LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. KOVO 13 D. ĮSAKYMO

Nr. V-395 „DĖL MOKINIŲ, turinčių SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ kLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 8 d. Nr. V-1190

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. V-395 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

 

„Vadovaudamasis Švietimo ir mokslo klasifikatorių kūrimo koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ISAK-1844 „Dėl Švietimo ir mokslo klasifikatorių kūrimo koordinavimo taisyklių patvirtinimo“, 32.1 papunkčiu:“.

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatorių ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                              Dainius Pavalkis

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-395

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2014 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. V-190 redakcija)

 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPĖS

 

 

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės

Klasifikatoriaus pavadinimas

anglų kalba

Groups of Students with Special Educational Needs

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba abėcėlinė santrumpa

KL_MOKSPECPOR_GRUP

Klasifikatoriaus paskirtis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupes pagal mokinių turimas negalias, sutrikimus, mokymosi sunkumus, dėl kurių kyla specialieji ugdymosi poreikiai

Klasifikatoriaus tipas

Žinybinis

Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas

Švietimo informacinių technologijų centras

 

Klasifikatoriaus duomenys:

Eil. Nr.

Kodas

Pavadinimas lietuvių kalba

Pavadinimas anglų kalba

Aprašymas

1.

1000

Mokiniai, turintys negalių:

Students with disabilities

Mokinių, turinčių raidos, sensorinių, fizinių funkcijų ir kt. sveikatos sutrikimų, kurių kilmė gali būti biologinė (pedagoginėmis priemonėmis pašalinti neįmanoma), grupė

2.

1100

Mokiniai, turintys intelekto sutrikimą:

Students with intellectual disability

Mokinių, turinčių negalią dėl intelekto sutrikimo, grupė

3.

1110

Nežymų intelekto sutrikimą;

Mild intellectual disability

Mokinių, turinčių negalią dėl nežymaus intelekto sutrikimo, grupė

4.

1120

Vidutinį intelekto sutrikimą;

Moderate intellectual disability

Mokinių, turinčių negalią dėl vidutinio intelekto sutrikimo, grupė

5.

1130

Žymų intelekto sutrikimą;

Severe intellectual disability

Mokinių, turinčių negalią dėl žymaus intelekto sutrikimo, grupė

6.

1140

Labai žymų intelekto sutrikimą;

Profound intellectual disability

Mokinių, turinčių negalią dėl labai žymaus intelekto sutrikimo, grupė

7.

1150

Nepatikslintą intelekto sutrikimą

Uspecified intellectual disability

Mokinių, turinčių negalią dėl nepatikslinto intelekto sutrikimo, grupė

8.

1200

Mokiniai, turintys regos sutrikimą:

Students with visual impairment

Mokinių, turinčių negalią dėl regos sutrikimo, grupė

9.

1210

Vidutinę silpnaregystę;

Moderate low vision

Mokinių, turinčių negalią dėl vidutinės silpnaregystės, grupė

10.

1220

Žymią silpnaregystę;

Severe low vision

Mokinių, turinčių negalią dėl žymios silpnaregystės, grupė

11.

1230

Aklumą su regėjimo likučiu;

Blindness with residual vision

Mokinių, turinčių negalią dėl aklumo su regėjimo likučiu, grupė

12.

1240

Praktišką aklumą;

Functional blindness

Mokinių, turinčių negalią dėl   praktiško aklumo, grupė

13.

1250

Visišką aklumą;

Total blindness

Mokinių, turinčių negalią dėl visiško aklumo, grupė

14.

1260

Kitus regėjimo sutrikimus

Other visual impairments

Mokinių, turinčių negalią dėl kitų regėjimo sutrikimų, grupė

15.

1300

Mokiniai, turintys klausos sutrikimą:

Students with hearing impairment

Mokinių, turinčių negalią dėl klausos sutrikimo, grupė

16.

1310

Nežymų klausos sutrikimą;

Mild hearing impairment

Mokinių, turinčių negalią dėl nežymaus klausos sutrikimo, grupė

17.

1320

Vidutinį klausos sutrikimą;

Moderate hearing impairment

Mokinių, turinčių negalią dėl vidutinio klausos sutrikimo, grupė

18.

1330

Žymų klausos sutrikimą;

Severe hearing impairment

Mokinių, turinčių negalią dėl žymaus klausos sutrikimo, grupė

19.

1340

Labai žymų klausos sutrikimą;

Profound hearing impairment

Mokinių, turinčių negalią dėl labai žymaus klausos sutrikimo, grupė

20.

1350

Gilų klausos sutrikimą (kurtumą)

Deafness

Mokinių, turinčių negalią dėl gilaus klausos sutrikimo (kurtumo), grupė

21.

1400

Mokiniai, turintys kochlearinius implantus

Students with cochlear implants

Mokinių, turinčių negalią dėl  kochlearinių implantų, grupė

22.

1500

Mokiniai, turintys judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų:

Students with physical disabilities and neurological impairments

Mokinių, turinčių negalią dėl judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, grupė

23.

1520

Vidutinių judesio ir padėties sutrikimų;

Moderate physical disorders

Mokinių, turinčių negalią dėl vidutinių judesio ir padėties sutrikimų, grupė

24.

1530

 

Sunkių judesio ir padėties sutrikimų;

Severe and profound physical disorders

Mokinių, turinčių negalią dėl sunkių judesio ir padėties sutrikimų, grupė

25.

1531

Labai sunkių judesio ir padėties sutrikimų;

Severe and profound physical disorders

Mokinių, turinčių negalią dėl labai sunkių judesio ir padėties sutrikimų, grupė

26.

1540

Lėtinių neurologinių sutrikimų

Sustained neurological impairments

Mokinių, turinčių negalią dėl lėtinių neurologinių sutrikimų, grupė

27.

1600

Mokiniai, turintys įvairiapusių raidos sutrikimų:

Students with pervasive developmental  disabilities

Mokinių, turinčių negalią dėl įvairiapusių raidos sutrikimų, grupė

28.

1610

Vaikystės autizmą;

Childhood autism

Mokinių, turinčių negalią dėl vaikystės autizmo, grupė

29.

1620

Atipišką (netipišką) autizmą;

Atypical autism

Mokinių, turinčių negalią dėl atipiško (netipiško) autizmo, grupė

30.

1630

Reto sindromą;

Rett’s syndrome

Mokinių, turinčių negalią dėl Reto sindromo, grupė

31.

1640

Aspergerio sindromą;

Asperger’s  syndrome

Mokinių, turinčių negalią dėl Aspergerio sindromo, grupė

32.

1650

Kitų įvairiapusių raidos sutrikimų

Other pervasive developmental  disorders

Mokinių, turinčių negalią dėl kitų įvairiapusių raidos sutrikimų, grupė

33.

1700

Mokiniai, turintys kurčneregystę

Students with deaf-blind disorder

Mokinių, turinčių negalią dėl kurčneregystės, grupė

34.

1800

Mokiniai, turintys kompleksinę negalią

Students with multiple disability

Mokinių, turinčių kompleksinę negalią, grupė

35.

2000

Mokiniai, turintys sutrikimų:

Students with disorders

Mokinių, turinčių mokymosi (dviejų ir daugiau dalykų – skaitymo, rašymo, matematikos, kitų mokomųjų dalykų), taip pat elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kurie pasireiškia, įsisavinant mokymosi programą, grupė

36.

2100

Mokiniai, turintys mokymosi sutrikimų:

Students with learning disorders

Mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, grupė

37.

2110

Bendrųjų mokymosi sutrikimų;

General learning disorders

Mokinių, turinčių bendrųjų mokymosi sutrikimų, grupė

38.

2120

Specifinių mokymosi sutrikimų:

Specific learning disorders

Mokinių, turinčių specifinių mokymosi sutrikimų, grupė

39.

2121

Skaitymo sutrikimą;

Reading disorder

Mokinių, turinčių skaitymo sutrikimą, grupė

40.

2122

Rašymo sutrikimą;

Writing disorder

Mokinių, turinčių rašymo sutrikimą, grupė

41.

2123

Matematikos mokymosi sutrikimą

Disorder of learning  mathematics

Mokinių, turinčių matematikos mokymosi sutrikimą, grupė

42.

2130

Neverbalinių mokymosi sutrikimų

Non-verbal learning disorders

Mokinių, turinčių neverbalinių mokymosi sutrikimų, grupė

43.

2200

Mokiniai, turintys elgesio ar (ir) emocijų sutrikimų:

Students with behavior or (and) emotional disorders

Mokinių, turinčių elgesio ar (ir) emocijų sutrikimų, grupė

44.

2210

Aktyvumo ar (ir) dėmesio sutrikimų:

Hyperactivity or (and) attention deficit disorders

Mokinių, turinčių aktyvumo ar (ir) dėmesio sutrikimų, grupė

45.

2211

Aktyvumo sutrikimą;

Hyperactivity disorder

Mokinių, turinčių aktyvumo sutrikimą, grupė

46.

2212

Dėmesio sutrikimą;

Attention deficit disorder

Mokinių, turinčių dėmesio sutrikimą, grupė

47.

2213

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimą

Hyperactivity and attention deficit disorder

Mokinių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, grupė

48.

2220

Elgesio sutrikimų:

Behavior disorders

Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, grupė

49.

2221

Prieštaraujančio neklusnumo sutrikimą;

Oppositional defiant disorder

Mokinių, turinčių prieštaraujančio neklusnumo sutrikimą, grupė

50.

2222

Elgesio sutrikimą (asocialų elgesį)

Behavior disorders (dissociable behavior)

Mokinių, turinčių elgesio sutrikimą (asocialų elgesį), grupė

51.

2230

Emocijų sutrikimų:

Emotional disorders

Mokinių, turinčių emocijų sutrikimų, grupė

52.

2231

Nerimo spektro sutrikimą;

Anxiety disorder

Mokinių, turinčių nerimo spektro sutrikimą, grupė

53.

2232

Nuotaikos spektro sutrikimą

Mood disorder

Mokinių, turinčių nuotaikos spektro sutrikimą, grupė

54.

2300

Mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų:

Students with speech and language impairments

Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, grupė

55.

2310

Kalbėjimo sutrikimų:

Speech impairments

Mokinių, turinčių kalbėjimo sutrikimų, grupė

56.

2311

Fonetinių sutrikimų;

Phonetics impairments

Mokinių, turinčių fonetinių kalbėjimo sutrikimų, grupė

57.

2312

Sklandaus kalbėjimo sutrikimų;

Speech fluency disorders

Mokinių, turinčių sklandaus kalbėjimo sutrikimų, grupė

58.

2313

Balso sutrikimų

Voice impairments

Mokinių, turinčių balso sutrikimų, grupė

59.

2320

Kalbos sutrikimų:

Language impairments

Mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, grupė

60.

2321

Fonologinių sutrikimų;

Phonological impairments

Mokinių, turinčių kalbos fonologinių sutrikimų, grupė

61.

2322

Kalbos neišsivystymą;

Disorder of language development

Mokinių, turinčių kalbėjimo sutrikimų dėl kalbos neišsivystymo, grupė

62.

2333

Kalbos netekimą

Language loss

Mokinių, turinčių kalbėjimo sutrikimų dėl kalbos netekimo, grupė

63.

2400

Mokiniai, turintys kompleksinių sutrikimų

Students with multiple disorders

Mokinių, turinčių kompleksinių sutrikimų, grupė

64.

3000

Mokiniai, turintys mokymosi sunkumų:

Students with disadvantages in  learning

Mokinių, kuriems dėl nepalankios (kultūrinės / kalbinės, pedagoginės, socialinės ekonominės) aplinkos ar susidariusių aplinkybių apribojamos galimybės realizuoti savo gebėjimus įsisavinant bendrojo ugdymo programas, grupė

65.

3100

Mokiniai, turintys sunkumų, besimokant ne gimtąja kalba arba gyvenant kitoje kultūrinėje / kalbinėje aplinkoje

Students with difficulties in learning language which is not their mother tonque or in living in another linguistic / cultural environment

Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų dėl mokymosi ne gimtąja kalba arba gyvenančiųjų kitoje kultūrinėje / kalbinėje aplinkoje, grupė

66.

3200

Mokiniai, turintys sulėtėjusią raidą

Students with developmental delay

Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų dėl sulėtėjusios raidos, grupė

67.

3300

Mokiniai, turintys sveikatos problemų

Students with health problems

Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų dėl sveikatos problemų, grupė

68.

3400

Mokiniai, patiriantys nepalankių aplinkos veiksnių įtaką

Students with socio-economic and family disadvantages

Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų dėl patiriamų nepalankių aplinkos veiksnių įtakos, grupė

69.

3500

Mokiniai, patiriantys emocinę krizę

Students with emotional crisis

Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų dėl patiriamos emocinės krizės, grupė

70.

3600

Mokiniai, nerealizuojantys ypatingų gabumų

Students with unrealized special abilities

Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų dėl nerealizuojamų savo ypatingų gabumų, grupė

________________________