VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ, PATVIRTINČIŲ PAKUOČIŲ ATITIKTĮ PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 19 d. Nr. 1-61

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsniu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-701/D1-793 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-804/D1-647 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytiems reikalavimams“ pakeitimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašo 8 punktu:

1.    T v i r t i n u Pavyzdinį dokumentų, kurie patvirtina pakuočių atitiktį Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams, sąrašą (pridedama).

2.    P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojui Taurintui Rudžiui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Feliksas Petrauskas


PATVIRTINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus

2016 m. vasario 19 d.

įsakymu Nr. 1-61

 

 

 

PAVYZDINIS DOKUMENTŲ, KURIE PATVIRTINA PAKUOČIŲ ATITIKTĮ PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, SĄRAŠAS

 

 

Gamintojo (pakuočių naudotojo) ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotėms nustatytiems reikalavimams ir / ar 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 1994 L 365, p. 10) su paskutiniais pakeitimais ir priskirtų harmonizuotų Europos Sąjungos standartų, atitinkamiems reikalavimams, gali būti pateikiamas pakuotes lydinčiuose dokumentuose (sąskaitose faktūrose, krovinio gabenimo dokumentuose ir pan.) arba atskiruose pakuotės atitiktį patvirtinančiuose rašytiniuose dokumentuose.

_____________________________________