VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. VA-34 „DĖL PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. VA-130

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FR0564 FORMOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 881 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formą su papildomu lapu (toliau – FR0564 forma).

2. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. VA-130

redakcija)

 

PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FR0564 FORMOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybes nares ataskaitos formos FR0564 (toliau – ataskaita) užpildymo, teikimo ir tikslinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 881 ir kitais straipsniais, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva Nr. 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – Direktyva 2006/112/EB) ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. ES valstybės narės pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas – kitoje ES valstybėje narėje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju registruotas asmuo, kuriam suteiktas tos ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas.

3.2. ES valstybės narės pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – atskiras kodas, kurį suteikia valstybės narės, nepažeisdamos Direktyvos 2006/112/EB 213-216 straipsnių nuostatų, ir kuris yra naudojamas, sudarant sandorius ES.

3.3. Trikampė prekyba – tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų ES valstybių narių PVM mokėtojai, o vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigyjamos prekės iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo nugabenamos į trečią ES valstybę narę, kurioje iš karto patiekiamos tos ES valstybės narės PVM mokėtojui.

3.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Ataskaitas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais įregistruoti asmenys (toliau – PVM mokėtojai) per kalendorinį mėnesį:

4.1. PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, taikydami 0 procentų PVM tarifą, kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams patiekę iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę išgabenamas prekes, neatsižvelgdami į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabeno, įskaitydami:

4.1.1. ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektas ir iš Lietuvos išgabentas naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes;

4.1.2. PVM įstatymo 35 straipsnyje nustatytomis sąlygomis į kitą ES valstybę narę išgabentas kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams patiektas ir PVM įstatymo 49 straipsnyje nustatyta tvarka, taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinamas prekes;

4.2. PVM įstatymo 49 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, taikydami 0 procentų PVM tarifą, verslo tikslais disponuojamas prekes pervežę iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, kurioje jie įregistruoti PVM mokėtojais, kai prekes taip perveža patys PVM mokėtojai ar jų užsakymu – kiti asmenys, ir toks prekių pervežimas pagal PVM įstatymo 51 straipsnio nuostatas laikomas prekių tiekimu už atlygį;

4.3. PVM įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka įsigytas iš vienos ES valstybės narės į kitą ES valstybę narę išgabenamas prekes toje kitoje ES valstybėje narėje iš karto patiekę tos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams (trikampė prekyba);

4.4. suteikę paslaugų, kurių teikimo vieta, remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė (pagal nuostatas tolygias PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatoms), išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje yra neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos, taikant 0 procentų PVM tarifą.

4.5. gavę visą ar dalį atlygio (avanso) už paslaugas, nurodytas Taisyklių 4.4 papunktyje, ankstesnį kalendorinį mėnesį nei suteikiamos paslaugos.

5. Ataskaitos nepateikimas, įskaitant atvejus, kai yra suformuota preliminari ataskaita, laikomas PVM mokėtojo patvirtinimu, kad jis netiekė prekių ir / ar neteikė paslaugų į kitas ES valstybes nares kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams Taisyklių 4.1–4.4 papunkčiuose nurodytais atvejais ir / ar negavo viso ar dalies atlygio (avanso) Taisyklių 4.5 papunktyje nurodytu atveju.

6. Ataskaita yra mėnesinė.

7. Patiektų prekių / suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė ataskaitoje turi būti įrašoma tą kalendorinį mėnesį, kurį PVM mokėtojui atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM už į kitą ES valstybę narę (taikant 0 procentų PVM tarifą) patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas kitoje ES valstybėje narėje. Jeigu ankstesnį kalendorinį mėnesį nei buvo suteiktos paslaugos už jas buvo gautas avansas, deklaruojama suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė sumažinama gautu avansu.

Taisyklių 4.5 papunktyje nurodytu atveju gaunamas avansas deklaruojamas tą kalendorinį mėnesį, kurį yra gautas.

8. Ataskaita turi būti pateikiama iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos, išskyrus tuos atvejus, kai PVM mokėtojas ataskaitinį kalendorinį mėnesį:

8.1. išregistruojamas iš PVM mokėtojų, to (paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama per 20 dienų po išregistravimo;

8.2. yra likviduojamas, to (paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama iki likvidavimo.

 

II SKYRIUS

ATASKAITOS PATEIKIMO IR UŽPILDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

9. Ataskaitos teikiamos, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka.

Užpildytos ataskaitos turi būti pateiktos elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu ataskaitos teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS) (https://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdų taisyklių patvirtinimo“.

10. Ataskaitose nurodomos sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių taip: 49 ir mažiau centų – atmetami, 50 ir daugiau centų – laikomi sveiku skaičiumi:

10.1. tikslinant formas, pateiktas iki 2014 metų gruodžio 31 d., duomenys nurodomi litais, tikslinant formas, pateiktas po 2015 metų sausio 1 d., duomenys nurodomi eurais;

10.2. prie įrašomų skaičių, išskyrus minuso (-) ženklą, nepridedama jokių kitų specialiųjų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.).

 

III SKYRIUS

ATASKAITOS UŽPILDYMAS

 

11. 1 laukelyje įrašomas PVM mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė.

12. 2 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 3 laukelyje – įrašomas PVM mokėtojo kodas be prefikso „LT“ (jeigu jis nėra įrašytas).

13. 4 laukelis neužpildomas.

14. 5 laukelis neužpildomas.

15. 7 laukelyje „Metai“ turi būti įrašomi ataskaitinio laikotarpio metai (pvz., 2017), 8 laukelyje turi būti užpildoma tik dalis „Mėnuo“, kur galimos reikšmės nuo 1 iki 12.

16. Viena ataskaitos eilutė (10–14, 18 laukeliai) skirta visiems duomenims apie vienam konkrečiam ES valstybės narės PVM mokėtojui, t. y. pirkėjui, patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas per kalendorinį mėnesį įrašyti. Jei tokie konkretaus ES valstybės narės PVM mokėtojo duomenys įrašomi į dvi ar daugiau eilučių, tos eilutės laikomos neteisingai užpildytomis.

 

1 pavyzdys

2017 m. gegužės 4 d. įmonė A, Lietuvos PVM mokėtoja, už 10 000 eurų perka stakles iš Vokietijos įmonės X, kurios PVM mokėtojo kodas Vokietijoje yra DE123456789, nugabena jas į Belgiją, kur iš karto už 13 000 eurų parduoda Belgijos įmonei Y, įsiregistravusiai PVM mokėtoja Belgijoje, kurios PVM mokėtojo kodas Belgijoje – BE0987654321. Įmonė A nurodo pirkėjo, Belgijos PVM mokėtojo, kodą PVM sąskaitoje faktūroje. Už nurodytas stakles Belgijos įmonė X 2017 m. balandžio mėnesį buvo sumokėjusi 1 000 eurų avansą Lietuvos įmonei A.

Įmonė A 2017 m. gegužės mėnesį Belgijos įmonei Y taip pat atliko siuvimo paslaugų už 6 500 eurų, t. y. pasiuvo gaminių iš audinių, priklausančių minėtam Belgijos PVM mokėtojui, taip pat gavo 2 000 eurų avansą už planuojamas atlikti siuvimo paslaugas per 2017 m. birželio mėnesį. Už suteiktas per 2017 m. gegužės mėnesį siuvimo paslaugas 2017 m. balandžio mėnesį įmonei A buvo sumokėtas 1 000 eurų avansas.

2017 m. balandžio mėnesio ataskaitoje įmonė A turi įrašyti: 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „BE“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) –„0987654321“, 18 laukelyje (Paslaugų vertė) – „1 000“ (2017 m. balandžio mėnesį sumokėtas avansas už siuvimo paslaugas, kurios bus atliktos 2017 m. gegužės mėnesį).

2017 m. gegužės mėnesio ataskaitoje įmonė A turi įrašyti: 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „BE“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) –„0987654321“, 14 laukelyje (Prekių vertė (trikampė prekyba)) – „13 000“ (Belgijos įmonei parduotų staklių vertė), 18 laukelyje (Paslaugų vertė) – „7 500“ (likusio atlygio dalis už per 2017 m. gegužės mėnesį atliktas siuvimo paslaugas (5 500) ir gauto avanso (2 000) už 2017 m. birželio mėnesį planuojamas suteikti siuvimo paslaugas suma).

 

17. 10 laukelis užpildomas automatiškai.

18. 11 laukelyje turi būti nurodomas ES valstybės narės, kurioje PVM mokėtoju registruotas atitinkamų prekių ir / arba paslaugų pirkėjas arba PVM mokėtoju registruotas disponuojamas prekes verslo tikslais pervežantis Lietuvos PVM mokėtojas (toliau – ES valstybės narės pirkėjas), dviraidis kodas (prefiksas).

19. 12 laukelyje turi būti nurodomas ES valstybės narės pirkėjo, PVM mokėtojo, kodas, kuris turi atitikti tos ES valstybės narės kodų struktūrą, nurodytą Europos Komisijos tinklalapyje, be dviraidžio valstybės kodo (prefikso). Nurodant kodą, neturi būti rašoma jokių specialiųjų simbolių (diakritinių ženklų, brūkšnelių ar pan.), tarp kodo ženklų nepaliekami tarpai.

20. 13 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo bendra 12 laukelyje nurodytam konkrečiam ES valstybės narės PVM mokėtojui per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinį mėnesį) Taisyklių 4.1–4.2 papunkčiuose nurodytais atvejais patiektų prekių apmokestinamoji vertė.

21. 14 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo bendra 12 laukelyje nurodytam konkrečiam ES valstybės narės PVM mokėtojui per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinį mėnesį) Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytais atvejais (trikampė prekyba) patiektų prekių apmokestinamoji vertė.

22. 18 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo bendra 12 laukelyje nurodytam konkrečiam ES valstybės narės PVM mokėtojui per ataskaitinį laikotarpį Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytais atvejais suteiktų paslaugų, kurios nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, apmokestinamoji vertė ir / ar Taisyklių 4.5 papunktyje nurodytais atvejais gauto viso ar dalies atlygio (avanso) vertė.

23. Duomenys eilutėje laikomi pateikti ne visi, jei joje neužpildytas 11 laukelis „Valstybės kodas“ ir / arba 12 laukelis „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas“, ir / arba nė vienas iš trijų laukelių: 13 laukelis „Prekių vertė“, 14 laukelis „Prekių vertė (trikampė prekyba)“ arba 18 laukelis „Paslaugų vertė“.

Duomenys eilutėje laikomi neteisingais, jei 11 laukelyje „Valstybės kodas“ ir / arba 12 laukelyje „ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas“ nurodyti PVM mokėtojų kodai:

23.1. neatitinka ES valstybių narių kodų, jų PVM mokėtojų kodų struktūrų ir / arba

23.2. negalioja (neegzistuoja), išskyrus atvejus, kai prekės yra grąžinamos (paslaugų atsisakoma), o prekių grąžinimo metu (paslaugų atsisakymo metu) kitos ES valstybės narės asmens (pirkėjo) PVM mokėtojo kodas (nurodytas pirkimo metu) nebegalioja.

24. 15 laukelis užpildomas automatiškai.

25. 16 laukelis užpildomas automatiškai.

26. 17 laukelis užpildomas automatiškai.

27. Kai ataskaitoje neužtenka eilučių duomenims apie prekių tiekimą ir / ar paslaugų teikimą į kitas ES valstybes nares įrašyti, turi būti užpildomi papildomi ataskaitos lapai, kuriems užpildyti mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių nuostatos.

28. Pateikta praėjusio ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio) ataskaita turi būti tikslinama visa (t. y. turi būti įrašomi visi, ne tik tikslinamieji, duomenys) tą kalendorinį mėnesį, kurį buvo patiektos prekes ir / ar suteiktos paslaugos, ir / ar gauti avansai, jeigu:

28.1. paaiškėjo, kad nebuvo deklaruoti Taisyklių 4 punkte nurodyti atvejai;

28.2. buvo nustatytos klaidos;

28.3. prekių grąžinimo momentu asmuo, pardavęs prekes, yra išregistruotas iš PVM mokėtojų.

29. Ankstesniais laikotarpiais patiektų prekių ar suteiktų paslaugų apmokestinamųjų verčių pasikeitimai nurodomi to ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio) ataskaitoje, kurį jie buvo įforminti kreditiniais ir / arba debetiniais dokumentais, iš patiektų prekių ar suteiktų paslaugų vertės atimant (kai pardavimo vertė mažinama) arba pridedant (kai pardavimo vertė didinama) patikslintas prekių ar paslaugų vertes.

Tokiais atvejais atitinkamuose laukeliuose (13, 14 ir 18) įrašomos sumos gali būti teigiamos arba neigiamos, t. y. su minuso (-) ženklu. Neigiamos sumos šiuose laukeliuose gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (su minuso (-) ženklu) yra didesnė už ataskaitinį laikotarpį patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę. Įrašomos sumos taip pat gali būti lygios 0, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (su minuso (-) ženklu) yra lygi ataskaitiniame laikotarpyje patiektų prekių apmokestinamajai vertei.

 

2 pavyzdys

Lietuvos įmonė X, PVM mokėtoja, 2015 metais pardavė ir išgabeno 20 tonų šaldytų grybų į kitą ES šalį – Italiją, Italijos įmonei Z, PVM mokėtojai toje šalyje (kurios PVM kodas IT12345678910), už 20 000 eurų ir pardavimą deklaravo FR0564.

2017 m. rugpjūčio mėn. Italijos įmonė Z dalį šaldytų grybų grąžino Lietuvos įmonei X, kuri išrašė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą -10 000 eurų. Tačiau Italijos įmonė Z kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu jau neturi PVM kodo (t. .y išregistruota iš PVM mokėtojų Italijoje).

Kaip Lietuvos įmonė X turėtų deklaruoti šį grąžinimą? Ar reikia deklaruoti FR0564 ir nurodyti seną pardavimo metų galiojusi Italijos įmonės Z PVM mokėtojo kodą? Ar iš vis nereikia šio grąžinimo rodyti FR0564?

Lietuvos įmonė X 2017 m. rugpjūčio mėn. ataskaitoje turi įrašyti: 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „IT“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „12345678910“, 13 laukelyje (Prekių vertė) – „-10 000“.

 

3 pavyzdys

Lietuvos PVM mokėtoja, įmonė A, 2016 m. vasario 20 d. su Belgijos įmone B, PVM mokėtoja, kurios PVM mokėtojos kodas Belgijoje BE0555555555, sudaro savos gamybos baldų pardavimo už 11500 eurų sutartį. Sutarties sąlygose numatyta, kad tuo atveju, jei Belgijos įmonė B už baldus sumokės per dvi savaites, Lietuvos įmonė A jai suteiks 5 procentų nuolaidą. 2016 m. vasario 24 d. Lietuvos įmonė A savo transportu išgabena prekes Belgijos įmonei B ir išrašo 11500 eurų PVM sąskaitą faktūrą. Įmonė A PVM sąskaitoje faktūroje įrašo pirkėjo, Belgijos PVM mokėtojo, kodą. Belgijos B įmonė, vykdydama 2016 m. vasario 20 d. pasirašytos sutarties sąlygas ir priėmusi atgabentas prekes (baldus), po 10 dienų į Lietuvos įmonės A sąskaitą perveda visą atlygio sumą. Lietuvos įmonė A 2016 m. kovo 6 d. išrašo -575 eurų kreditinę PVM sąskaitą faktūrą. Lietuvos įmonė A 2016 m. kovo mėnesio ataskaitoje turi įrašyti: 11 laukelyje (Valstybės kodas) – „BE“, 12 laukelyje (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo) – „0555555555“, 13 laukelyje (Prekių vertė) – „-575“.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Taisykles pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________