valstybinio studijų fondo

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS DOKTORANTŲ STUDIJOMS skyrimo ir mokėjimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 12 d. Nr. V1-48

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl Paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 1.2 papunkčiu:

1. Tvirtinu Paramos doktorantų studijoms skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad 2017-2018 studijų metais prašymai skirti paramą doktorantų studijoms priimami nuo 2017 m. rugsėjo 14 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d.

3. Pavedu Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei Viktorijai Vigėlienei paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

4. Pavedu Valstybinio studijų fondo vyriausiajam specialistui Gediminui Dubonikui Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje paskelbti šio įsakymo 2 punkte nurodytus prašymų skirti paramą doktorantų studijoms priėmimo terminus. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                        Ernestas Jasaitis


 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V1-48

 

 

 

 

paramos  doktorantų studijoms skyrimo ir mokėjimo

tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos doktorantų studijoms skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau– Aprašas) reglamentuoja paramos nuolatinės studijų formos mokslo ir meno doktorantų (toliau – doktorantai), kuriems yra mokama studijų stipendija, studijoms (toliau – parama) skyrimo, mokėjimo tvarką, dokumentų paramai gauti pateikimo tvarką ir terminus.

2. Paramos dydžius ir jos teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl Paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Nutarimas) 1 punktas. Studijų stipendijų doktorantams skyrimo ir mokėjimo tvarką nustato Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Studijų stipendijų aprašas).

3. Parama skiriama doktorantams, priimtiems į mokslo ir studijų institucijas mokyklas po Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (2016 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XII-2534 redakcija) įsigaliojimo.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme, Nutarime bei Studijų stipendijų apraše vartojamas sąvokas.

5. Administruodamas paramą, Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų asmenų šiai funkcijai vykdyti reikalingą informaciją.

 

II SKYRIUS

dokumentų paramai gauti teikimo tvarka, terminai

ir paramos skyrimas

 

6. Parama skiriama doktorantams, kurie Studijų stipendijų aprašo nustatyta tvarka yra įtraukti į Fondo direktoriaus patvirtintą asmenų, kuriems skiriamos studijų stipendijos, sąrašą.

7. Norėdamas gauti paramą, doktorantas arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti Fondui tinkamai užpildytą ir pasirašytą Fondo direktoriaus nustatytos formos (Aprašo priedas) prašymą skirti paramą doktoranto studijoms (toliau – prašymas).

8. Doktorantas prašymą gali pateikti atvykęs į Fondą, atsiųsti paštu ar elektroniniais ryšiais. Elektroniniais ryšiais teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Kai prašymą teikia doktoranto įgaliotas asmuo, kartu su prašymu pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas.

9. Prašymus Fondas priima nuo einamųjų studijų metų rugsėjo 1 d. iki einamųjų studijų metų gruodžio 1 d.

10. Ištęstinėse doktorantūros studijose studijuojantis asmuo, kuriam skirta studijų stipendija, pakeitęs studijų formą į nuolatinę, teikia prašymą Aprašo 12 punkte nustatytu terminu ir su juo pateikia dokumentus, įrodančius, kad jo studijų forma pasikeitė. Studijų formos keitimo atvejus ir tvarką nustato Studijų programos ir studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, atvejų bei tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“.

11. Pildydamas prašymą, doktorantas pateikia šią informaciją: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra – gimimo metus, mėnesį, dieną ir lytį), kontaktinius duomenis (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerį), pašto indeksą, telefono numerį (mobiliojo ir (ar) fiksuoto) su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, asmeninės banko sąskaitos numerį, mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, studijų pakopą, studijų formą, studijų metus (pvz., pirmieji, antrieji), studijų programos kodą, studijų programos pavadinimą.

12. Fondas per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja doktorantą apie jo užpildytame prašyme pastebėtus trūkumus (neužpildytus ar netiksliai užpildytus duomenis). Doktorantas turi teisę ištaisyti Fondo nurodytus trūkumus per Fondo nustatytą terminą, ne trumpesnį nei 3 darbo dienos.

13. Fondo direktorius, Studijų stipendijų aprašo nustatyta tvarka patvirtinęs galutinį doktorantūros studijų studentų, kuriems einamaisiais studijų metais skiriama studijų stipendija, sąrašą, per 3 darbo dienas patvirtinta Doktorantų, kuriems skiriama parama studijoms, sąrašą (toliau – sąrašas). 

14. Doktorantas neįtraukiamas į sąrašą ir parama jam neskiriama, jei jis Aprašo 12 punkte nustatytu terminu nepateikė prašymo ar Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka neištaisė pateikto prašymo trūkumų.

15. Apie paskirtą paramą Fondas elektroniniu paštu informuoja mokslo ir studijų institucijas ir doktorantus per 3 darbo dienas nuo sąrašo patvirtinimo.

 

III SKYRIUS

paramos mokėjimo TVARKA

 

16. Parama mokama nuo doktorantūros metų, kuriais doktorantas įtraukiamas į sąrašą, pradžios iki doktorantūros studijų pabaigos, bet ne ilgiau nei doktorantūros studijų trukmė.

17. Paramos mokėjimas nutraukiamas:

17.1. doktorantui pakeitus studijų formą iš nuolatinės į ištęstinę;

17.2. nutraukus Studijų stipendijos mokėjimą doktorantui Studijų stipendijų aprašo nustatyta tvarka.

18. Paramos mokėjimas sustabdomas ir, aplinkybėms išnykus, atnaujinamas šiais atvejais:

18.1. doktorantui nevykdant doktorantūros darbo plano reikalavimų;

18.2. doktorantui išėjus akademinių atostogų.

19. Esant Aprašo 18.1 papunktyje nurodytai aplinkybei, paramos mokėjimas sustabdomas ir atnaujinamas  Nutarimo 1.5. papunktyje nustatyta tvarka. 

20. Jei Aprašo 18.2 papunktyje nurodyta aplinkybė ar informacija apie jos išnykimą paaiškėja iki einamojo mėnesio 15 d., paramos mokėjimas sustabdomas/atnaujinamas nuo to mėnesio, jeigu po einamojo mėnesio 15 d. – nuo kito mėnesio.

21. Jeigu Aprašo 17 punkte nurodytos aplinkybės paaiškėja iki einamojo mėnesio 15 d., paramos mokėjimas nutraukiamas nuo to mėnesio, jeigu po einamojo mėnesio 15 d. – nuo kito mėnesio.

22. Fondas perveda paramą doktorantui į jo prašyme nurodytą asmeninę banko sąskaitą kiekvieną mėnesį iki mėnesio 27 dienos. Doktorantui, kuris į sąrašą įtraukiamas einamaisiais studijų metais, parama pirmą kartą gali būti pervedama iki gruodžio 25 dienos. Šiuo atveju parama pervedama už studijų laikotarpį nuo einamųjų doktorantūros studijų metų pradžios iki mėnesio, kurį parama pervesta. 

 

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Ne dėl Fondo kaltės permokėtą paramą doktorantas grąžina Fondui per 30 kalendorinių dienų.

24. Ginčai, kylantys dėl paramos skyrimo ir mokėjimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________