37,6 proc. visų regiono gyventojų) ir Druskininkų miestas (9,2 proc. visų regiono gyventojų), tačiau didesnėje regiono dalyje – ypač Varėnos ir Lazdijų rajono savivaldybėse – vyrauja labai retai gyvenamos vietovės (miestų gyventojų dalis siekė tik apie 26,8 proc. Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir 37,8 proc. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus). Varėnos rajono savivaldybė yra didžiausią pagal teritorijos plotą ir rečiausiai gyvenama šalies savivaldybė – gyventojų tankumas 2015 m. sausio 1 d. siekė tik 10,6 gyv./km2 (skaičiuojant be Varėnos miesto – 6,6 gyv./km2); palyginimui – Lietuvos vidutinis gyventojų tankumas – 44,4 gyv./km2 (skaičiuojant be savivaldybių centrų ir daugiau kaip 6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (toliau – pagrindiniai miestai) – 16,5 gyv./km2). Nedaug didesnis gyventojų tankumas buvo ir Lazdijų rajono savivaldybėje (15,9 gyv./km2, 6-a rečiausiai gyvenama šalies savivaldybė); Tai yra – gyventojai koncentruojasi dviejuose pagrindiniuose regiono centruose – Alytuje, Druskininkuose ir aplink juos, tuo tarpu Lazdijų ir Varėnos vystymui (socialiniam, ekonominiam) esminis ribojantis veiksnys yra maža gyventojų koncentracija šių miestų poveikio zonoje (atitinkamai – ribotos galimybės verslo plėtrai, ypač susijusio su gyventojų aptarnavimu ir prekyba).

4.1.3.     Alytaus regionui būdingas mažėjantis urbanizacijos lygis – regiono miestai gyventojus prarado sparčiau, negu likusi teritorijos dalis (miestų gyventojų dalis sumažėjo nuo 58,7 iki 58,3 proc.). Itin ženklūs gyventojų skaičiaus pokyčiai buvo didžiausiuose regiono miestuose:

4.1.3.1.  Alytaus mieste 2011–2014 m. gyventojų skaičius sumažėjo 7,8 proc., miesto gyventojų skaičiaus pokyčius lėmė ne tik neigiama natūrali kaita ir migracija į užsienį ar didžiuosius miestus, bet ir gyventojų persikėlimas į priemiestines teritorijas Alytaus rajono savivaldybėje. Šią tendenciją patvirtina tai, kad 2011–2014 m. naujai pastatytuose individualiuose (1-2 butų) namuose Alytaus rajono savivaldybėje buvo 182 butai (apie 33 proc. visų naujos statybos butų visame regione).

4.1.3.2.  Druskininkų mieste 2011–2014 m. gyventojų skaičius sumažėjo net 8,6 proc. (tai buvo 5-as didžiausią neigiamą gyventojų skaičiaus pokytį patyręs miestas šalyje). Tačiau, skirtingai nuo kitų itin sparčiai mažėjusių miestų (Visagino, Naujosios Akmenės, Biržų ar Skuodo), Druskininkų miesto gyventojų skaičiaus mažėjimą lėmė ne tiek periferinė padėtis ar stambių, miestus formuojančių, įmonių uždarymas, bet suburbanizacija (plėtra į priemiestines teritorijas), taip pat kurortams būdingas reiškinys, kuomet vietos gyventojus (esant didelei nekilnojamojo turto kainai) išstumia jų butus ar namus kaip sezoninį būstą įsigyjantys kitų savivaldybių gyventojai ir užsieniečiai. Kiek mažiau ši tendencija pasireiškė ir Lazdijų rajono savivaldybėje, tačiau ji buvo labiau būdinga šios savivaldybės kaimo vietovėms (kaip sezoninis būstą įsigyjamos vaizdingose vietose esančios sodybos).

4.1.4.     Mažėjantis gyventojų skaičius, vykstantis kartu su dispersiška urbanizacija yra vienas iš veiksnių, didinančių klimato kaitą – didėja kelionių automobiliais poreikis, didėja energijos sąnaudos naujai kuriamoje infrastruktūroje, tuo tarpu likusios miestų infrastruktūros (daugiabučių namų, viešųjų pastatų) šildymo sąnaudos išlieka iš esmės tos pačios.

4.1.5. Darbingo amžiaus gyventojų skaičius Alytaus regione nuo 2011–2014 m pasikeitė labai neženkliai. Šis rodiklis padidėjo nuo 60,7 proc. (2011 m. sausio 1 d. duomenimis) iki 60,9 proc. (2015 m. sausio 1 d. duomenimis). Mažiausias darbingo gyventojų skaičiaus Alytaus regione yra Alytaus rajono (58,7 proc.) ir Lazdijų rajono (58,9 proc.) savivaldybėse. Druskininkų ir Alytaus miesto savivaldybėje 2015 m. darbingo amžiaus gyventojų skaičius buvo mažesnis lyginant su 2011 m. (atitinkamai -0,5 ir -1,1 proc.).

4.1.6. 2014 metais demografinės senatvės koeficientas Alytaus regione buvo 159, tai yra, pagyvenusių asmenų skaičius viršijo vaikų skaičių 59 procentais (palyginimui, šalies demografinės senatvės koeficientas – 126). Alytaus regionas buvo antras demografiškai „seniausias“ šalies regionas. Visose Alytaus regiono savivaldybėse, išskyrus Alytaus miesto savivaldybę (125), demografinės senatvės koeficientas ženkliai viršija Lietuvos vidurkį: 2014 m. Druskininkų savivaldybėje šis koeficientas siekė – 176, Lazdijų rajono savivaldybėje – 182, Varėnos rajono savivaldybėje – 194. 2014 m. pensinio amžiaus gyventojai Alytaus regione sudarė 25 proc. visų regiono gyventojų, šio rodiklio reikšmė taip pat pastebimai viršijo Lietuvos vidurkį, kuris 2014 m. siekė 22 proc. Daugelyje regiono savivaldybių, išskyrus Alytaus miesto savivaldybę, pensinio amžiaus gyventojų dalis dar aukštesnė (Druskininkų savivaldybėje – 26 proc., Lazdijų rajono savivaldybėje – 27 proc. ir Varėnos rajono savivaldybėje – 28 proc.). Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyventojų iki 15 m. amžiaus dalis Alytaus regione 2011 – 2015 m. mažėjo 1,1 proc. punkto. 2015 m. gyventojų iki 15 m. amžiaus buvo tik 14 proc. nuo visų gyventojų (stabilios demografinės situacijos užtikrinimui, šis rodiklis turėtų siekti bent 18–19 proc.). Todėl dėl darbingo amžiaus gyventojų migracijos ir mažo (bei mažėjančio) vaikų skaičiaus, tiek gyventojų skaičius, tiek amžiaus struktūra regione blogės ir ateityje.

4.2.        Santykinai aktyvi, bet netolygiai pasiskirsčiusi regione ekonominė veikla:

4.2.1.     Verslumo lygis (apskaičiuojamas pagal veikiančių įmonių skaičių/tūkstančiui gyventojų) Alytaus regione buvo neaukštas (2015 m. sausio 1 d. – 16,4 įmonės/tūkstančiui gyventojų), siekė apie 60 proc. šalies vidurkio, tačiau ypatingai neišsiskyrė iš kitų šalies regionų (skaičiuojant be 5 didžiųjų miestų savivaldybių). Panašų (besiskiriantį ne daugiau kaip per 1 įmonę/tūkstančiui gyventojų) arba mažesnį rodiklį turėjo dar 7 iš 10 Lietuvos regionų. Verslumo lygio augimas buvo lėtesnis už vidutinį šalyje – veikiančių įmonių skaičius/tūkstančiui gyventojų Alytaus regione nuo 2011 m. sausio 1 d. paaugo 13 proc., šalyje – 19 proc. Alytaus miesto savivaldybė išlaikė aukščiausią regione veikiančių įmonių koncentraciją (22,2 įmonės/tūkstančiui gyventojų), tačiau lėtą augimo tempą (10,9 proc.), didžiausias įmonių skaičiaus augimas fiksuojamas Druskininkų savivaldybėje – 24,9 proc., o įmonių skaičius/tūkstančiui gyventojų buvo 21,6, mažiausias įmonių skaičiaus augimas fiksuojamas Lazdijų rajono savivaldybėje, kurioje įmonių skaičius/tūkstančiui gyventojų siekia 8,7. Vertinant verslumo lygio teritorinį pasiskirstymą, pastebima tiesioginė priklausomybė tarp šio rodiklio ir gyventojų tankumo. T. y. pasitvirtina prielaida, kad įmonių koncentracija laipsniškai didėjo priklausomai nuo gyventojų koncentracijos atitinkamą teritoriją veikiančiuose urbanistiniuose centruose ir aplinkinės teritorijos gyventojų tankumo. Gerus Druskininkų savivaldybės rodiklius lėmė intensyvi kurorto plėtra ir didėjantys lankytojų srautai (2014 m. pasiekė 1 mln.).

4.2.2.     Daugumoje regiono savivaldybių gali būti aiškiai išskiriamos vyraujančios ekonominės veiklos sritys (specializacija):

4.2.2.1. Druskininkų savivaldybėje yra labai gerai išvystyta sveikatos apsaugos paslaugų infrastruktūra. Lyginant su kitomis savivaldybėmis, Druskininkų savivaldybėje ypač daug privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Tai rodo, kad infrastruktūros plėtrai pritraukiama daug privačių lėšų, nuosekliai didėja sveikatos apsaugos specialistų skaičius. Druskininkų savivaldybėje apie penktadalis užimtų gyventojų dirba sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityse. Taip pat savivaldybėje svarbi gyventojų užimtumo sritis – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos.

4.2.2.2. Varėnos rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse plėtojama veiklos sritis, nebūdinga daugeliui Lietuvos savivaldybių – miškininkystė (medienos, grybų, uogų paruošos, miškų ūkis). Palyginimui, miškininkystės ir žuvininkystės veiklose Lietuvoje 2012 m. dirbo 1,3 proc. įmonių dirbančiųjų, Varėnos rajono savivaldybėje – 13 proc. (t.y. 10 kartų daugiau). Miškų ūkis yra daugelio smulkių kaimo gyvenamųjų vietovių socialinio demografinio stabilumo pagrindas. Rajone išgaunamos žaliavos sudaro pagrindą Varėnos mieste nedideliais mastais plėtotis apdirbamosios pramonės rūšims (medžio apdirbimo, lengvosios, maisto pramonės), paslaugų verslui.

4.2.2.3. Alytaus miesto savivaldybė pasižymi didele apdirbamosios gamybos įmonių koncentracija – apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojai 2012 m. sudarė 31 proc. visų įmonių dirbančiųjų (42,4 proc. daugiau už šalies dirbančiųjų dalį kasybos ir karjerų eksploatavimo ir apdirbamosios gamybos sektoriuje). Alytaus mieste suformuotų pramonės teritorijų ir įkurto Alytaus pramonės parko teikiamos galimybės mažesnės negu laisvųjų ekonominių zonų (mažesnės galimybės taikyti mokestines lengvatas), tačiau Alytaus miesto pramonės teritorijos ir pramonės parkas turi reikšmingą pranašumą, lyginant su daugeliu 2011–2012 m. suformuotų laisvųjų ekonominių zonų, tuo aspektu, kad jose gamyba jau yra vykdoma.

4.2.2.4. Lazdijų rajono savivaldybėje ekonominė veikla nėra aktyvi, tačiau suformuota pramonės zona į šiaurės vakarus nuo Lazdijų pagal geležinkelio liniją tarp Šeštokų ir Mockavos gali padėti išnaudoti savivaldybės geografinę padėtį. Šioje pramonės zonoje galima intensyvesnė krovos, sandėliavimo bei logistikos įmonių veikla.

4.3.    Alytaus regionas pasižymi dideliu registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykiu (registruoto nedarbo lygiu). 2014 m. Alytaus regiono registruoto nedarbo lygis buvo 13,7 procento. Lyginant su Lietuvos vidurkiu, kuris siekė 9,5 proc., registruotas nedarbas Alytaus regione buvo didesnis 4,2 proc. punkto arba 44 proc. Ypač aukštas registruotas nedarbas buvo Alytaus rajono savivaldybėje – 17,2 proc. ir Lazdijų rajono savivaldybėje – 16,7 proc. Arčiausiai Lietuvos vidurkio buvo Varėnos rajono savivaldybės rodiklis, joje registruotas nedarbas siekė 11,1 procento. Regiono centro, Alytaus miesto, savivaldybėje registruotas nedarbas siekė 12,9 proc. Nepaisant visoms regiono savivaldybėms būdingo aukšto registruoto nedarbo, jį lemia skirtingos priežastys:

4.3.1. Alytaus miesto ir Druskininkų savivaldybėse – struktūrinės priežastys, dėl darbo jėgos paklausos ir pasiūlos neatitikimo. Turizmo sektoriaus įmonėms reikalingi jauni, mokantys keletą užsienio kalbų darbuotojai, o šios sąlygos neatitinka didesnė dalis Druskininkų ir aplinkinių kaimo gyvenamųjų gyventojų (dėl demografiškai „senstančios“ teritorijos); Alytaus miesto įmonėms reikalingi inžinerinių specialybių darbuotojai ir kvalifikuoti pramonės darbininkai, kurių visoje šalyje parengiama palyginti nedaug.

4.3.2. Lazdijų rajono savivaldybėje – žemas bendras ekonominis aktyvumas (būdingas visoms retai gyvenamoms teritorijoms).

4.3.3. Alytaus rajono savivaldybėje – ribota darbo vietų pasiūla Alytaus mieste (kuomet pats miestas susiduria su reikšmingomis užimtumo problemomis, nėra prielaidų susiformuoti traukos zonai) ir struktūrinės priežastys – registruoti bedarbiai daugiausiai nekvalifikuoti kaimo vietovių darbuotojai, kuriems nėra didelės paklausos nei Alytaus miesto, nei Druskininkų savivaldybėje.

4.3.4. Varėnos rajono savivaldybės atveju, nors registruotas nedarbas palyginti neaukštas, susiduriama su „paslėpto“ nedarbo problema (t. y. fiksuojamas sąlyginai neaukštas nedarbas (11,1 proc.), tačiau užimtųjų skaičius, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais, siekia tik 57,8 proc.; t. y. neturintys reguliaraus pajamų šaltinio asmenys nėra registruojami darbo biržoje dėl formalių priežasčių (pvz. turimos žemės ūkio valdos), dirba sezoninius darbus, užsiima miško gėrybių rinkimu ir pan.

4.3.5. Naujų darbo vietų kūrimo darbo jėgai imliame paslaugų sektoriuje neskatina maža gyventojų perkamoji galia: 2014 m. duomenimis, pagal vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį vienam gyventojui Alytaus regionas yra šeštoje vietoje tarp visų regionų (580,1 Eur). Lietuvos vidurkis – 677,4 Eur. Mokamas darbo užmokestis Alytaus regione 13,9 proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis. 25 proc. visų regiono gyventojų – pensininkai, kurių pajamos dar žemesnės.

4.4.    Alytaus regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijoje beveik nėra intensyviai energijos išteklius vartojančių (ir išmetančių didelius kiekius CO2) ir aplinką teršiančių įmonių (Alytaus regione iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą per 2013 metus buvo išmesta 1 467,7 tonos teršalų, Alytaus regiono išmesti teršalai sudarė 2,4 proc. visų Lietuvoje išmestų teršalų iš stacionarių taršos šaltinių), todėl pagrindinis tiek aplinkos taršą, tiek CO2 išmetimus lemiantis veiksnys yra didelis individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų ir neišvystyta viešojo transporto sistema visoje regiono teritorijoje, išskyrus Druskininkų savivaldybę ir (iš dalies) Alytaus miestą; regiono geografiniai ypatumai ir neaukšta urbanizacija lemia tai, kad absoliučiai didžiausia dalis kelionių tarp miestų ir kaimo gyvenamųjų vietovių vyksta individualiais automobiliais).

4.5.    Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, tiek Alytaus regione (412), tiek visose į Alytaus regiono savivaldybėse – Alytaus miesto savivaldybėje (400), Alytaus rajono savivaldybėje (451), Druskininkų savivaldybėje (413), Lazdijų rajono savivaldybėje (419) ir Varėnos rajono savivaldybėje (390) – buvo aukštesni už šalies vidurkį (370). Viešojo transporto sistema sudaro santykinai nereikšmingą regiono susisiekimo sistemos dalį – vienam gyventojui priemiestiniais maršrutais 2014 m. teko vidutiniškai 26 kelionės autobusu.

5.       Problemas ir vystymo galimybes lemia šie Alytaus regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos urbanistinės struktūros ypatumai:

5.1.    Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas išskyrė šalies teritorijoje pagrindinį erdvinės funkcinės struktūros komponentą – aktyvios ir santykinai aktyvios raidos funkcinio stuburo zoną, sujungiančią didžiausio ūkinio aktyvumo arealus su stambiausiais urbanistiniais centrais ir sudarančią metropolinės integracijos ašis. Dėl savo geografinės padėties Alytaus regionas į šią zoną nepatenka ir, kartu su kitais šalies regionais (Utenos ir Tauragės), sudaro dekoncentruotos plėtros arealus.

5.2.    Regiono atraminių gyvenamųjų vietovių tinklą sudaro Alytus – A kategorijos regiono (apskrities) centras ir Alytaus rajono savivaldybės centras; Druskininkai, Lazdijai ir Varėna – a kategorijos esami atitinkamų savivaldybių centrai, taip pat 4 b ir c kategorijų lokaliniai aptarnavimo centrai ir 11 kitų miestelių, kurie daugiausia išsidėstę centrinėje ir vakarinėje regiono dalyse.

5.3.    Alytaus regioną kertą 2 pirmo lygmens tarptautinės ir nacionalinės urbanistinės integracijos ašys – ašis Vilnius–Varėna–Druskininkai–Baltarusijos siena, sutampanti su magistraliniu keliu A4; ašis Vilnius–Alytus–Marijampolė–Karaliaučiaus sritis, sutampanti su krašto keliais Nr. 128, 131 ir turinti atšaką per Kalvariją į Lenkiją.

5.4.    Dėl regiono periferinės padėties ir kaimynystės su Lenkija ir Baltarusija, išvystytos ir 1C kategorijos šalies vidinės urbanistinės integracijos ašys, jungiančios apskrities gyvenamąsias vietoves su šalies metropoliniais centrais Vilniumi ir Kaunu ir su sienos kirtimo punktais. Apskrities teritorijoje yra šios 1C kategorijos urbanistinės integracijos ašys: ašis Kaunas–Alytus–Seirijai–Lazdijai–Lenkijos siena, sutampanti su krašto keliais Nr. 130, 132, 135; ašies atkarpa Alytus–Merkinė (krašto kelias Nr. 129); ašies atkarpa Lazdijai–Kalvarija (krašto kelias Nr. 134); ašies atkarpa Varėna–Marcinkonys–Baltarusijos siena (rajoninis kelias Nr. 5003).

5.5.    Urbanistinio karkaso integracijos ašys kartu su centrais, formuoja aglomeruojančio poveikio arealus, kurie tarnauja kaip gyventojų traukos židiniai. Alytaus apskrityje didesniu aglomeruojančiu poveikiu pasižymi Alytaus miestas, Druskininkų miestas ir pagrindinės urbanistinės integracijos ašys Daugai–Alytus–Simnas, Druskininkai–Merkinė–Alytus ir Druskininkai–Merkinė–Varėna–Valkininkai. Druskininkų kurortas – svarbiausias rekreacinis-turistinis centras, kuris kartu su Kapčiamiesčiu–Veisiejais ir Marcinkonimis–Senąja Varėna sudaro regiono rekreacinio aktyvumo pietinę ašį.

6.       Lazdijų miestui ir jį supančiai Lazdijų seniūnijos teritorijai būdingi šie funkciniai ryšiai:

6.1.    Lazdijų miestas yra retai gyvenamos Lazdijų rajono savivaldybės didžiausias miestas ir iš esmės vienintelis miestas, turintis pakankamą kiekį darbo jėgos ir galimybę pritraukti ir absorbuoti didesnes investicijas; Lazdijų miestas yra įsikūręs prie svarbių krašto kelių, jungiančių Lietuvą ir Lenkiją, tačiau Lazdijų miesto teritorijoje yra ribotas investicijoms tinkamų sklypų kiekis – siūlomas tik vienas komercinės paskirties žemės sklypas. Miesto teritorijoje sudėtingiau steigti gamybos ar pramonės įmones, o tokių įmonių kūrimas veiksmingiausiai padėtų spręsti nedarbo bei iš to kylančias kompleksines problemas Lazdijų rajono savivaldybėje. Tačiau nemažai investicijoms patrauklių sklypų bei ekonomikos skatinimui patrauklių objektų yra Lazdijų miesto apylinkėse: žemės sklypas Janaslavo k., šalia Lazdijų turizmo informacinio centro, skirtas kempingo statybai; 2 sklypai šalia Lazdijų hipodromo, Lazdijų seniūnijoje; 6 žemės sklypai Jukneliškės k. nuomojami ūkinei komercinei veiklai, jų naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. Maksimaliam šių objektų išnaudojimui būtinos investicijos į komunikacijų, kelių įrengimą, hidrotechnikos įrenginių statybą. Reikalingas bendras šių objektų integravimas į Lazdijų miesto infrastruktūrą.

6.2.    Šiuo metu jau vyksta nuolatinis darbo jėgos judėjimas iš Lazdijų miesto į Lazdijų seniūnijoje kuriamas darbo vietas, šis judėjimas gali suintensyvėti komercinei veiklai panaudojant šiuo metu neužimtus sklypus; Lazdijų seniūnijoje, Janaslavo kaime baigiamas įrengti paukščių perinimo inkubatorius, kuriame bus sukurta apie 40 naujų darbo vietų.

7.       Alytaus regiono ITV programa įgyvendinama šiose Alytaus regiono tikslinėse teritorijose (žr. 1 pav.):

7.1.    išskirtoje vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“– Varėnos mieste;

7.2.    2007–2013 m. finansiniam laikotarpiui nustatytų tikslinių teritorijų savivaldybių centruose, kurie vadovaujantis Partnerystės sutarties 3.1.2 dalies „Integruotos teritorinės investicijos (ITI)“ nuostatomis yra laikomi pereinamojo laikotarpio tikslinėmis teritorijomis:

7.2.1. Alytaus mieste;

7.2.2. Druskininkų mieste;

7.2.3. Lazdijų mieste.

8.       Atsižvelgus į Alytaus regiono ITV programos 6 punkte nurodytus Lazdijų miestui ir jį supančioms teritorijoms būdingus funkcinius ryšius ir tiesioginę sąveiką, taip pat į  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. 5TS-151 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos“ 2 punktą, nustatyta ši su Lazdijų miestu (tiksline teritorija) susieta teritorija, kurioje taip pat įgyvendinama Alytaus regiono ITV programa, programa (žr. 1 pav.) – Lazdijų seniūnija.


 

 

1 pav. Tikslinės ir susietos teritorijos. Šaltiniai: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Hnit-Baltic“, VĮ „Registrų centras“.

 

9.       Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinama Alytaus regiono ITV programa gyventojų skaičius, remiantis ITV programos rengimo metu paskutiniais paskelbtais Lietuvos statistikos departamento duomenimis – 82,3 tūkst. gyventojų (2015 m. sausio 1 d.); su Alytaus regiono tikslinėmis teritorijomis susietos teritorijos gyventojų skaičius – 2,5 tūkst. gyventojų.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Alytaus regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės dėstomi Alytaus regiono ITV programos 2 priede, programos veiksmų planas dėstomas Alytaus regiono ITV programos 3 priede.

11. Alytaus regiono ITV programa įgyvendinama Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių nustatyta tvarka.

 

____________________

 

Alytaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos,

1 priedas

 

 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ LENTELĖ

 

Stiprybės

Aktualumo įvertinimas

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos

1. Alytaus regione gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra, užtikrintas geras tikslinių teritorijų susisiekimas su didžiaisiais Lietuvos miestais, Lenkija, Baltarusija

4

Geografinė padėtis ir jungtys su didžiausiais miestais ir kaimyninėmis valstybėmis yra esminė regiono vystymosi sąlyga. Šiuo metu Lietuvoje daugiausia probleminių regionų yra atokiose, pasienio regionuose, gana izoliuoti. Alytaus regionas vienas iš dviejų regionų, turinčių tiesioginę jungtį su Vakarų Europa (per Lenkiją).

2. Kai kuriose Alytaus regiono tikslinėse teritorijose yra dideli rekreacinio potencialo panaudojimo ir rekreacinės veiklos vystymo ištekliai: Alytaus regione veikia didžiausią vietos ir užsienio turistų skaičių (1 mln. poilsiautojų per metus) pritraukiantis kurortas  – Druskininkai su išvystyta pramogų infrastruktūra.

5

Turizmo ir rekreacijos sektorius – vienas sparčiausiai augančių pasaulyje. Šiame sektoriuje smulkaus verslo pradžiai nereikalingos ypač didelės investicijos (pvz., gamyboje ar logistikoje). Tai viena iš eksportuojamų paslaugų, turinti nedidelę priklausomybę nuo vietos gyventojų pajamų.

 

Silpnybės

Aktualumo įvertinimas

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos

1. Žemas darbo užmokestis

5

2014 m. duomenimis pagal vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį vienam gyventojui Alytaus regionas yra šeštoje vietoje (580 Eur). Lietuvos vidurkis – 677 Eur. T.y. gyventojų samdomo darbo pajamos Alytaus regione 13,9 proc. mažesnės nei Lietuvos vidurkis. Mažesnės gyventojų pajamos neskatina vidaus vartojimo (t. y. paslaugų sektoriaus įmonių augimas galimas tik dėl turizmo).

2. Neigiamos demografinės tendencijos

5

2014 metais demografinės senatvės koeficientas Alytaus regione buvo 159, tai yra, pagyvenusių asmenų skaičius viršijo vaikų skaičių 59 procentais (palyginimui, šalies demografinės senatvės koeficientas – 126). Alytaus regionas buvo antras demografiškai „seniausias“ šalies regionas. Visose Alytaus regiono savivaldybėse, išskyrus Alytaus miesto savivaldybę (125), ženkliai viršija Lietuvos vidurkį ir 2014 m. Druskininkų savivaldybėje siekė – 176, Lazdijų rajono savivaldybėje – 182, Varėnos rajono savivaldybėje – 194. Lyginant su 2011 m., gyventojų skaičius regione sumažėjo 6,7 procento ir mažėjo sparčiau nei tą patį laikotarpį Lietuvoje (4,3 procento). Sparčiau, lyginant su likusia regiono teritorija, mažėja gyventojų skaičius miestuose (kurie yra pagrindiniai ekonominės plėtros centrai).

3. Nepakankamas susisiekimo sistemos elementų išvystymas

4

Regiono ekonominės ir apgyvendinimo struktūros ypatumai (ekonominės veiklos koncentracija siaurai specializuotuose centruose ir retai gyvenama teritorija) lemia tai, kad individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, tiek Alytaus regione (412), tiek visose į Alytaus regiono savivaldybėse – Alytaus miesto savivaldybėje (400), Alytaus rajono savivaldybėje (451), Druskininkų savivaldybėje (413), Lazdijų rajono savivaldybėje (419) ir Varėnos rajono savivaldybėje (390) buvo aukštesni už šalies vidurkį (370). Viešojo transporto sistema sudaro santykinai nereikšmingą regiono susisiekimo sistemos dalį – vienam gyventojui priemiestiniais maršrutais 2014 m. teko vidutiniškai 26 kelionės autobusu.

Nepakankamas susisiekimo sistemos elementų išvystymas – ypač darnaus judumo srityje – daro neigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai, tikslinėse teritorijose gyvenantys asmenys kenčia nuo taršos ir triukšmo, didėja problemos miestų gatvėse, daugėja traumų atvejų ir žuvusiųjų, dėl susidarančių spūsčių atsiranda ir ekonominių nuostolių.

 

Galimybės

Aktualumo įvertinimas

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos

1. Auganti paslaugų paklausa

4

Numatoma, naujų paslaugų paklausą didins tai, kad privatusis vartojimas ir toliau nuosekliai augs, nes namų ūkių gaunamas pajamas gausins kylantis darbo užmokestis, didinamas minimalus darbo užmokestis ir didesnis užimtumas. Galimybes vartoti didins ir kritusios kainos, ypač degalų, nes daugiau lėšų galės būti skiriama kitoms prekėms ar paslaugoms įsigyti.

2. Augantis užsienio turistų srautas į Lietuvą. Teritorijos, esančios šalia svarbiausių šalies turizmo traukos centrų ir maršrutų, turės galimybių turizmo, apgyvendinimo, maitinimo, smulkiojo verslo paslaugoms plėtoti

4

Alytaus regione veikia didžiausią vietos ir užsienio turistų skaičių (1 mln. poilsiautojų per metus) pritraukiantis kurortas – Druskininkai su išvystyta pramogų infrastruktūra. Turizmo ir kultūros sektoriuje smuklaus verslo pradžiai nereikalingos ypač didelės investicijos (kaip pvz., gamyboje ar logistikoje), vyrauja smulkios įmonės, susidaro didelis nespecializuotos (turinčios bendrąsias kvalifikacijas – kalbų, kompiuterinio raštingumo) darbo jėgos poreikis.

 

 

Grėsmės

Aktualumo įvertinimas

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos

1. Auganti konkurencija rekreacijos, turizmo, kultūros paslaugų teikimo sektoriuose.

 

4

2007–2013 m. ES fondų investicijos į viešąją turizmo infrastruktūrą lėmė tai, kad buvo sutvarkyta (įrengta viešoji turizmo infrastruktūra) beveik 300 turizmo objektų ir teritorijų visoje Lietuvoje. Mažėjant gyventojų skaičiui, lėtai augant gyventojų pajamoms, kyla grėsmė, kad esant didelei pasiūlai ir ribotam paslaugų gavėjų skaičiui, ne visi sukurti objektai galės išsilaikyti.

2. Jaunimo ir kvalifikuotos darbo jėgos mažėjimas šalyje

5

Lietuvoje susidariusi amžiaus struktūra lems tai, kad toliau didės pensinio amžiaus gyventojų dalis lyginant su darbingo amžiaus gyventojais, o mažės – vaikų ir jaunimo. Didesnis darbo jėgos poreikis didesniuose šalies miestuose (kartu ir didesnis darbo užmokestis) didins iš regiono tikslinių teritorijų išvykstančiųjų gyventi ir dirbti jaunų gyventojų srautus.

_______________


 

Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos

2 priedas

 

 

ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO

TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

 

1.Tikslas: Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms

 

1.Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti atlikus silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizę nustatytas Alytaus regiono stiprybes – tai, kad Alytaus regione gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra, geras tikslinių teritorijų susisiekimas su didžiaisiais Lietuvos miestais, Lenkija, Baltarusija. Sustiprinus šiuo metu silpną ekonominė ir verslo aplinką, gyventojų verslumo įgūdžius, sutvarkius (atgaivinus) ekonominei veiklai svarbias teritorijas (tiek miestų traukos centrus, tiek pramonės zonas) gali būti iš dalies suvaldytos neigiamos demografinės tendencijos (silpnybė). Stiprybės išnaudojimas ir silpnybės (problemos) sprendimas būtinas, kad ateityje pasinaudoti paslaugų paklausos augimo galimybe (leidžiančia kurti naujas darbo vietas) ir sumažinti poveikį grėsmės, kurią sukels jaunimo ir kvalifikuotos darbo jėgos mažėjimas šalyje ir dėl to stiprėjanti didžiųjų miestų trauka.

2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms“ ir „Skatinti investicijas į Alytaus regiono tikslines ir susietas teritorijas, didinant jų patrauklumą“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms“ yra optimalus.

3.Tikslui priskirtas efekto rodiklis: Užimtumo lygis Alytaus regione procentais. Numatyta, kad užimtumo lygis Alytaus regione 2023 m. sieks 62,0 proc.

 

Programos efektas:

Kodas

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė  (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

1-E

Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.

59,2

 

61,2

 

62,0

 

 

Programos rezultatai:

Kodas

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

1-R-1

Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt.

1 897

2 029

2 150

1-R-2

Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc.

0

 

25

 

 

25,47

 

 

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Siekiama reikšmė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1-E

Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.

59,2

59,3

59,4

59,6

60,3

60,8

61,2

61,5

61,8

62,0

1-R-1

Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt.

1 897

1 897

1 897

1 930

1 970

2 000

2 029

2 080

2 110

2 150

1-R-2

Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc.

0

0

0

0

23,6

23,6

25

25,2

25,3

25,47

 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas

1. Uždavinys iškeltas įvertinus atlikus SSGG analizę nustatytą silpnybę (problemą), kad Alytaus regione gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra, geras tikslinių teritorijų susisiekimas su didžiaisiais Lietuvos miestais, Lenkija, Baltarusija. sutvarkytos pramoninės ir verslo zonas, didinančias tiesioginių investicijų pritraukimą, kūrybinių, meninių paslaugų ir pramogų organizavimo potencialas verslo plėtrai, galės būti pasinaudota atitinkamų paslaugų paklausos augimo galimybe.

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas“; „Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant ir remiant verslo inkubatorių tikslinėse teritorijose steigimą“; „Padidinti investicijų lygį regione, pritaikant apleistas ir nenaudojamas teritorijas verslo poreikiams“. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas“ yra optimalus.

3.Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt. Numatoma, kad šis skaičius padidės nuo 1 897 įmonių 2014 m. iki 2 150 įmonių 2023 m.

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Siekiama reikšmė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.1-P-1

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2

0

0

0

5 063

 

205 083

 

211 083

 

651 083

651 083

651 083

651 083

1.1-P-2

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2

0

0

0

647

2 100

 

2 874

9 027

9 027

 

9 027

9 027

1.1-P-3

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos

0

0

0

0

0

0

1

 

1

1

1

1.1-P-4

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, m

0

0

0

955

 

955

 

955

 

6 255

 

6 255

 

6 255

 

6 255

 

1.1-P-5

Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus

0

0

0

32 350

32 350

71 050

71 050

71 050

71 050

71 050

1.1-P-6

Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, m

0

0

0

448

448

448

448

448

448

448

1.1-P-7

Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt.

0

0

0

 

9

9

9

9

9

9

9

1.1-P-8

Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius, vnt.

0

0

0

1

1

2

 

2

2

2

2

1.1-P-9

Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų (km)

0

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.1-P-10

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra m2

0

0

0

0

0

0

14 000

14 000

14 000

14 000

 

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (iš viso),

tūkst. eurų

Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų

Iš jų Europos Sąjungos lėšos, tūkst. eurų

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų (toliau – viešųjų investicijų priemonės):

 

 

 

 

1.1.1.1. Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas. Teritorijų tarp Sodų g., Seinų g. ir M. Gustaičio g. ir tarp Vilties g., Dainavos g. ir M. Gustaičio g. infrastruktūros sutvarkymas

344

344

292

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 6 000 m2

1.1.1.2. Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

1 384

1 384

840

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 5 063 m2

1.1.1.3. Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

2 085

2 085

1 773

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 80 020 m2

1.1.1.4. Varėnos mieste esančio Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui

118

118

100

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 20 000 m2

1.1.1.5. Kultūrinio Alytaus miesto paveldo sutvarkymas, rekonstruojant buvusios sinagogos ir rabino namo pastatus ir sutvarkant aplinkines teritorijas

1 509

1 509

206

Sutvarkytų arba atnaujintų patalpų plotas 478,3 m2

1.1.1.6. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro modernizavimas ir pritaikymas kultūros produktų bei inovatyvių paslaugų sklaidai

2 100

2 100

300

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 5 460 m2

1.1.1.7. Vandentiekio magistralės DN 500- Putinų g. Alytuje, rekonstravimas (siekiama pagerinti sąlygas verslo plėtrai, modernizuojant pramonės veiklai reikalingą inžinerinę infrastruktūrą)

340

340

170

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų ilgis 5,3 km

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 0,715 km

1.1.1.8. Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas

334

334

284

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 647 m2

1.1.1.9. Lauko scenos ir pagalbinių patalpų Vilniaus al. 24, Druskininkai, ir pritaikymas kultūros poreikiams

352

53

300

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 774 m2

1.1.1.10. Motiejaus Gustaičio memorialinio namo Seinų g. 31, Lazdijuose pastato rekonstrukcija ir remontas, paslaugų teikimo įrangos įsigijimas

242

242

206

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 1 vnt.

1.1.1.11. Laisvės kovų muziejaus Lazdijuose pastato rekonstrukcija ir remontas, paslaugų teikimo įrangos įsigijimas

352

352

300

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse,

693 m2  

1.1.1.12. Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste

352

352

300

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse,

1 453 m2

1.1.1.13. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje

105

53

53

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, 955 m

1.1.1.14. Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste

1 159

1 159

985

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 100 000 m2

1.1.1.15. Kompleksinis teritorijų sutvarkymas ir įrengimas Pramonės g. 1; 31; 35  Alytuje, konvertuojant apleistą pramonės teritoriją į aukštos kokybės erdvę verslo vystymui ir plėtrai, sukuriant ir atnaujinant tam reikalingą infrastruktūrą

2 144

2 144

1 304

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 440 000 m2

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, 14 000 m2

1.1.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės:

 

 

 

 

1.1.2.1. Pastato M. K. Čiurlionio g. 27, Druskininkuose modernizavimas

429

 

 

Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, 32 350 kWh/ per metus

1.1.2.2. Pastato esančio Vilniaus al. 24, Druskininkuose energetinių charakteristikų gerinimas

180

 

 

Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas,

38 700 kWh/ per metus

1.1.2.3. Motiejaus Gustaičio memorialinio namo (Seinų g. 31, Lazdijai) pastato energinio efektyvumo didinimas

190

 

 

Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius, 1 vnt.

1.1.2.4. Laisvės kovų muziejaus (Lazdijai), pastato energinio efektyvumo didinimas

521

 

 

Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius, 1 vnt.

1.1.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:

 

 

 

 

1.1.3.1. Pagal Alytaus regiono tikslinėse teritorijose veikiančių vietos veiklos grupių parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybėms, įmonėms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) įgyvendinamos vietos bendruomenių socialinės ir kultūrinės iniciatyvos, jaunimo verslumo iniciatyvos

X

X

X

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyviai, 400 asmenų

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 8 vnt.

1.1.4. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:

X

X

X

 

1.1.4.1. Verslo subjektų inicijuojama verslo plėtra tikslinėse ir ir susietoje teritorijoje (inovatyvios gamybos plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, naujų technologijų, metodų diegimas, darbo vietų kūrimas)

X

X

X

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 6 vnt.

1.1.4.2. Alytaus miesto verslo, mokslo ir savivaldybės partnerystės kooperacijos ir klasterizacijos projektų vykdymas

X

X

X

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 2 vnt.

1.1.5. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės:

 

 

 

 

 

1.1.5.1. hidrotechnikos statinių Lazdijų mieste ir Lazdijų seniūnijoje įrengimas: investicijoms patrauklių sklypų kanalizavimas, taip sudarant sąlygas juose vykdyti komercinę veiklą

345

 

 

Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų 0,2 (km)

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

14 585

12 569

7 413

 

 

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas

1. Uždavinys iškeltas įvertinus atlikus SSGG analizę nustatytą Alytaus regiono silpnybę (problemą) – nepakankamą susisiekimo sistemos elementų išvystymą, ypač darnaus judumo srityje. Su sąlyga, kad bus įgyvendintas 1.1. uždavinys, problemos sprendimas leis sumažinti poveikį grėsmės, kurią sukels jaunimo ir kvalifikuotos darbo jėgos mažėjimas šalyje ir dėl to stiprėjanti didžiųjų miestų trauka, nes lengviau bus pasiekimas tame pačiame regione esančios darbo vietos.

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas“; „Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse ir susietose teritorijose, plėtojant viešojo transporto tinklą“; „Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse ir susietose teritorijose, rekonstruojant gatves“. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc. Numatoma, kad šis skaičius sieks nuo 0 procentų 2014 m. iki 25,47 procentų 2023 m. 

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Siekiama reikšmė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.2-P-1

Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis, km

0

0

0

0

1,53

1,53

3,76

3,76

3,76

3,76

1.2-P-2

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km

0

0

0

0

2,075

2,075

2,075

2,075

2,075

2,075

1.2-P-3

Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, m

0

0

0

676

676

676

676

676

676

676

1.2-P-4

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, m

0

0

0

1 282

1 282

1 282

1 282

1 282

1 282

1 282

1.2-P-5

Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius

2 620 000

2620000

2620080

2620200

2620280

2620280

2620350

2620700

2620780

2620900

 

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (iš viso), tūkst. eurų

Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų

Iš jų Europos Sąjungos lėšos, tūkst. eurų

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.2.1. viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.2.1.1. Modernizuoti ir plėtoti viešąjį transportą, didinti jo konkurencingumą ir patrauklumą (vieningos elektroninės viešojo transporto valdymo sistemos įdiegimas, ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas )

673

673

575

Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius, 2620 900

1.2.1.2. Rengti darnaus judumo planus, diegti modernias judumo valdymo priemones (darnaus judumo ir eismo organizavimo planų rengimas, sumanių šviesofų reguliavimo plėtra)

180

180

153

Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius, 3

1.1.1.3.Plėtoti dviračių infrastruktūrą, įrengiant Pramonės rajone pėsčiųjų ir dviračių trasas, integruojant jas į bendrą tinklą

500

500

115

Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis, 2,230 km

1.2.1.4. Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Perlojos g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija, šioje gatvėje esančių vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų (taip pat numatyta modernizuoti šioje gatvėje esančius šilumos tiekimo tinklus (dalyvaujant projektų konkurse)

1 222

1152

989

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,36 km

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, 1 282 m

1.2.1.5.Dviračių takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpose nuo Perlojos g. iki Dzūkų g. ir nuo M. K. Čiurlionio g. iki Mechanizatorių g.

97

97

82

Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis, 1,53 km

1.2.1.6. Rekonstruoti dviračių ir pėsčiųjų taką Lazdijų mieste Turistų g. iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje

88

88

75

Rekonstruotų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis, 1 km

1.2.1.7. Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės  g. iki Naujosios g. Alytuje įrengimas

1 120

1 120

445

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 0,715 km

1.2.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:

 

 

 

 

1.2.2.1. Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje

X

X

X

Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, 676 m

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

3 880

3 810

2 434

 

 

______________________________

 


 

Alytaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos,

3 priedas

 

ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Tikslas: Padidinti užimtumą Alytaus regiono tikslinėse teritorijose ir susietoje  teritorijoje,  gerinant jų patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms

 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas

 

1.1.1v Veiksmas: Vandentiekio magistralės DN 500 Putinų g. Alytuje, rekonstravimas (numatoma rekonstruoti 5,3 km vandentiekio tinklų.  Įgyvendinus veiksmą bus pagerintas vandens bei buitinių nuotekų valdymas, prisidedama prie aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimo tikslinėje teritorijoje. Veiksmas betarpiškai (kompleksiškai) susijęs su kitais veiksmais tikslinėje teritorijoje: gyvenamosios aplinkos tvarkymas, gatvių tvarkymas, naujų pramoninių erdvių sukūrimo)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2015

2020

Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Dzūkijos vandenys

Aplinkos ministerija

5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą

R

 

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos:

Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

340 000

 

 

 

 

170 000

170 000

 

 

170 000

 

1.1.2v Veiksmas: Buvusios sinagogos ir rabino namo pastatų Alytuje rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas (numatoma rekonstruoti buvusios sinagogos ir rabino namų pastatus Alytuje. Kompleksiškai sutvarkyti pastatų kompleksą. Numatoma sutvarkyti vidaus patalpas, aplinką, pastatų išorę. Projekto tikslas – didinti  teikiamų paslaugų įvairovę, prieinamumą ir kokybę. Patalpas planuojama pritaikyti edukaciniams, pažinimo ir ugdymo poreikiams)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2020

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Kultūros ministerija

5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

R

 

1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

1 509 000

 

 

1 302 944

1 302 944

 

 

 

 

206 056

 

1.1.3v Veiksmas: VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g.1 B rekonstravimas (numatoma tęsti kompleksinio sutvarkymo darbus Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Šio etapo metu numatoma rekonstruoti didžiąją žiūrovų salę, sceną, apšvietimo sistemą, pakeisti baldus. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota šildymo, vėdinimo, vandens ir kanalizavimo sistemos. Bus sutvarkyta aplinka: paklotos takų trinkelės, įrengta asfalto danga, suremontuotos atraminės sienelės. Patalpas planuojama pritaikyti edukaciniams, pažinimo ir ugdymo poreikiams, didinant  teikiamų paslaugų įvairovę, prieinamumą ir kokybę)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2020

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Kultūros ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

2 100 000

 

 

1 800 459

1 800 459

 

 

 

 

299 541

 

1.1.4 v Veiksmas: Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas (įgyvendinus projektą, būtų modernizuotas buvęs viešosios pirties pastatas (bendras plotas 647 kv. m.), įrengiant tapybos, tekstilės, keramikos, medžio drožybos, vitražo, kalvystės, vytelių pynimo, karpinių, akmentašystės bei juvelyrikos dirbtuves bei parodų salę ir kt. būtinas (higienos, administracines) patalpas. Įrengus amatų centrą „Menų kalvė“ didėtų Druskininkų kurorte teikiamų aktyvaus laisvalaikio paslaugų spektras: amatininkai net tik rengtų parodas ir plenerus, bet ir aktyviai pristatytų savo amatą visuomenei bei vykdytų edukacines programas. Didėjantis kurorte teikiamų paslaugų įvairumas bei kompleksiškumas teigiamai įtakotų turistų srautų dinamiką bei mažintų sezoniškumą. Šie veiksniai skatintų naujų darbo vietų kūrimą  turizmo sektoriuje (apgyvendinimas, maitinimas, SPA ir kt.), kas tiesiogiai įtakotų padidėjusius mokesčius į valstybės ir savivaldybės biudžetus. Be to būtų sukurta apie 11 tiesioginių darbo vietų: apie 10 amatininkų centre dirbtų pagal verslo liudijimus/individualios veiklos pažymas, 1 amatų centro veiklos koordinatorius (Kultūros centro darbuotojas) dirbtų pagal darbo sutartį.)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

2016

2017

Druskininkų savivaldybės administracija

Vidaus reikalų ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.4 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

333 534

 

 

50 030

50 030

 

 

 

 

283 504

 

1.1.5v Veiksmas: Druskininkų kultūros centro lauko scenos ir pagalbinių patalpų rekonstravimas Vilniaus al. 24, Druskininkai, ir pritaikymas kultūros poreikiams (planuojama kompleksiškai renovuoti kurorto kultūros infrastruktūros objektą - lauko sceną ir pagalbines patalpas Vilniaus al. 24. Šiuo metu minėtame pastate įsikūręs Druskininkų kultūros centras, kurio veikla orientuota tenkinti gyventojų, kurorto svečių kultūros poreikius ir skatinti naujų kultūros formų plėtrą bei kūrybišką visuomenės kultūros raišką, sudarant sąlygas mėgėjų meno veiklai, etninės kultūros puoselėjimui, profesionalaus meno sklaidai. Numatoma, kad modernizavus pastatą sumažės eksploatacinės pastato išlaidos, todėl bus taupomos savivaldybės biudžeto lėšos. Padidėjusi viešų kultūros renginių įvairovė, kokybė ir intensyvumas teigiamai įtakos Druskininkų kaip kurortinio miesto įvaizdžio kūrimą bei turistų srautų augimą. Moderni infrastuktūra leistų padidinti galimybę pritraukti verslo struktūras, kurie nuomotų patalpas savo veikloms. Gautos pajamos padengtų eksploatavimo kaštus, erdvė taptų viešųjų kultūros, sporto, parodų, mugių ir kitų renginių, kurie suburtų vietos ir šalies bendruomenę turiningam laisvalaikio praleidimui bei pritrauktų turistus, padėtų užtikrinti įvairiapusius miesto gyventojų, ypač socialiai pažeidžiamų (neįgaliųjų, vyresnio amžiaus, mažas pajamas gaunančių) vaikų, jaunimo, šalies profesionalių menininkų ir tautodailininkų poreikius)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2017

2019

Druskininkų savivaldybės administracija

Kultūros ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.5 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

352 401

 

 

52 860

52 860

 

 

 

 

299 541

 

1.1.6 v Veiksmas: Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas. Teritorijų tarp Sodų g., Seinų g. ir M. Gustaičio g. ir tarp Vilties g., ir M. Gustaičio g. infrastruktūros sutvarkymas (Tikslinės teritorijos viešųjų erdvių - šaligatvių, automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimo aikštelių sutvarkymas. Erdvės bus pritaikytos kultūriniams renginiams, rekreacijai ir laisvalaikiui, smulkiajam verslui: prekybai, nuomos bei maitinimo paslaugoms teikti. Bus skurtos sąlygos pritraukiant aukštą pridėtinę vertę ir kokybiškas darbo vietas kuriančias investicijas laukiamas gyventojų srautų padidėjimas)

 

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio  numeris  ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2019

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Vidaus reikalų ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.6 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

343 507

25 763

25 763

25 763

25 763

 

 

 

 

291 981

 

1.1.7 v Veiksmas: Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą Lazdijų rajono savivaldybėje: pastato rekonstrukcijos ir remonto darbai, paslaugų teikimo įrangos įsigijimas. Motiejaus Gustaičio memorialinis namas Seinų g. 31, Lazdijai (planuojamas pastato stogo keitimas, sienų, pamatų, langų, balkonų, laiptų terasų, durų restauravimo darbai, fasado apdaila, šildymo, vandens ir kanalizavimo sistemų įrengimas, patalpų vidaus remonto, elektros ir žaibų saugos darbai, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas, įrangos ir baldų įsigijimas. Techninio projekto ir kitų dokumentų reikalingų projekto įgyvendinimui parengimas. Aplinkos sutvarkymas: takų trinkelėmis paklojimas, tvorų keitimas, kiemo apšvietimas ir vaizdo kamerų sumontavimas. Veiksmas tiesiogiai siejasi su veiksmu Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas. Teritorijų tarp Sodų g., Seinų g. ir M. Gustaičio g. ir tarp Vilties g., Dainavos g. ir M. Gustaičio infrastruktūros sutvarkymas)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio  numeris  ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2020

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Kultūros ministerija

5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

R

 

1.1.7 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

242 419

 

 

36 363

36 363

 

 

 

 

206 056

 

1.1.8 v Veiksmas: Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą Lazdijų rajono savivaldybėje: Pastato rekonstrukcijos ir remonto darbai, paslaugų teikimo įrangos įsigijimas. Laisvės kovų muziejus Lazdijuose (planuojamas techninio projekto ir reikalingų ekspertizių parengimas. Pastato stogo keitimas ir šiltinimas, antro aukšto ir priestato statymas, sienų šiltinimas, vidaus išplanavimo keitimas, grindų keitimas 1 aukšte ir šildymas, laiptinės į II aukštą įrengimas, langų ir durų keitimas, vidaus apdaila, pastato fasado perdažymas, elektros instaliacijos keitimas, sanitarinių mazgų, šildymo ir vėdinimo sistemos įrengimas, rūsio patalpų sutvarkymas, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas, įrangos ir baldų įsigijimas.. Veiksmas tiesiogiai siejasi su veiksmu Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas. Teritorijų tarp Sodų g., Seinų g. ir M. Gustaičio g. ir tarp Vilties g., Dainavos g. ir M. Gustaičio infrastruktūros sutvarkymas)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2020

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Kultūros ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.8 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

352 401

 

 

52 860

52 860

 

 

 

 

299 541

 

1.1.9v Veiksmas: Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (planuojamas dengtos vasaros estrados, dengtų sėdimų žiūrovų vietų ir aikštelės tarp jų, laikinųjų prekybos vietų, inžinerinių tinklų, fontano įrengimas. Atnaujintas Dainų slėnis bus pritaikytas kultūriniams renginiams, rekreacijai ir laisvalaikiui, smulkiam verslui: prekybai, nuomos bei maitinimo paslaugoms teikti)

 

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris  ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2014

2017

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Vidaus reikalų ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

1 384 055

74 126

74 126

469 830

469 830

 

 

 

 

840 099

 

1.1.10v Veiksmas: Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (planuojamas Varėnos m. Vasario 16-osios pėsčiųjų gatvės bei Varėnos krašto legendų ir padavimų parko atnaujinimas: dangos, apšvietimas, aplinka, mažoji architektūra ir pan., vietų prekybai, viešojo tualeto, vaikų žaidimų aikštelės ir lauko treniruoklių įrengimas. Erdvė bus pritaikyta kultūriniams renginiams, rekreacijai ir laisvalaikiui, smulkiam verslui: prekybai, nuomos bei maitinimo, apgyvendinimo, kultūros, rekreacijos paslaugoms teikti)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio  numeris  pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2014

2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Vidaus reikalų ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

2 085 265

156 395

156 395

156 395

156 395

 

 

 

 

1 772 475

 

1.1.11v Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje (vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija bus atlikta Varėnos miesto centrinėje dalyje, todėl šis veiksmas tiesiogiai siejasi su veiksmu „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2014

2017

UAB „Varėnos vandenys“

Aplinkos ministerija

5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą

R

 

1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

105 104

 

 

 

 

 

 

52 552

52 552

52 552

 

1.1.12v Veiksmas: Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (modernizavus Varėnos viešosios bibliotekos ir Varėnos kultūros centro patalpas, pritaikius jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams, numatoma išplėsti paslaugų spektrą Kultūros įstaigose, ugdant gyventojų bendruomeniškumą, socialinį, kultūrinį identitetą ir skaitmenines kompetencijas. Numatomos pagrindinės veiklos: Varėnos viešosios bibliotekos patalpų kosmetinis remontas, vėdinimo sistemos įrengimas, jaunimo komunikacijos-informacijos erdvės įrengimas, lifto įrengimas, baldų ir programinės įrangos atnaujinimas ir kt.; Varėnos kultūros centro repeticijų patalpų vėdinimo įrengimas, stacionarios lauko scenos stogo uždangos, mobilios garso ir apšvietimo įrangos, elektros generatoriaus ir mikroautobuso su priekaba įsigijimas, scenos grindų dangos, profilinių teatrinių prožektorių įrengimas)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio  numeris ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Kultūros ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

352 401

 

 

52 860

52 860

 

 

 

 

299 541

 

1.1.13v Veiksmas: Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (planuojamas ežero pakrantės sutvarkymas, želdynų suformavimas, pėsčiųjų takų, privažiavimų prie šalia esančių objektų, apšvietimo, mažosios architektūros elementų, vaikų ir suaugusių aktyvaus poilsio aikštelių ir pan. įrengimas. Teritorija bus pritaikyta aktyviam poilsiui, rekreacijai ir laisvalaikiui, smulkiam verslui: prekybai, nuomos paslaugoms teikti)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio  numeris  ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Vidaus reikalų ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

117 651

8 824

8 824

8 824

8 824

 

 

 

 

100 003

 

1.1.14v Veiksmas:  Buvusių pramoninių teritorijų Alytaus mieste pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai (kompleksiškai atnaujinti apleistą pramoninę teritoriją (Pramonės g.1,31,35), pritaikyti šią erdvę ir joje esančią infrastruktūrą verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui. Numatomos pagrindinės veiklos: teritorijos sutvarkymas; apšvietimo tinklų įrengimas ir atnaujinimas privažiavimo gatvių įrengimas; būtinų komunikacijų įrengimas; parkavimo aikštelės įrengimas. Numatyta įrengti apie 4 km. Inžinerinių tinklų. Tikimasi, kad po veiksmo įgyvendinimo pramoninė zona taps patrauklesnė investicijoms – čia galėtų įsikurti verslo įmonės, sukurtos naujos darbo vietos)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2020

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Vidaus reikalų ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

1 853 568

86 886

86 886

608 202

608 202

 

 

 

 

1 158 480

 

1.1.15v Veiksmas: Lietaus nuotekų tinklų įrengimas pramoninėje teritorijoje Pramonės g. 1, Alytuje (veiksmas tiesiogiai susietas su Pramoninės teritorijos inžinerinės infrastruktūros Pramonės g. 1 Alytuje, sutvarkymo veiksmu. Numatyta įrengti lietaus nuotekų tinklus pramoninėje  teritorijoje. Įrengus lietaus nuotekų tinklus, bus surenkamos lietaus nuotekos nuo 14000 m² teritorijos ploto)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2015

2019

UAB „Dzūkijos vandenys“

Aplinkos ministerija

5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius

R

 

1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

290 000

 

 

 

 

145 000

145 000

 

 

145 000

 

1.1.16v Veiksmas: Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste (planuojamas būtinų komunikacijų (elektros, ryšių, vandentiekio, nuotekų ir pan.) nutiesimas miesto pietrytinėje dalyje, kelių atkarpų rekonstravimas ir trūkstamų įrengimas, sklypų investuotojams suformavimas)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Vidaus reikalų ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

1 158 500

86 887

86 887

86 888

86 888

 

 

 

 

984 725

 

Iš viso pagal 1.1. uždavinį

Valstybės biudžeto lėšos (Eur)

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur)

Kitos viešosios lėšos (Eur)

Privačios lėšos (Eur)

ES lėšos (Eur)

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

12 919 806

438 881

438 881

4 704 278

4 704 278

315 000

315 000

52 552

52 552

7 409 095

 

 

 

 

 

 

1.2. Uždavinys:  Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas

 

1.2.1v Veiksmas:  Vieningos elektroninės viešojo transporto valdymo sistemos įdiegimas Alytaus mieste (įgyvendinus projektą numatyta įdiegti miesto viešojo transporto maršrutų planavimą, bilietų pardavimą, marketingą, tarifų politiką bei informacijos teikimą keleiviams. Ši sistema turėtų  apimti viešojo transporto schemas žemėlapiuose, tvarkaraščius, miesto vietovių pasiekiamumą, bilietų pardavimo terminalų vietas, jų kainas ir teikiamas lengvatas. Projektas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių įdiegtomis darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didinimo)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2017

2019

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Susisiekimo ministerija

4.5.1.Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

270 000

 

 

40 500

40 500

 

 

 

 

229 500

 

1.2.2v Veiksmas:  Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas (numatoma įsigyti ekologiškas visuomeninio transporto priemones)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2017

2019

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Susisiekimo ministerija

4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

403 000

 

 

57 823

57 823

 

 

 

 

345 177

 

1.2.3v Veiksmas: Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistemos modernizavimas  (projektas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių įdiegtomis darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didinimo. Bus Įdiegta centralizuota šviesoforų valdymo ir stebėjimo sistema Alytaus mieste. Sukurta šviesoforinės signalizacijos įrenginių nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema, leidžianti nuotoliniu būdu vartotojui stebėti šviesoforų veikimą. Eismo dalyvių srautų valdymui bus įdiegti eismo jutikliai)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2018

2019

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Susisiekimo ministerija

4.5.1 Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

110 000

 

 

16 500

16 500

 

 

 

 

93 500

 

1.2.4v Veiksmas: Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimas (įgyvendinus priemonę siekiama užtikrinti patogų ir aplinkai draugišką susisiekimą, gerinti eismo saugą bei didinti miesto aplinkos patrauklumą. Rengiant planą bus naudojamasi susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėmis)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2017

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Susisiekimo ministerija

4.5.1 Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

V

 

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

30 000

 

 

4 500

4 500

 

 

 

 

25 500

 

1.2.5v Veiksmas: Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje, įrengimas (įgyvendinus priemonę bus atlikta 0,715 km. gatvės rekonstrukcija, atnaujintas apšvietimas. Veiksmas siejasi su veiksmu „Buvusių pramoninių teritorijų pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai“, kadangi Pramonės gatvė jungiasi su numatoma įrengti pramonine teritorija. Tai miesto gatvė, jungianti gyvenamųjų namų kvartalus su pramonine miesto dalimi bei mieste esančiais laisvalaikio užimtumo objektais, todėl jos rekonstrukcija prisidės prie spartesnės miesto ekonominės plėtros, naujų darbo vietų kūrimo, gyventojams bus sudarytos geresnės sąlygos pasiekti darbo vietas bei laisvalaikio praleidimo objektus)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2018

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Susisiekimo ministerija

6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.2.5 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

1 120 000

 

 

675 000

675 000

 

 

 

 

445 000

 

1.2.6v Veiksmas: Dviračių trasų, infrastruktūros įrengimas nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus mieste (planuojamas dviračių takų nuo Putinų gatvės žiedo Pramonės gatvėje įrengimas integruosis į bendrą dviračių takų tinklą, siekiant užtikrinti ekologiškų transporto priemonių plėtrą ir darnų bei saugų judumą, gyventojams sudarant geresnes sąlygas pasiekti darbo vietas ekologišku transportu)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2020

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Susisiekimo ministerija

4.5.1 Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

500 000

 

 

384 668

384 668

 

 

 

 

115 332

 

1.2.7v Veiksmas: Įrengti ar modernizuoti dviračių ir pėsčiųjų takus, integruoti viešąsias erdves į dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą ir taip skatinti darnų judumą, ekologiškų transporto priemonių plėtrą bei didinti darbo jėgos mobilumą. Rekonstruoti dviračių ir pėsčiųjų taką Lazdijų mieste Turistų g. iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje (dviračių ir pėsčiųjų tako Lazdijų mieste ir Lazdijų seniūnijoje rekonstrukcija integruojant juos į bendrą dviračių takų sistemą, siekiant užtikrinti ekologiškų transporto priemonių plėtrą ir darnų bei saugų judumą, gyventojams sudarant geresnes sąlygas pasiekti darbo vietas ekologišku transportu)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2020

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Susisiekimo ministerija

4.5.1 Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

87 775

 

 

13 166

13 166

 

 

 

 

74 609

 

1.2.8v Veiksmas: Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Perlojos g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija (* Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos Varėnos rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

planuojama gatvės rekonstrukcija, apšvietimo atnaujinimas. Veiksmas siejasi su veiksmu „Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste“, kadangi J. Basanavičiaus g. jungiasi su numatoma įrengti Pramonės zona. Tai pagrindinė miesto gatvė, jungianti gyvenamųjų namų kvartalus su pramonine miesto dalimi bei mieste esančiais laisvalaikio užimtumo objektais, todėl jos rekonstrukcija prisidės prie spartesnės miesto ekonominės plėtros, naujų darbo vietų kūrimo, gyventojams bus sudarytos geresnės sąlygos pasiekti darbo vietas bei laisvalaikio praleidimo objektus)

 

Pradžia

Pabaiga

 

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris  ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2014

2018

 

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Susisiekimo ministerija

6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.2.8 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

1 081 082

 

 

81 082

81 082

81 081*

81 081*

 

 

918 919

 

1.2.9v Veiksmas: Dviračių takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpose nuo Perlojos g. iki Dzūkų g. ir nuo M. K. Čiurlionio g. iki Mechanizatorių g. (planuojamas dviračių takų Varėnos mieste įrengimas integruojant juos į bendrą miesto dviračių takų sistemą, siekiant užtikrinti ekologiškų transporto priemonių plėtrą ir darnų bei saugų judumą mieste, gyventojams bus sudarytos geresnės sąlygos pasiekti darbo vietas ekologišku transportu)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2014

2018

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Susisiekimo ministerija

4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą ,siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

96 513

 

 

14 477

14 477

 

 

 

 

82 036

 

1.2.10v Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje (planuojama vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija bus atlikta Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje, todėl šis veiksmas tiesiogiai siejasi su veiksmu „Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Perlojos g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija“)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo

atrankos būdas

2014

2017

UAB „Varėnos vandenys“

Aplinkos ministerija

5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą

R

 

1.2.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

141 126

 

 

 

 

 

 

70 563

70 563

70 563

 

1.2.11v Veiksmas Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas (įgyvendinus projektą siekiama užtikrinti patogų ir aplinkai draugišką susisiekimą, gerinti eismo saugą bei didinti miesto aplinkos patrauklumą. Rengiant planą bus naudojamasi susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėmis)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo

atrankos būdas

2016

2018

Druskininkų savivaldybės administracija

Susisiekimo ministerija

4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus.

V

 

1.2.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

40 000

 

 

6 000

6 000

 

 

 

 

34 000

 

Iš viso pagal 1.2. uždavinį

Valstybės biudžeto lėšos (Eur)

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur)

Kitos viešosios lėšos (Eur.)

Privačios lėšos (Eur)

ES lėšos (Eur)

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

3 879 496

 

 

1 293 716

1 293 716

81 081

81 081

70 563

70 563

2 434 136

 

Iš viso pagal Alytaus ITV programos veiksmų planą

Valstybės biudžeto lėšos (Eur)

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur)

Kitos viešosios lėšos (Eur)

Privačios lėšos (Eur)

ES lėšos (Eur)

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis finansavimas

 

16 799 302

438 881

438 881

5 997 994

5 997 994

396 081

396 081

123 115

123 115

9 843 231

 

---------------------------------------------