LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADIJO IR (AR) TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR ATSKIRŲ PROGRAMŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. KS-55

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Pirmininko pavaduotojas,

atliekantis pirmininko funkcijas                                                                                 Mantas Martišius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. KS-55

 

 

RADIJO IR (AR) TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR ATSKIRŲ PROGRAMŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tikslą, uždavinius ir principus, reglamentuoja radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos sąlygas ir atlikimo tvarką, taip pat radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos rezultatų įforminimo ir jų skelbimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsena – veiksmai, atliekant radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų fiksavimą, stebėjimą ir analizę, skirti įvertinti radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir (arba) surinkti informaciją ir (ar) duomenis apie radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras programas statistiniais ir (ar) tyrimo tikslais.

2.2. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

3.  Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėseną atlieka Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) administracijos struktūrinis padalinys, atsakingas už radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos funkcijų atlikimą.

 

II SKYRIUS

RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ, ATSKIRŲ PROGRAMŲ STEBĖSENOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

 

4. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tikslas – sudaryti sąlygas užtikrinti Lietuvos Respublikoje transliuojamų, retransliuojamų ir (ar) platinamų internete ar sudarančių užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų katalogus radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir (arba) surinkti informaciją ir (ar) duomenis apie jas statistiniais ir (ar) tyrimo tikslais.

5. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos uždaviniai:

5.1. fiksuoti Lietuvos Respublikoje transliuojamų, retransliuojamų ir (ar) platinamų internete ar sudarančių užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų katalogus radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų turinį, jį analizuoti ir įvertinti jo atitiktį teisės aktų reikalavimams;

5.2. numatyti ir įgyvendinti prevencinio pobūdžio priemones;

5.3. stebėti Lietuvos Respublikoje transliuojamas, retransliuojamas ir (ar) platinamas internete ar sudarančias užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų katalogus radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras programas ir apibendrinti informaciją ir (ar) duomenis apie jas, jų tendencijas, pokyčius ir kita;

5.4. supažindinti visuomenę su radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos rezultatais.

6. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos principai:

6.1. tikslingumas – radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos metu kaupiama, analizuojama, apibendrinama ir vertinama tik ta informacija, kurios reikia radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti;

6.2. sistemingumas – radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsena vykdoma sistemingai (nuolat arba periodiškai) ir laikantis tęstinumo;

6.3. nešališkumas – radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos metu informacija fiksuojama, analizuojama ir vertinama be išankstinės nuostatos;

6.4. skaidrumas – radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos apibendrinti rezultatai skelbiami viešai.

 

III SKYRIUS

RADIJO IR (AR) TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR ATSKIRŲ PROGRAMŲ STEBĖSENOS SĄLYGOS IR ATLIKIMO TVARKA

 

7. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsena atliekama šiais atvejais:

7.1. reikia įvertinti gautame asmens rašytiniame motyvuotame prašyme ar skunde, kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto ar kitos valstybės kompetentingos institucijos rašytiniame motyvuotame prašyme nurodytą informaciją;

7.2. informacija apie radijo, televizijos ir (ar) atskiras programas reikalinga apžvalgoms, ataskaitoms parengti ir (ar) klausimynams užpildyti ir kitais panašiais atvejais;

7.3. informacija apie radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras programas būtina Komisijai pavestiems uždaviniams įgyvendinti ir Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytoms Komisijos funkcijoms vykdyti.

8. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsena Aprašo 7 punkte nurodytais atvejais atliekama:

8.1. Komisijos sprendimu;

8.2. Komisijos pirmininko pavedimu;

8.3. Komisijos administracijos struktūrinio padalinio, atsakingo už radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos funkcijų atlikimą, iniciatyva.

9. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsena Aprašo 7.1 papunktyje nurodytu atveju turi būti atlikta per 10 darbo dienų, o Aprašo 7.2–7.3 papunkčiuose nurodytais atvejais – per 3 mėnesius nuo radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos pradžios, kuri įforminama Komisijos nustatyta tvarka. Šis terminas Aprašo 7.1 papunktyje nurodytu atveju gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, o Aprašo 7.2–7.3 papunkčiuose nurodytais atvejais – ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.

10. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tikslu gali būti daromas radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų garso ir (ar) vaizdo įrašas, prijungiant galinius įrenginius ir (ar) kitas technines priemones, skirtas radijo ir (ar) televizijos programoms ar atskiroms programoms stebėti ir fiksuoti, prie elektroninių ryšių tinklų, įskaitant ir apsaugotuosius sąlygine prieiga, kuriais transliuojamos, retransliuojamos ir (ar) platinamos internete radijo ir (ar) televizijos programos, atskiros programos, ir (ar) teikiamos užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos.

11. Komisijos administracijos struktūrinis padalinys, atsakingas už radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos funkcijų atlikimą, organizuodamas radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėseną:

11.1. naudoja įprastinę garso ir (ar) vaizdo įrašymo techniką bei įrenginius, programinę įrangą bei kitą įrangą, būtiną radijo ir (ar) televizijos programoms ir atskiroms programoms fiksuoti, stebėti ir analizuoti;

11.2. naudojasi radijo ir (ar) televizijos programų tvarkaraščiais, skelbiamais visuomenės informavimo priemonėse (pavyzdžiui, spaudoje, interneto svetainėse);

11.3. naudojasi kita Komisijos turima informacija, susijusia su atliekamos radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos objektu.

12. Komisijos administracijos struktūrinis padalinys, atsakingas už radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos funkcijų atlikimą, tais atvejais, kai neturi galimybės įrašyti radijo ir (ar) televizijos programos ar atskiros programos, raštu kreipiasi į radijo ir (ar) televizijos programos transliuotoją ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją, nurodydamas per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 dienos, pateikti radijo ir (ar) televizijos programos ar atskiros programos nepertraukiamą kokybišką garso ir (ar) vaizdo įrašą. Kreipimesi nurodoma: radijo ir (ar) televizijos programos ar atskiros programos pavadinimas, jos transliavimo ar paskelbimo užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloge data (metai, mėnuo, diena) arba laikotarpis (nuo (metai, mėnuo, diena), iki (metai, mėnuo, diena)), laikas (nuo (val., min.), iki (val., min.)), radijo ir (ar) televizijos programos, atskiros programos įrašo pateikimo formatas ir kokybės parametrai.

13. Radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojas ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas privalo pateikti radijo ir (ar) televizijos programos ar atskiros programos garso ir (ar) vaizdo įrašą be jokių pakeitimų, su visais intarpais (reklamomis, komerciniais audiovizualiniais pranešimais, anonsais, teleparduotuvėmis ir kita) ir savo identifikavimo ženklu (televizijos programos logotipu ar radijo programos šaukiniu, jei tokį privalo turėti). Kartu su radijo ir (ar) televizijos programos ar atskiros programos garso ir (ar) vaizdo įrašu raštu turi būti pateikta ši informacija: radijo ir (ar) televizijos programos ar atskiros programos pavadinimas, faktinė jos transliavimo ar paskelbimo užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloge data (metai, mėnuo, diena) arba laikotarpis (nuo (metai, mėnuo, diena), iki (metai, mėnuo, diena)), laikas (nuo (val., min.), iki (val., min.)), taip pat kita, transliuotojo ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjo nuomone, svarbi informacija.

14. Komisijos administracijos struktūrinis padalinys, atsakingas už radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos funkcijų atlikimą, atlikdamas radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėseną, stebi radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų garso ir (ar) vaizdo įrašus, analizuoja ir vertina radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras programas atsižvelgdamas į atliekamos radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos pagrindą, keliamą (keliamus) uždavinį (uždavinius), objektą.

15. Radijo ir (ar) televizijos programoms ar atskiroms programoms įvertinti gali būti pasitelkti kiti Komisijos administracijos struktūriniai padaliniai, kompetentingi viešojo administravimo subjektai, valstybės kompetentingos institucijos ir nepriklausomi ekspertai. 

 

IV SKYRIUS

RADIJO IR (AR) TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR ATSKIRŲ PROGRAMŲ STEBĖSENOS REZULTATŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

 

16. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos rezultatai fiksuojami stebėsenos akte pagal Aprašo priede pateiktą formą.

17. Stebėsenos aktas, jei radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos metu buvo nustatyta, kad radijo ir (ar) televizijos programos ar atskiros programos transliuojamos, retransliuojamos, platinamos internete nesilaikant arba netinkamai laikantis teisės aktų reikalavimų, privalomai, kitais atvejais – Komisijos pirmininko nurodymu, pateikiamas svarstyti Komisijai, kuri pasitarime ir (ar) posėdyje įvertina radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos išvadas ir Komisijos administracijos struktūrinio padalinio, atsakingo už radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos funkcijų atlikimą, pateiktus pasiūlymus.

18. Už radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos metu nustatytus teisės aktų pažeidimus gali būti taikomos Visuomenės informavimo įstatyme ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) nustatytos poveikio priemonės. Sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo priima Komisija Visuomenės informavimo įstatyme, Administracinių nusižengimų kodekse ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

19. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų apibendrinti stebėsenos rezultatai ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų skelbiami Komisijos interneto svetainėje. Komisijos administracijos parengti dokumentai (pavyzdžiui, apžvalgos, ataskaitos, tyrimai, suvestinės ir panašiai), kuriems buvo panaudoti radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos rezultatai, gali būti skelbiami Komisijos interneto svetainėje Komisijos pirmininko nurodymu.  

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Komisijos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant Aprašą, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos duomenys kaupiami Komisijos administracijos struktūriniame padalinyje, atsakingame už radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos funkcijų atlikimą.

22. Radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų garso ir (ar) vaizdo įrašai yra saugomi ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo stebėsenos akto surašymo dienos, bet ne ilgiau nei būtina Komisijos funkcijos vykdyti, ūkio subjektų ir kitų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti.

__________________

 

Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo priedas

 

 

(Stebėsenos akto forma)

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS ADMINISTRACIJA

 

STEBĖSENOS AKTAS

 

20___ m.______________ d. Nr. ______

Vilnius

 

I. BENDROJI DALIS

 

Stebėsenos teisinis pagrindas*:_______________________________________________________ .

 

Stebėseną inicijavęs subjektas**: _____________________________________________________ .

 

Stebėsenos objektas***: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ .

 

Stebėsena pradėta ___________________ ir baigta ___________________.

(data)                                                        (data)   

 

Informacija apie stebėsenos objekto fiksavimą[1]:

 

 

 

 

II. STEBĖSENOS REZULTATAI

 

Stebėsenos metu nustatyta:

 

 

 

 

Kitos pastabos ir informacija*****:

 

 

 

 

 

III. PASIŪLYMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA. ___________________ lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Stebėseną atlikusio Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos darbuotojo pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

(Stebėseną atlikusio Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos darbuotojo vadovo pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 * Nurodoma pagal Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo 7.1–7.3 papunkčius.

** Nurodoma pagal Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo 8.1–8.3 papunkčius.

*** Nurodomas (-i) stebėtos (-ų) radijo ir (ar) televizijos programos (-ų) ar atskiros (-ų) programos (-ų) pavadinimas (-ai), jos (-ų) transliavimo, retransliavimo, platinimo data arba laikotarpis, laikas, bei stebėti kiti aspektai ir (ar) aplinkybės.

[1] Nurodoma, ar buvo daromas ir (ar) naudojamas stebėtos (-ų) radijo ir (ar) televizijos programos (-ų) ar atskiros (-ų) programos (-ų) garso ir (ar) vaizdo įrašas (-ai), šį (-iuos) įrašą (-us) padaręs ir (ar) pateikęs subjektas (-ai).

***** Pavyzdžiui, jei radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos metu buvo nustatyta, kad radijo ir (ar) televizijos programa (-os) ar atskira (-os) programa (-os) transliuojama (-os), retransliuojama (-os), platinama (-os) internete nesilaikant arba netinkamai laikantis teisės aktų reikalavimų, pateikiama informacija apie tai.