LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. rugpjūčio 13 d. ĮSAKYMO Nr. 3D-548 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo nr. 3d-1 „DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.05.01:2005 „MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

PakeitimO

 

2018 m. gruodžio 5d. Nr. 3D-872

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. 3D-548 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.   Pakeičiu 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

VI1. MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTO aplinkosauginė dalis, KAI MELIORACIJOS DARBAI ATLIEKAMI MELIORACIJOS REIkMĖMS SUREGULIUOTOSE UPĖSE AR JŲ RUOŽUOSE

 

321. Melioracijos statinių projekto aplinkosauginė dalis, planuojant darbus melioracijos reikmėms sureguliuotose upėse, rengiama, kai:

321.1. rengiamas melioracijos statinių naujos statybos ar rekonstravimo projektas;

321.2. planuojama atlikti melioracijos reikmėms sureguliuotos upės tvarkymo darbus, nurodytus Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), pagal melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo reikalavimus.

322. Melioracijos statinių projekto, nurodyto šio Reglamento 321.1 ir 321.2 papunkčiuose, aplinkosauginėje dalyje turi būti numatytos ne mažiau kaip 3 šiame punkte nurodytos neigiamą poveikį mažinančios aplinkosauginės priemonės:

322.1. sureguliuotos upės vagoje, jos pakrantėje ar ties drenažo žiotimis įrengti dirbtinę šlapynę;

322.2. sureguliuotos upės vagoje ir (ar) jos krantuose suformuoti įtvirtintų akmenų, nuovartų ar rąstų stabilius metinius, sudarančius geresnes vandens aeracijos sąlygas ir sukuriančius meandruojančius upės ruožus, kurie pagal atliktus hidraulinius skaičiavimus sureguliuotos upės vagos parametrams parinkti nenaikina, nepatvenkia vandens pralaidų, greitviečių, drenažo žiočių ir nesutrikdo melioracijos sistemos tinkamo veikimo;

322.3. sureguliuotų upių ruožuose numatyti kitas sureguliuotų upių vagų ar jų ruožų renatūralizavimo priemones: vingių, mažų įlankų ar užutėkių, dugno gylio ir upės vagos skerspjūvio kaitos, biofiltrų, dirbtinių salpų suformavimą. Šios priemonės turi būti parenkamos ir projektuojamos atsižvelgiant į hidraulinius skaičiavimus, užtikrinant tokias priemones ir jų parametrus, kurie nenaikina, nepatvenkia vandens pralaidų, greitviečių ir (ar) drenažo žiočių ir nesutrikdo melioracijos sistemos tinkamo veikimo;

322.4. iš vienos ar abiejų sureguliuotos upės vagos pusių suformuoti salpą, atitraukiant šlaitus toliau nuo upės vagos;

322.5. įrengti kontroliuojamo drenažo nuotėkio sistemas.

323. Numatyti ne mažesnį kaip 15 proc. sureguliuotos upės pakrančių vandens apsaugos juostų ilgio apželdinimą (viename arba abiejuose upės krantuose), išsaugant esančius arba pasodinant naujus vietovei būdingų rūšių medžius, išskyrus juodalksnio, baltalksnio ir invazines medžių rūšis.

324. Taikomos Reglamento 322.1–322.5 papunkčiuose nurodytos priemonės neturi pakenkti melioracijos sistemos efektyviam veikimui.

325. Melioracijos statinių projekto, aplinkosauginėje dalyje nurodyto šio Reglamento 322.1–322.5 ir 323 papunkčiuose, aplinkosauginės dalies sprendiniai rengiami:

325.1. rengiant sureguliuotos upės  naujos statybos ar rekonstravimo projektą, vadovaujantis melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ nustatytais reikalavimais;

325..2. rengiant sureguliuotos upės  naujos statybos ar rekonstravimo projektą, vadovaujantis melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ nustatytais reikalavimais; “.

2. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                   Giedrius Surplys