MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ELEKTRONINĖS TRANZITO DEKLARACIJOS PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR ĮFORMINIMO IR KITOS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU ATITINKAMŲ SĄJUNGOS (BENDRŲJŲ) TRANZITO PROCEDŪRŲ IR TIR OPERACIJŲ VYKDYMU, MAINŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 5 d. Nr. 1B-1019

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/651 (OL 2016 L 111, p. 1), 2 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Sąjungos (bendrųjų) tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 1B-793 „Dėl Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo bei kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Bendrijos/bendrųjų tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisyklių ir Tranzito deklaracijas Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis teikiančių asmenų kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos bei infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.  

 

 

 

Generalinio direktorius                                                                                     Arūnas Adomėnas 


 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2017 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1B-1019

 

ELEKTRONINĖS TRANZITO DEKLARACIJOS PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR ĮFORMINIMO IR KITOS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU ATITINKAMŲ SĄJUNGOS (BENDRŲJŲ) TRANZITO PROCEDŪRŲ IR TIR OPERACIJŲ VYKDYMU, MAINŲ TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Sąjungos (bendrųjų) tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato, kokia tvarka kompetentingoms Lietuvos Respublikos muitinės įstaigoms Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (toliau – NTKS) priemonėmis pateikiamos elektroninės tranzito deklaracijos, kaip šios deklaracijos priimamos           (nepriimamos) ir įforminamos ir kaip vykdomi kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Sąjungos (bendrųjų) tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainai tarp asmenų, sudariusių Elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusių elektroninių duomenų teikimo Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos priemonėmis tipinę sutartį, ir Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Tranzito deklaracija – elektroniniai tranzito deklaracijos duomenys, atitinkantys reikalavimus, nustatytus 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1), 9 priedo C2 priedėlyje išdėstytus reikalavimus.

2.2. Elektroninis pranešimas – struktūruota elektroninė (tekstinė) informacija (XML dokumentas), skirta NTKS priemonėmis vykdomam keitimuisi tranzito deklaracijos duomenimis ir kita informacija, susijusia su Sąjungos (bendrųjų) tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu.

2.3. Deklarantas – Sąjungos (bendrosios) tranzito procedūros ar TIR operacijos vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo (muitinės tarpininkas), vykdytojo vardu pateikiantis tranzito deklaraciją išvykimo muitinės įstaigai.

2.4. Prekių pateikėjas – prekių, kurios gabenamos įforminus Sąjungos (bendrąją) tranzito procedūrą ar TIR operaciją, gavėjas arba kitas asmuo (vežėjas, ekspeditorius, muitinės tarpininkas ar kt.), pateikiantis pirmiau minėtas prekes paskirties muitinės įstaigoje ir atliekantis su tuo susijusius muitinės formalumus.

2.5. Verslininko modulisLietuvos Respublikos muitinės sukurta taikomoji programinė įranga, skirta elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusių elektroninių duomenų mainams tarp procedūros vykdytojo (asmens) ir kompetentingų Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų vykdyti.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme, 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)2016/2339 (OL 2016 L 354, p. 32), 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos, kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/651 (OL 2016 L 111, p. 1) (toliau –Reglamentas (ES) 2015/2446), ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558) (toliau Reglamentas (ES) Nr.  2015/2447), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES)2017/989 (OL 2017 L 147, p. 19), 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L69, p.1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2016/341), su paskutiniais pakeitimais padarytais  2016 m. balandžio 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)  2016/698, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ MAINAI TARP DEKLARANTO IR IŠVYKIMO MUITINĖS ĮSTAIGOS

 

4. Taikant Sąjungos (bendrąją) tranzito procedūrą ar TIR operaciją, deklarantas ir išvykimo muitinės įstaiga, naudodamiesi automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, keičiasi šiais elektroniniais pranešimais (XML dokumentais), atitinkančiais Verslininko modulio specifikacijoje nustatytus reikalavimus:

4.1. „Deklaracija pateikta.“ Deklarantas, naudodamasis Verslininko moduliu, elektroniniu pranešimu IE015 išvykimo muitinės įstaigai pateikia tranzito deklaraciją, kuriai deklarantas turi būti suteikęs unikalų tranzito deklaracijos registravimo numerį (toliau – LRN (Local Reference Number). Tranzito deklaracija gali būti pateikiama iš anksto, per Reglamento (ES) Nr. 952/2013 171 straipsnyje nurodytą laikotarpį (t. y. iki deklaruojamų prekių pateikimo išvykimo muitinės įstaigai), arba jau pateikus deklaruojamas prekes išvykimo muitinės įstaigai. Apie tranzito deklaracijos pateikimo patvirtinimą išvykimo muitinės įstaigoje deklarantas informuojamas elektroniniu pranešimu IE928.

4.2. „Deklaracija nepriimta.“ Jeigu tranzito deklaracija neatitinka muitų teisės aktų nustatytų reikalavimų arba pateikus tranzito deklaraciją iš anksto ja deklaruojamos prekės per Taisyklių 4.1 papunkčio nustatytą laikotarpį nepateikiamos išvykimo muitinės įstaigai, tranzito deklaracija išvykimo muitinės įstaigoje nepriimama. Apie tranzito deklaracijos nepriėmimą deklarantas informuojamas elektroniniu pranešimu IE016, kuriame išvykimo muitinės įstaiga nurodo deklaracijos nepriėmimo priežastis.

4.3. „Deklaracija priimta.“ Deklaranto Taisyklių 4.1 papunkčio nustatyta tvarka elektroniniu pranešimu IE015 pateikta tranzito deklaracija priimama:

4.3.1. įvykdžius visus šiuos reikalavimus:

4.3.1.1. tranzito deklaracija atitinka Verslininko modulio specifikacijoje nustatytus elektroninio pranešimo IE015 struktūros ir muitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

4.3.1.2. išvykimo muitinės įstaigai pateiktos deklaruojamos prekės;

4.3.1.3. pateikti tranzito deklaraciją papildantys dokumentai, kai to reikia pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 163 straipsnio 2 dalį;

4.3.2. užregistruojant ją NTKS ir suteikiant jai pagrindinį registracijos numerį (toliau – MRN (Master Reference Number), kurį sudaro 18 skaitinių raidinių ženklų ir kurio struktūra patvirtinta Reglamento (ES) Nr. 2016/341 F1 priedėlio II skyriuje. Priėmus tranzito deklaraciją išvykimo muitinės įstaigoje šios deklaracijos muitinis įforminimas laikomas pradėtu. Apie tranzito deklaracijos priėmimą išvykimo įstaigoje deklarantas informuojamas elektroniniu pranešimu IE028, kuriuo deklarantui perduodamas deklaracijai suteiktas pagrindinis registracijos numeris (MRN) ir deklaracijos priėmimo data.

4.4. „Sprendimas tikrinti.“ Jeigu išvykimo muitinės įstaiga, tikrindama jai pateiktą tranzito deklaraciją, nusprendžia, kad būtina fiziškai patikrinti atitinkamas jai pateiktas prekes, deklarantas apie šį muitinės sprendimą informuojamas elektroniniu pranešimu IE060. Elektroninio pranešimo IE060 išsiuntimas reiškia, kad deklarantas privalo atlikti visas prievoles, susijusias su atitinkamų prekių fiziniu tikrinimu (t. y. suteikti išvykimo muitinės įstaigai visą jos prašomą pagalbą, kurios reikia tokiam tikrinimui atlikti arba pavyzdžiams paimti).

4.5. „Leista gabenti.“ Jeigu išvykimo muitinės įstaiga, atlikusi muitinį įforminimą, priima sprendimą išleisti prekes, deklaruotas Sąjungos (bendrajai) tranzito procedūrai ar TIR operacijai įforminti (t. y. leisti jas gabenti taikant Sąjungos (bendrąją) tranzito procedūrą ar TIR operaciją), deklarantas apie šį muitinės sprendimą informuojamas elektroniniu pranešimu IE029, kuriame išvykimo muitinės įstaiga nurodo jos atlikto muitinio tikrinimo rezultatus (atitinkamą kodą iš Sprendimų dėl muitinio įforminimo pabaigos klasifikatoriaus, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-474 „Dėl Eksportuojamų žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, kontrolinių kodų sąrašo, Sprendimų dėl muitinio įforminimo pabaigos klasifikatoriaus, Garantijų tikrinimo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje (NTKS) rezultatų klasifikatoriaus ir Sprendimų dėl saugumo ir saugos tikrinimų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Sprendimų dėl muitinio įforminimo pabaigos klasifikatorius) ir nustatytą Sąjungos (bendrosios) tranzito procedūros ar TIR operacijos prekių išleidimo datą ir nustatytą tranzito terminą.

4.6. „Prekės neišleistos.“ Jeigu išvykimo muitinės įstaiga, atlikdama jai pateiktos tranzito deklaracijos ir (arba) atitinkamų prekių muitinį tikrinimą, nustato svarbius neatitikimus arba jeigu gavęs Taisyklių 4.8 papunktyje nurodytą elektroninį pranešimą IE055 deklarantas laiku nepasinaudoja minėtame papunktyje aprašytomis galimybėmis patikslinti muitinei nepriimtinus tranzito deklaracijos duomenis, išvykimo muitinės įstaiga priima sprendimą prekių neišleisti. Apie tokį išvykimo įstaigos sprendimą deklarantas informuojamas elektroniniu pranešimu IE051, kuriame nurodomas atitinkamas kodas iš Sprendimų dėl muitinio įforminimo pabaigos klasifikatoriaus ir prekių neišleidimo priežastys. Išvykimo muitinės įstaigai išsiuntus deklarantui elektroninį pranešimą IE051 atitinkamos tranzito deklaracijos muitinis įforminimas laikomas baigtu.

4.7. „Procedūra užbaigta.“ Įvykdžius visus deklaranto (vykdytojo) įsipareigojimus, susijusius su atitinkama Sąjungos (bendrąja) tranzito procedūra ar TIR operacija, deklarantas apie procedūros užbaigimą informuojamas elektroniniu pranešimu IE045. Elektroninio pranešimo IE045 išsiuntimas deklarantui konstatuoja, kad su atitinkama procedūra susiję deklaranto (vykdytojo) įsipareigojimai laikytini įvykdytais.

4.8. „Garantija tikslinama.“ Jeigu tikrinant tranzito deklaraciją nustatoma, kad joje nurodyta garantija neatitinka muitų teisės aktų reikalavimų ir dėl to muitinei yra nepriimtina (pvz., garantija nėra užregistruota garantijos įstaigoje, garantija negali būti naudojama atliekant atitinkamą Sąjungos (bendrąją) tranzito procedūrą, garantijos dydis nėra pakankamas galinčios atsirasti mokestinės prievolės įvykdymui užtikrinti, pasibaigęs TIR knygelės galiojimo terminas ir pan.), deklarantas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE055, kuriame nurodomas garantijos negaliojimo kodas iš Sprendimų dėl muitinio įforminimo pabaigos klasifikatoriaus. Elektroninio pranešimo IE055 išsiuntimas pagal savo teisines pasekmes tapatus išvykimo muitinės įstaigos atsisakymui priimti deklaranto (vykdytojo) jai pateiktą garantijos dokumentą. Gavęs šį pranešimą, deklarantas turi galimybę ne vėliau kaip per 1 val. išvykimo muitinės įstaigai pateikti patikslintus garantijos duomenis. Jeigu per minėtą laiką išvykimo muitinės įstaiga juos gauna ir patikrinusi pripažįsta, kad garantija, kurios duomenys patikslinti, muitinei priimtina, atitinkamos tranzito deklaracijos muitinis tikrinimas ir įforminimas tęsiamas. Jeigu patikslinti garantijos duomenys per  1 val. išvykimo muitinės įstaigai nepateikiami arba jeigu išvykimo muitinės įstaiga pripažįsta, kad ir, patikslinus jos duomenis, garantija muitinei nepriimtina, deklarantui išsiunčiamas Taisyklių 4.6 papunktyje nurodytas elektroninis pranešimas.

4.9. „Prašymas pripažinti deklaraciją negaliojančia.“ Išvykimo muitinės įstaigai atliekant jai pateiktos tranzito deklaracijos muitinį tikrinimą ir įforminimą (kol deklarantui neišsiųstas Taisyklių 4.7 papunktyje nurodytas elektroninis pranešimas), deklarantas turi galimybę elektroniniu pranešimu IE014 išvykimo muitinės įstaigai pateikti prašymą pripažinti jai pateiktą tranzito deklaraciją negaliojančia. Išvykimo muitinės įstaiga, vadovaudamasi muitų teisės aktais, gali šį prašymą patenkinti arba jo nepatenkinti. Nepatenkinus deklaranto prašymo pripažinti tranzito deklaraciją negaliojančia, jam išsiųstame atsakyme (papildytame elektroniniame pranešime IE014), nurodoma priežastis, dėl kurios šis prašymas nebuvo patenkintas, ir tęsiamas atitinkamos tranzito deklaracijos muitinis tikrinimas ir įforminimas.

4.10. „Deklaracija pripažinta negaliojančia.“ Išvykimo muitinės įstaigai priėmus sprendimą patenkinti deklaranto prašymą pripažinti jai pateiktą tranzito deklaraciją negaliojančia, deklarantas apie išvykimo muitinės įstaigos priimtą sprendimą dėl deklaracijos anuliavimo informuojamas elektroniniu pranešimu IE009. Išvykimo muitinės įstaigai išsiuntus deklarantui elektroninį pranešimą IE009 atitinkamos tranzito deklaracijos muitinis įforminimas laikomas baigtu.

Išvykimo muitinės įstaigai pripažinus tranzito deklaraciją negaliojančia, deklarantas turi teisę deklaruoti tas pačias prekes iš naujo, Taisyklių 4.1 papunkčio nustatyta tvarka pateikdamas kitą tranzito deklaraciją.

4.11. „Tranzito deklaracijos taisymas.“ Deklarantas, elektroniniu pranešimu IE015 pateikęs tranzito deklaraciją išvykimo muitinės įstaigai ir gavęs elektroninį pranešimą IE028 apie deklaracijos priėmimą, vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 173 straipsnio 1 dalimi, gali elektroniniu pranešimu IE013 išvykimo muitinės įstaigai pateikti prašymą taisyti priimtą tranzito deklaraciją. Išvykimo muitinės įstaiga, vadovaudamasi muitų teisės aktais, šį prašymą patenkina, jeigu:

4.11.1. tranzito deklaracijos, kurią deklarantas prašo taisyti, MRN atitinka nurodytąjį elektroniniame pranešime IE013 ir deklaracija yra priimta išvykimo muitinės įstaigoje;

4.11.2. elektroniniame pranešime IE013 visi nurodytieji procedūros vykdytojo rekvizitai sutampa su pateiktais elektroniniame pranešime IE015;

4.11.3. elektroniniame pranešime IE013 nurodytas išvykimo įstaigos kodas sutampa su pateiktu elektroniniame pranešime IE015;

4.11.4. tranzito deklaracijos, kurią deklarantas prašo taisyti, tikrinimo išvykimo įstaigoje metu neišsiųsti elektroniniai pranešimai IE060 (tik standartinės procedūros atveju) apie priimtą sprendimą tranzitu gabenamas prekes tikrinti, IE029 apie prekių išleidimą arba IE051 apie prekių neišleidimą. Išvykimo muitinės įstaiga, vadovaudamasi teisės aktais, gali šį pataisymą priimti arba jo nepriimti.

4.12. „Tranzito deklaracijos taisymo priėmimas.“ Jeigu tranzito deklaracijos pataisymas (elektroninis pranešimas IE013) atitinka Taisyklių 4.11 papunktyje numatytus reikalavimus, išvykimo muitinės įstaiga ją priima. Apie tranzito deklaracijos taisymo priėmimą deklarantas informuojamas elektroniniu pranešimu IE004.

4.13. „Tranzito deklaracijos taisymo nepriėmimas.“ Jeigu tranzito deklaracijos pataisymas (elektroninis pranešimas IE013) pateikiamas Reglamento (ES) Nr. 952/2013 173 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ir neatitinka Taisyklių 4.11 papunktyje numatytų reikalavimų, išvykimo muitinės įstaiga jo nepriima. Apie tranzito deklaracijos taisymo nepriėmimą deklarantas informuojamas elektroniniu pranešimu IE005.

4.14. Prašymas pateikti informaciją apie nebaigtą gabenimą.“ Deklarantas (vykdytojas) elektroniniu pranešimu IE140 informuojamas, kad pradėta tyrimo procedūra, nustatyta Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 310 straipsnio 5 punkto trečioje įtraukoje arba 280 straipsnio 5 punkto trečioje įtraukoje, ir prašoma pateikti įrodymus, kad Sąjungos (bendroji) tranzito procedūra ar TIR operacija užbaigta.

4.15. „Informacijos apie nebaigtą gabenimą siuntimas.“ Deklarantas (vykdytojas), gavęs elektroninį pranešimą IE140, prašomą informaciją muitinei turi pateikti per Reglamento (ES)        Nr. 2015/2447 310 straipsnio 4 įtraukoje arba 280 straipsnio 4 įtraukoje nustatytą terminą. Muitinės prašomą informaciją deklarantas (vykdytojas) turi galimybę pateikti elektroniniu pranešimu IE141 „Informacijos apie nebaigtą gabenimą siuntimas.“

5. Taikant supaprastintas Sąjungos (bendrąsias) tranzito procedūras (t. y. deklarantui naudojantis įgaliotojo siuntėjo statusu) deklarantas ir išvykimo muitinės įstaiga keičiasi šiais elektroniniais pranešimais:

5.1. „Deklaracija priimta.“ Deklarantas, turintis įgaliotojo siuntėjo statusą, naudodamasis Verslininko moduliu, elektroniniu pranešimu IE015 išvykimo muitinės įstaigai pateikia tranzito deklaraciją, kuriai deklarantas turi būti suteikęs LRN. Tranzito deklaracija parengiama atsižvelgiant į ypatumus, susijusius su naudojimusi įgaliotojo siuntėjo statusu. Jeigu tranzito deklaracija neatitinka muitų teisės aktų reikalavimų, ji išvykimo įstaigoje nepriimama. Apie tranzito deklaracijos nepriėmimą deklarantas (įgaliotasis siuntėjas) informuojamas elektroniniu pranešimu IE016, kuriame išvykimo muitinės įstaiga nurodo deklaracijos nepriėmimo priežastis.

Jeigu tranzito deklaracija atitinka muitų teisės aktų reikalavimus, ši deklaracija išvykimo įstaigos priimama ir užregistruojama automatiškai, suteikiant jai MRN. Priėmus tranzito deklaraciją išvykimo įstaigoje šios deklaracijos muitinis įforminimas laikomas pradėtu. Apie tranzito deklaracijos priėmimą išvykimo muitinės įstaigoje deklarantas (įgaliotasis siuntėjas) informuojamas elektroniniu pranešimu IE028, kuriuo deklarantui (įgaliotajam siuntėjui) perduodamas ir deklaracijai suteiktas gabenimo registracijos numeris (MRN).

5.2. „Leista gabenti.“ Jeigu per deklaranto (įgaliotojo siuntėjo) sutartyje su teritorine muitine dėl detalios šio supaprastinimo taikymo ir kontrolės tvarkos nustatytą laiką teritorinė muitinė nepasinaudoja teise fiziškai patikrinti deklaruojamas prekes minėtos sutarties nustatytoje įgaliotoje prekių pakrovimo (išsiuntimo) vietoje ir nevyksta kiti (išskyrus nurodytus Taisyklių 5.1 papunktyje) elektroninių duomenų mainai tarp deklaranto (įgaliotojo siuntėjo) ir išvykimo muitinės įstaigos, pastaroji įstaiga priima sprendimą išleisti prekes, deklaruotas Sąjungos (bendrajai) tranzito procedūrai įforminti (t. y. leisti jas gabenti taikant Sąjungos (bendrąją) tranzito procedūrą). Deklarantas (įgaliotasis siuntėjas) apie šį muitinės sprendimą informuojamas elektroniniu pranešimu IE029. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas deklarantui (įgaliotajam siuntėjui) reiškia, kad atitinkamos tranzito deklaracijos muitinis įforminimas išvykimo įstaigoje baigtas (t. y. kad atitinkamas prekes leista gabenti taikant Sąjungos (bendrąją) tranzito procedūrą). Gavęs elektroninį pranešimą IE029 deklarantas (įgaliotasis siuntėjas) įgyja teisę išsispausdinti tranzito lydintįjį (tranzito saugumo) lydintįjį dokumentą, su kuriuo atitinkamos prekės turi būti gabenamos į paskirties muitinės įstaigą. Šis dokumentas privalo būti spausdinamas tik naudojantis atitinkama Verslininko modulio funkcija.

6. Taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nenurodyti duomenų mainai tarp deklaranto (įgaliotojo siuntėjo) ir išvykimo įstaigos vykdomi Taisyklių 4.4 ir 4.5–4.18 papunkčių nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ MAINAI TARP PREKIŲ PATEIKĖJO IR PASKIRTIES ĮSTAIGOS

 

7. Taikant standartinę Sąjungos (bendrąją) tranzito procedūrą ar TIR operaciją, prekių pateikėjas ir paskirties įstaiga keičiasi šiais elektroniniais pranešimais (XML dokumentais), atitinkančiais Verslininko modulio specifikacijoje nustatytus reikalavimus:

7.1. „Pranešimas apie prekių atgabenimą.“ Prekių pateikėjas turi galimybę elektroniniu pranešimu IE007 informuoti paskirties muitinės įstaigą apie tai, kad prekės, kurios buvo gabenamos įforminus Sąjungos/bendrąją tranzito procedūrą ar TIR operaciją, atgabentos į paskirties įstaigą ir šioje įstaigoje muitinis tikrinimas ir įforminimas gali būti pradėtas.

7.2. „Pranešimas apie prekių atgabenimą nepriimtas.“ Jeigu Taisyklių 7.1 papunktyje nurodytame elektroniniame pranešime apie prekių atgabenimą pateikta informacija yra nepriimtina paskirties muitinės įstaigai (pvz., pranešime nurodytas neteisingas prekių buvimo vietos kodas) arba jeigu pranešimas apie prekių atgabenimą, pvz., atsiunčiamas, kai tranzito deklaracijos muitinis įforminimas paskirties įstaigoje jau pradėtas, šis pranešimas nepriimamas, o prekių pateikėjas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE008, kuriame nurodomos elektroninio pranešimo apie prekių atgabenimą nepriėmimo priežastys. Prekių pateikėjas turi galimybę, išsiaiškinęs elektroninio pranešimo apie prekių atgabenimą nepriėmimo priežastis, išsiųsti šį pranešimą dar kartą.

7.3. „Prekės išleistos.“ Paskirties įstaigai užbaigus tranzito deklaracijos muitinį tikrinimą ir įforminimą, prekių pateikėjas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE025. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas reiškia, kad prekės, kurios buvo atgabentos į paskirties muitinės įstaigą taikant Sąjungos (bendrąją) tranzito procedūrą ar TIR operaciją, gali būti išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos į trečiąją šalį, laikinai saugomos arba muitų teisės aktų nustatyta tvarka pateiktos kitiems muitinės sankcionuotiems veiksmams įforminti.

8. Taikant supaprastintas Sąjungos (bendrąsias) tranzito procedūras ar TIR operacijas (t. y. prekių pateikėjui naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu) prekių pateikėjas ir paskirties muitinės įstaiga keičiasi šiais elektroniniais pranešimais:

8.1. „Pranešimas apie prekių atgabenimą.“ Kai prekių pateikėjui (įgaliotajam gavėjui) skirtos prekės, kurioms įforminta Sąjungos (bendroji) tranzito procedūra arba TIR operacija, atgabenamos į prekių pateikėjo (įgaliotojo gavėjo) sutarties su teritorine muitine dėl detalios naudojimosi įgaliotojo gavėjo statusu tvarkos nustatytą prekių iškrovimo (paskirties) vietą, prekių pateikėjas (įgaliotasis gavėjas) privalo nedelsdamas apie tai informuoti paskirties įstaigą, išsiųsdamas elektroninį pranešimą apie prekių atgabenimą IE007. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas prekių pateikėjui (įgaliotajam gavėjui) sukelia tokias pačias teisines pasekmes kaip ir kitoks paskirties įstaigos informavimas (pvz., telefonu, faksu, elektroniniu paštu) apie prekių, kurioms įforminta Sąjungos (bendroji) tranzito procedūra ar TIR operacija, atgabenimą į įgaliotojo gavėjo sutartyje su teritorine muitine dėl detalios naudojimosi įgaliotojo gavėjo statusu tvarkos nustatytą prekių iškrovimo (paskirties) vietą.

8.2. „Leidimas iškrauti.“ Jeigu per prekių pateikėjo (įgaliotojo gavėjo) sutartyje su teritorine muitine dėl detalios šio supaprastinimo taikymo ir kontrolės tvarkos nustatytą laiką teritorinė muitinė nepasinaudoja teise fiziškai patikrinti atgabentas prekes jų iškrovimo vietoje, paskirties įstaiga duoda leidimą prekių pateikėjui (įgaliotajam gavėjui) iškrauti atgabentas prekes, išsiųsdama elektroninį pranešimą IE043. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas suteikia teisę prekių pateikėjui (įgaliotajam gavėjui) nuimti muitinės plombas, kuriomis plombuota atitinkamas prekes atgabenusi transporto priemonė ar atskiros prekių pakuotės, ir iškrauti prekes.

8.3. „Iškrovimo rezultatai.“ Gavęs Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytą elektroninį pranešimą, suteikiantį teisę iškrauti prekes, prekių pateikėjas (įgaliotasis gavėjas) turi elektroniniu pranešimu IE044 informuoti paskirties įstaigą apie prekių iškrovimo rezultatus. Šio pranešimo išsiuntimas prekių pateikėjui (įgaliotajam gavėjui) sukelia tokias pačias teisines pasekmes kaip ir kitoks paskirties įstaigos informavimas (pvz., telefonu, faksu, elektroniniu paštu) apie įgaliotajam gavėjui atgabentų prekių iškrovimo rezultatus. Šiuos rezultatus paskirties įstaiga gali priimti arba nepriimti.

8.4. „Iškrovimo rezultatai nepriimti.“ Jeigu Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytas prekių pateikėjo (įgaliotojo gavėjo) elektroninis pranešimas apie prekių iškrovimo rezultatus parengtas netinkamai arba atsiunčiamas ne laiku (pvz., paskirties įstaigai dar negavus Taisyklių 8.1 papunktyje nurodyto elektroninio pranešimo apie prekių atgabenimą), paskirties įstaiga šio pranešimo nepriima. Prekių pateikėjas (įgaliotasis gavėjas) apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE058, kuriame nurodomos elektroninio pranešimo apie prekių iškrovimo rezultatus nepriėmimo priežastys. Prekių pateikėjas (įgaliotasis gavėjas) turi galimybę, išsiaiškinęs elektroninio pranešimo apie prekių iškrovimo rezultatus nepriėmimo priežastis, išsiųsti šį elektroninį pranešimą dar kartą.

8.5. „Prekės išleistos.“ Paskirties įstaigai atlikus prekių pateikėjo (įgaliotojo gavėjo) Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytu elektroniniu pranešimu pateiktų prekių iškrovimo rezultatų analizę ir nusprendus, kad papildomas dokumentų ar prekių muitinis tikrinimas nėra reikalingas, arba po atlikto papildomo dokumentų ir (arba) prekių muitinio tikrinimo nusprendus, kad prekių pateikėjo (įgaliotojo gavėjo) prievolės paskirties įstaigai yra įvykdytos, prekių pateikėjas (įgaliotasis gavėjas) apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE025. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas reiškia, kad prekės, kurios buvo atgabentos įgaliotajam gavėjui taikant Sąjungos (bendrąją) tranzito procedūrą ar TIR operaciją, gali būti laikinai saugomos arba muitų teisės aktų nustatyta tvarka pateiktos kitiems muitinės sankcionuotiems veiksmams įforminti.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Taisyklėse aprašyti duomenų mainai atitinka Funkcinę tranzito sistemos specifikaciją, kuria remiantis įdiegta NTKS.

10. Deklarantų, atitinkamų Sąjungos (bendrųjų) tranzito procedūrų ar TIR operacijų vykdytojų ir prekių pateikėjų prašymu teritorinės muitinės pateikia šiems asmenims informaciją (patvirtintus išrašus iš duomenų bazės) apie asmenų pateiktas tranzito deklaracijas ir (arba) pagal Taisykles su išvykimo ir (arba) paskirties įstaigomis vykdytus duomenų mainus.

 

______________