Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS rESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO nR. 1250 „DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 13 d. Nr. 252

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 87 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 40 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Už neteisėtą valstybės ir savivaldybių turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą atsako valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų (toliau – valstybės įstaigos), savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų (toliau – savivaldybės įstaigos), valstybės arba savivaldybių įmonių, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, valstybinės aukštosios mokyklos ar valstybinės profesinio mokymo įstaigos vadovai įstatymų nustatyta tvarka.“

2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Valstybės turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės įstaigoje, valstybės įmonėje, valstybinėje aukštojoje mokykloje, valstybinėje profesinio mokymo įstaigoje ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sudarytos komisijos pasiūlymu ir valstybės įstaigos, valstybės įmonės, valstybinės aukštosios mokyklos, valstybinės profesinio mokymo įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovo sprendimu.“

2.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Sprendimas dėl valstybės turto, kurį valdo Įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priimamas turtą grąžinus (išskyrus tuos atvejus, kai kiti įstatymai nustato specialią teisių perdavimo ar suteikimo tvarką, ir tuos atvejus, kai turtas sunaikintas per stichines nelaimes, avarijas arba prarastas dėl trečiųjų asmenų veikos ir šie faktai atitinkamai įforminti, ar kai valstybės turtą valdo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, taip pat atvejus, kai valstybės turtas buvo perduotas valstybinėms aukštosioms mokykloms ar valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms) valstybės institucijai ar įstaigai, sudariusiai turto patikėjimo sutartį.“

2.4. Pakeisti 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

7. Valstybės įstaigos, valstybės įmonės, valstybinės aukštosios mokyklos, valstybinės profesinio mokymo įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovas, gavęs komisijos pasiūlymą, priima sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kuriame turi būti nurodyta:“.

2.5. Pakeisti 12.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

12.3. valstybės įstaigos – gavus institucijos, įgyvendinančios valstybės, kaip juridinio asmens dalyvio, teises ir pareigas, rašytinį sutikimą (išskyrus atvejus, kai juridinio asmens dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė), valstybės įmonės – gavus valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos rašytinį sutikimą (išskyrus Aprašo 12.1.4 papunktyje nurodytą atvejį), valstybės mokslo ir studijų institucijos – gavus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rašytinį sutikimą – dėl:“.

2.6. Pakeisti 15.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.3. institucijos, įgyvendinančios valstybės, kaip juridinio asmens dalyvio, teises ir pareigas arba Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, jeigu sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priima valstybės mokslo ir studijų institucija, sutikimai, jeigu jie būtini;“.

2.7. Pakeisti 15.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.10. valstybės arba savivaldybės įstaigos, valstybės arba savivaldybės įmonės, valstybinės aukštosios mokyklos, valstybinės profesinio mokymo įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;“.

2.8. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymą ir likvidavimą turto valdytojo sudaryta komisija įformina pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu (2 priedas) ar pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu (3 priedas), kurį tvirtina valstybės įstaigos arba įmonės, savivaldybės įstaigos arba įmonės, valstybinės aukštosios mokyklos, valstybinės profesinio mokymo įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras Vilius Šapoka